منابع پایان نامه ارشد درباره دولت متخاصم، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

ي ازمتخاصمين وهمچنين اعضا چريك ودسته هاي داوطلب كه جزنيروهاي مسلح مزبور باشند .
اعضا ساير چريك ها واعضا ساير دسته هاي داوطلب به انضمام نهضت هاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه درداخل يا خارج ازكشورخود مشغول عمليات باشند ولوآن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط به اين كه چريك ها يا دسته هاي داوطلب ونهضت هاي مقاومت متشكل مزبورجامع شرايط زير باشند :
الف – يك نفر رييس درراس آن‌ها باشد كه مسئول اتباع خود باشد .
ب – داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه ازدور قابل تشخيص باشد .
ج- علناً حمل اسلحه نمايند .
د – درعمليات خود مطابق قوانين ورسوم جنگ رفتارنمايند .
اعضا نيروهاي مسلح منظم كه خودرا وابسته به دولت يامقامي معرفي نمايند كه ازطرف دولت دستگير كننده به رسميت شناخته شده باشد .
4 – كساني كه همراه نيروهاي مسلح هستند بي آن‌ كه مستقيما جز آن نيروها باشند ازقبيل اعضا غير نظامي، كاركنان هواپيماهاي جنگي ، خبرنگاران جنگي ، تهيه كنندگان اجناس ، اعضا واحدهاي كار يا خدمات كه عهده دار آسايش نيروهاي مسلح اند مشروط به اينكه از طرف نيروهاي مسلحي كه همراهي مي كنند مجاز باشند ، براي اين منظور نيروهاي مسلح مزبورمكلفند كارت هويتي به اين قبيل اشخاص تسليم نمايند .
5 – كاركنان نيروهاي بحريه بازرگاني من جمله فرماندهان وناخداها ، شاگردان وكاركنان هواپيمايي كشوري دولت متخاصم كه به موجب اين مقررات حقوق بين الملل ازمعامله مساعدتري برخوردار نيستند .
6- الف : اهالي اراضي اشغال نشده كه موقع نزديك شدن دشمن بي آن كه فرصت تشكيل نيروهاي منظم داشته باشند ارتجالاً براي مبارزه بادشمن اسلحه بدست مي گيرند مشروط به اين كه علناً حمل اسلحه نمايند وقوانين ورسوم جنگ رامحترم شمارند .
ب – اشخاص ذيل ازمعامله اي كه بموجب اين قرارداد براي اسيران جنگي تعيين گرديده برخوردار خواهند شد :
1 –اشخاصي كه به نيروهاي مسلح كشوراشغال شده متعلقند يا متعلق بوده اند درصورتي كه كشوراشغال كننده به علت همين تعلق اقدام به بازداشت آن‌ها را لازم بداند ولوآن كه آن ها را قبلا درزماني كه جنگ درخارج ازخاك اشغالي ادامه داشته آزاد كرده باشد ،خصوصا درمواردي كه اشخاص مزبوردرصدد الحاق به نيروهاي مسلح اصلي خود كه درجنگ داخل باشد برآمده وتوفيق نيافته باشند يا درموردي كه اشخاص مذكور به اخطاري كه به منظوربازداشت به آنها مي شود اطاعت ننمايند.
اشخاص متعلق به يكي ازطبقات مشروحه دراين ماده كه دولت هاي بي طرف يا غير متخاصم آن ها درخاك خود پذيرفته وطبق حقوق بين الملل مكلف به بازداشت آنان مي باشند با قيد وشرط هرگونه معامله مساعدتري كه دولت هاي مذكور بخواهند درباره آنها قايل شوند به استثناي مقررات مواد 8 –10-15 بندهايي از ماده 30 مواد 58 لغايت 67 وماده هاي 62 و 126 و به استثناي مقررات مربوط به دولت هاي حامي در موقعي كه روابط سياسي مزبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذكور مجاز خواهند بود وظايفي را كه به موجب قرارداد به عهده دول حامي محول است نسبت به آن اشخاص اجرا نمايند بدون آنكه اين عمل ازوظايفي كه دول مزبورمعمولا به موجب رسوم وعهود سياسي وكنسولي اجرا مي نمايند چيزي بكاهند .
ج- اين ماده اساسنامه كاركنان بهداري و مذهبي را به نحوي كه درماده 33 قرارداد پيش بيني شده ملحوظ مي‏دارد1 .
مشاهده مي شود كه مشخصات تعريف و اشخاص مشمول حمايت هاي قانوني اسير از بُعد حقوقي طي كنوانسيون 1949 ژنو به صورت يك پارچه در بعد جهاني طرح ومورد تصويب اعضا جامعه جهاني به كشورهاي مختلف دنيا قرارگرفت اما با مطالعه وتدبر در اسناد و مدارك تاريخي در مي يابيم كه اين شكل پذيرش فعلي ومرسوم دنيا با فرازونشيبهاي زيادي همراه بوده است لذا سعي مي كنيم بطور مختصر نگاهي به تاريخچه اسير و اسارت داشته و آنگاه به حقوق و تكاليف آنها خواهيم پرداخت .

گفتار دوم : اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
بند اول : ديدگاه اسلام درباره اسير
در شرايط و اوضاع و احوالي كه ا غلب جوامع انساني به حالت هاي بدوي و ‌دور از هر گونه قوانين ومقررات زندگي مي كردند. قتل وكشتار وتجاوزگري لازمه وشاخصه قدرت بود و هر قبيله وكشوري كه لشكر كشي بيشتر و كشتار زيادتري به راه مي انداخت شوكت و عظمت بالاتري داشت، و در هنگامي كه بيشتر حقوق شهروندان وافراد جامعه دريد استيلا وقدرت حاكمان قرار داشت و اكثريت افراد آزاد جامعه از حقوق حقه ي خود محروم بودند تا چه رسد به اسيران وبردگان ، خورشيد حيات بخش اسلام طلوع كرد و ديدگاه هاي بسيار والا و انساني خويش را به جهانيان عرضه نمود .
دين مبين اسلام كه جهان بيني نو وتازه اي بود در همه ي زمينه ها و به ويژه روابط انفرادي و اجتماعي بين اشخاص احكام روشن و منصفانه اي را مطرح نمود كه با فطرت انسان سازگاري و سازش دارند . از جمله مواردي كه در دين اسلام بسيار تاكيدشده، اسير وحق وحقوق آنان مي باشد چرا كه در قرآن كريم ( قانون اساسي اسلام )‌ در چندين آيه شريفه دراين خصوص قوانين ومقررات را بيان فرموده است ازجمله مي فرمايد:
ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما واسيرا1
وهم به دوستي (خدا) به فقير وطفل يتيم واسير طعام مي‌دهند .
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنموتم فشدواالوثاق فامامنا بعدواماهذا وحتي تصنع الحرب اوزرارها ذلك ولويشاالله لانتصرمنهم ولكن ليبلوابعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فمن يضل اعمالهم1
پس چون باكافران (دركارزار ) روبروشديد گردن‌هايشان را بزنيد تاآنگاه كه (باكشتنشان ) برآن‌ها چيره شويد پس(اسير گيريد ) وبند را استواركنيد ،تا نگريزند ،آنگاه يا منت نهيد وآزادشان كنيد و يا (آنهارا)‌ بازفروشيد ، به مال ويامعاوضه اسيران ،تاجنگ بارهاي خود را بنهيد ،اين است ( فرمان خدا) واگرخدا مي‌خواست ازآنان كين مي ستاند بي آنكه شما را فرمان جنگ دهد و ليكن خواست تا برخي تان را بيازمايد و كساني كه درراه خدا كشته شدند كردارهايشان را هرگز كم و تباه نمي كند . ديدگاه‌هاي اسلام درقرآن كريم مطرح و در زمينه‌ي عمل به آن نيزمي توان به موارد عديده اي از رفتار انساني همراه با رعايت كليه حقوق اسرا را درسيره عملي پيامبرعظيم الشان اسلام (ص) و ائمه طاهرين عليهم السلام ميتوان برشمرد.‹‹ پيامبرخدا (ص) آزادي اسراراتنها به ياد گرفتن قرآن و با سواد كردن چند مسلمان منوط كرده بود به طوري‌ كه اسراي بدر را بشرط با سواد نمودن 8 يا10 نفر مسلمان آزاد مي فرمودند و در مدت اسارت تا هنگام آزادي رفتاري بسيار با عطوفت و مهرباني با اسرا انجام مي شد و هر غذايي كه مسلمانان تناول مي كردند يا در هر مكان كه به استراحت و خواب مي پرداختند اسيران نيز از آن امكانات بهره مند بودند1››. علي (ع) به منظورتحبيب القلوب و نشان دادن بزرگواري اسلام اسيران را در جنگ صفين آزاد مي فرمود و آنان نيز به نزد معاويه باز مي‌گشتند شرطي مقرر فرموده بودند به اين شكل كه كساني كه يك بار اسير شده و آزاد گرديده ليكن دوباره در ميدان جنگ حاضر و اسير مي شدند اين عفو و گذشت شا مل حال آ نان نمي شد اين شيوه عمل برخورد حضرت علي (ع) با اسير دقيقا در سنت پيامبر (ص) نهفته بود زيرا آن حضرت در ميادين نبرد با اسيران چنين رفتاري داشتند و علي (ع) نيز به عنوان تداوم بخش حكومت وخلافت پيامبر (ص) همانند ايشان اقدام مي كردند و برخورد شايسته و انسان دوستانه علي (ع) معاويه را ناچار به برخورد متقابل نمود زيرا عمر وبن عاص ابتدا به معاويه پيشنهاد كرده بود تا اسيران كوفي را بكشد ولي وقتي معاويه متوجه رحم و عطوفت امير المومنين (ع) با اسيران سپاه شام شد به ناچار اسيران كوفي را آزاد ساخت. رفتار الهي و انساني علي (ع) باقاتل خود «ابن ملجم مرادي» را تاريخ و بشريت كاملا واقفند آن ملعون قاتل و اسير است اما منجي عليه جرم او علي(ع) از شيري كه خودميل مي فرمايند به اين اسير مي دهد و از اين قبيل رفتارهاي الهي وانساني ازسوي معصومين عليهم السلام كه در تاريخ بسيار است .
نحوه رفتار با اسراي جنگي يكي از مسايل مهم و پيچيده اي است كه حقوق جنگ به طور متعارف با آن سروكار داشته و جزيي لاينفك از آن محسوب مي شود.
هرچند قضيه رفتار با اسراي جنگي از لحاظ تاريخي و ادوارگوناگون به طور مختصرشرح داده شد به عنوان مثال درسال1648 كه طبق قرارداد وستنفالي2 به جنگ خونيني پايان داده شد و درآن مقررگرديد اسراي جنگي دراختيار اسارت دولت بازداشت كننده باشند و نه در اختيار اشخاصي كه آن ها را اسيركرده اند.
لذا قاعده عرفي مبادله اسراي جنگي و نحوه رفتار با آن ها به عهده دولت اسيركننده گذارده شد و پس از پايان جنگ به صورت يك رويه ثابت در آمده ، هرچنداين معاهده درقالب جمعي و يا در سطح بين‌المللي نبود. اما مي‌توان گفت قضيه رفتار با اسراي جنگي از لحاظ حقوقي و بطور رسمي ابتدا در كنفرانس بروكسل درسال 1874 م ازسوي كشورهاي شركت كننده در كنفرانس مزبور مورد بررسي قرار گرفت .
اعلاميه هاي كنفرانس موصوف دربر دارنده 12 ماده راجع به اسراي جنگي بود كه نظام حقوقي حاكم بر رفتار با اسراي جنگي را تشكيل مي داد اما اين اعلاميه در نهايت به تصويب كشورهاي امضا كننده آن نرسيد و در نتيجه هرگز جنبه ي لازم الاجرايي پيدا نكرد با اين حال مفاد مندرج درآن در عهدنامه هاي بين‌المللي بعدي تاثير گذار و به نوعي تجلي و نمود پيدا كرد. در كنفرانس هاي صلح لاهه طي سال هاي 1899و1907 ميلادي توجه و عنايت بيشتري راجع به نحوه ي رفتار با اسراي جنگي معطوف گرديد و در اسناد ضميمه به عهدنامه هاي صلح لاهه (عهدنامه دوم صلح لاهه درسال 1899 وعهدنامه چهارم لاهه درسال1907 ) تعداد 17 ماده درخصوص موضوع مذكور گنجانده شد، هرچند مي‌توان مواد ديگري در برخي ديگر از عهدنامه‌هاي صلح لاهه در مورد رفتار با اسراي جنگي پيدا نمود.
قراردادهاي اشاره شده عيوب و نقايص زيادي داشت كه در خلال جنگ جهاني اول به خوبي ظاهرشد. لذا دولت هاي متخاصم و درگير نبرد براي جبران و رفع نواقص و كاستي هاي موجود در خلال سال‌هاي1917 و1918 اقدام به انعقاد و عقد قراردادهاي خاص با يكديگر نمودند كه در مفاد آن ها حقوق اسيران ، همچنين وظايف كشور اسير كننده مطرح شده بود. ازسوي ديگر هنگامي كه دهمين كنفرانس صليب سرخ جهاني درسال 1921 برگزارمي شد اعضا شركت كننده توصيه موكد نمودند كه عهدنامه اي جامع در مورد نحوه رفتار و حقوق اسراي جنگي تهيه شود كه مورد پذيرش اعضا كنفرانس موصوف و ساير كشورهاي جامعه جهاني واقع گردد.
در راستاي همين اقدامات دولت سوئيس در سال 1929 برگزاري كنفرانس ديپلماتيكي را در ژنو به عهده داشت كه تعدادي از اعضا كنفرانس مامور تهيه ، بررسي و همچنين قبولاندن عهدنامه ي تهيه شده توسط كنفرانس در رابطه بانحوه رفتار با اسراي جنگي به شركت كنندگان و ساير كشورها بود.
كميته صليب سرخ جهاني اقدام به تهيه پيش نويسي در مورد نحوه رفتار با اسراي جنگي وحقوق مادي ومعنوي آنان كرده بود كه به كنفرانس ديپلماتيكي ژنو ارايه گرديد و كنفرانس فوق به بررسي و نقد آن پرداخت كه پس از تبادل نظر بسيار و رايزني هاي فراوان سرانجام با توافق اعضا شركت كننده در كنفرانس پيش نويس فوق با اصلاحاتي چند تحت عنوان عهدنامه 1929 ژنو راجع به نحوه ي رفتار با اسراي جنگي تاييد و تصويب گرديد .
اين عهدنامه ي جديد ( عهدنامه 1929 ژنو) جايگزين و يا ناسخ اسناد ضميمه شده به عهدنامه هاي صلح لاهه در خلال سالهاي 1899و1907 در خصوص نحوه رفتار با اسراي جنگي نبود بلكه برطرف كننده نواقص و تكميل كننده مقررات و قوانين مندرج در اسناد مذكور در اين زمينه به شمار مي رفت .
بعد از اين كنوانسيون با رويدادها و اتفاقاتي كه در خلال جنگ هاي متعددي بين كشورها به وقوع پيوست، مساله مربوط به اسراي جنگي و رعايت حقوق مصوبه ي آنها بازهم در عمل دچار مشكلات و نارسايي هاي زيادي شد به خصوص در زمينه حقوق اسرا و اقدامات تاميني و اهرم هاي بازدارنده، كه نمود عيني وتجلي واقعي اين نواقص را در سال‌هاي جنگ جهاني دوم به وضوح مشاهده مي‌شود هرچند وجود قراردادها و كنوانسيون‌ها و معاهدات منعقده تاسال 1929 از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، حقوق بین الملل بشر، جمع آوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق انسان، دوران باستان، رفتار انسان، قرن نوزدهم