منابع پایان نامه ارشد درباره درآمد سرانه، نفت و گاز، تابع تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از اين دو بخش و نحوه رشد آنها در سالهاي مورد بررسي در نمودار (5-11) مشاهده مي‌فرماييد.

نمودار (5-11): بخش‌هاي صادرات و واردات
5-3-2- بخش درآمدهاي دولت
البته در مدل درآمدهاي دولت را به عنوان بخش مستقلي مورد نظر قرار نداده‌ايم، بلکه از آن به طور ضمني در بخش مصرف دولتي استفاده کرده‌ايم.
درآمدهاي بودجه عمومي دولت شامل اقلام متعدد با ماهيت‌هاي متفاوت است و در نظر گرفتن همگي آنها در مدل امکان‌پذير نيست بنابر اين با توجه به ساختار اقتصادي و ماهيت دوگانگي نفتي اقتصاد ايران، درآمدهاي دولت را ناشي از دو متغير درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته‌ايم.
5-3-2-1- ماليات
با توجه به تاثير درآمدهاي نفتي بر ماليات، براي برآورد ماليات کشور از معادله زير در مدل حاضر استفاده کرده‌ايم:
RTAXt=c13+c14RTAXt-1/Nt-1+c14RGDPt+c15RM +c16ROILRt (7)
که در آن RTAX کل ماليات به قيمت ثابت، RGDP توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، RM کل واردات کالاها و خدمات به قيمت ثابت، ROILR درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز به قيمت ثابت است. لازم به ذکر است که منظور ما از ماليات، مالياتي است که در قوانين بودجه سالانه کشور به ثبت رسيده است.
با توجه به رابطه (7) و نمودار (5-12) نحوه ارتباط اجزاي درآمدهاي مالياتي دولت را در مدلمان ‏مي‌توان مشاهده نمود.‏

نمودار (5-12): درآمدهاي مالياتي دولت
با توجه به تخمين اوليه پارامترهاي اين معادله که در جدول (5-4) نشان داده شده است، مشاهده مي‌گردد ‏که ضرايب ‏c14‎‏ و ‏c15‎‏ مثبت هستند که بيان‌گر رابطه مستقيم درآمدهاي مالياتي دولتبا درآمدهاي مالياتيسرانه دوره قبل آن و ‏توليد ناخالص ملي است.‏ و پارامترهاي c16 و c17 منفي هستند که نشان دهنده اين نکته است که درآمدهاي مالياتي با خالص واردات و خالص درآمدهاي نفتي رابطه عکس دارد.
جدول (5-4): تخمين پارامترهاي معادله درآمدهاي مالياتي

5-3-2-2- درآمدهاي نفتي
درآمدهاي نفتي تحت تاثير شرايط جهاني قيمت نفت و نرخ برابري دلار با ديگر ارزها و هم‌چنين تصميمات اوپک در زمينه‌هاي سهميه‌بندي اعضا و هم‌چنين مصرف فرآورده‌هاي داخلي و ميزان توليد نفت قرار دارد. بنابراين برآورد تابعي براي درآمدهاي نفتي احتياج به يک الگوي نسبتا بزرگ و پيچيده دارد که از حوصله اين تحقيق خارج است. از اين رو درآمدهاي نفت و گاز را بصورت برون‌زا در مدل در نظر گرفته‌ايم.
در نمودار (5-13) نحوه بيان درآمدهاي نفتي براي مدل را مشاهده مي‌كنيد. در اين روش چون درآمدهاي نفتي از هيچ الگويي پيروي نمي‌كند و ما آن را بصورت برون‌زا وارد مدل كرده‌ايم، تابعي از زمان بيان مي‌كنيم. براي سالهاي آينده فرض مي‌كنيم با توجه به روند صعودي قيمت نفت خام درآمدهاي نفتي روند صعودي داشته باشد. البته جهت تحليل حساسيت اين امكان را خواهيم داشت تا در هر زماني كه اراده كنيم مقدار آن را براي هر بازه زماني دلخواه تغيير دهيم و نتايج آن را در مدل مشاهده كنيم.

نمودار (5-13): بيان درآمدهاي حقيقي نفتي دولت بصورت تابعي از زمان
5-3-3- بخش انرژي
در مورد بخش انرژي ما جنبه تقاضاي انرژي را مورد توجه قرار داده‌ايم و فرض اساسي ما اين است که عرضه انرژي همواره بيش‌تر از تقاضاي انرژي است. با توجه به اين که در کشور ما اکثر حامل‌هاي انرژي جزء انرژي‌هاي تجاري هستند و انرژي‌هاي غير تجاري سهم چنداني را در زمينه‌ي تامين انرژي در ايران به خود اختصاص نمي‌دهند از اين رو در تحقيق حاضر معادلاتي را براي تقاضاي اصلي انرژي در ايران يعني فرآورده‌هاي نفتي، گاز و برق در نظر گرفته‌ايم.

5-3-3-1- تقاضاي نفت
تقاضاي نفت را به صورت تقاضا براي فرآورده‌هاي نفتي در نظر گرفته‌ايم. مطابق نظريات اقتصاددانان در مورد تقاضاي هر کالا، تقاضاي نفت نيز بستگي به قيمت دارد و طبعا به نظر مي‌رسد که تقاضاي نفت به ميزان توليد ناخالص داخلي و جمعيت نيز وابسته باشد. از اين رو معادله‌ي ذيل براي برآورد تابع تقاضاي نفت ارائه گرديده است:
OILCONSt=c36+c37OILCONSt-1+c38RGDPt+c39RPOILt +c40Nt (8)
که در آنOILCONS نشان دهنده مصرف فرآورده‌هاي نفتي است. همچنين RGDP توليد ناخالص داخلي، RPOIL ميانگين قيمت واقعي فرآورده‌هاي عمده‌ي نفتي شامل مصرف نفت کوره، گازوئيل، نفت سفيد و بنزين معمولي و N جمعيت کل کشور است.
با توجه به رابطه (8) و نمودار (5-14) نحوه ارتباط اجزاي تقاضاي نفت را در مدلمان مي‌توان مشاهده نمود.

نمودار (5-14): رابطه اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي نفت
در نمودار (5-15) نحوه بيان قيمت نفت براي مدل را مشاهده مي‌كنيد. در اين روش چون قيمت نفت از هيچ الگويي پيروي نمي‌كند و ما آن را بصورت برون‌زا وارد مدل كرده‌ايم، آن تابعي از زمان بيان مي‌كنيم. براي سالهاي آينده فرض مي‌كنيم با توجه به روند صعودي قيمت نفت خام، روند صعودي داشته باشد. البته جهت تحليل حساسيت اين امكان را خواهيم داشت تا در هر زماني كه اراده كنيم مقدار آن را براي هر بازه زماني دلخواه تغيير دهيم و نتايج آن را در مدل مشاهده كنيم.

نمودار (5-15): بيان قيمت نفت بصورت تابعي از زمان
با توجه به تخمين پارامترهاي اين معادله که در جدول (5-5) نشان داده شده است، مشاهده مي‌گردد ضرايب c37، c38 وc40 مثبت هستند که بيان‌گر رابطه مستقيم تقاضاي نفتبا تقاضاي دوره قبل، توليد ناخالص ملي و جمعيت است و c39 نشان مي‌دهد که با قيمت نفت رابطه عکس دارد.
جدول (5-5): تخمين پارامترهاي معادله تقاضاي نفت

5-3-3-2- تقاضاي گاز
مصرف گاز در کشور شامل 5 بخش عمده‌ي: پالايشگاه‌ها، عمومي، تجاري و خانگي، صنعتي و نيروگاه‌هاي توليد برق است. مصرف گاز نيز مانند کالاهاي ديگر تحت تاثير قيمتآن است. هم‌چنين نفت و برق را مي‌توان به عنوان کالاهاي جانشين گاز در نظر گرفت. به دليل اين‌که تغيير سوخت نيروگاههاي توليد برق از نفت کوره به گاز طبيعي مي‌تواند باعث تاثير مصرف نفت و برق بر روي مصرف گاز باشد. همچنين بخش عمده‌اي از مصرف گاز طبيعي به صورت مصرف خانگي و تجاري است که چندان به ميزان توليد ناخالص داخلي ربطي ندارد بلکه بيشتر به ميزان گسترش شبکه گاز رساني مربوط مي‌شود. به لحاظ متعدد بودن مصارف مختلف گاز در اين تحقيق، کل مصرف گاز را در نظر گرفته‌ايم. از اين رو از معادله‌ي ذيل براي برآورد مصرف گاز طبيعي استفاده مي‌کنيم:
GASCONSt=c31+c32GASCONSt-1+c33OILCONSt/Nt+c34ELCONSt +c35RPGASt(9)
که در آنGASCONS کل مصرف گاز، OILCONS مصرف فرآورده‌هاي نفتي، ELCONS کل مصرف برق و RPGAS متوسط قيمت گاز به قيمت ثابت (قيمت واقعي بخش خانگي) است.
با توجه به رابطه (9) و نمودار (5-16) نحوه ارتباط اجزاي تقاضاي گاز را در مدلمان ‏مي‌توان مشاهده نمود.‏

نمودار (5-16): رابطه اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي گاز
تخمين پارامترهاي اين معادله که در جدول (5-6) نشان داده شده است، نشان مي‌دهد ‏که ضرايب ‏c32‎‏ و ‏c35‎‏ مثبت هستند که بيان‌گر رابطه مستقيم تقاضاي گاز با مصرف دوره قبل آنو تقاضاي کلي برق است. همچنين منفي بودن پارامترهاي c33 و c34 بيان‌گر رابطه عکس بين تقاضاي گاز و مصرف سرانه نفت و قيمت گاز است.‏ که نشان مي‌دهد نفت و گاز در برخي از مصارفشان جانشين هم هستند.و تقاضاي گاز نيز با قيمت آن رابطه عکس دارد.
جدول (5-6): تخمين پارامترهاي معادله تقاضاي گاز

5-3-3-3- مصرف برق
مصرف برق در کشور شامل سه بخش عمده‌ي: خانگي ـ تجاري ـ عمومي (مسکوني)، صنعتي و کشاورزي است. همانند کالاهاي ديگر، مصرف برق نيز تحت تاثير قيمت آن قرار دارد. همچنين قيمت گاز هم به عنوان يک کالاي جانشين و هم به عنوان يکي از عوامل توليد برق در کشور بر روي مصرف برق تاثير دارد. درآمد نيز به عنوان عاملي مهم در ميزان مصرف برق در تمامي بخش‌ها موثر است. مصرف برق مانند مصرف ساير حامل‌هاي انرژي از ثبات قابل قبولي برخوردار است که آن را با مصرف با وقفه يکسان در مدل وارد کرده‌ايم. بدين ترتيب تابع مصرف برق را در سه زير بخش بصورت معادله‌هاي زير در نظر مي‌گيريم.

ELCONSt=ELCONSRt+ELCONSIt+ ELCONSAt (10)
ELCONSRt=c18+c19*ELCONSRt-1+c20*RGDP/N+c21*PGAS+c22*PELR (11)
ELCONSIt=c23+c24*ELCONSIt-1+c25*RGDP/N+c26*PELI (12)
ELCONSAt =c27+c28*ELCONSAt-1+c29*RGDP/N+c30*PELA (13)
با توجه به رابطه‌هاي (10) الي (13) و نمودارهاي(5-17)الي(5-23)نحوه ارتباط اجزاي تقاضاي برق را در مدل و نحوه بيان رفتار قيمت‌هاي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و مسكوني ‏مي‌توانيد مشاهده کنيد.‏

نمودار (5-17): مصرف کلي برق (مجموع مصرف سه بخش مسکوني، صنعتي و کشاورزي)

نمودار (5-18): تقاضاي برق بخش مسکوني

نمودار (5-19): بيان قيمت برق مسكوني بصورت تابعي از زمان

نمودار (5-20): تقاضاي برق بخش صنعت

نمودار (5-21): بيان قيمت برق صنعتي بصورت تابعي از زمان

نمودار (5-22): تقاضاي برق بخش کشاورزي

نمودار (5-23): بيان قيمت برق كشاورزي بصورت تابعي از زمان
تخمين پارامترهاي معادله‌هاي تقاضاي برق در بخش‌هاي سه گانه مسکوني، صنعت و کشاورزي در جدول‌هاي (5-7)الي (5-9)نشان داده شده است.
در جدول (5-7)ضرايب ‏c19‎‏ و ‏c21‎‏ مثبت هستند که بيان‌گر رابطه مستقيم تقاضاي برق بخش مسکوني با مصرف دوره قبل آن و قيمت گاز است. که خود بيانگر جانشين بودن گاز و برق در برخي از مصرف‌هاي بخش مسکوني يعني خانگي، تجاري و عمومي است. همچنين منفي بودن پارامترهاي c20 و c22 بيانگر رابطه عکس بين تقاضاي برق در بخش مسکوني و درآمد سرانه و نيز با قيمت آن است.
جدول (5-7): تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش مسکوني

در جدول (5-8) پارامتر ‏c24‎‏ مثبت است که بيان‌گر رابطه مستقيم تقاضاي برق بخش صنعت با مصرف دوره قبل آن است.همچنين منفي بودن پارامترهاي c25 و c26 بيانگر رابطه عکس بين تقاضاي برق در بخش صنعت و درآمد سرانه و نيز با قيمت آن است.
جدول (5-8): تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش صنعت

در جدول (5-9) پارامتر ‏c28‎‏ مثبت است که بيان‌گر رابطه مستقيم تقاضاي برق بخش کشاورزي با مصرف دوره قبل آن است.همچنين منفي بودن پارامترهاي c29 و c30 بيانگر رابطه عکس بين تقاضاي برق در بخش کشاورزي و درآمد سرانه و نيز با قيمت آن است.عکس بين تقاضاي برق در بخش کشاورزي و درآمد سرانه و نيز با قيمت آن است.
جدول (5-9): تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش کشاورزي

کل مصرف انرژي
در قسمت كل مصارف انرژي، نفت، گاز و برق را بصورت ريالي با هم جمع مي‌زنيم تا بتوانيم در توليد ناخالص ملي با ساير مقادير محاسبه كنيم.
EC= ELCONA*RPELA+ELCONI*RPELI+ELCONR*RPELR+GASCONS*RPGAS+OILCONS* RPOIL (14)

نمودار (5-24): کل مصرف انرژي
5-3-3-4- بخش سرمايه‌گذاري انرژي
با در اختيار داشتن مقدار تقاضاي آينده براي حامل‌هاي مختلف انرژي که از پيش‌بيني با مدل حاضر بدست مي‌آيد مي‌توان سرمايه‌گذاري براي هر يک از بخش‌هاي توليد انرژي و در نهايت سرمايه‌گذاري کل انرژي براي تامين انرژي اضافي مورد نياز را بدست آورد.

سرمايه‌گذاري براي نفت
در بخش نفت ابتدا مقدار تقاضاي سالانه اضافه شده براي فرآورده‌هاي نفت را از طريق اتحاد زير بدست مي‌آوريم:
?OILCONSt=OILCONSt-OILCONSt-1 (15)
که در آن ?OILCONSt ميزان مصرف اضافه شده فرآورده‌هاي نفتي بر حسب ميليون بشکه معادل نفت خام در سال t و OILCONS مقدار مصرف سالانه فرآورده‌هاي نفتي بر حسب ميليون بشکه معادل نفت خام است. سپس از طريق اتحاد زير، سرمايه‌گذاري مورد نياز براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام بدست مي‌آيد:
K?OILCONSt=KOIL.?OILCONSt (16)
که در آن K?OILCONSt سرمايه‌گذاري دلاري جهت تامين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز اضافه شده در سال t و KOIL ضريب سرمايه‌اي افزايش ظرفيت توليد يک ميليون بشکه معادل نفت خام، بر حسب دلار بر ميليون بشکه معادل نفت خام است. لازم به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع انرژی هسته ای، ایالات متحده، مکان کنترل Next Entries منابع تحقیق با موضوع انرژی هسته ای، دینامیکی