منابع پایان نامه ارشد درباره دانشگاهها، آموزش و پرورش، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

سياسي نقش تعيين کننده اي در توسعه يا زوال جامعه ي خود بازي مي کنند. در مورد ايران، ودرطول تاريخ آن وحتي در انقلاب اسلامي 1357 گروه نخبگان سياسي قبلي را از بين برد و گروه جديدي خلق کرد. چنين به نظر مي رسد که گروهها يا طبقات اجتماعي از نخبگان سياسي با گفتمان هاي متفاوت که نقش مهمتري را در پيروزي انقلاب بازي کرده اند، به همان نسبت و اندازه در گروه هيأت حاکمه نماينده دارند.

5-2-2) فرضيه دوم
فرضيه دوم نيز تحت عنوان ((به نظرمي رسدنقش نخبگان سياسي ايران برهويت ملي وسرزميني تاثيرگذار بوده است.)) پس از اينکه مولفه هاي مربوط به متغير هاي گفتمان نخبگان مشخص و همچون فرضيه اول داده هاي آن جمع آوري گردي به اين نتيجه رسيديم که درسالهاي قبل و پس ازانقلاب اسلامي، جغرافياي سياسي وهويت ملي ايراني از فرهنگ سياسي نخبگان بويژه نخبگان جمهوري اسلامي ايران تاثير گرفته است. اين تاثيررا مي توان از لحاظ ايدئولوژي انقلاب برتحکيم وتداوم هويت سرزميني ايران درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامي، تحول اين ايدئولوژي ازگفتمان انقلاب به گفتمان اصلاحات، وتوسعه اقتصادي وشناخت بسترهاي تکويني گفتمان مردم سالاري ديني وگفتمان دولت اسلامي او نيز از لحاظ تاثير بر مشارکت توده اي وبسيج سياسي درچارچوب گفتمان انقلاب اسلامي برتحکيم وتداوم ناسيوناليسم ايراني، تحول مفهوم مشارکت، و تاثيررويکردهاي متفاوت برآن ديد.

5-3) نتيجه گيري
بر پايه مطا لعه انجام شده وبه استناد منابع، و تحليل مباحث مربوط به فرضيه هاي اين مقاله مي‎تواند نتايج زير را استخراج کرد:
1. گذشته از تحولات سياسي-اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي جهان معاصر وتحول مفهومي پديده هاي سياسي که در حال حاضر اغلب ناشي از امواج هويت شکن روندهاي جهاني شدن مي باشد، در طول اين تحقيق فرض خودرابر اين مبنا قرار داديم که در اين شرايط هنوز هم ((دولت -ملت)) ها از قوت و قدرت فوق العاده اي برخوردار بوده ونمي توان نقش گفتمان نخبگان سياسي را درخصوص استقلال خارجي وحاکميت داخلي ناديده گرفت؛ هرچند اذعان داريم نقش وجايگاه فلسفي و ماهوي دولت-ملت ها نسبت به گذشته واجد تغييرات اساسي گرديده وپديده ها وروندهاي جاري مرتبط با آن نيز دچار تحول مفهومي شده است؛ فلذا تاثير فرهنگ سياسي نخبگان جمهوري اسلامي ايران برجغرافياي سياسي در چارچوب هويت ملي را با اين پيش فرض ها ومفروضه هاي تئوريک مورد واکاوي عيني وکنکاش علمي قرار داديم؛
2. همانطور که ضمن تحقيق اشاره شد، امرهويت و به ويژه هويت ملي هيچگاه داراي وضعيتي ثابت وايستا نبوده ونخواهد بود وچنانچه نخبگان جمهوري اسلامي ايران با عنايت به فرهنگ سياسي خويش بخواهند پايائي وپويايي حاکميت جمهوري اسلامي ايران رادرميان سطوح مختلف اجتماعي وهمچنين در بين امواج متلاطم جهاني حفظ کرده است وبقاي خويش را تضمين نمايد؛ چاره اي جز پذيرش ((سياليت ارکان هويت ملي)) ايرانيان نداشته وهر از گاهي با توجه به مقتضيات سياسي -اجتماعي ومحدوديت هاي جديد داخلي وچالش هاي نوين در جغرافياي سياسي ايران، بايد ماهيت و رويکرد فرهنگ سياسي نسبت به آن را متغير سازند؛ در غير اينصورت انتظارات وتوقعات سطوح مختلف اجتماعي و همچنين فشارهاي متعدد و متنوع بين المللي و جهاني، آينده شان را به گونه اي ترسيم مي کند که هيچگاه مترصد ومنتظر آن نبوده اند؛ و البته با بهره گيري و عبرت آموزي از تجربه بازي نخبگان سياسي ايران معاصر مطمئن هستيم که ايران مي تواند در راستاي افق سند چشم انداز بيست ساله نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به تحولي مطلوب و توسعه‎اي مناسب برسد.
3. با توجه با تاثير پذيري گفتمان نخبگان سياسي برجغرافياي سياسي ميتوان برخي از اين نخبگان را يک نظريه پرداز اسلامي در جغرافياي سياسي عصر حاضر دانست و لذا با توجه به فضاي موجود جمهوري اسلامي وجغرافياي مستقر در آن واين که اين نظام خود را يک قدرت تاثير گذار در عرصه هاي جهاني مي‎داند لزوم تربيت نظريه پردازان تحصيلکرده دانشگاهي جهت ايجاد يک فضاي علمي براي بالا بردن قدرت وتوان همه جانبه جمهوري اسلامي با توجه به پتانسيلهاي فراوان جهت ايجاد گفتمان روشن وفصيح اسلامي خود در جهان مي طلبد.
به اميد ظهور عدالت گستر.

5-4) پيشنهادات
در شرايط کنوني کشور “گفتمان دوستي” مي تواند فضاي کشور را تلطيف کند، همه نيروهاي سياسي ـ اجتماعي را گرد هم آورد و حول يک برنامه فراگير و چترگونه سازماندهي و ضمن مسئوليت پذيري، نسل سوم مطالبات سياسي ـ اجتماعي را پاسخگويي و راهبري مي کند. در نيمه ي دوم از دهه چهارم انقلاب اسلامي، سياست ورزي ايراني در دايره مملکت داري، پس از تجربه چهار گفتمان سياسي يعني؛ گفتمان انقلابي، گفتمان سازندگي، گفتمان اصلاحي و گفتمان اصول گراي عدالت محور جاي خالي چه گفتماني را احساس مي کند و جامعه ايراني را نه تنها مهياي آن، بلکه نيازمند و تشنه آن مي داند ؟ گفتماني که بتواند فضاي کشور را تلطيف کند، همه نيروهاي سياسي ـ اجتماعي را گرد هم آورد و حول رهبري ولايي مقام معظم رهبري يک برنامه فراگير و چترگونه سازماندهي کند و ضمن مسئوليت پذيري، نسل سوم مطالبات سياسي ـ اجتماعي را پاسخگويي و راهبري مي کند
ايجاد فضاي نخبه پروري.
همانطوري كه به اختصار ذكر شد از مشكلات كيفي سياست در ايران كلي گويي و نگاه غيرعلمي به سياست چه در حوزه دانشگاهي و چه در حوزه علمي است. ما همه چيز را به صورت خيلي بزرگ و فراتر از واقعيتها و تواناييها مي بينيم. به عنوان مثال در دانشگاهها بيشتر آموزشها به مبناي صرف تئوريك برمي گردد كه بعضاً رابطه اي با مشكلات جامعه سياسي در ايران ندارد و در برنامه ريزي سياسي هم با دولت مرداني روبرو بوده ايم كه عليرغم شعارها و برنامه هاي اجرايي از حل كوچكترين مشكل در حوزه مسائل ايران ناتوان بوده اند.
جدي‌ترين مسئله در اين امر توجه به اين نكته است كه اولا ما بايد در دانشگاه با توجه خاص به ايران مسائلي را آموزش دهيم كه هركدام در يك فرآيند به حل مشكلات سياسي و توسعه اي ايران كمك كند و در عرصه عمل نيز به دنبال برنامه اي برويم كه هدفش ارتقاي سياسي و اجتماعي ايران منطبق با نيازسنجي بومي باشد، چراكه گسترش دادن بيش از توان، حوزه مسئوليت يك ملت، نتيجه اي جز فرسايش نيروها و هدر دادن آنها ندارد
اما زماني كه قرار است علم در خدمت عمل سياسي قرار بگيرد وجود اجماع نخبگان فكري و ابزاري امري لازم و ضروري است. زيرا مديريت كردن و عملي ساختن انديشه ها خود نيازمند آن است كه اولا ما بدانيم چه تفكري را براي عمل انتخاب كرده ايم و قرار است چه كساني آن را مديريت كنند و هدف از اجراي آن چيست؟
راهكارهاي تحقق نخبه پروري سياسي در ايران
بالا رفتن سطح آگاهي سياسي جامعه و افزايش حس مسئوليت و مشاركت مردم بويژه جوانان در امور سياسي و به طور كلي توسعه سياسي تأثير زيادي در آينده علم سياست و تحقق نخبه پروري سياسي دارد. پيوند دادن علم سياست، آموزش عمومي و پرورش دادن نسل هاي آينده با مشخصه هايي چون احترام متقابل، محاسبه گري عقلانيت ابزاري، توجه به زمان و فرصت ها، آينده نگري، شفاف و دقيق بودن، حساس بودن به آينده خويش و جامعه، جزئي نگر داشتن استعداد همكاري و كارساز زماني، توان تسلط بر احساسات، داشتن روحيه علمي و مطالعاتي و آميخته بودن با قانون و آزادي از مهمترين فاكتورهاي چشم انداز مثبت نخبه پروري در ايران است.
بر اين اساس نخبه پروري نتيجه يك پروسه و فرآيند چند وجهي است كه به موازات هم به پيش مي رود و با همكاري مؤثر حوزه هاي علمي- اجرايي اركانهاي نظام متحقق مي شود.
دراين نوشتار به اختصار گذري بر تطور علم سياست و فرآيند پرورش نخبگان سياسي درايران داشتيم و شكي در آن نيست كه آينده نگري و آينده سازي مهمترين هدف سياست است.
سياست برنامه نخبگان فكري- اجرايي جهت تصميم سازي و مديريت عالي جامعه است و دراين ميان دولت، قدرت و حكومت به عنوان اساسي ترين موضوع هاي علم سياست ارتباط تنگاتنگي با چگونگي نخبگان سياسي دارند و براي ترسيم راهبرد نخبه پروري سياسي درايران شناخت دقيق ماهيت اين سه پديده بنيادي ترين مسئله است.
با توجه به آنچه ذكر شد لزوم طراحي و تدوين سند چشم اندازي 10يا 20 ساله براساس نيازسنجي اركان كشور براي نخبه پروري سياسي به خوبي حس مي شود كه در سايه همگرايي ارگان هاي علمي- اجرايي كشور و فارغ از هرگونه سياسي كاري مي تواند خروجي نخبگان سياسي كشور را نهادينه و تضمين كند. “نخبگان سياسي متعهدي” كه آنچنانكه در قرآن كريم نيز مي خوانيم به مصداق “ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم”؛ يعني اگر مي خواهيد سرنوشت شما تغيير كند، ابتدا بايد محتواي باطني خود را تغيير دهيد، دراين محتواي باطني، عنصر “فكر و شناخت” را در كنار عنصر “ايمان” توأمان تحصيل مي كنند
مقام معظم رهبري در ديدار خود با جمعي از دانشجويان نخبه و برتران كنكور وفعالان تشكل هاي سياسي و فرهنگي دانشگاه در سال ???? برنخبه پروري سياسي در دانشگاه هاي كشور تأكيد فرمودند: “من حالا نخبه پروري سياسي را توصيه مي كنم و تأكيد مي كنم كه در بخش هاي تبليغات و صدا و سيما نخبه هاي سياسي و نخبه هاي اجتماعي بايد مطرح بشوند، بخشي از نخبه پروري هم مربوط به شماست، يعني در محيط تشكلهاي دانشجويي، نخبه هاي سياسي پرورش پيدا كنند؛ فضا را آماده كنيد. اين ديگر دست دولت و دست محيط خارج از دانشگاه نيست، دست خود شماست، از فكر و از ذهن استفاده كنيد، ببينيد چگونه مي توانيد محيط بحث و استدلال و ارزيابي فكري و تقويت روحيه و تقويت اميد و محكم كردن پايه هاي فكر سياسي را در اين طبقه جديدي كه بعد از شما مي آيند برنامه ريزي كنيد، خاطر جمع باشيم مجموعه دانشجويي در دوره بعد و دوره هاي بعد همچنان در جهت همين هدف هاي بلند و آرمان هاي خوب پيش خواهد رفت. “
به تعبيري ديگر، رهنمود رهبري نظام تاكيدي بود براهميت “شايسته سالاري” و ضرورت پرورش مديران آينده كشور و نيز فراهم سازي زمينه مناسب براي “گردش نخبگان” در عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري نظام اسلامي. به هر روي بايد گفت مقوله پرورش نخبگان سياسي براي كشور، ضرورتي است كه شايد همگان بر اهميت راهبردي آن اذعان كنند اما در عمل با موانع، اشكالات و چالش هاي چندي مواجه باشد. از طرفي بي توجهي به اين مسئله چنان ملموس و مشهود شده كه بالاترين مقام سياسي و مذهبي كشور پيشنهاد به راه افتادن چنين جرياني را مطرح مي سازد چرا كه حيات و بقاي هر نظام سياسي – اجتماعي در گذر ايام و در مواجهه با تحولات و دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي، منوط به وجود كادرهاي نخبه، توانمند و مدبري است كه به مباني و زيرساخت هاي فكر و تئوريك آن نظام معتقد بوده و از شايستگي لازم براي تعالي و تكامل آن برخوردار باشند.
رهبر معظم انقلاب نيز در سال ???? با شناخت ضرورت و اهميت پخته بودن حركت هاي سياسي در كشور مبحث نخبه پروري سياسي در سطح دانشگاه ها را مطرح كردند.
از بيانات مقام معظم رهبري، 17/7/1386
نخبه پروري سياسي يعني تلاش براي آموزش و پرورش نخبگاني كه بتوانند با قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت، مسئوليت هاي سياسي و اجرايي را در هرم قدرت كسب كنند و مبتني بر انديشه هاي ديني، نظام سياسي در حاكميت را به درجات عاليه اي از كارآمدي و توانمندي برسانند
اما اقتضاي فضايي چون دانشگاه، اهتمام بيشتر به مسئله بينش سياسي است. رهبر فرزانه انقلاب نيز بارها اين مسئله را مورد تأکيد و تصريح قرار داده اند: “حالا اينجا يك نكته‏ى اساسى مطرح مي‎شود كه من هميشه در مواجهه‏ى با دانشجويان، روى آن تكيه ميكنم؛ و آن، “پيدا كردن قدرت تحليل مسائل و جريانهاى مهم كشور” است. سياست در دانشگاهها – كه بنده هميشه روى آن تأكيد كرده‏ام – به اين معناست. ما دو كار سياسى داريم: سياست‏زدگى و سياست‏بازى؛ اين يك‏جور كار است. اين را من به هيچ‏وجه تأييد نمي‎كنم؛ نه در دانشگاه و نه در بيرون دانشگاه؛ بخصوص در دانشگاه. يكى هم سياستگرى است؛ يعنى حقيقتاً فهم و قدرت تحليل سياسى پيدا كردن؛ كه يكى از وظايف تشكلهاى دانشجويى اين است. من تأكيد مي‎كنم، تشكلهاى دانشجويى – كه عمده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سازمان ملل، کتاب مقدس Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامى، دانشگاه امام صادق (ع)، وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران