منابع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

اکستورد)
– فناوري اطلاعات را مي توان مجموعه متون و ابزارهايي دانست که در جهت بهينه سازي و پشتيباني فعاليتهاي سازمان بر محور اطلاعات و دانش بکار گرفته مي شوند.
فناوري اطلاعات رشته اي است که از صنايع الکترونيکي براي دستيابي به اطلاعات استفاده مي کند و اثر سيستم رايانه‌اي را بر افراد، سازمان ها و جامعه بررسي مي‌کند .
فناوري اطلاعات به شما مي آموزد که چگونه به تغيير سازمان پرداخته ، کسب و کار جديدي را آغاز کنيد و يا اصولاً چگونه در ارتباط با محيط و ساير سازمانها کسب و کار موثر تري را برقرار کنيد.17
– فناوري اطلاعات به اشکال مختلف فناوري اطلاق مي شود که به پردازش ، نگهداري و ارسال اطلاعات به شکل الکترونيکي مي پردازد . تجهيزات فيزيکي براي اين امر شامل رايانه ، تجهيزات ارتباطي شبکه ها ، تجهيزات انتقال داده ، مانند فکس و يا حتي موبايل است .18
«هيکسل» فناوريهاي مربوط به کامپيوتر و ارتباطات از راه دور را که ابزار خود کار کار با اطلاعات را فراهم مي نمايند بعنوان فناوري اطلاعات تعريف مي کند . تعريف او هم سخت افزار و هم نرم افزار را شامل مي‌شود.19
«وارد و پپارد» فناوري اطلاعات را اختصاصاً براي اشاره به سخت افزار ، نرم افزار و شبکه هاي ارتباط از راه دور بکار مي برند . از نظر آنها اين فناوري هم داراي جنبه هاي ملموس مانند کامپيوترهاي شخصي ، کابلهاي شبکه ، سرورها و مانند آنهاست و هم شامل جنبه هاي غير ملموس يعني تمامي انواع نرم افزارها مي‌شود.20
«شارها» و جاين نيز اين فناوري را شامل فنوني تعريف مي کنند که به کار با اطلاعات مربوط مي شوند و استفاده از سيستمهاي ارتباطات از راه دور و کامپيوترها را در کار با داده ها و پردازش آنها در بر دارند .21(Sharma and Jaih zoo30188) .
بدين ترتيب ، فناوري اطلاعات علاوه بر سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر . فناوريهاي يکپارچه کامپيوتري و ارتباطي را نيز در بر مي گيرد . (شکل 2-1)

شکل 2-1. فناوري اطلاعات
همانطور که اشاره شد با توجه به حوزه گسترده فعاليت و عملکرد iT . نظرات متفاوتي در خصوص تعاريف و مصاديق (IT) و همچنين (ICT) وجود دارد . عده اي ديگر از صاحب نظران IT را مجموعه اي از ارتباطات ، مخابرات و اينترنت مي دانند . دسته اي ديگر از دانشمندان فناوري اطلاعات را مجموعه اي از سامانه هاي الکترونيکي و رايانه اي مي دانند که به ذخيره و انتقال هر گونه اطلاعات پردازش شده مي پردازد . طبق تعريف ديگري نيز فناوري اطلاعات عبارت است از هر سيستم بهم متصلي که براي توليد ، ذخيره سازي ، پردازش ، نمايش ، انتقال ، دريافت ، کنترل و مديريت داده ها بکار مي رود و يا بعبارتي ديگر کليه فعاليت هايي که برروي داده ها و اطلاعات صورت مي پذيرد.22
عده اي ديگر معتقد هستند که فناوري اطلاعات حاصل تلاقي الکترونيک ، پردازش داده ها و ارتباطات مخابرات است که باعث از ميان رفتن فاصله ها و در کنار هم قرار گرفتن کامپيوترها و کاربران و همچنين مکانيزه شدن سيستمهاي ارتباطي و افزايش ظرفيتهاي انتقال داده شده است ، اين امر تمرکز زدائي و ايجاد ابر شاهراه و افزايش سرعت و کيفيت تصميم گيري و مديريت کارا را فراهم ساخته است . بکار گيري تکنولوژي اطلاعات (iT) در سازمانها تعميرات بنيادين را در کليه زمينه ها نويد مي دهد . همانطوريکه امروزه دنيا را نمي توان بدون صنعت برق در نظر گرفت دنياي امروز را نيز نمي توان بدون فناوري اطلاعات تصور کرد . 23
2-1-4- بکارگيري فناوري اطلاعات :
شواهد نشان مي دهد که بکارگيري فناوري اطلاعات در ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در حال گسترش است . مطالعه در سه مقطع زماني 85-1980 ، 91-1986 و 1994 انجام شد و نتايج نشان داد که در مقطع اول 16 درصد ، در مقطع دوم 37 درصد و در مقطع سوم 42 درصد از کارکنان در کارشان تحت تاثير فناوري اطلاعات قرار گرفته اند . اين رشد منطقاً در ميان کشور هاي ديگر صنعتي بيشتر است . مطالعه ديگري در سال 1996 نشان داد که 48 درصد از کارکنان در انجام وظايف شغلي شان از رايانه استفاده مي کنند . اين رقم نسبت به مطالعه سال 1989 که 35 درصد بود رشد قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد . لانک (1994) دريافت که 71 درصد از سرپرستان يا داراي رايانه مي باشند و يا از رايانه و ترمينال در انجام کار خود استفاده مي کنند .
رشد به کار گيري رايانه هاي خانگي نيز بسيار قابل توجه بوده است . در سال 1991 ، 1994 و 1996 به ترتيب 19 درصد ، 25 درصد و 29 درصد از خانوارهاي کانادايي داراي رايانه بوده اند . فناوري اطلاعات مي تواند از سوي افراد ، گروههاي کاري ، سازمان ها و يا سازمانهاي بصورت اشتراکي بکار گرفته شود.24
بررسي ها بيانگر اين است که سازمان ها عمدتاً در چهار زمينه زيرا ز فناوري اطلاعات بهره مي گيرند .
1- امور پردازشي اطلاعات : که شامل جمع آوري ، تبديل ايجاد ، نگهداري و ارسال اطلاعات است اين اقدامات را به C5 تعبير نموده اند .
2- امور تصميم گيري : در امور تصميم گيري سيستم ها به تحليل اطلاعات پردازش شده و حمايت از تصميم گيرندگان سازمان مي پردازند . اين امر از طريق سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري و يا سيستم هاي خبره انجام مي پذيرد .
3- اشتراک اطلاعات از طريق محاسبات غير تمرکزي : محاسبات غير تمرکزي محيطي است که در آن توان پردازش سازمان به بخش ها و واحدهاي مختلف و افراد تقسيم گرديده و در آن از رايانه هاي کوچک روميزي و کيفي استفاده مي شود و از طريق ارتباطات محيطي فراهم مي گردد که افراد مي توانند از طريق دسترسي به پايگاه داده ها به داده هاي مشترک دسترسي يابند .
4- پشتيباني از نو آوري : بکار گيري فناوري اطلاعات مي تواند به خلق نوآوري در سازمان در ارائه کالا يا خدمات و يا حمايت از مشتريان و بهره مندي از برتري رقابتي شود.25
2-1-5- پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها :
همانطور که مشخص است فناوري اطلاعات بعنوان محور و محرک توسعه جوامع و سازمانها مطرح است . مطالعات در اين زمينه نشان مي دهد که فناوري اطلاعات بايد در دو حوزه تحقيق و اجرا در سازمانها مورد بحث قرار گيرد . بخش تحقيق وظيفه شبيه سازي محيطي ، تجربه مجازي و فرضيات با هزينه کم ، همراه با برنامه ريزي ، مدلهاي تصميم گيري و ايجاد خلاقيت در کارکنان را بر عهده دارد .
در بحث اجراي فناوري اطلاعات در سازمان دو ديدگاه اساسي و لازم و ملزوم هم که مديريت سازمان و مديران فناوري اطلاعات بايد بدان توجه نمايند ، وجود دارد :
الف – ديدگاه فني و مهندسي : که شامل بررسي مسائل زير مي باشد :
1- نرم افزار (برنامه هاي کامپيوتري جهت دريافت ، پردازش و توليد اطلاعات)
2- سخت افزار (سخت افزارهاي پردازش ، ذخيره و بازيابي اطلاعات)
3- آموزش نيروي انساني(آموزش نيروهاي درگير و مصرف کنندگان محصولات فناوري)
4- اطلاعات و داده هاي خام ( داده ، ماده اوليه فناوري اطلاعات است که بايد قابل اعتماد ، دقيق و جديد باشد)
5- سيستمهاي ارتباطي (برقراري ارتباط ميان کامپيوترها)
عوامل فوق عوامل پنج گانه اي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند . اولويت بندي اجزاء فوق از نظر زمان اجرا و انتخاب موارد ، مهمترين عنصر بکار گيري در ساختار فناوري اطلاعات هستند .
ب- ديدگاه مديريتي : در ديدگاه مديريتي طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي از جمله MIS26 ،DSS27، OA28، EIS29 و… مطرحند که امروزه در سازمانهاي مختلف پياده سازي و اجرا شده اند .
بکار گيري و اجراي تکنولوژي اطلاعات در سازمانها يک نسخه تجويز شده کلي نيست و نمي توان با يک برنامه جامع فناوري اطلاعات براي کليه سازمانها و شرکتها ، ساختار (IT30) را پياده سازي و اجرا نمود. مهمترين عوامل که در پياده سازي IT در هر سازمان بايد مورد نظر و توجه قرار گيرد.
1- فرهنگ سازي: بسته سازي فرهنگي در هر سازمان جهت اجراي موفقيت آميز IT لازم مي‌باشد.
2- اعتقاد و باور مديران ارشد سازمان : هر چه مديران ارشد سازمان به IT بعنوان يک مقوله لاينفک از سازمان خويش توجه کنند ، موفقيت بکار گيري آن سريعتر و بيشتر خواهد بود . IT مثل تيغ جراحي اگر در گلوي مدير سازمان باشد نافذ تر مي باشد . در اين راه اعتقاد و اطمينان مديران به آينده موثر ترين عامل در موفقيت بکار گيري IT است.
3- آفت شناسي : مشکلات و موانع بکار گيري و پياده سازي IT در سازمان دقيق و علمي ، بررسي و برنامه ريزي شود .
4- سوق به سمت ساختار فرآيندي : ساختار سازمانهاي مرتبط با IT بايد از ساختار وظايفي خارج و به سمت ساختار فرآيندي سوق داده شود .
5- درگيري کليه افراد سازمان در امور IT : کليه اعضاي سازمان از مدير ارشد تا کارمندان سطح عملياتي بايد بعنوان کارشناسان IT شناخته شوند .
6- بهبود شاخصهاي بهره وري : شاخصهاي اندازه گيري بهره وري در سازمان بايد به سمت بهبود رشد نمايد و از اطلاعات جهت تبديل به دانش استفاده شود .
7- کوچک سازي : خارج کردن فعاليتهاي غير محوري از محيط سازمان که کوچک سازي گفته مي شود ، از ضروريات ملي به شمار مي رود .
با گسترش بکار گيري IT ، ساختار سازمانها و شرکتهاي بزرگ از حالت عمودي و سلسله مراتبي بصورت هسته هاي تخصصي و کارشناسي تغيير يافته اند . لذا بايد اجراي IT در سازمانها طوري صورت گيرد که با فرهنگ ملي و سازماني سازگاري داشته باشد . 31
2-1-6- کاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها :
توسعه فناوري اطلاعات در سازمانها را مي توان از رويکردهاي گوناگوني تحليل کرد . اين رويکرد ها منجر به ارائه مدلهايي براي تبيين چگونگي کاربرد اين فناوري در سازمانها شده اند . پاره اي از اين مدلها به مراحل کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها اشاره مي کنند . پاره اي ديگر تنها به گونه هاي کاربردهاي اين فناوري مي پردازند بدون آنکه الزاماً درپي تعيين مراحلي براي آن باشند .
نولان بر اساس مطالعه تعداد زيادي از سازمانها ، شش گام را براي کاربرد فناوري اطلاعات در آنها مي يابد . اين شش گام در حقيقت بر مبناي مدل چهار مرحله اي خود وي و «گيبسون» استوار است که در سال 1974 ميلادي منتشر شد . اين شش مرحله به ترتيب عبارتند از :
1- آغاز به کار گيري 2- اشاعه و 3- کنترل و 4- ترکيب و يکپارچه سازي و 5- مديريت داده ها و 6- بلوغ . در مرحله اول فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه هاي عمليات بکار مي رود . در مرحله بعد اين کاربردها افزايش پيدا مي کنند . در اين مرحله سازمان ، نوآوري و کاربرد وسيع فناوري اطلاعات را با ارائه آزادي عمل زياد و کنترل کم ، تشويق مي کند . در مرحله سوم کاربردهاي موجود مستند سازي مي شوند و ارتقاء مي يابند . در اين مرحله، نگرش سازمان از مديريت کامپيوترها به مديريت منابع اطلاعات معطوف مي شود .
ويژگي اصلي اين مرحله ، بازسازي و تخصصي سازي کاربرد فناوري اطلاعات است تا پايداري بيشتري در سازمان بيايد . در مرحله بعد ، با استفاده از فناوري پايگاههاي اطلاعات ، کاربردهاي موجود از نو با يکديگر هماهنگ مي شوند . در اين مرحله ، کنترل بر کاربران افزايش مي يابد . مرحله پنجم به ترکيب و يکپارچه سازي کاربردها در سطح سازمان اختصاص دارد ، در مرحله پاياني ، يکپارچه سازي کاربردها به نحوي صورت مي گيرد که جريانهاي اطلاعات را در سازمان منعکس مي سازد 32. (جدول 2-1)
جدول 2-1. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «نولان»
مرحله
نام
کاربرد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
آغاز به کارگيري
اشاعه
کنترل
ترکيب و يکپارچه سازي
مديريت داده ها
بلوغ
کاهش هزينه هاي عملاتي
افزايش و توسعه کاربردها
مستند سازي و ارتقاي کاربرد هاي موجود
هماهنگ سازي کاربردهاي موجود با استفاده از فناوري پايگاههاي اطلاعات
ترکيب و يکپارچه سازي کاربردها در سطح سازمان
يکپارچه سازي کاربردها براي انعکاس جريانهاي اطلاعات در سازمان

«گاليرز» و «ساترلند» مدلي شش مرحله اي را براي کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها ارائه کرده اند (جدول 2-2). آنان با ترکيب اين مدل با مدل «هفت اس».33نيز به تبيين فعاليتهايي پرداخته اند که بايد براي گذار از هر مرحله به مرحله بالاتر در سازمان به انجام رشد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اقتصاد اطلاعات، انتقال اطلاعات، پردازش اطلاعات، ساختار و محتوا