منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، دانشگاهها، عملکرد بنگاه، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

متغير وابسته Y و متغيرهاي ورودي x_1,…, x_r يک رابطه خطي است. يعني براي مقادير ثابت β_0, β_1, …, β_r بايد معادله

برقرار باشد.
اگر اين رابطه بين Y و x_1,…, x_r برقرار باشد آنگاه ممکن است پاسخ را به درستي براي هر مجموعه از مقاديرورود پيش بيني کرد. اما در عمل به چنين دقتي دسترسي نداريم، و حداکثر چيزي که انتظارش را داريم اين است که معادله فوق با يک مقدار خطاي تصادفي برقرار باشد. با توجه به اين مطلب رابطه صريح بصورت زير نوشته مي شود :

در اين معادله که به آن معادله رگرسيون خطي مي گويند، e خطاي تصادفي را نشان مي دهد و فرض مي شود يک متغير تصادفي با ميانگين صفر است. در واقع يک روش ديگر براي بيان معادله فوق بصورت زير است

که در آن x=(x_1, …, x_r) مجموعه متغيرهاي وابسته است. E ⌊Y|x⌋ جواب مورد انتظار با فرض وروديهاي x است. در معادله رگرسيون خطي Y را بر مجموعه متغير هاي مستقل x_1,…, x_r توصيف مي کند. کميت هاي β_0, β_1, …, β_r را ضرايب رگراسيون نامند و معمولا بايد از مجموعه داده ها برآورد شوند. هر معادله رگرسيون که فقط شامل يک متغير مستقل باشد، يعني معادله اي با r=1 ، معادله رگرسيون ساده و معادلات با متغير هاي مستقل بيشتر را معادله رگرسيون چند گانه گويند.
در اين رساله بواسطه وجود تعدد متغير هاي مستقل از معادله رگرسيون چند گانه استفاده گرديده که در بخش هاي آينده به آن پرداخته مي شود(راس،1375).

2-13- جمع بندي و نتيجه گيري

حمل و نقل نوعي توليد است که در يک فرايند فضايي شکل يافته و در مقايسه با ساير توليدات اقتصادي غير قابل ذخيره است و مصرف آتي دارد. مهم تر از همه آنکه توليد حمل و نقل نسبت به مقياس داراي بازده صعودي است و با افزايش بهره برداري «طول مسير، وسايط نقليه، زمان بهره برداري» ، مقدار توليد افزايش مي يايد و از اين رو عملکرد هزينه ها در توليد تسهيلات حمل و نقل داراي وجوه ويژه اي است.
يکي از مهمترين آنها هزينه هايي که از عملکرد بنگاه حمل و نقل به محيط زيست تحميل شده است ولي بابت آن مبلغي پرداخت نمي شود که هزينه هاي خارجي34 يا در مواردي هزينه هاي چرخه حيات35 ناميده مي شوند. بازتاب تخريب در حوزه حمل و نقل بسيار وسيع است. نتايج مطالعات انجام شده(محمودي،1383) مشخصا به چهار نوع از انواع هزينه هاي خارجي که بر عملکرد سيستم هاي مختلف حمل و نقل تاثير مي گذارند اشاره دارد. اين نوع هزينه ها در ساده ترين شکل خود عبارتند از هزينه هاي خارجي ناشي از :
اثرات هزينه اي ناشي از تراکم، هزينه هاي حاصل از تصادفات، آلودگي صدا، آلودگي هوا
که در اين رساله به مقوله تراکم، نحوه محاسبه وارائه روش هايي جهت پيش بيني آن پرداخته مي شود.

فصل سوم
مروري بر تحقيقات انجام شده

3-مروري بر تحقيقات انجام شده

3-1- مقدمه

فرايند عرضه و تقاضا بهترين روش براي درک تاثير آثار مثبت اخذ عوارض مي باشد. اکثر تحقيقات صورت گرفته در ارتباط با قيمت گذاري راهها بدون در نظر گرفتن هزينه هاي خارجي بويژه هرينه هاي تراکم بوده است.
پروژه شناسايي، بررسي و مقايسه نرم افزارهاي موجود قيمت گذاري راه در سال 1386 در پژوهشکده حمل ونقل تعريف و توسط شرکت مشاور هفتبام سازان به انجام رسيده است (پژهشکده حمل و نقل،1386). بطور کلي پروژه شناسايي، بررسي و مقايسه نرم افزارهاي موجود قيمت گذاري راه به عنوان يک تحقيق پيمايشي روي ادبيات موجود و تحليل مقايسه اي است . که در ابتدا، ادبيات موضوع قيمت گذاري راهها شامل مباني اقتصادي قيمت گذاري کالاهاي عمومي و خصوصي با تمرکز بر کالاهاي عمومي و خصوصاً جاده مرور شده و تئوري ها و مدل هاي موجود شناسا يي و مورد بررسي قرار مي گيرند . همچنين ، تجربيات کشورهاي مختلف در زمينه اجراي مدل هاي فوق مرور شده و مورد تحليل گرفته است. نتايج و آثار اين مدل ها در کشورهاي تجربه کننده مورد کنکاش قرار مي گيرند. علاوه بر اين انواع مدل هاي پايه و نرم افزارهاي رايانه اي ارائه شده براي عملي کردن مدل هاي مختلف قيمت گذاري راهها در خارج از کشور، شناسايي شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرند. اجزاي نرم افزارها و بستر کاري آن شناسايي شده و به مکانيزم هاي آن به اختصار اشاره ميشود.
در اين پروژه آمده است که يکي از مؤلفه هاي اصلي قيمت گذار ي راهها، دانستن ارزش فعلي شبکه راهها مي باشد. ارزش راهها به دليل تغييرات پارامترهاي اقتصادي مانند نرخ بهره و تورم و امثالهم، و به دليل استهلاك و فرسايش راهها و نيز سرمايه گذاري هاي مجدد و بازسازي هاي بعد از ساخت در طول دوره عمر راهها تغيير مي کند . به خاطر اهميت اين موضوع و نيز سياست هاي جاري در خصوص نگهداري راهها و تخصيص رقمي بين 4 تا 6 درصد ارزش راه براي نگهداري راه، مدل ها و روش هاي محاسبه ارزش کنوني راهها در سه کشور آلمان، اتريش و کانادا مرور شده است. در هرکدام از اين مدل ها, بعد از آنکه ارزش راه ها محاسبه شده با استفاده از آن , ميزان شارژ وسايل نقليه (قيمت گذاري راه) نيز حساب گرديده است. علاوه بر تجربيات سه کشور فوق، به عنوان ابزاري کلي و عمومي، اصول، براي محاسبه هزينه ها، قيمت تمام شده و ساير مؤلفه هاي هزينه ي HDM چارچوب، مدل ها و زيرمدل هاي نرم افزار انباشتي از تجربيات مختلف پروژه هاي راهسازي ،HDM پروژه هاي راهسازي، به اختصار آورده شده اند. در واقع نرم افزار در بيشتر کشورهاي جهان را در خود دارد. در اين نرم افزار، بر اساس پايگاه داده اي که حاصل از اين تجربيات بدست آمده است، غالباً مدل هاي رگرسيوني معتبري (خطي و غيرخطي) برازش شده و مي تواند براي محاسبه پارامترهاي مختلف پروژه هاي جديد راهسازي خصوصاً جنبه هاي مالي و اقتصادي، بکار رود.
در داخل کشور هم در حوزه آکادميک، رشته هاي عمران با گرايش هاي مختلف از جمله را ه در تعداد زيادي از دانشگاههاي کشور وجود دارد و هم در سازمان هاي متولي امور حمل ونقل پژوهشکده ها و مراکز تحقيقاتي وجود دارد که به پژوهش در مورد مسائل اقتصاد حمل ونقل مي پردازند، اما بحث قيمت گذاري از جمله بحث هاي مغفول اين مراکز بوده است. شايد دليل اين کار به عمومي بودن کامل راههاي کشور برگردد و اينکه اصلاً تا قبل از احداث آزادراههاي تهران-قزوين، قزوين- زنجان و تهران-ساوه، بحث اخذ عوارض در داخل کشور چندان مطرح نبوده است.
در دانشگاه هاي کشور پايان نامه اي که بر روي محاسبه ارزش فعلي راهها تعريف شده باشد وجود ندارد . با اين وجود، در دانشگاه علم و صنعت و تربيت مدرس، چند مورد پايان نامه بر روي سيستم مديريت روسازي و ارزيابي اقتصادي بزرگراهها تعريف شده است که با ارزش گذاري راه و نحوه نگهداري راهها ارتباط تنگاتنگي دارند.
با توجه به اينکه آزادراههاي مذکور به طريق سرمايه گذاري ساخت-عمليات-انتقال يا اصطلاحاً BOT ساخته شده اند و سرمايه گذاران آن خارج از حوزه حمل ونقل هستند، مدارك چنداني براي بررسي نحوه قيمت گذاري راههاي مذکور قابل دسترسي نيست. زيرا تا زمانيکه مالکيت کامل اين راهها به دولت واگذار نشود، مسائل قيمت گذاري مربوط به آن جزو اسرار مالي سرمايه گذاران محسوب مي شود. لذا در اين بين تنها منابع داخلي که در ارتباط با قيمت گذاري راهها مي توان از آنها بهره جست، پايان نامه هاي تحصيلي است که در دانشگاههاي داخل کشور انجام شده است.
راههاي درون شهري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. هدف اصلي اين تحقيق تشريح مسائل و مشکلات مربوط به ترافيک و سرانجام راهحل مناسبي براي بهبود تراکم در مناطق شهري ميباشد. در مناطق پرازدحام و متمرکز شهري راه حلهاي قابل قبول براي کاهش تراکم به شرح ذيل معرفي شده است
توسعه شبکه راهها
توسعه سيستم حمل ونقل عمومي
بهينه نمودن استفاده از امکانات موجود با استفاده از روشهاي مديريت ترافيک
با توجه به رشد و گسترش علوم ترافيک روش سوم به لحاظ هزينه و اثرات مخرب کمتر تمايل و گرايش بيشتري از سوي مديران حمل و نقل روبرو ميباشد. قيمتگذاري راهها نيز به عنوان يکي از شاخههاي مديريت ترافيک در اين مطالعه بررسي شده است.
همچنين در اين پايان نامه آمده است که در حال حاضر به دليل عدم پرداخت کامل هزينه هاي استفاده از راهها از سوي کاربران، ميزان تقاضا بيش از عرضه بوده و سبب ايجاد تراکم در راههاي درون شهري شده است . لذا در اين بررسي قيمت گذاري راهها به عنوان روشي اقتصادي براي کنترل و کاهش تراکم معرفي شده است. پس از بررسي انواع روشهاي موجود قيمت گذاري، روش هزينه نهايي که کاربر ملزوم به پرداخت کليه هزينه هاي استفاده از راه مي باشد به عنوان روش برتر انتخاب و توصيه گشته است. در خصوص روش دريافت هزينه نيز، روش پرداخت مستقيم به لحاظ کارايي بيشتر توصيه شده است. سرانجام سيستم قيمت گذاري، به عنوان روشي مناسب براي کنترل تراکم درون شهري انتخاب و معرفي گرديده است. از نتايج اين مطالعه ميتوان به کاهش تراکم در معابر، اخذ هزينه هاي عبور وسايل نقليه، تأمين هزينه هاي احداث راههاي جديد و بهره برداري از راههاي موجود اشاره نمود.
در تحقيق ديگري که در زمينه قيمت گذاري پارکينگهاي حاشيه اي در مناطق شهري انجام شده است، تصريح گرديده که دستيابي به حداکثر کارايي در شبکه حمل و نقل دورن شهري انجام مطالعات و اعمال استراتژي خاص مديريتي نظير ممنوعيت پارك، محدود نمودن زمان پارك و ساير موارد اين چنيني در مناطقي از شهر که در زمينه فضاي توقف وسايل نقليه با مشکل روبه رو هستند، ضروري است . هدف از اين تحقيق معرفي استراتژي هاي مديريتي و بکارگيري مطالعات ويژه پارکينگهاي حاشيهاي و نمايش کارايي قيمت گذاري مکانهاي پارك در تخصيص اين مکانها بين متقاضيان و حمايت از احداث کنندگان پارکينگهاي غير حاشيهاي است. در مطالعه موردي که در منطقه 12 شهرداري تهران انجام شده، نتيجه گرفته شده است که قيمت گذاري پارکينگهاي حاشيه اي از مؤثرترين ابزار کاهش دادن مدت زمان توقف وسايل نقليه است که علاوه بر جمع آوري وجوه لازم براي احداث پارکينگهاي غير حاشيهاي به بالا ر فتن سرعت دسترسي و نيز بهبود سرويس حمل و نقل عمومي کمک شاياني مي نمايد. در نهايت نيز مدلهاي براي محاسبه قيمت اين مکانها ارائه شده است .
در پايان نامه اي که در دانشگاه تربيت مدرس تحت عنوان »ارائه مدل اقتصادي براي تعيين عوارض راههاي برون شهري» به راهنمايي دکتر صفار زاده به انجام رسيده است، در گام نخست با بررسي و تحليل عوامل هزينه اي، بر روي رفتار گذشته کاربران ايراني، در مورد انتخاب مسير آزادراه (عوارضي) و راه قديم (دسترسي رايگان)، براي هر وسيله نقليه مدلي رياضي با ساختار احتمالي لاجيت ارائه شده است. سپس براي محاسبه درآمد آزادراه از دو سناريو استفاده شده است. در سناريوي اول با فرض معين بودن نرخ عوارض در سالهاي دوره استهلاك سرمايه با کاربرد مدل ارائه شده، ميزان ترافيک و نهايتاً ميزان درآمد ساليانه آزادراه در طول دوره استهلاك سرمايه محاسبه شده است. در سناريوي دوم براساس ظرفيت آزادراه، حالت هاي مختلف ترافيکي بررسي و درصد استفادهکنندگان آزادراه براي انواع وسايل نقليه تعيين گرديده است. سپس با جايگذاري در مدل نرخ عوارض وسايل نقليه مختلف محاسبه شده است . در مرحله دوم اجزاء مختلف هزينه ساخت يک آزادراه در قالب هزينه هاي قبل و بعد از بهره برداري مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از روابط اقتصادي و رياضي در طول دوره استهلاك سرمايه توزيع شده و ميزان هزينه ساليانه براي استهلاك در طول دوره بهره برداري محاسبه گرديده است. بدين ترتيب امکان مقايسه هزينه و درآمد آزادراه ميسر شده است.
در تحقيق مذکور، براي انجام روش و پيادهسازي آن، مطالعه موردي آزادراه تهران-ساوه انتخاب شده است. نشان داده شده که در سناريوي اول پروژه زماني از توجيه اقتصادي برخوردار است که دولت 27.25 درصد از هزينههاي ساليانه سرمايه گذار را تأمين نمايد. در سناريوي دوم نيز با مقايسه هزينه و درآمد نشان داده شده که پروژه بعد از سال 6 مستهلک خواهد شد(هدايتي نيک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره لايه، عصبي، ورودي، شبكههاي Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، عرضه و تقاضا، استان لرستان، ارزش افزوده