منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کنندگان، بهداشت و سلامت، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

شکل منحني بلندتر تمامي هزينه هاي جانبي را به تصوير مي کشد.

شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه
در هر نمونه اي که تقاضا از ظرفيت تجاوز کند، صف خودروها تا زماني که تقاضا بيش از ظرفيت است ادامه خواهد يافت. تحميل رويکرد حداکثر سازي سود خالص، تحت عنوان عوارض بهينه مزاياي حاشه اي را مورد سنجش قرار مي دهد.دراين خصوص نکات زيادي مطرح است که بايد مدنظر قرار گيرند.
درآمدها نبايد مستقيم متوجه کساني شود که هزينه سنگيني ترافيک را متحمل ميشوند (يعني مسافرين دچار تاخير)، زيرا اين امر آن ها را از شناسايي هزينه هاي جانبي بازداشته و مشوق سطوح اوليه تقاضا خواهد شد. ولي اگر اين درآمدها پرداخت نشود جامعه متضرر خواهد شد.
اگر تقاضا بسيار غيرانعطاف پذير باشد،نظير شکل شماره (4-4) زمانيکه شيب نمودار تند مي شود، تقاضاي شناسايي شده به دليل تعرفه گذاري خيلي تغيير نخواهد کرد ودرآمدها به سادگي از مسافر به کارگزار جمع آوري کننده انتقال خواهد يافت.
اگر هزينه تکميل و اجراي رويکرد تعرفه گذاري سنيگني ترافيک بالا باشد، هر گونه بهبود در ارزش افزوده خط مشي ممکن است غالب شود.

وراي افزايش منافع جامع به جهت حذف هزينه هاي بيروني مرتبط با تاخير، مزاياي ديگري در حوزه تعرفه گذاري مسيرهاي داراي سنيگني ترافيک مشاهده مي شود. اين گونه مزاياي کاهش الودگي هوا وکاهش مصرف سوخت را در برمي گيرد زيرا از به هدر رفتن زمان کاسته مي شود مسيرهاي کوتاه تر و شيوه هاي تميزتري از حمل و نقل انتخاب مي شود.
بدين ترتيب سلامتي بيش تر نمود مي يابد سرمايه هاي مادي و غيرمادي کم تر آسيب مي بيند و از تهديد جهاني کاسته مي شود. ارزش يابي اين گونه مزايا کار دشواري است ولي با تلاش اسمال99 و کاظمي100 در سال 1995 ميلادي هزينه هيا مربوط به تامين بهداشت و سلامتي انسان که تحت تاثير اثرات منفي آلوئدگي قرار مي گيرد 5 سنت برخورد مايل در شرايط آب و هويي لس آنجلس برآورد شده است.
مزيت کليدي ديگر تخصيص فضاي راه به بهترين و کارآمدترين مصرف کنندگان است بسياري از کاربران يا رانندگان که تردد آن ها از ارزش بالايي برخوردار است از جمله رانندگان کاميون هاي حامل کالاهاي ضروري براي مراکز توليدي و کارخانهها، هم اکنون در تلاشند تا براي اجتناب از تردد در راههاي شلوغ و پر ترافيک هر آنچه در توان دارند انجام دهند. سايرين که سفر آن ها چندان ارزش ندارد از آن فضاي ارزشمند بهرهمند مي گيرند. با معرفي قيمتها، انواع مسافرين که در راه ها به تردد مشغولند به مسيرهايي انتقال مي يابند که پول و زمان کمتري هزينه مي کنند.
البته سفرهاي ارزشمندتر اغلب با دستمزدها و سرمايه هاي بيشتري ارتباط مي يابند. بنابراين جوامع و سياست گذاران بسيار نگران اثرات معکوس تعرفه گذاري حجم ترافيک هستند. اين مورد به ويژه در کوتاه مدت زماني که گزينه هاي مربوط به محل خانه، کار، مدرسه و ساير نقاط تقربا ثابت هستند، نمود بيشتري مي يابد.
درآمدهاي حاصل از دريافت عوارض را مي توان در شيوه هاي مختلف و ساير برنامه ها با هدف کاهش اثرات منفي اينگونه خط مشي ها هزينه کرد. براي مثال مي توان عايدي حاصل از وصول عوارض در مرکز شهر را، صرف هزينه هاي حمل و نقل و فراهم آردن خدمات مورد نياز نمود.

4-6- برآورد هزينه هاي جانبي سفر

يک مسافر چه بخواهد وارد يک راه داراي ترافيک سنگين ،به دلايل تکرار شونده يا غيرتکرار شونده، بشود و چه نخواهد وارد بشود مي بايست هزينه اي را به لحاظ زمان سفر تاخير با توجه به زمان بندي تنظيم شده و ساير هزينه هاي خارجي براي استفاده از آن راه پرداخت مي کند. از آنجايي که زمان سفر با تقاضا افزايش مي يابد ورودي و به محدود راه يا ملحق شده به صف خودروها نيز هزينه هاي جانبي سفر را براي کساني که هم زمان وارد مسير مي شوند يا پشت سر وي قرار مي گيرند افزايش مي دهد.
از اين نوع تحمل هزينه که ديگران متحمل آن مي شوند به عنوان هزنيه هاي جانبي منفي ياد مي شود. اساسا استفاده از راه هاي پرترافيک از کيفيت خدمات براي ديگران مي کاهد. اين نوع کاهش کيفيت خدمات نوعي هزينه جانبي بيروني است که در قالب جريمه هاي ناشي از زمان سفر که ديگران متحمل مي شوند نمود مي يابد. البته همه رانندگان آن را يکسان تحمل مي کنند.
هر راننده هزينه اي پرداخت مي کند که کم تر از هزينه هاي است که جامعه متحمل مي شود، اقتصادانان اين واقعيت را اين گونه به تصوير کشيده اند که در تمامي بازارها کالاها نبايد به نقطه اي اختصاص يابد که سود جانبي معادل هزينه جانبي براي توليد محصول باشد.
در مورد استفاده از راه، هزينه در شکل هاي مختلف افزايش مي يابد و گروه هاي مختلف آنرا متحمل مي شوند. به عنوان مثال مي توان به هزينه هاي زير ساخت و همچنين هزينه هاي تعمير و نگهداري راه ها توسط آژانس ها ايالتي و محلي، پرداخت هزينه هاي مربوط به زمان سفر توسط رانندگان، پرداخت هزينه هاي مربوط به آسيب هاي زيست محيطي توسط انسان ها و حيواناتو هزينه هاي ناشي از تصافات توسط افراد مختلف اشاره نمود.
در اينجا سنگيني ترافيک مدنظر قرار گرفته و بنابراين بالا بردن زمان سفر در اين شرايط يعني سنگين بودن ترافيک در مقايسه با شرايط عادي نيز به گونه اي مورد بحث قرار مي گيرد. فضاي در دسترس جاده ثابت است ودر شرايط سنگين بودن ترافيک مسافرين يا رانندگان هزنيه هاي مربوط به تاخير را به دليل ورود خودروهاي اضافي متقبل مي شوند.

شکل 4-5: نمودار هزينه متوسط و جانبي
اگر تقاضا براي راه ها بيش از اندازه زياد باشد هزينه افزايش مي يابد و سنگيني جبران اين گونه هزينه ها بيش تر جامعه را تحت فشار خواهد گذاشت.همانطور که در شکل شماره (4-5) نشان داده شده تفاوت بين دو منحني ياد شده در اين نکته خلاصه مي شود که کدام يک توسط مصرف کنندگان اضافي پرداخت نشده باقي مي ماند. اين وضعيت ممکن است اين سوال را مطرح کند: چه کسي راننده جانبي است و چرا (و چگونه) تنها او بايد هزنيه ها را جبران نمايد، چه هنگام تمامي افراد از حقوق يکسان در زمينه دسترسي به راه ها يا جاده هاي عمومي برخوردار مي شوند؟
در پاسخ بايد گفت که تمامي رانندگان بايد سنگيني هزينه جانبي سفرشان را قبل شروع آن احساس کنند- و سپس اين هزينه را، اگر تصميم گرفتند به سفر بروند از طريق پرداخت عوارض متقبل شوند. آن ها زماني سفر خواهند کرد که دريافتي جانبي آن ها از هزينه کل و عوارض فراتر برود. اين الزام بر فروشندگان کالا حتي براي اقلام پايه اي مانند پوشاک مسکن غذا و مراقبت هاي بهداشتي و پزشکي تحميل مي شود.
قيمت هايي که منعکس کننده هزينه هاي اضافي خارجي و زيرساخت مي باشند و تحت عنوان عوارض اخذ مي شوند، به عنوان سيگنالهاي عمل نموده که مسافران را از هزينه هاي اجتماعي مرتبط با سفراضافي مطلع مينمايند. لذا اين عوارض به عنوان مبناي تصميم گيري افراد براي تقاضاي سفر عمل نموده و در جوابگويي به سوالات: انجام شدن سفر؟ زمان انجام سفر؟ چگونگي انجام سفر؟ مسافت سفر؟، نقش مهمي را ايفا مينمايند. در واقع، عوارضها به صورت همزمان عملکردهاي مختلفي دارند. علاوه بر اينکه به عنوان سيگنالهاي هزينه عمل مينمايد، مکانيزم قيمت گذاري ميتواند بهترين راهي براي کنترل عرضه زيرساخت باشد و دسترس پذيري افرادي که اهميت انجام سفر برايشان مهمتر است، راحتتر باشد.
اصلي که قيمت گذاري هزينه نهايي بدان ارجاع داده ميشود، نياز به اندازهگيري سه مؤلفه هزينه در ازاي ترافيک اضافي تحميل شده به زيرساخت موجود ميباشد. اين سه مؤلفه عبارتند از:
هزينه متولي زيرساخت: هزينه اي است که به متولي زيرساخت به علت استفاده اضافي از آن تحميل ميگردد. اين مؤلفه، متشکل از هزينه هاي اضافي نگهداري و بهسازي به علاوه هرگونه هزينه عملياتي ديگر ميباشد.
هزينه نهايي ساير کاربران: دومين مؤلفهي هزينهاي است که به ديگر کاربران راه وارد ميشود. اين هزينه ها به واسطه عواملي چون: تأخيرات، تراکم، تصادفات خود را نشان خواهند داد.
هزينه هاي اجتماعي: سومين مورد هزينه ها محسوب شده که به سيستم بيروني حمل ونقل تحميل مي گردند. اين هزينه ها، غالباً متشکل از هزينه هاي محيطي مي باشند، با اين حال، اجزاي ديگر ساير هزينه ها ازقبيل تصادفات موقعي که منشاء رخداد آنها پليس يا خدمات بهداري ميباشد و از کاربران دريافت نمي شود، مي توانند به اين نوع هزينه وارد شوند. قابل ذکر است در اين بخش، منظور از هزينه هاي محيطي هزينه هاي هستند که در نتيجه استفاده از وسيله نقليه به وجود مايند؛ هزينه هاي محيطي مرتبط با تهيه زيرساخت مربوط به تصميمات سرمايه گذاري بوده و مستقيماً در قيمت گذاري منظور نمي شوند.
هدف از دروني سازي هزينه هاي حمل ونقل، بهبود کارايي و عدالت است. بنابراين استراتژي بهينه دروني سازي در حد امکان، سعي در بهينه سازي کارايي اقتصادي با کمک قيمت گذاري هزينه نهايي و به کمک ابزارهاي بازاري دارد. در مواردي که هزينه هاي شخصي و اجتماعي يک فعاليت از هم فاصله دارند، بطور کلي عملکرد اقتصادي آن فعاليت در وضعيت کارايي مطلوب نخواهد بود. سطح مطلوب تنها با منظور نمودن هزينه و منافع کامل مربوطه تأمين ميگردد. در مورد هزينه هاي خارجي اين امر به مفهوم آن است که هزينه هاي خارجي در قيمت مؤثر پرداختي منظور گردد. مالياتها و يارانه ها ممکن است به عنوان ابزارهايي براي داخلي کردن هزينه ها و يا منافعي که در قيمت لحاظ نمي گردد، بکار رود که با تأثير دادن آنها بر تصميمات مشتريان نتيجه مي دهد. با اين روش شکاف بين هزينه هاي شخصي و اجتماعي کامل کم شده و دورنمايي از تخصيص کاراتر را نشان مي دهد. چگونگي عملکرد ماليات و يارانه ها بستگي به موارد زير دارد:
چگونگي آنها آثار خارجي را منعکس مي کنند که اين امر يک مشکل اندازه گيري است
چگونگي مي توان آنها را اجرا کرد
مسافرت افراد تا چه حد نسبت به قيمت حساس است.
وجود آثار خارجي که در قيمت دخالت ندارند، تنها منبع عدم کارايي نتايج حمل و نقل نبوده و در صورتي که قيمتهاي تعيين شده براي مسافران، هزينه هاي کامل عامل توليدي کارا را نپوشاند (چه بصورت تعيين قيمت کم و يا تعيين قيمت زياد)، کارايي از دست خواهد رفت. اما در اينجا مانند ساير مناقشات مربوط به تعيين قيمت زير ساختها، نظر مشخصي مبني بر اينکه هزينه هاي کارايي کامل چه چيزهايي را بايد در بر داشته باشد، وجود ندارد. اگر عاملين حمل و نقل، هزينه هاي عملياتي و ساير هزينه ها را به حداقل نرسانند، محدوده اي براي تعيين بيش از اندازه قيمت وجود دارد که بتواند هزينه هاي متورم را بازيافت نمايد. اين نوع از عدم کارايي دليلي براي مقررات موجود در زمينه قيمتهاي حمل و نقل است (پژوهشکده حمل و نقل،1389).

4-7- تشريح مدل ارائه شده

هزينه ها و منافع کاربر درنتيجه اثراتي است که کاربران راه متقابلاً برهمديگر تحميل مي نمايند، هنگامي که به صورت همزمان فعاليتهاي حمل ونقلي را انجام ميدهند. طبيعت چنين مداخله هايي ممکن است مثبت يا منفي باشد. جنبه مثبت بدين دليل است که مسافران حمل ونقل عمومي اغلب به ظرفيت بيشتر وسايل نقليه نياز دارند تا بتوانند از طريق آن هزينه هاي دسترسي را کاهش دهند؛ اثرات مثبت اشاره شده نخستين بار توسط Herbert Mohring در سال 1972 و در حمل ونقل عمومي درون شهري اتوبوس مورد بررسي قرار گرفتند، به همين دليل نيز اغلب به اثرات Mohring شناخته مي شوند. از طرفي ديگر افزايش تعداد وسايل نقليه بر روي زيرساخت موجود، منجر به افزايش تراکم شده و وسايل نقليه نمي توانند با سرعت طراحي شده حرکت نمايند، لذا تأخير و اتلاف وقت کاربران به وجود خواهد آمد. چنين اثراتي به اثرات تراکم و کميابي شناخته مي شوند. لازم به ذکر است دو اثر اشاره شده مخصوصاً اثر Mohring در حمل ونقل درون شهري بيشتر به چشم خورده و از آنجاکه موضوع پروژه پيش رو، تعيين هزينه هاي خارجي بزرگراه ها ميباشد، لذا در ادامه فقط اثرات تراکم مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
ايجاد اختلال در ترافيک که منجر به کاهش سرعت حرکت اتومبيلها يا توقف کامل آنها ميشود، پديدهاي است که با افزايش قابليت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کنندگان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، عرضه و تقاضا