منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

دهد که بر بقيه سيستم تاثير خواهد گذاشت. تصادف ها به عنوان يک عامل مهم ديگر مي توانند بلافاصله برفرايند تغذيه سيتم تاثير گذاشته و از سرعت جريان ترافيک بکاهند و در نتيجه زمان تاخير را افزايش دهند.متاسفانه هيچ تضميني براي اجتناب از سنگيني ترافيک وجود ندارد و قطع شدن زنجيره تغذيه و تامين ظرفيت به دليل بروز تصادفات و عومل مشابه همواره و در هر زماني مي تواند رخ دهد.

4-4-4- سنگيي ترافيک تکرار شونده و غير تکرار شونده

سنگين ترافيک تکرار شونده بصورت منظم، تقريبا در زمان مشابهي در روز و در محلي مشابه روي مي دهد. اين نوع سنگيني ترافيک از تقاضاي بيش از عرضه در محل گلوگاه سيستم نظير يک پل و يا تونل در محل عمليات راه سازي يا چراغ راهنمايي ايجاد مي شود. سنگيني ترافيک مسير تکرار شونده معمولا به دليل وقوع حوادث غيرقابل پيش بيني نظير تصادفات، رانندگاني که با سرعت کم مي رانند يا شرايط آب و هواي مه آلود به وجود مي آيند.
براساس مطالعات گسترده اي که توسط شرانک78 و لوماکس79 در سال 2002 ميلادي در حوزه اطلاعات منطقه اي پيرامون سفر، ظرفيت و سرعت به عمل آمده است سنگيني ترافيک غيرتکرار شونده به دليل بروز تصادفات تقريبا نيمي از کل تاخير در مناطق اصلي ايالات متحده را به خود اختصاص داده است. هر چند اين گونه درصدها ممکن است متفاوت باشند.

4-5- راه حل هايي براي کاهش سنگيني ترافيک

سنگيني ترافيک ممکن است از ظرفيت ناکافي، اطلاعات نادرست، خط مشي هاي ناکارآمد يا ترکيبي از سه مولف ياد شده ناشي شود. براي پرداختن به اين گونه احتمالات مجموعه اي متنوع از راه حل هاي ممکن پيشنهاد شده است(کوتز،1385).
راه حل ها ممکن است به تناسب ظرفيت يا تقاضاي بلند مدت يا کوتاه مدت و با سنگيني ترافيک تکرار شونده يا غيرتکرار شونده ارتباط يابند. اين راه حل ها ممکن است جمعيت شناختي، موقتي و فراگير يا محدود باشند. آن ها ممکن است پرهزينه يا کم هزينه باشند و اينکه با نوع خاصي از حمل و نقل يا حمل و نقل ترکيبي، ارتباط يابند.
پيرامون راهبردهاي مربوط به مقابله با سنگيني ترافيک نخست به راه حل هاي مرتبط با افزايش ظرفيت پرداخته که با افزودن امکانات و تسهيلات يا ارتقا سطح راهبري ها در امکانات و ساير روش هاي موجود، افزايش ظرفيت را بدنبال خواهد داشت و سپس در زمينه تقاضا بر اصلاح قيمت ها و اولويت ها تاکيد مي شود.

4-5-1- راه حل هاي مربوط به افزايش ظرفيت

از ديرباز راه حل هاي اريه شده براي حل معضل سنگيني ترافيک با افزايش ظرفيت ارتباط داشته است. مهندسين انتظار دارند که توسعه راه ها و ارتقاي ظرفيت از شدت سنگيني ترافيک بکاهد، و تا زماني که تقاضاي نهفته براي امکانات و تسهيلات بر توسعه و گسترش يافه نيکفند، سرعت سفر و در ساعت اوج افزايش و زمان سفر کاهش مي يابد.
همين پديده در فرودگاه ها نيز صدق مي کند، جايي که گيت ها و باندها ممکن است افزايش يابند و هواپيماها بزرگتر شوند. در راه آهن نيز با افزايش تعداد ريل و قطار از ازدجام جعيت در ايستگاه ها کاسته خواهد شد و هم چنين در حوزه کشتي راني نيز با افزودن تجهيزات ويژه نظير جرثقيل هاي حمل کانتيز يا تجهيز اين گونه جرثقيل ها به امکانات جديد و توسعه لنگرگاه ها از زمان انتظار کشتي ها کاسته شود.
به علاوه توسعه و پيشرفت سيستم هاي کنترل ترافيک بهينه سازي عملکرد چراغ هاي راهنمايي توسعه شبکه هاي حمل ونقل بار توسعه هدفمند گلوگاه و حذف آن ها فن آوري هدايت خودرو با هدف کاهش حجم ترافيک در ترمينال هاي اصلي و اسير اقدامات اصلاحي نيز براي کاربردهاي ويژه بسيار مفيد مي باشند.
در نقاط داراي سنگيني ترافيک تکرار شونده ارايه راه حل هاي مربوط به افزيش ظرفيت اغلب بديهي به نظر مي رسد. پيامدهاي مثبت سرمايه گذاري دراين بخش به لحاظ توسعه و تعريض مسيرهاي عبوري با توجه به رشد و توسعه محلي بديهي خواهد بود. در شرايطي که سنيگني ترافيک غيرتکرار شونده مدنظر قرار دارد، راه حل هايي مربوط به فراهم آوردن زمينه بازرسي سريع از طريق آشکارسازهاي مسيرهاي دو طرفه، پردازش هاي ويديويي يا فرستنده- گيرنده خودکار، واکنش سريع از طريق راه اندازي خدمات گشت جاده اي و فراهم آوردن اطلاعات تازه در زمان مقتضي توسط پيام هاي ترافيکي، از بيش ترين تاثير برخوردار خواهند بود.

4-5-1-1- توسعه و افزايش ظرفيت

راه هاي مختلفي براي توسعه و افزايش ظرفيت سيستم هاي داراي حجم ترافيک سنگين وجود دارد. در صورت افزايش تقاضا به لحاظ رشد طبيعي جمعيت و مولفه هاي ديگر، اگر تغيير در اولويت ها و جايگزيني مواردي از قبيل مسيرها، شيوه ها، زمان عزيمت و ساير گزينه ها منجر به توسعه و افزايش ظرفيت نشود، زمان ارايه خدمات کاهش خواهد يافت.
با اين وجود در بسياري از بازارها ظرفيت بسيار محدود بوده و تقاضا به قدري مهم است که زمان سفر و سرعت در بخش هاي توسعه يافته شبکه ممکن است با هيچ يک از روش هاي قابل پيش بيني کاهش نبايد. تحقيقات انجام شده توسط هانس80 و هوانگ81 در سال 1997 ميلادي نولاند82 و کاوارت83 در سال 1999 ملادي فالتون84 و همکاران در سال 2000 ملادي و رودير85 و همکاران در سال 2000 ميلادي زمينه انعطاف پذيري گسترده اي را در پيش بيني تقاضا براي استفاده از راه فراهم آورده است.
با توجه به هزينه يک ميليون دلار براي احداث هر مايل مسير يا باند اضافه در حوزه جاده اي که توسط کوکلمان86 و همکاران در سال 2001 ميلادي انجام گرفته، محدوديت هاي مربوط به سرمايه گذاري مالي همواره از ارايه راه حل هاي مربوط به افزايش ظرفيت ممانعت به عمل آورده ودر مناطق غيردرگير87 اين محدوديت به لحاظ استانداردهاي کيفيت هوا يا حفاظت از محيط زيست و ساير ويژگي هاي مربوط به رانندگي در مسير طولاني احساس مي شود.

4-5-1-2- مدهاي آلترنانيو و آمايش زمين

براي کاهش سنگيني ترافيک در راه هاي سواره رو شيوه هاي مختلفي براي افزايش ظرفيت وجود دارد که در مقايسه با احداث راه هاي جديد ضمن کم هزينه تر بودن، آز الودگي هوا نيز مي کاهند. همچنين بهبود و توسعه خدمات اتوبوس راني، راه آهن، کشتي و ساير خدمات ممکن است به لحاظ کيفي تاثيرگذار باشند.
در عين حال به حمل و نقل در بسياري از کشورها سوبسيد يا کمک هاي مالي تعلق ميگيرد تا هزينه ارايه خدمات حمل و نقل عموي حتي در مراکز شهرها که هزينه ارايه خدمات بالاست در حد معقولي ثابت بماند.
با استفاده از اين رويکرد نرخ با ميزان هزينه حمل و نقل عمومي در سطح پايين باقي مي ماند. از اين رو جذب بسياري از مسافرين به ويژه براي سفرهاي طولاني به استفاده از سيتم حمل و نقل عمومي دور از دسترس نخواهد بود.
راه حل هاي مربوط به آمايش زمين به عنوان شيوه اي براي افزايش ظرفيت و کاهش سنگيني يا حجم ترافيک پيشنهاد شده است. استفاده از تهسيلات ترانزيتي و پياده روي در مناطق پرتراکم در نواحي با کاربري ترکيبي که به عنوان نمونه به نتايج تحقيقات پوشکارف88 و زوپان89 در سال 1977 ميلادي؛ کولکلمان90 در سال 1977 ميلادي؛ سرورو91 و کولمان در سال 1977 ميلادي مي توان اشاره نمود، با بيش ترين نتايج مثبت همراه بوده است.
استفاده از دو گزينه ياد شده در طرح هاي جديد با هدف ايجاد انگيزه براي انتقال شيوه حمل ونقل و کاهش استفاده ازخودروهاي شخصي مدنظر قرار گرفته است. اما نتايج تلاش هاي مربوط به انتقال شيوه تقريبا مايوس کننده است و از آن نمي توان به عنوان ابزاري قوي براي مقابله با سنگيني ترافيک جاده اي استفاده کرد، که به عنوان نمونه مي توان به نتايج کار بورنت92 و کرين93 در سال 2001 ميلادي و تيلور94 در سال 2002 ميلادي اشاره نمود.

4-5-1-3- مديريت مسيرها

مديريت مسيرها براي خودروهاي سنگين، گزينه اي مناسب محوب مي شود. مسيرهاي ويژه95 با اطمينان از تامين زمينه مناسب براي تردد مطلوب اين گونه خودروها که تردد آنها بسيار حايز هميت است، به استفاده کاملا بهينه از اينگونه مسيرهاي ويژه کمک خواهد کرد (پيرس96 سال 2003 ميلادي). براي حفظ زمينه تردد روان در مسيرهاي تخصيص يافته قيمت ها ممکن است کم يا زياد شود. در حالي که دارندگان خودروهاي سنگين و اتوبوس هاي ترانزيتي ميتوانند بدون بدون پرداخت هر گونه وجه مي توانند با سرعت از اينگونه مسيرها عبور کنند.
به لطف درآمدها حاصله آژانس ها مي توانند بعضي از هزينه هاي ساخت ونگهداري و ساير هزينه ها را پوشش داده يا پول لازم را براي تهيه و اريه خدمات نظير خدمات افزوده، ترانزيت، گشت امداد رساني آزادراه و پيام هاي ترافيکي حاوي طلاعات در مورد شرايط ترافيکي هزينه کنند.
با اين وجود بدون هزينه هايي مسيرها و خدمات جايگزين، افزايش درآمد به اندازه کافي در بخش خصوصي اگر غيرممکن نباشد دشوار است. هنوز هم به سرمايه گذاري مالي نياز مي باشد و هزينه هاي احداث مسيرهاي ويژه، عموما از استانداردهاي مربوط به احداث مسيرهاي آزادراهي به دليل ويژگي هاي متمايز مانند موانع طولي و نقاط دسترسي ويژه فراتر مي رود.

4-5-2- راه حل هاي مربوط به تقاضا

در راهبردهاي مربوط به کنترل تقاضا، مولفه تاثير بر تقاضا بصورت مستقيم از طريق خط مشي ها و قيمت ها مدنظر قرار مي گيرد. به جاي توسعه خدمات و تسهيلات، استفاده بهينه از تسهيلات موجود و دسترسي به آن ها از طريق مديريت تقاضا به عنوان هدف اصلي دنبال مي شود.
رويکردهاي مربوط به پارکينگ از جمله نمونههاي ارزشمند در اين خصوص محسوب ميشود. بسياري از پارکينگ ها بصورت رايگان و بدون پرداخت وجه در ادارات، مراکز خريد، مدارس و نقاط ديگر دردسترس مي باشند. وقتي فضا کافي باشد به ناظر نياز نمي باشد، هزينه هاي عمليات صفر است و هزينه هاي تعمير و نگهداري نيز ممکن است کاهش يابد.
در تلاش براي کارآمد نبودن سيستم جمع آوري هزينه ها، هزنيه هاي پارکينگ بصورت غيره مستقيم توسط مصرف کنندگان، به عنوان مثال از طريق کاهش حقوق کارکنان و افزايش قيمت کالاها براي مغازه داران پرداخت مي شود. در عين حال معمولا بيشتر افراد اين گونه هزينه هاي غيرمستقم راپرداخت مي کنند، بنابراين هيچگونه انگيزه بازدارنده مالي براي ممنوع بودن پارکينگ وجود ندارد. طبق خط مشي شاوپ97 در سال هاي 1992 و1994 ميلادي پرداخت معادل نقدي هزنيه هاي پارکنيگ به کارکناني که از پارکنيگ استفاده نمي کنند مدنظر قرار گرفته است، که اين شکل از پرداخت پاداش حس خوبي را در افراد به لحاظ رعايت حقوق شهروندي ايجاد مي کنند.

4-5-2-1- هزينه يابي حجم يا سنگيني ترافيک

هدف از هزينه يابي سنگيني ترافيک انتخاب گزينه هاي کارآمد سفر مي باشد. اين روش نوعي خط مشي مبتني بر بازار است که با پيگيري اهداف فردي در به حداکثر رساندن منافع خالص اجتماعي منتهي مي شود. وقتي نواقص بازار از طريق تعرفه گذاري هزينه هاي منفي نظير آلودگي هوا، آلودگي صوتي و سنگيني ترافيک رفع شوند، سوبسيد هزينه هاي مثبت بيروني مانند آموزش کل اعضاي جامعه و فراهم آوردن اطلاعات کافي، بهينه مي شوند.
در سال 1952 ميلادي ويليان ويکري98 سيستم تعرفه گذاري سنگيني ترافيک را براي متروي شهر نيويورک سيتي با تحميل نرخ کرايه بيش تر در اوقاتي از روز که ترافيک سنگين است. عرضه داشته ست. اين سيستم پيشنهادي از سوي والترز در سال هاي 1954 و 1961 ميلادي و بک مان و مک گر و وينستن در سال 1956 ميلادي به لحاظ تئوريک مورد پشتيباني قرار گرفت. اگردر جريان تعرفه گذاري ساعات سنگيني ترافيک يا اوج هزينه هاي منفي خارجي هر يک از مصرف کنندگان جديد، حاشيه اي از تسهيلات را مورد شناسايي قرار دهد، مصرف بهينه و تصميم هاي مر بوط به استفاده مي تواند نتيجه دهد.
در منحني استاندارد BPR مربوط به زمان سفر ارزش هزينه هاي منفي بيروني (يا عوارض بهينه و تفاوت بين منحني ميانگين و منحني هاي هزينه جانبي به شرح معادله زير ارائه شده است]55[:
Optimaltoll=a6t_f 〖(v/c)〗^4 VOTT_avg
که در اين فرمولVOTT معرف ارزش پولي متوسط سفر مسافرين حاشيه اي مي باشد.
شکل شماره (4-4) يک نوع منحني تمايل به پرداخت است که به عملکردهاي مربوط به تامين زمان سفر افزوده مي شود. در اين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زمان واکنش، درک خطر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کنندگان، بهداشت و سلامت، ارزش افزوده