منابع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، سلامت روان، شهرداری تهران

دانلود پایان نامه ارشد

)ایجاد رابطه غنی با دنیا:خودمحوری یا توجه زیاد به خویشتن ، نوعی محدودیت انرژی و ضعف در زندگی شخصی را ایجاد می نماید.اما افرادی که روابط گرم و معنی داری را با دیگران دارند یا به خاطر بهبود زندگی دیگران از نفع خویش می گذرند، احساس رضایت عمیقی را به دست می آورند (آزاد ،1384: ص73) .
از سوی دیگر پژوهشگران با استفاده از فرضیه های دورکیم ، کوشیده اند که رابطه میان حمایت اجتماعی و ابتلاء به بیماری را بیابند. آنها این گونه استدلال می کنند که اگر یگانگی اجتماعی ضعیف باشد، در این صورت افراد از حمایت اجتماعی بی بهره می شوند و بنابراین بیشتر در معرض بیماری قرار خواهند گرفت (آرمسترانگ،1387:ص107) . کوبزانسکی ، برکمن و سیمن(2000) اعتقاد دارند که حمایت اجتماعی تعهدات متقابلی را پدید می آورد که در آن شخص احساس دوست داشته شدن ، مراقبت ، عزت نفس و ارزشمند بودن دارد (زکی ،1387) .
براساس تئوری علیت اجتماعی افراد با پایگاه اجتماعی پایین( تحصیلات پایین، درآمد کم) ، در مقایسه با افراد دارای تحصیلات و درآمد بالا ، چالشهای بیشتری را در زندگی روزمره خود و برای کنارآمدن با تغییرات ، خواهند داشت که تهدید کننده سلامتی آنها خواهند بود .
نتایج تحقیقات نشان می دهد که افراد متأهل به دلیل حضور یک شریک زندگی مطلوب و دوست داشتنی،در مقایسه با مجردها ، سلامت روانی- عاطفی بهتری دارند و ارتباط زناشویی صمیمانه و مستحکم ، از زوجین در برابر فشارهای خاص زندگی حفاظت می کند . همچنین رابطه تأهلی به علت وجود هنجارهای قانونی و اجتماعی توأم با علاقه و دلبستگی زوجین، یک منبع بنیادی حمایت اجتماعی محسوب می شود و پیامدهای حمایتی زیر را شامل می گردد:
افراد روابط اجتماعی بیشتری برقرار می نمایند و همین شبکه های اجتماعی ، گستره دسترسی به منابع حمایتی را وسعت می بخشد.
تأهل ، افراد را در مقابل مجموعه ای از بیماری های روانی و جسمانی مقاوم تر می سازد.
در مقابله با استرس ها و فشارها، همراهی حداقل یک شخص دیگر را برای افراد ایجاد می نماید.

شکل ‏29 مدل نظري اثر گذاري متغيرهاي مستقل (ابعاد حمايت اجتماعي ، تأهل و پايگاه اقتصادي-ااجتماعي) بر متغير وابسته (سلامت روان)
فرضیات پژوهش
بین میزان حمایت اجتماعی جوانان با میزان سلامت روان آنها رابطه مثبت وجود دارد .
بین میزان سلامت روان جوانان از نظر تعلق داشتن به پایگاههای اقتصادی- اجتماعی مختلف، تفاوت وجود دارد.
بین میزان سلامت روان جوانان از نظر وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد.
بین میزان حمایت اجتماعی جوانان متأهل و غیر متأهل تفاوت وجود دارد.
بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جوانان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.
بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی جوانان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.
بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی جوانان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.
بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی جوانان رابطه منفی و معکوس وجود دارد.

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه :
پس از مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ، اطلاعات بدست آمده ، تکلیف پژوهش گر را تا حدود زیادی مشخص و جایگاه اهداف و پرسش های پژوهشگر را به سمت رویکرد و روش مناسب و ابزارها و تکنیک های قابل استفاده و مفید در پژوهش سوق می دهد . دراین فصل توضیح داده می شود که روش پیمایشی که در این پژوهش به کار گرفته می شود چیست و چه کاربردی دارد . همچنین جمعیت آماری و حجم نمونه توضیح داده می شود و چگونگی به دست آمدن حجم نمونه، اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش نیز مد نظر قرار می گیرد و متغیرها به صورت نظری و عملیاتی تعریف می گردند.
روش پژوهش
موضوع پژوهش و اهداف می تواند تعیین کننده روش پژوهش و شیوه و تکنیک های جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها باشد. این تحقیق در زمره روشهای کمی با استفاده از روش پیمایش است. به اعتقاد كرلينجر “روش پيمايش يا زمينه يابي جمعيتهاي كوچك و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه هاي منتخب از آن جامعه ها،‌ براي كشف ميزان نسبي شيوع، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روان شناختي و جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي دهد” (كرلينجر، 1377: 65). همچنين مي توان از پيمايش براي هدفهاي توصيفي، تبييني و اكتشافي استفاده كرد. از تحقيق پيمايشي عمدتاً در مطالعاتي استفاده مي شود كه در آنها فرد واحد تحقيق است ، اگر چه مي توان اين روش را براي واحدهاي ديگر تحليل، از قبيل گروه ها يا كنش هاي متقابل، به كار برد، بايد از عده اي از افراد به منزله پاسخگو يا خبررسان استفاده كرد . پيمايش وسيله خوبي براي سنجش نگرشها و جهت گيريها در جمعيتهاي بزرگ است (ببي، 1381:ص530) . لذا با توجه به متغير وابسته اين تحقيق روش پيمايش براي سنجش میزان سلامت روان کارمندان جوان شاغل در شهرداری تهران برگزيده شده است.
چون در این پژوهش متغیرهای موجود دستکاری نمی شوند و صرفا متغیرها و روابط بین آنها برای آزمودن فرضیه ها مدنظر می باشد لذا پژوهشی است توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش. “تحقیق توصیفی – تحلیلی که گاهی به عنوان تحقیق غیر تجربی نامیده می شود با روابط بین متغیرها ، آزمون فرضیه ها ، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی ، اصول و یا نظریه هایی که دارای روایی جهانشمول است سروکار دارد”(بست، 67 : ص24).
جمعیت مورد مطالعه
جمعیت آماری شامل گروهي از افراد است كه در يك يا چند صفت مشترك هستند و اين صفات مورد توجه محقق است. جامعه آماری ممكن است شامل تمام افراد از يك گروه خاص و يا عده محدودتري از همان گروه باشند(بست، 1371: 24).براساس تعریف ببی ، جامعه آماری یا جمعیت مورد مطالعه(study population)عبارت است از مجموعه ای از عناصری که که نمونه از آن انتخاب می شود(ببی،1385: ص417). در این بررسی کارمندان جوان شاغل در شهرداری تهران مورد بررسی قرار می گیرند که با توجه به روش های پژوهش که مبتنی بر جمع آوری اطلاعات از نمونه ای کوچک تر است، نمونه ای از آن انتخاب می شود.
منطقه
جمعیت شاغل
جمعیت 35-20 سال شاغل
درصد جوانی جمعیت
منطقه
جمعیت شاغل
جمعیت 35-20 سال شاغل
درصد جوانی جمعیت
1
722
273
81/37
13
492
127
81/25
2
591
229
74/38
14
454
179
42/39
3
464
144
03/31
15
654
130
87/19
4
623
209
54/33
16
371
119
07/32
5
569
209
73/36
17
320
76
75/23
6
480
94
58/19
18
576
163
29/28
7
465
136
24/29
19
373
116
09/31
8
469
164
96/34
20
537
148
56/27
9
264
64
24/24
21
339
143
18/42
10
325
107
92/32
22
479
128
72/26
11
301
87
90/28
کل
10398
3165
43/30 %
12
530
117
07/22

جدول‏31تعداد شاغلین در مناطق شهرداری تهران و درصد جوانی جمعیت به تفکیک مناطق
روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری
پژوهشگران پیمایشی ، بندرت ممکن است کل جمعیت ها را مطالعه کنند . آنان نمونه های منتخب از جامعه ها را مطالعه می کنند و از روی این نمونه ها خصایص جامعه را استنباط می کنند . نیاز به مطالعه نمونه هایی که بر اساس آنها درباره جامعه ها استنباط به عمل می آید به این دلیل است که مطالعه کل جامعه ها دشوار است( ساروخانی، 1372: 157).
حجم نمونه را معمولاً بر اساس ساخت و توزیع جامعه آماری محاسبه می نمایند اما در علوم اجتماعی مساله اساسی آن است که ما از ساخت و توزیع جامعه آماری و لذا از انحراف معیار آن اطلاعی نداریم و در واقع تازه به وسیله نمونه گیری می خواهیم اطلاعاتی در مورد آن بدست آوریم از این رو چاره ای نیست ، جز اینکه از همان توزیع فراوانی نمونه ، ساخت و توزیع جامعه آماری را حدس بزنیم(رفیع پور،1377، 375 ).
نمونه گیری به دو نوع کلی تقسیم می شود:نمونه گیری احتمالی و نمونه گیری غیر احتمالی . نمونه گیری احتمالی ، نمونه گیری است که هر فرد جمعیت ، شانس احتمال برابر یا معینی برای انتخاب شدن دارد ، در حالی که در نمونه گیری غیر احتمالی،برخی افراد شانس بیشتر ولی نامعینی برای انتخاب شدن دارند.نمونه گیری احتمالی بر4 نوع اصلی تقسیم می شود:
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری سیستماتیک
نمونه گیری طبقه ای یا لایه ای
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
انتخاب هر یک از این انواع، به ماهیت مساله تحقیق،وجود چهارچوب نمونه گیری مناسب،سطح دقت مطلوب در نمونه و روش جمع آوری داده بستگی دارد(دواس،1375).
روش نمونه گیری در این پژوهش از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب می باشد . به نظر ناچمیاس و فرانکفورد این روش غالباً درمطالعات با مقیاس وسیع به کار می رود . درنمونه گیری خوشه ای ابتدا گروه های بزرگ را که خوشه می نامیم، گزینش می کنیم و سپس واحد های نمونه گیری را از بین خوشه ها گزینش می کنیم. خوشه ها بسته به موضوع پژوهش با نمونه گیری تصادفی ساده یا نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب می شوند .
حجم نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش، بر اساس فرمول کوکران n=(〖Nt〗^2.s^2)/(Nd^█([email protected]+t) ) محاسبه می شود.
با توجه به اینکه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه تکمیل گردید براساس واریانسs به دست آمده ، حجم نمونه تعیین گردید .
Nبرابر با 3165 نفر می باشد.
Sاز تعداد 30پرسشنامه تکمیل شده برابر 25/0 می باشد.
d به صورت ثابت05/0در نظر گرفته شده است.
حجم نمونه پژوهش 320 نفر به دست آمد.
واحد پژوهش
واحد آماری(unit of analyses)تجزیه و تحلیل در این پژوهش ، جوانان 35-20 ساله شاغل در شهرداری تهران می باشد.
روش جمع آوری داده ها
استفاده از منابع ثانویه(مطالعات کتابخانه و مقالات اینترنت)و منابع اولیه،پرسشنامه
ابزار پژوهش و اعتبار و روایی
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های حمایت اجتماعی و سلامت عمومی است.
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل:
این پرسشنامه اولین بار توسط راسل و کاترونا در سال 1984 مطرح گردید . سؤالهای این پرسشنامه 24 سؤالی میزان اعتقاد فرد را به حمایت اجتماعی هایی دریافتی خود ،مورد ارزیابی قرار می دهد . مقیاس حمایت اجتماعی کاترونا و راسل بر پایه الگوی وایس(Weies) در مورد شش شرط متکی بر روابط اجتماعی که افزایش دهنده دریافت حمایت اجتماعی ، هستند ؛ تنظیم شده است . بر این اساس مقیاس کاترونا و راسل از شش خرده مقیاس راهنمایی و مشورت ، وابستگی ، انسجام اجتماعی ، خود ارزشمندی ، وصلت و پیوند و فرصت برای رشد و پرورش تشکیل شده است . هر خرده مقیاس 4 سؤال دارد و به طور پراکنده در پرسشنامه حمایت اجتماعی مطرح می گردد . سؤالهای مربوط به هریک از خرده مقیاس ها در پرسشنامه حمایت اجتماعی عبارتند از: وابستگی: 11 ، 14 ، 17 ، 21 ؛ انسجام اجتماعی: 2 ، 5 ، 8 ، 22 ؛ خود ارزشمندی : 6 ، 9 ، 13 ، 20 ؛ وصلت و پیوند: 1 ، 10 ، 18 ، 23 ؛ فرصت برای رشد و تربیت :4 ، 7 ، 15 ، 24 ؛ راهنمایی و مشورت: 3 ، 12 ، 16 ، 19
تمام گویه های پرسشنامه دارای 5 گزینه هستند که به صورت (5،1،2،3،4 ) نمره گذاری می شوند . در نتیجه نمره کل فرد از 24 تا 120 متغیر خواهد بود.
در خرده مقیاس وابستگی ، داشتن احساس امنیت و اطمینان نسبت به دیگران و نیز وجود روابط نزدیک عاطفی با آنها مورد بررسی قرار می گیرد. خرده مقیاس انسجام اجتماعی، احساس تعلق داشتن به گروهی را که منافع،دلبستگی ها و سرگرمی های مشترکی با فرد دارند ، ارزیابی می نماید. خرده مقیاس خود ارزشمندی، در مورد اینکه فرد تا چه حد احساس می کند صلاحیتها ، مهارتها و ارزشهای او توسط دیگران ارزشمند و سودمند شمرده می شود ، بررسی به عمل می آورد . در خرده مقیاس وصلت و پیوند، اطمینان فرد از این که می تواند روی کمک های محسوس دیگران حساب کند، بررسی می شود . خرده مقیاس فرصت برای رشد و پرورش، این احساس را که فرد از سوی دیگران خوشبخت شمرده می شود و دیگران برای بهزیستی و پیشرفت خود به او تکیه دارند ، ارزیابی می کند . خرده مقیاس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، سلامت روان، سلامت عمومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سلامت روان