منابع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، سلامت روان، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد. 2) این افراد احساس ارزشمندی می کنند و حداقل یک نفر در دنیا آنها را با ارزش می داند؛ بیماری انسان نتیجه عدم توانایی او برای تحقق نیازهایش ، یعنی نیاز به محبت و نیاز به ارزشمندی است (خدا رحيمي، 1373، ص107) .
بر طبق این دیدگاه هنگامی که افراد نتوانند یکی یا هر دو نیاز خود را ارضا نمایند، درد روانی ( اضطراب ) را تجربه می کنند. بر اساس نظر گلاسر (1965) انسانها به طور غریزی از طریق درگیری با دیگران در جستجوی کاهش این درد هستند. چنانچه در ایجاد و حفظ درگیری با دیگران موفق شوند، اضطراب کم می شود و در غیر این صورت درد روانی افزایش می یابد.( شیلینگ،1374، صص 173 – 172)
ادبیات تجربی تحقیق
پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی)
رابطه میان میزان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با میزان سلامت عمومی دانشجویان ؛دکتر عباس بخشی پور و همکاران 1384
در این پژوهش رابطه میان میزان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با میزان سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال 82-81 دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته شده است.جامعه آماری پژوهش 3261 نفر بودند که تمام آنها پرسشنامه پژوهش را تکمیل نمودند.فرضیه پژوهش اعلام می داشت که میان رضایت از زندگی ومیزان حمایت اجتماعی با سلامت روانی رابطه معنا دار آماری برقرار است.یافته های این تحقیق که با استفاده از فرم GHQ-12 (سلامت عمومی -12 سوالی)، پرسشنامه TSWLS(رضایت از زندگی) و فرم SSS-12 (حمایت اجتماعی-12 سوالی) به دست آمده و از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره آنالیز شده است؛ نشان می دهد که 1) رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل معناداری ، سلامت روان را پیش بینی می کند. 2) تأهل نیز رابطه معناداری با بهداشت روانی بالاتر ، رضایت از زندگی و احساس حمایت اجتماعی بیشتر ، دارد(بخشی پور،1384) .
مقایسه سلامت عمومی ، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خود سوز و غیر خودسوز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی شهرستان گناوه؛ دکتر میر صلاح الدین عنایتی و همکاران 1384
این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 60 نفر از بیماران ( 30 نفر خودسوز و 30 نفر غیر خودسوز ) انجام گرفت . داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه سلامت عمومی GHQ ، حمایت اجتماعی فیلیپس و عزت نفس کوپر اسمیت ، با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمونهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری، t و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.یافته ها نشان داد که بیماران غیر خودسوز از نظر حمایت اجتماعی و مؤلفه های آن وضعیت بهتری دارند و میزان سلامت عمومی و حمایت اجتماعی افراد به طور معناداری با خودسوزی ارتباط دارد(عنایتی، 1385،صص92-83).

بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر؛ دکتر غلامحسین قائدی و دکتر حمید یعقوبی 1386
در این پژوهش تحلیلی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای تهران و علامه بر روی سه نمونه دانشجویی( با روش نمونه گیری در دسترس) مورد بررسی قرار گرفت . داده های این بررسی با استفاده از مقیاس حمایت اجتماعی زیمت (12ماده ) ، بهزیستی اجتماعی(33 ماده) ، رضایت مندی از زندگی دینر(5 ماده) ، عواطف مثبت و عواطف منفی مورزوک و کولارز (12 نشانه )، طی سه مرحله گردآوری و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه،تحلیل شد . یافته ها نشان داد که 1) وجوه مختلف حمایت اجتماعی ادراک شده ،پیش بینی کننده های بهتری برای رضایت مندی از زندگی و بالانس عاطفی در دختران نسبت به پسران هستند .2) بهزیستی روان شناختی و اجتماعی حاصل از حمایت اجتماعی در دختران بیشتر به وسیله خانواده و در پسران بیشتر از طریق دوستان تأمین می گردد (قائدی،1387) .
رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران؛ علیرضا محسنی تبریزی و اشرف راضی ، 1386
در این پژوهش پیمایشی 136 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفته اند.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، آزمودنی ها پرسشنامه 23 سؤالی حمایت اجتماعی واکس و همکاران و نیز پرسشنامه سلامت عمومی28 سؤالی (GHQ)را تکمیل نمودند . نتیجه آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمونr پیرسون نشان داد که : 1 ) بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد . 2 ) از بین منابع حمایتی ، حمایت اجتماعی خانواده تأثیر بیشتری نسبت به حمایت دوستان و سایر افراد دارد .3 ) در میان ابعاد سلامت روانی ، حمایت اجتماعی بیشترین رابطه را با افسردگی دارد . 4 ) بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی از یک سو و حمایت اجتماعی و سلامت روان از سوی دیگر رابطه معنی دار وجود ندارد.( محسنی تبریزی ، 1386)
بررسی جامعه شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی؛ علی محمد قدسی،1382
در این رساله دکتر علی محمد قدسی به بررسی جامعه شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی در میان کارمندان اداره آموزش و پرورش شهر مشهد پرداخت.آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از پرسشنامه 90 سؤالی محقق ساخته و پرسشنامه 21 سؤالی افسرگی بک نشان داد که: 1) در بین منابع ساختاری حمایت ،شبکه اجتماعی و پیوند قوی با افسردگی رابطه معکوس و معنی داری ، دارد. 2) عضویت اجتماعی در گروهها با افسردگی رابطه معنی دار ندارد. 3 ) حمایت عاطفی (کارکردهای حمایتی) بیشترین رابطه معکوس و معنی دار را با افسردگی دارد .
سلامت روانشناختی نوجوانان و جوانان شهر تهران؛دکتر اسماعیل بیابانگرد و فاطمه جوادی(1383)
…..در این مطالعه سلامت روانی 464 نفر از نوجوانان و جوانان 30- 15 ساله شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از مناطق 22 گانه شهرداری تهران انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومیGHQ ، میزان سلامت روان آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می داد که: 1) 3/29 درصد پاسخگویان ، بیمار یا مشکوک به بیماری روانی هستند .2) اختلال در کارکرد اجتماعی شایع ترین اختلال در بین جوانان است .3 )میزان سلامت روان مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به متأهلین بیشتر است. 4) دانش آموزان از بیش ترین سلامت روانی و افراد بیکار و خانم های خانه دار از کم ترین سلامت روانی برخوردار هستند(بیابانگرد،1383).
پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی)
پ‍‍ژوهش و مطالعه پيرامون اهميت نقش روابط فرد با جامعه و ارتباط آن با وضعيت سلامت از هنگام مطالعه معروف دوركيم در زمينه خودكشي مورد توجه قرار گرفته است.
در شيكاگو ، فاريس و دونهام30 (1939) ،در كانادا ليتون31 (1959) و اسرول32 (1962) در منهتن امريكا ، مطالعاتي را در خصوص تبيين ارتباط بيماريهاي رواني با تضعيف انسجام اجتماعي و گسستگي روابط بين افراد انجام داده اند . يافته هاي اين پ‍ژوهشگران نشان مي داد كه جوامع دچار نظام گسيختگي هايي شده اند و در روابط خانوادگي ، دوستي، همسايگي و محلي نيز تغييراتي به وجود آمده است . براساس اين مطالعات، هنگامي كه تغيير وتحولات اجتماعي- اقتصادي- صنعتي در جوامع پديد آمد و عواملي نظير تخريب محله ها، تحركات جغرافيايي و… افراد را از محيطهاي اجتماعي شان دور كرد ، روابط افراد با خويشاوندان، دوستان، همسايگان دستخوش دگرگوني گرديد و در اين شرايط بيماريهاي رواني در افراد بروز بيشتري نمود.
اغلب پژوهشهايي كه از دهه 1970 در حوزه مطالعات مربوط به حمايت اجتماعي انجام گرفته است ، رابطه آن را با حوزه سلامت و در ارتباط با بيماريهاي مختلف ،مورد بررسي قرار داده اند .
طبق مطالعه بركمن33(1984) و لازاروس و فوكمن34 (1984) حمايت اجتماعي مي تواند به عنواني عاملي در جهت تسكين و كاهش پيامدهاي فيزيكي و رواني موقعيت هاي استرس زا عمل نمايد و اثرات پيشگيرانه و درمان كننده داشته باشد.كمك گرفتن از منابع رسمي و غير رسمي حمايت اجتماعي ، هنگام مواجه با استرس بر توانايي فرد در مقابله با موقعيت ،مي تواند اثرگذار باشد.
چارچوب نظری تحقیق
بر پایه الگویی که وایس(Weies) در زمینه حمایت اجتماعی ارائه می نماید ، شش شرط متکی بر روابط اجتماعی ، افزایش دهنده میزان دریافت این حمایت ها هستند (زکی،1387) .این ابعاد عبارتند از: 1) راهنمایی و مشورت؛ آمادگی افراد برای به دست آوردن اطلاعات( آگاهی) و یا دریافت پیشنهادها از سوی دیگران. 2) وصلت و پیوند با دیگران؛ توانایی حساب کردن روی کمک های محسوس دیگران . 3 ) خود ارزشمندی؛ ارزش قائل شدن نسبت به صلاحیت ها ، مهارت ها و توانمندی های خود و ارزشمند محسوب شدن این توانایی های نزد دیگران توسط دیگران . 4) وابستگی؛ احساس امنیت و اطمینان نسبت به دیگران و داشتن روابط نزدیک عاطفی. 5) انسجام اجتماعی؛ داشتن روابط اجتماعی متکی بر منافع و دلبستگی های مشترک. 6)فرصت برای رشد و پرورش ؛ داشتن این احساس که فرد از سوی دیگران خوشبخت شمرده می شود ، امکان رشد و پیشرفت دارد و دیگران برای بهزیستی و پیشرفت خود به وی تکیه می کنند.
با توجه به الگوی وایس و بررسی دیدگاههای متعددی که پیرامون سلامت روان وجود دارند، نقش ابعاد حمایت اجتماعی که وایس آنها را مطرح کرده است، در این دیدگاهها به وضوح دیده می شود. بر طبق نظریه راجرز، نخستین شرط پیدایش شخصیت سالم ، دریافت توجه مثبت نامشروط در دوره شیرخوارگی (یعنی ابراز عشق و محبت مادر بدون در نظر گرفتن چگونگی رفتار کودک) است.کودکی که با چنین احساسی پرورش یابد، در هر شرایطی خود را ارزشمند می داند (شولتس، 1383: ص47) . این نظریه در واقع نشان دهنده ارتباط بعد وابستگی و عاطفی حمایت اجتماعی با سلامت روان است .
از دیدگاه مازلو ، اگر چنانچه چهار نیاز سطح پایین (نیازهای جسمانی ، نیازهای ایمنی ، نیازهای محبت و احساس تعلق، نیاز به احترام ) برآورده شود، آنگاه امکان تحقق خود (کمال نهایی ، کاربرد همه توانایی ها و محقق شدن قابلیتها ) میسر می گردد؛ چنانچه انسان در تلاش خود جهت ارضای این نیاز نهایی با شکست روبرو شود، احساس ناکامی و بیقراری می کند و از لحاظ روانی سالم نخواهد بود (شولتس، 1383: ص95). این دیدگاه رابطه ابعاد وابستگی ،پیوندهای قابل اطمینان با دیگران و انسجام اجتماعی را با سلامت روان تبیین می نماید.
فروم ، ویژگی شخصیت سالم (بارور) را داشتن رابطه مسئولانه با دیگران ، عشق ، مشارکت ، توجه، احترام و شناخت می داند (شولتس، 1383: ص83) و آدلر اعتقاد دارد که فرد دارای سلامت روان روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی داشته و جایگاه خودش را در خانواده و گروههای اجتماعی به درستی می شناسد (خدا رحیمی، 1373، ص83) . اعتقاد آلپورت نیز اینست که شخصیت سالم متوجه دیگران است و به هیچ وجه خود مدار نیست.شخص بالغ با کسی یا چیزی فراسوی خود ، فعالانه درگیر است . این شخص می تواند عشق بورزد و خود را در روابط مهرآمیز با دیگران گسترش دهد(شولتس، 1383: ص35) . این دیدگاهها نیز چنان که در بالا اشاره شد، مبین ارتباط ابعاد حمایت اجتماعی (وابستگی،انسجام اجتماعی ، پیوند با دیگران، خود ارزشمندی و فرصت برای رشد و پیشرفت ) با سلامت روان است.
همچنین توجه به انگیزه های روانی که به اعتقاد روانشناسان در حفظ ثبات ، نگهداری و انسجام شخصیت فرد و کنش مؤثر وی در برخورد با مسائل و محرکهای محیط نقش دارند، می تواند تأکیدی براهمیت ابعاد حمایت اجتماعی در سلامت روان افراد باشد. این انگیزه ها عبارتند از: 1) کفایت ، شایستگی و امنیت: نیاز انسان به احساس توانایی در انجام امور و امنیت داشتن در زندگی ؛ 2 ) تعلق،پذیرش ،تأئید ؛ 3) محبت و وابستگی :نیاز به محبت کردن و مورد محبت واقع شدن برای رشد شخصیت و عمل سالم فرد.این نیاز در سراسر زندگی فرد تداوم دارد و به ویژه در مواقع بحرانی یا استرس های شدید اهمیت بیشتری می یابد ( آزاد،1384؛ص69) ؛ 4 ) عزت نفس ، ارزش داشتن و هویت : نیاز فرد به داشتن احساس خوب نسبت به خودش و مورد احترام قرار گرفتن از جانب دیگران ، که به احساس کفایت و تأئید اجتماعی بسیار نزدیک است ؛ 5

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سلامت روان، سلامت روانی، پایگاه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمایت اجتماعی، سلامت روان، شهرداری تهران