منابع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، ریاست جمهوری، منوچهر بزرگمهر، کمیسیون اصل 90

دانلود پایان نامه ارشد

فردوسی، 1392.
– کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، مترجمین منوچهر بزرگمهر و اسماعیل سعادت، جلد ششم، چاپ سوم، تهران، سروش، 1380.
– کدیور، جمیله، کمیسیون اصل 90، جلد اول، تهران، امید ایرانیان، 1383.
– کوئن، بروس، مبانی جامعه شناسی، مترجمین غلامعباس توسلی و رضا فاضلی، چاپ هشتم، سمت، 1376.
– محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط اصول فقه، چاپ پنجاهم، تهران، دانشگاه تهران، 1391.
– معاونت آموزش قوه قضائیه، اهم وظایف دبیرخانه شورای حل اختلاف، تهران، نشر قضا، 1386.
– معاونت آموزش قوه قضائیه، تاسیس، جایگاه و نقش شوراهای حل اختلاف، تهران، نشر قضا، 1385.
– معاونت آموزش قوه قضائیه، دیدگاه ها ونظریات قضائی در خصوص شورای حل اختلاف، تهران، نشر قضا، 1386.
– معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1389.
– معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجموعه مصوبات شورای عالی اداری، جلد دوم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1389.
– میرزائی، علیرضا، قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی، چاپ دوم، تهران، جنگل،1390.
– وفادار، علی، حقوق اساسی وتحولات سیاسی،تهران، شروین، 1384.
– یعقوبی، عبدالهاشم، روش رسیدگی عملی به پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ دوم، تهران، فردوسی، 1381.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، حقوق و دستمزد، قانون استخدام کشوری، مجلس شورای اسلامی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون اساسی، استقلال قاضی، اجرای عدالت، حقوق ایران