منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق و دستمزد، ارزش اطلاعات، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

و … .
کاربرد واقعي و رايج فناوري اطلاعات بصورت يک رسانه بسيار نادر است . گرچه علاقه فزاينده اي براي استفاده از آن وجود دارد .70
2-1- 14- ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات :
اگر بخواهيم تمامي ابعاد و جنبه هاي مختلف فناوري اطلاعات را ذکر کنيم مي توان اين ابعاد و جنبه هاي مختلف را در قالب زير جاي داد :

Robots
EPP71
GIS72 CRM73
GPS74 SCM75
WFM
Simulation
Scheduling
e-business TPS76
e-learning MRS77
e-banking DSS78
e-university ES79
e-commerce EIS80
e.goverment OAS81
e-commerce KWS82
e.goverment GDSS83

شکل 2-3- ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون فناوري اطلاعات

2-2- بخش دوم : سيستمهاي اطلاعاتي
2-2-1- اهميت اطلاعات براي مديريت :
در اکثر سازمانها ( به جز سازمانهاي کوچک) مديريت به ندرت مستقيماً به عمليات کاري توجه مي کند . مديريت تلاش مي کند با استفاده از منابع رسمي (مانند MIS) سازمان يا منابع غير رسمي (مکالمه تلفني ، ملاقات حضوري ، تماسهاي اجتماعي و نظاير آن) تصميم گيري و برنامه ريزي کرده و همچنين فعاليتها را کنترل کند .
مديريت با تغييرات سريع و محيطهايي که هر روز پيچيده تر مي شوند سر وکار دارد . براي هر تصميم گيري ، نياز به توجه به عوامل گوناگون ضروري است . از جمله اين عوامل مي توان به برنامه ريزيها و قوانين دولتي ، نگرشهاي کار فرمايان ، مشتريان ، گروههاي مصرف کننده و نظاير آن اشاره کرد .
در هر يک از موارد بالا ، مديريت نياز به اطلاعات مناسبي دارد که دانش او را افزايش و عدم اطمينان وي را کاهش دهد .
بدون داشتن اطلاعات مناسب ، مدير نمي تواند فعاليت کار آمدي داشته باشد . بنابر اين به نظر مي رسد بهتر است به جاي عبارت آشناي «مديريت ، انجام دادن کارها از طريق ديگران است » با اضافه کردن چند کلمه ، عبارت : «مديريت ، با استفاده از اطلاعات مناسب و از طريق افراد ، کارها را انجام مي دهد» را بکار ببريم .84
اطلاعات مانند صوتي مي باشد که در رگهاي سازمان جاري است بدون اين اطلاعات هيئت مدير (مغز شرکت ) نمي تواند تصميمات کليدي بگيرد . قسمتهاي خريد و پرسنلي و مالي (دهان ، قلب ، شش و …) نمي تواند منابع مورد نياز خود را براي ادامه حيات سازمان بدست آورند .
هر سازماني که داده هاي صحيح ، دقيق ، به هنگام و جامع را در اختيار داشته باشد و بتواند در کمترين زمان ممکن به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد ، موفق تر است . نقش داده و اطلاعات در مديريت سازمانها نقش حياتي و اساسي است ، هر چه فضاي اطلاعاتي يک سازمان دقيقتر ، شفاف تر ، منسجم تر و سيستماتيک تر باشد ، سازمان بهتر مي تواند به اهدافش نايل آيد . بنابر اين امروزه اطلاعات بعنوان منبع مهم استراتژيک براي سازمانهاي مطرح مي باشد . 85
2-2-2- تعريف سيستم اطلاعات :
فناوري اطلاعات (IT) مربوط به کاربرد سيستمهاي اطلاعات ، ارتباطات و مکانيزاسيون اداري و نيز کامپيوتر است . اگر فناوري اطلاعات را مثلثي در نظر بگيريم سه رأس آن را سيستمهاي اطلاعات (IS) ، اتوماسيون اداري (OA) و ارتباطات تشکيل مي دهد . ارتباطات اين اجزا به معناي فناوري اطلاعات است . رأس اول مثلث ، سيستم اطلاعات است که در زير به بررسي اجزاء آن مي پردازيم .
86

87 88
شکل (2-4)
سيستم اطلاعات از دو جزء «سيستم» و «اطلاعات» تشکيل شده است .
– سيستم : مجموعه اي از اجزاء و روابط ميان آنهاست که توسط ويژگيهاي معين ، بهم وابسته يا مرتبط مي شوند و اين اجزاء با محيط اطراف خود يک کل را تشکيل مي دهند89.رفتار هر سيستم متأثر از وابستگي متقابل عناصر تشکيل دهنده آن سيستم است و ديگر خصوصيات يک سيستم ، نظم کل گرايي و هدف مند بودن مي باشد . عناصر اصلي يک سيستم که موجوديت آن را تشکيل داده و در رسيدن به اهداف ، آن را ياري مي کنند عبارتند از :
* وروديها : شامل عواملي که صوربستهاي مختلفي وارد سيستم مي شوند .
* پردازش : فرآيند تبديل ورودي هاست.
* خروجيها : حاصل و نتايج فرآيند تبديل است .
* بازخور : نظامي که طي آن عمليات کنترل مي شود .
* محدوده و محيط سيستم : کليه سيستمها داراي مرزي هستند که آنها را از محيطشان جدا مي کنند . سيستم و محيط عمل خارج از آن است که بر رفتار سيستم اثر مي گذارد .
هر سيستم ممکن است از چندين زير سيستم تشکيل شده باشد . هر زير سيستم بخشي از کار سيستم را انجام مي دهد .
در طبقه بندي ديگري با يک نگرش ايستا عناصر هر سيستم همان بخشهايي هستند که سيستم را شکل مي دهند ، در حاليکه با يک نگرش کارکردي ، بخشهايي که وظايف اساسي تقسيم را بر عهده دارند ، عناصر آن سيستم هستند : به اين ترتيب عناصر يک سيستم عبارتند از :
1- وروديها
2- فراگرد (خانه پردازش )
3- خروجيها
4- بازخور کنترلي .90
محدوده محيط سيستم

شکل (2-5)
– اطلاعات :
* اطلاعات چيست ؟ معناي اطلاعات در هر سازمان ، بسيار فراتر از چيزي است که تصور مي شود . اطلاعات عبارت است از داده پردازش شده اي که گيرندگان پيام آن را تفسير و درک کند . بايد توجه داشت که شخص که اطلاعات را مي فرستد آن را تغيير شکل مي دهد . از آنجا که فرآيند تفکر و تفهم افراد متفاوت است . پيام مي تواند معاني مختلفي داشته باشد . براي تبديل داده ها به اطلاعات ، بايد داده ها تحليل ، خلاصه يا پردازش شوند . تنها کاربر مي تواند تعيين کند که يک گزارش حاوي اطلاعات يا فقط داده هاي پردازش شده است . بنابر اين ، در هنگام تهيه گزارشها و پيامها ضروري است از نيازها ، تحصيلات ، موقعيت کاربران در سطح سازمان ، و سطح آشنايي آنها بازبان آگاه باشيم .اين امر باعث کاهش عدم اطمينان مي شود . اگر پيام يا گزارشي داراي چنين روندي نباشد صرفاً داده تلقي مي شود .
* داده و اطلاعات : عبارتهاي داده و اطلاعات اکثر اوقات به جاي هم بکار مي روند ، اما اين بي دقتي از طرف مديران و متخصصان امري غير قابل اغماض است . داده ها گروهي از نمادها (کلمات ، اعداد ، نمودارها…) هستند که رخدادها را نشان مي دهند . داده ها حقايقي هستند که از طريق مشاهده و تحقيق بدست مي آيند و سرانجام مواد خام و اوليه‌اي هستند که پردازش نشده اند . در اغلب گزارشها و يادداشتهاي سازمان‌، داده ها به چشم مي خورند . براي مثال ، تاريخ و مقدار يک صورت حساب يا چک ، جزئيات ليست حقوقي ، تعداد وسايل نقليه اي که از نقطه خاصي در کنار جاده گذاشته اند … . نمونه هايي از داده ها هستند داده ها از منابع خارجي و داخلي اخذ مي شوند . 91
داده هاي گرفته شده از منابع خارجي به آساني قابل استفاده اند (صورت وضعيت بانکي ، صورت حساب خريد). اما براي جمع آوري داده ها از منابع داخلي ، نياز به اندازه گيري مناسب فعاليتهايي است که در داخل جريان دارد و براي ثبت آنها سيستمهايي وجود دارد (از ديدگاه فرايند توليد داده ها ، سيستمها مي توانند بصورت خود کار داده ها را توليد کنند ).
براي شکل دهي اطلاعات ، داده ها بايد پردازش شوند ، اما بايد توجه داشت اقدام صرف پردازش داده ها به تنهايي باعث توليد اطلاعات نمي شود .
* ويژگيهاي اطلاعات مناسب و مربوط : تجربه و تحقيق نشان داده است استفاده از اطلاعاتي مناسب است که داراي ويژگيهاي زير باشند :
– به موقع بودن : تنها از اطلاعاتي استفاده مي شود که در زمان مناسب به مدير ابلاغ شوند . تأخير در جمع آوري ، پردازش يا ارسال اطلاعات موجب تبديل اطلاعات ضروري به گزارشهاي بي مصرف مي شود .
– مناسبت : اطلاعاتي که به نوعي در حوزه فعاليت مدير قرار داشته و به وظايف وي مرتبط باشند مناسبند ، خواه اين اطلاعات براي برنامه ريزي باشند يا تصميم گيري . همچنين مناسبت در بر گيرنده ملاحظاتي مي شود که به موقعيت و سطح مدير در سازمان بر مي گردد . واضح است که بين نيازمنديهاي اطلاعات مديران راهبردي (سطح بالا) و مديران سطح عملايتي تفاوتهاي چشمگيري و جود دارد .
– دقت : اگر اطلاعات دقيق باشند ، مديران مي توانند با اعتماد آنها را براي مقاصد مورد نيازشان بکار ببرند . در دنياي اطلاعات چيزي بنام دقت محض معني ندارد . افزايش سطح دقت باعث افزايش هزينه مي شود ، اما به ضرورت باعث افزايش ارزش اطلاعات نمي شود .
– جزئيات : اطلاعات بايد داراي حداقل موارد جزئي باشد . وجود هر حرف اضافه به معناي پردازش بيشتر ، تحليل اضافه تر ، اشغال فضاي بيشتر و احتمالاً منجر به اخذ تصميمهاي بي ارزش تر خواهد شد .
– تکرار : اطلاعات بايد به دفعاتي که به نوع تصميم يا فعاليت مربوط است ، توليد شوند . اغلب گزارشها در حالت عادي ، در فاصله هاي زماني چرخشي (روزانه ، هفته اي ، ماهانه … ) توليد مي شوند .
– قابليت فهم : اطلاعاتي که به شکل و سبک ويژه اي نمايش داده مي شوند ، به آساني براي مديران قابل درک اند . توليد کننده اطلاعات بايد از دانش فني ، سطح معلومات و خصوصيات فردي دريافت کننده و همچنين مشخصات گروهي که وي با آنها کار مي کند … آگاهي کافي داشته باشد . اين امر به توليد کننده اطلاعات کمک مي کند تا بر اساس سطح درک مدير به اطلاعات قالب دهد و آنها را ارايه کند . اين تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است . 92
* تعريف سيستم اطلاعات : سيستم اطلاعات (IS) به سيستمي گفته مي شود که براي کاربران در يک سازمان داده يا اطلاعات فراهم کند . براي مثال سيستم دستي حقوق و دستمزد را مي توان نام برد . اگر بخواهيم تعريف مجزايي براي سيستم اطلاعات مکانيزه ارايه دهيم بايد گفت : يک سيستم مکانيزه کامپيوتري نيز براي کاربران يک سازمان داده يا اطلاعات فراهم مي کند اما در اين سيستمها از ابزاري بنام کامپيوتر (سخت افزار ، نرم افزار ) استفاده مي شود . سيستم مکانيزه حقوق و دستمزد از اين جمله است .
گروهي از نويسندگان سيستم اطلاعات را همانطور که از نامش پيداست بعنوان سيستم در نظر گرفته و آن را از ديد سيستمي تعريف کرده اند . آنها معتقدند يک سيستم اطلاعات را مي توان از نظر فني به مجموعه اي از اجزاي مرتبط با هم تعريف کرد که اطلاعات را به منظور حمايت از تصميم گيري و کنترل در يک سازمان جمع آوري ، پردازش و ذخيره و توزيع مي کنند .
علاوه بر حمايت از تصميم گيري ، هماهنگي و کنترل ، سيستمهاي اطلاعات مي توانند به مديران و کارکنان کمک کنند تا مسايل را تحليل ، موضوعهاي پيچيده را تجسم و محصولات جديد خلق کنند .
در سيستم اطلاعات نيز مانند هر سيستمي سه فعاليت اصلي انجام مي گيرد . ورودي، داده‌هاي خام را از درون سازمان يا محيط بيرون جمع آوري مي کند . پردازش ، اين وروديهاي خام را به شکل معنا داري تبديل مي کند.
خروجي ، اطلاعات پردازش شده را به افراد ارائه مي دهد . بازخور در سيستم اطلاعات بسيار ضروري است . اين بازخور اطلاعات را به افراد مناسب در سازمان بر مي گرداند تا بتوانند مرحله ورودي را ارزيابي يا تصحيح کنند. 93
بنا به تعريفي ديگر سيستمهاي اطلاعاتي وسيله اي براي به جريان انداختن اطلاعات در رگهاي سازمان مي باشند . هر سيستم اطلاعاتي به جمع آوري ، پردازش ، ذخيره سازي تجزيه و تحليل و نشر اطلاعات براي هدفي خاص مي پردازد .
هدف عمده سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر کامپيوتر يافتن راه کارهايي براي مسائل کسب و کار سازماني در محيط سازماني مي باشد . نبايد از نظر دور داشت که کامپيوتر ها در تسهيل کار و ارتقاء کارايي نقش دارند . اما سيستم اطلاعاتي بسيار فراتر از کامپيوتر مي باشند و استقرار موفق آنها مستلزم شناخت رويه هاي سبک و کار سازمان و محيط بيروني آن که توسط سيستم اطلاعاتي پشتيباني مي شود ، مي باشد.
2-2-3- سير تکامل سيستمهاي اطلاعات:
سيستمهاي اطلاعات بر اساس وظايف مديريت و پيچيدگي آنها ، به ترتيب داراي سطوح مختلف تکامل يافته تري هستند . در دهه 50 استفاده از سيستم هاي TPS براي پردازش داده ها و پردازش وارده اي مرسوم گرديد . در دهه 60 TPSها کنار گذاشته شدند و استفاده از MIS براي تصميم گيري در زمينه مسائل ساختار يافته

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، حوزه آموزش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، حقوق و دستمزد، اطلاعات بازار، عملکرد سازمان