منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

معاهده به عمل آ ورد: 1- از دیدگاه عرف: معاهده عبارت است از هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل. 2- از دیدگاه عهد نامه های وین: با انعقاد عهد نامه ی وین در زمینه ی حقوق معاهدهات، برای اولین بار، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شده که البته تعریف محدودتری نسبت به تعریف معاهده از دیدگاه عرف است. از نظر عهدنامه ی مذکور، معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی باشد، اعم از اینکه در سندی واحدی یا در دو یا چند سند مربوط به هم آمده باشد. قطع نظر از عنوان خاص آن. همان طور که ملاحظه می شود، عهد نامه ی 1969 طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بین الملل سخنی به میان نیاورده است. این خلاء با انعقاد عهدنامه ی وین در زمینه ی حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و یا سازمانهای بین المللی با یکدیگر در 21 مارس1986 رفع گردید. 3) تعریف جامع: با توجه به تعاریف یاد شده می توان تعریف جامعی از معاهده ی بین المللی ارائه کرد: معاهده هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمانهای بین المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخص را به بار می آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، مؤثر د

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، جرم سقط جنین، حمایت کیفری، نظام حقوقی