منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، حقوق بین الملل بشر، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.
2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .
3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راههای پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاههای مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .
4) اهداف :
در اين پایان نامه در ابتدا به تعريفی از اسير از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بشردوستانه با تأکيد بر کنوانسيون سوم ژنو 1949 ، در حقوق ایران و اسلام دست مي‌زنيم و سپس به اجمال به حقوق به رسميت شناخته شده‌ي اسيران در اين کنوانسيون اشاره مي‌کنيم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد در ادامه به بررسي نحوه‌ي رفتار با اسيران از منظر اسلامي با نگاهي به آيات قرآني، احاديث و روايت‌هاي منقول از معصوم و احکام صادره از فقيهان شيعه و سني خواهيم پرداخت.

5)سؤالات تحقیق:
قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟
اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟
اسناد و کنوانسیون های بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟

6)فرضيه‏هاي تحقیق:
با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.
با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر و ائمه ، به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .
با توجه به اسناد و کنوانسیون های بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .

7) روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و …وهمچنین پایگاههای اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.

8) ساختار تحقیق
این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.
فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسير، تعريف حقوقي و عرفي آن و بررسي وضعيت اسيران (مبحث اول) ،وضعيت اسارت واسيران در جنگ هاي جهاني اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .
فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌هاي استخلاص و بازگشت اسيران جنگي(مبحث اول)و ارائه شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگ عراق علیه ايران و نامه هاي اسارت آنان(مبحث دوم) پرداخته می شود.

فصل اول :

کلیات و مفاهیم

مبحث اول : اسير، تعريف حقوقي و عرفي آن و بررسي وضعيت اسيران
گفتار اول : تعريف عرفي وحقوقي اسير
بند اول : تعريف عرفي
عرف هر گروه ،قبيله ،جمعيت و اجتماعي با توجه به هنجارهاي معمول ومقبوليات آن جامعه شكل گرفته ومناط اعتبار مي باشد در نتيجه ارزش ها و ضد ارزش ها در هر جامعه اي با توجه به قانون و عرف آن جامعه مشخص مي شود به طوري كه به هنگام تقينن و قانون گذاري تدوين كنندگان به ناچار ملزم به لحاظ نمودن عرف جامعه خود هستند در مورد اسير نيز عرف جوامع گوناگون تعاريف خاص خود را دارند اما به طور معمول وروان در تعريف عرفي اسير مي توان گفت : فردي كه در اثر يك علت قهر آميز با خونريزي يا بدون خونريزي در اختيار فرد يا افراد ديگر قرار گرفته و شخص غالب به هر نحو كـه بخواهد با او رفتار مي كند و اسير در تحت سيطره او مي باشد .امروزه در جوامع روستايي و محاورت مردم عامه ي آن مي بينيم كه درباره يكي از حالات وضعيت زندگي مشترك وموقعي كه زن با شوهر خود اختلاف داشته وبگو مگوهاي شديد يا درگيري و زدوخورد بين دو همسر وجود دارد و بحث از جدايي (متاركه) پيش مي آيد معمولا زن يا خانواده يا حتي مردم مطلع از موضوع عنوان مي كنند كه ‹‹ بابا اسير كه نياوردي مهر حلال جان آزاد ››1 . يعني اسير (اعم از نظامي يا شخص ، مرد يا زن )در ديدگاه عام فردي است محروم از تمام حقوق و امتيازات اجتماعي ، بدون هيچ اختيار و اراده اي كه به صورت يك شئ در اختيار دارنده قرار داشته و دارنده تصميم مي گيرد چه كار ي با اسير انجام دهد يا ،چه برخوردي با او داشته باشد ، و اسير بدون هيچ چون وچرايي ملزم به متابعت از دارنده و اسير كننده خود است. جالب اين كه هيچ كس حق استنطاق و بازخواست از دارنده را نداشته وندارد لذا ميتوان اذعان نمود كه در فرهنگ عامه و در نزد مردم روستايي ما هنوز كه هنوز است پايين ترين رده طبقات اجتماع و بي اراده ترين افراد اسيرانند وجالب اين است كه معتقدند شخص اسير بايد بسوزد وبسازد ومنتظر فرجي باشد تا خداوند متعال او را از اين وضعيت نجات دهد بدين شكل كه يا صاحب اسير بميرد و يا او را آزاد نمايد .
ملاحظه مي شود كه درديدگاه عام وعرف به خصوص درجامعه ايران ما بطور كامل وجامع نه تعريف خاص و روشني از اسير داده شده ، نه حقوق وامتيازات ياحمايتي از او بايد انجام شود ، اما اين تعبير وتفسير درجوامع شهري و در بين اقشار تحصيل كرده مقبول نبوده و اسارت و اسيري به شكلي كه مطرح گرديد مورد پذيرش نيست لذا در جوامع شهري ما اسير و اسارت را به آن شكل روستايي و ابتدايي نمي بينيم .
بند دوم : تعريف حقوقي اسير
باتوجه به تحولات تاريخي ودگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني در زمينه هاي گوناگون ، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آن‌ها نيز از اين تغيير و تحولات دور نمانده و پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سال هاي 1907،1927، 1947، به صورت گسترده و با شركت اكثر كشورهاي دنيا تعريف اسير ،حقوق و تكاليف آنها ، وظايف كشور نگهدارنده وضمانت اجراهايي نيز براي آن پيش بيني و مشخص شده است.
درشكل وتعريف حقوقي مي بينيم كه اطلاق اسير بر شخص يا اشخاصي محمول مي شود كه درجنگ (تمام عيار يا چريكي ، آزاديبخش و..) و يا براثر آن دستگير شده و يك سري معيارها و مشخصه ها را نيز بايد داشته باشند كه درادامه ذكر خواهد شد. بالاخره «تنها در پايان قرن هفدهم، يعني پس از جنگ سي ساله (مذهبي در اروپا 1583 – 1645م) بود كه تعريف اسير جنگي از نظر حقوقي مشخص شد .قواعد و مقررات حقوقي حاكم بر رفتار با اسيران جنگي تا مدتها جنبه عرفي داشت، اما تابع نظامي است كه بموجب اسناد بين المللي مهمي بطور صريح و روشن مشخص گرديده است . اين اسناد عبارتند از :
اعلاميه بروكسل 1874 (مواد 23 و 24) ، عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در زمينه بهبود سرنوشت اسيران جنگي.
عهد نامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسيران جنگي. اين عهد نامه ضمن تائيد مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1929 ژنو، آنها را مورد تجديد نظر قرار داده و تكميل نمود. عهدنامه مذكور مشتمل بر حدود 150 ماده است. هدف اساسي اين قواعد «احتراز از كليه اقداماتي است كه جهت تضمين امنيت كشور متخاصم اسير كننده غير ضروري مي باشد».
«انديشه اساسي كه اين مقررات از آن الهام گرفته اين است كه اسارت جنگي يك اقدام سركوب كننده نيست، بلكه اقدامي احتياطي و بازدارنده تلقي مي شود كه در مورد دشمني كه سلاح خود را بر زمين گذارده اتخاذ مي گردد .
عهدنامه سوم تا سال 1985 از تصويب 157 كشور گذشته است.پروتكلهاي مورخ 12 دسامبر 1977 الحاقي به عهدنامه هاي چهارگانه 1949 ژنو (پروتكل شماره يك در مورد حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي و پروتكل شماره دو در مورد حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين المللي) . پروتكل شماره يك تا سال 1984 مورد تصويب 42 كشور و پروتكل شماره دو تا سال 1982 مورد تصويب 22 كشور قرار گرفته است1» .
ضمن اين كه جنگ خود تعريفي دارد ‹‹ اقدامي خشونت باركه به منظور تحميل اراده بردشمن صورت مي‌گيرد وچيزي نيست مگردويلي كه به نهايت خشونت رسيده باشد››12 .
يا درتعريف ديگري : “جنگ يعني مجموعه اي از نبردها ودرگيري ها ويك سلسله اقدامات غيرنظامي ديگر كه براي كسب هدف سياسي انجام مي شود3”.وتعاريف ديگري كه نيازبه ذكر آن ها نيست. حال كه تعريف جنگ مشخص شد تعريف حقوقي اسير يا اسرا وفق كنوانسيون 1949 ژنو عبارت است از: مجموعه مشخص اشخاص متعلق به گروه هاي مشروحه ذيل كه بوسيله دشمن گرفتارشوند :
الف : اشخاص ذيل متعلق به يكي ازطبقات مشروحه پايين كه بدست دشمن افتند اسير جنگي بدان گونه كه مفهوم اين قرارداد است شمرده مي‌شوند .
اعضا نيروهاي مسلح يك

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره اسرای جنگی، رفتار انسان، تأمین اجتماعی، دولت اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره دولت متخاصم، رفتار انسان