منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، جامعه مدنی، رفاه اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق بشر هستند (هوسکینز و ماسچرسنی، 2008: 467).
بنابراین در مورد سنجش ارزش های دموکراتیک بهره گرفتن ترکیبی از شاخصهای ارزشی مشارکت در دموکراسی، حقوق بشر و عدم تبعیض مهم است. دراین زمینه مناسب ترین سوالات دراین موردچنین است:چقدر برای یک شهروند، رای دادن، رعایت قوانین، داشتن نظر مستقل، مهم است واینکه در یک سازمان داوطلبانه و در سیاست فعال باشد؟سوالات مربوط به حقوق بشرعبارت است از یکی از جنبه های حقوق بشر است و این حقوق و قوانین مربوط به تبعیض نژادی است. مثلامردمی که آمده اند دریک بعنوان مهاجر کارو زندگی کنندچقدر باید درحقوقی که به هر کس دیگری داده می شود، برابر باشند (هوسکینز و ماسچرسنی، 2008: 467).
به منظور یافتن سوالات و مقیاس هایی برای سنجش تبعیض و درک بین فرهنگی،به تجربه دیگران از گروه های مختلف اجتماعی، تجربه از گروه هایی که ما به آن متعلق هستیم وتجربه از گروه های خارجی که با آنها تضاد داریم، در روابط بین گروه ها و تجربه از این روابط و تجزیه و تحلیل تجارب بین فرهنگی و تامل در باره آنها می توان روی آورد (آلرد76، 2006: 1).

زمینه و محرک های شهروندی فعال
کر(1999)برای اولین بار طرح مطالعه موضوعی شهروندی فعال را مطرح می کند که با تحولات آموزش شهروندی مرتبط بوده و ارتباط نزدیک داشته است وبا یک نگرانی در بسیاری از کشورها در مورد این که چگونه به یک دوره از تغییر جهانی بی سابقه پاسخ دهند همراه بوده است (کر، 1999: 11) و همزمان یک لیست از چالش های اصلی ارائه می دهدکه شامل موارد زیراست:
• حرکت سریع مردم در داخل و در سراسر مرزهای ملی وجهانی
• شناخت در حال رشد از حقوق مردم و اقلیت های بومی
• فروپاشی ساختارهای سیاسی و تولد های ساختارهای جدید
• تغییر نقش زنان در جامعه
• تاثیر اقتصاد جهانی و تغییر الگوی کار
• اثر انقلابات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
• افزایش جمعیت جهان
• ایجاد اشکال جدیدی از جوامع (کر، 1999: 12 و کر و نلسون77، 2006: 8)
جالب توجه است، این لیست از چالش های اصلی ، می تواندبا تغییرات زیست محیطی یا آب و هوایی، اعمال تروریستی در سراسر جهان و نگرانی در مورد ادامه رکود اقتصادی در جامعه مدنی، به ویژه مشارکت در میان نسل جوان تکمیل شود.در حالی که پذیرش بسیار مثبت برای افراد و آن جوامع وجود دارد در این تغییرات نیز یک نگرانی رو به رشد در مورد جنبه های منفی وجود دارد. این جنبه های منفی به عنوان تهدیدی برای جوامع در نظر گرفته می شود. آنها عبارتند از: چالشهای هویت و تعلق اجتماعی که در حال افزایش است، بیگانه ستیزی، ملی گرایی، نژادپرستی و تبعیض، تغییر اقتصادی، که در حال ایجاد یک شکاف رو به رشد بین غنی و فقیر بوده و منجر به فروپاشی اجتماعی و تجزیه بافت اجتماعی جامعه می شود، و فردگرایی و مصرف گرایی شایع ،که به عدم تعامل و مشارکت جمعی در جامعه مدنی دامن می زند (کر و نلسون، 2006: 8)
در این زمینه،پاسخ کشورها به این چالش ها، موجب افزایش تاکید بر افراد به عنوان منابع اجتماعی وشهروندانی فعال،و به رسمیت شناختن این منابع است که می تواند به طور فعال با جنبه های منفی این چالش ها مقابله استفاده شود.در اینجا تاکید خاص بر آماده سازی مردم برای آمادگی بهتر جهت ایفای نقش خود و مسئولیت در جامعه مدرن، به عنوان شهروندانی فعال، مصرف کنندگان، کارگران و پدر و مادران در طیف وسیعی بوده است (کر و نلسون، 2006: 8).
در این زمینه، به نقش آموزش شهروندی درآماده سازی مردم، به ویژه کودکان و افراد جوان اهمیت داده می شود. این امررا می توان در زمانهای گوناگون و از طریق تاکید بر تقویت و توسعه هویت و تعلق، تقویت انسجام اجتماعی و مسئولیت مدنی و تشویق و حمایت از مشارکت فعال مردم در اجتماعاتی که به آن تعلق دارند، محقق ساخت. این تاکیدات اغلب در ارتقاء شهروندی به عنوان یک عمل فعال شهروندی در طیف وسیعی از زمینه ها تمرکز دارد.
تاکید بر شهروندی فعال به عنوان یک وزنه تعادل در برابر جنبه های منفی تغییرات جهانی است که در جوامع مدرن با نقش کلیدی آموزش در این رابطه تقویت می شود. سیاست آموزشی این است که تغییر اجتماعی به طور فزاینده ای به عنوان یک عامل حیاتی دیده شود، به طور فعال آماده سازی کودکان و نوجوانان فقط برای کنار آمدن با سرعت تغییر در جامعه مدرن نیست، بلکه به توسعه دانش لازم، فهم، مهارتها، نگرشها و رفتارهایی است که آنها را به استفاده بهتر از فرصت ها و چالش هایی که در طول زندگی خود مواجه هستند، قادر خواهد کرد. آموزش و پرورش در حال حاضر بسیار جامع تر و انعطاف پذیر نسبت به گذشته دیده می شود، که شامل طیف وسیع تری از یادگیری و روش تدریس در داخل و خارج از مدرسه است و منجر به افزایش استقلال برای یادگیرنده از طریق پیشرفت های مدرسه می شود. در حال حاضر کمیسیون اروپا در همکاری با شورای اروپا،شاخص های توسعه برای شهروندی فعال را تعریف می کندو دامنه شهروندی هم مادام العمر و هم در عرصه زندگی است. این در کنار جنبش آموزش از دور با تمرکز خاص در مورد موضوعات درسی، با تمرکز فراگیر در زمینه های عمومی تر، و برای حالت فعال و مشارکتی، یادگیری و تدریس صورت گرفته است(کر و نلسون، 2006: 9).

اقدامات و رفتارهای لازم شهروندی فعال
در مورداقدامات ورفتارهای شهروندی فعال،می توان به مواردی چون افزایش تعامل و مشارکت در جامعه،تاکید بر مشارکت در هر دو جامعه مدنی و تمدن بشری ،تاکید بر آموزش گسترده ی مادام العمر و زندگی اجتماعی اشاره کرد.در این زمینه توسعه ابعاد شهروندی فعال فقط شامل دانش و درک نیست، بلکه توسعه مهارت ها و رفتارها از طریق تجربه مشارکت در طیف وسیعی از زمینه ها نیز هست (کر و نلسون، 2006: 11).کندی(2006) در مقاله ای درزمینه محتوای مفهومی شهروندی، بین اجزای شهروندی «فعال» و «غیرفعال» تمایزی را ترسیم می کند. او نشان می دهد اجزای شهروندی فعال بیشتر درپی تحقق امورمختلف مرتبط با شهروندی بوده و عملی فعال است، در حالی که شهروندی غیرفعال،منفعل بوده و با وضعیت موجوددر ارتباط است. شهروندی فعال وابسته به زمینه های فرهنگی و تاریخی کشورها است،که نشان دهنده درک متفاوت و متنوع شهروندی فعال است.از این نظر با توجه به دیدگاه کندی(2006)، اجزای بسیار فعال در شهروندی فعال عبارتند از: (کر و نلسون، 2006: 13)

اجزای شهروندی فعال از دیدگاه کندی
هویت ملی
تمام دولت های ملی برای ترویج هویت ملی از این نوع تلاش می کنند
آگاهی از ارزشهای تاریخ ملی
1
تاکید بر انتقال دانش از طریق آموزش مدنی در مدارس وجود دارد
حمایت از نمادهای ملی (مانند پرچم، سرود)
2
میهن دوستی
میهن دوستی به هویت ملی مربوط می شود اما شکل گسترده تری است که به دنبال حمایت از دولت ملی در مقابل تهدید خارجی است
تمایل به خدمت در ارتش
1

حمایت از ادعاهای دولت در مقابل دیگر دولتهای ملی
2
وفاداری
این ویژگی ها اغلب ارزش هایی درونی هستند که دولتهای ملی به دنبال ترویج آن از طریق اموزش و پرورش هستند
شهروندان مطیع هستند
1
مناسک روزانه در جامعه ای وجود دارد که اهمیت وفاداری جمعی و اطاعت را تقویت می نماید
شهروندان به سختی کار می کنند
2

شهروندی فعال با مشارکت آگاهانه مردم در زندگی مدنی، اجتماعی و سیاسی جامعه ای صورت می گیرد،که به آن تعلق دارند، و سیستم گسترده ای از حقوق و وظایف شهروندان را تشکیل می دهند (اتزیونی78، 1993) .در نتیجه، شهروندی فعال ارتباط نزدیک با توانایی مشارکت در امور عمومی ،و همچنین با ارتقاء تغییرات در گروه و جامعه دارد.در این زمینه گرایش به تحقق منافع عمومی در جهت منافع مشترک افزایش می یابد. انجمن ها و سازمان های داوطلبانه جامعه مدنی نشان دهنده فضاهایی هستند که در آن حقوق شهروندی تامین می شوند؛که شامل فضای اجتماعی می شوند که در آن روابط و شبکه های تعاونی در میان افراد، خانواده ها و گروه های اجتماعی ساخته می شود، ومولد سرمایه اجتماعی هستند(لیزی و دریو79، 2013: 2).
ارتقاء رفتار شهروندی فعال می تواند فرایندهای انسجام اجتماعی را حفظ و به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کمک کند.در این زمینه رفاه اجتماعی به عنوان شرط کافی روابط متقابل و ورود به گروه ها و شبکه های اجتماعی در نظر گرفته می شود. از این رو، رفاه اجتماعی در مفاهیم اعتماد، عضویت، ورود و انسجام اجتماعی ریشه دارد.
ویژگی های صلاحیت مدنی وشهروندی فعال
صلاحیت مدنی مجموعه پیچیده ای از نتایج یادگیری متفاوت است که برای یک فرد لازم است تا به یک شهروند فعال تبدیل شود. در این زمینه شهروندی فعال عبارت است از مشارکت در جامعه مدنی، جامعه و یا زندگی سیاسی، که با احترام متقابل و عدم خشونت و مطابق با حقوق بشر و دموکراسی باشد.(هوسکینز، 2006) همچنین این پدیده نه تنها باید با توسعه درک بین فرهنگی ( شامل سطح عاطفی)، همراه باشد بلکه افرادباید شایستگی های عملی (سطح شناختی)، کسب کنند و این هر دو به بهترین وجه از طریق تمرین و تجربه به دست می آیند(سطح عملی).
از این رو آموزش شهروندی فعال شامل دسترسی به مهارتها و توانایی ها و ظرفیت هایی است که جوانان برای مشارکت اقتصادی موثر تحت شرایط نوسازی تکنولوژیک، جهانی شدن اقتصاد، بازار کار فراملیتی نیاز دارند. در همان زمان، تواناییها و ظرفیتهای اجتماعی و ارتباطی که هر دو بخشی از خواسته های جدید است و در حال تغییر کار و زمینه های مطالعه خودشان از اهمیت حیاتی برای زندگی در جهانی با کثرت فرهنگی، نژادی و زبانی در جریان است این تواناییها و ظرفیتها به سادگی مطلوب نیست (کمیسیون اروپا، 1998).
تاکید توصیه نامه کمیسیون اروپا روی یادگیری مهارت های کلیدی مادام العمر است که مهارت های شهروندی را چنین شرح می دهد:
صلاحیت مدنی بر شناخت مفاهیم دموکراسی، عدالت، برابری، شهروندی، و حقوق مدنی مبتنی است، از جمله اینکه آنها چگونه در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و اعلامیه های بین المللی بیان می شوند و چگونه توسط نهادهای مختلف در سطوح محلی، منطقه ای، ملی، اروپایی و بین المللی اعمال می شوند. این شامل دانش رویدادهای معاصر، و نیز رویدادهای مهم و روند آن در تاریخ ملی، اروپا و جهان است. علاوه بر این، آگاهی از اهداف، ارزش ها و سیاست های جنبش های اجتماعی و سیاسی باید توسعه داده شوند.
مهارت شایستگی مدنی به توانایی برای تعامل موثر با دیگران در مالکیت عمومی مربوط است و نشان دادن همبستگی و علاقه به حل مشکلات مؤثر بر جامعه محلی و جامعه گسترده تر شامل تأمل انتقادی و خلاق و مشارکت سازنده در فعالیت های اجتماعی و یا محلی است.همچنین تصمیم گیری در تمام سطوح، از محلی تا سطح ملی و اروپا، از جمله رای دادن، مجموعه فهرستی از تواناییها و ظرفیتهای لازم برای شهروندی فعال است (کریک، 1998؛ ولدهوس1997؛ اودیجر، 2000). 80
در این زمینه فهرست زیر شامل دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش های لازم برای شهروندی فعال:
دانش: حقوق بشر و مسئولیت پذیری، سواد سیاسی، دانش تاریخی، میراث فرهنگی ، امور حقوقی و چگونگی نفوذ در سیاست و جامعه؛
• مهارتهای: حل تعارض، صلاحیت بین فرهنگی، تصمیم گیری آگاهانه، خلاقیت، توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و سیاست، قابلیت پژوهش، حمایت، استقلال / فعالیت، تأمل انتقادی، ارتباطات، مهارت های بحث و گفتگو ، گوش دادن فعال، حل مساله، مقابله با ابهام، کار با دیگران، ارزیابی ریسک.
• نگرش: اعتماد سیاسی، گرایش سیاسی، اثر بخشی سیاسی، استقلال و خودمختاری، انعطاف پذیری، درک فرهنگی، احترام به فرهنگ های دیگر، باز بودن نسبت به تغییر / اختلاف نظر، مسئولیت و باز بودن نسبت به مشارکت شهروندان به عنوان افراد فعال موثر بر جامعه و سیاست.
• ارزش ها: حقوق بشر، دموکراسی، برابری جنسیتی، پایداری، صلح / عدم خشونت، انصاف و عدالت.
• هویت: حس هویت شخصی، هویت اجتماعی، احساس هویت ملی، حس هویت جهانی.
این است که صلاحیت مدنی ترکیبی پیچیده از دانش، مهارت ها، درک، ارزش ها و نگرش ها و امیال و… است وبه حس هویت و فعالیت نیاز دارد(هوسکینز و کریک، 2010: 126)81

عرصه خصوصی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، جامعه مدنی، مشارکت سیاسی، تغییرات اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، سلامت اجتماعی، فرهنگ شهروندی، حقوق بشر