منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، افغانستان، سازمان تجارت جهاني، وحدت جهان اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

ت گمرکي و تسهيل صادرات و واردات بوده است. البته هنوز ايران به سازمان تجارت جهاني نپيوسطه است در حالي که اين سازمان امروزه يکي از دروازه هاي اقتصاد جهاني به شمار مي رود. واکنش هاي محدود به فشارها و فرايندهاي جهاني شدن در حوزه اقتصاد که همچنان ادامه دارد طبعا نمي تواند به همان حوزه محدود باقي بماند. جهاني شدن به يک معناي اساسي جهاني شدن شيوه زندگي دموکراتيک نيز هست و از اين رو فشارهايي به سوي دموکراتيزاسيون ايجاد مي کند. در حقيقت در همان دوران بازسازي و سازندگي بود که بحث از جامعه مدني و آزاديها و حقوق انساني در مطبوعات و محافل فکري ايران شدت گرفت و نهايتا در انتخابات خرداد 1376 به گفتار سياسي رايج تبديل شد و افکار عمومي را به خود جلب کرد. فرايند جهاني شدن در عين حال که موجب کاهش و تغيير در حاکميت و خود مختاري دولت هاي مرکزي مي گردد، به تقويت احساس هويت فرهنگي و قومي اقوام و اقليت هاي فرهنگي نيز مي انجامد و اين قضيه در مورد ايران با توجه به سلطه شيعيان و فارس زبانان مي تواند يکي از چالش هاي توسعه در آينده را تشکيل دهد. نامه گلايه آميز نمايندگان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي به رئيس جمهوري در يکي از سفرهايش به آن نواحي در خصوص تحقير و تبعيض نسبت به مردم ترک زبان ايرن خود حاکي از بروز چنين چالش هايي است. در سالهاي گذشته نيز در همان خطه آذربايجان ادبيات و هويت فرهنگي و قومي ترکهاي ايران رونق و رشد تازه اي يافته است. در نهايت حل چنين مشکلاتي در راه توسعه کشور مستلزم بر قراري نوعي دموکراسي قومي نيز خواهد بود. در سايه فرايند جهاني شدن مسائل مورد علاقه در سطح جهاني با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گرفته و برخي جمعيت ها و انجمن ها مانند جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر، جمعيت سبز ها و محيط زيست، کانون نويسندگان و اتحاديه صنفي روزنامه نگاران، تشکيل شده و يا فعاليت پيدا کرده اند. همچنين در جهت گسترش ارتباطات تسهيلاتي در زمينه جهانگردي اتخاذ شده و بويژه گسترش ارتباطات و تکنولوژي الکترونيکي و کامپيو تري امواج انقلاب اطلاعاتي را وارد ايران ساخته است. با اين حال ايران از حيث رسانه هاي ارتباطي و اطلاعاتي با معيار هاي رايج در فرايند جهاني شدن فاصله بسيار دارد. گرچه استفاده از دستگاه فاکس (نمابر) آزاد و عمومي شده است و نيز برقراري ارتباط از طريق کامپيوتر و اينترنت رو به فزوني و گسترش است، ولي پذيرش بهره برداري از اين وسايل در آغاز با توجه به ملاحظات سياسي و فرهنگي حکومت با مقاومت هاي عمده اي رو برو بود. اما اين مقاومت ها بي حاصل از کار در آمد و حکومت مجبور به پذيرش امکانات ارتباطي تازه چون ويدئو و فاکس شد، هر چند همچنان در مقابل استفاده عمومي و قانوني از آنتن هاي ماهواره اي مقاومت مي شود. به نظر مي رسد که فشار ها و فرايندهاي جهاني شدن خواه نا خواه مقاومتهاي فرهنگي و سياسي را تضعيف کند و چاره اي جز پذيرش نظم نوين باقي نگذارد. اگر مقاومت در مقابل فشارهاي داخلي در مقابل فشارهاي داخلي براي توسعه و تحول سياسي با توسل به دستگاه قدرت مقدور باشد، مقاومت در مقابل چنين فشارهايي از عرصه جهاني با چنان وسايلي مقدور و ممکن نخواهد بود. بنابراين مسائل توسعه سياسي در ايران وارد مرحله و بعد تازه اي شده است. امروزه ديگر توسعه بدون گشودن درهاي کشور در حوزه‎هاي گوناگون به روي فرايند اجتناب نا پذيرد جهاني شدن ممکن نيست. دموکراسي امروز بدون ارتباطات، راديو و تلويزيون، مطبوعات، رسانه هاي همگاني، ارتباطات ماهواره اي وکامپيوتر امکان ندارد. بدين سان جهاني شدن، دموکراسي و گسترش ارتباطات رابطه اي انداموار يافته اند. (حسين بشريه 1380، ص83)

4-18) بيداري اسلامي، خودشناسي نخبگان و دفاع از آن
پيش بيني توين بي در 1979 با انقلاب اسلامي ايران که انفجار نور بود، به وقوع پيوست. انقلابي که با دست خالي و با تکيه بر شعار الله اکبر و بازگشت به ارزش هاي اسلامي در مقابل همه قدرت هاي بزرگ و ابرقدرت ها ايستاد و توانست نه تنها نقطه عطفي در تاريخ تحولات ايران بلکه نقطه عطفي در جهان اسلام و بلکه در کل تاريخ بشري گردد. با اين حرکت، آن خفته، بيدار شد و به سرعت در سراسر جهان اسلام گسترش پيدا کرد و لذا هنوز دو سالي از انقلاب نگذشته بود که در لبنان، عده اي جوان با ايمان، پنج قدرت بزرگ آن زمان را که در آن کشور پايگاه داشتند، يعني آمريکا، انگليس، فرانسه، ايتاليا و اسرائيل را به زانو درآورند و بدون دادن کوچک ترين امتيازي، آن ها را وادار به فرار کردند. در افغانستان، امپراتوري انگليس و روسيه به زانو درآمده و اينک مي رود که امپراتوري آمريکا را از حمله و اشغال افغانستان پشيمان نمايد و به شکست آن کشور در اين بخش از جهان منجر شود. در ترکيه، الجزاير و ساير کشورهاي اسلامي، تنها بانگي که امروز بلند مي شود نداي اسلام است و در فلسطين اشغالي، انتفاضه، امان را از صهيونيسم و امپرياليسم گرفته است. بنابراين بايد گفت: اگر آمريکا امروز به فکر تداوم اشغال عراق است، هدف واقعي اش ضربه زدن به بيداري و آگاهي اسلامي است. در واقع، مسلمان ها بيدار شده اند و بر پايه سه اصل مهم، کار بزرگ خويش آغاز کرده اند: يکي، “بازگشت به اسلام ناب” که همين اسلام، در دوره هاي اوليه اسلامي توانست برقدرت هاي بزرگ آن زمان غلبه کند، دوم، “وحدت جهان اسلام” است که امپرياليسم و استعمار، ساليان دراز سعي کرد با تکيه براصولي چون تفرقه بينداز و حکومت کن، بين فرقه هاي مختلف اسلامي فاصله بيشتر بيندازد. سوم، “استکبار ستيزي” و مقابله با کفر و الحاد و طاغوت و طاغوتيان زمان است. اين حرکت يقينا به پيروزي اسلام و شکست استکبار ختم خواهد شد. (فهمي هويدي1389ص65)

4-19) دليل تأثير گذاري گفتمان انقلاب اسلامي بر بيداري اسلامي
آن گاه که معمار انقلاب اسلامي مي کوشيد بر بيدارسازي مستضعفان و مسلمانان، تأثير بگذارد شايد اين سئوال به ذهن مي آمد که دليل يا دلايل اين تأثيرگذاري چيست؟ بخشي از پاسخ هايي که مي توان به اين پرسش داد عبارت است از:
1) تأثير حضرت امام خميني از جنبه ديني و اسلامي بر مسلمانان، کم نظير است. در واقع، از قرن پانزدهم در دنياي غرب و شايد کمي پس از صدر اسلام، شخصيتي را نمي بينيم که اين همه، نهضت، افکار و عملکرد و راهبردهايش در سطح جهان اعم از جهان غرب (ليبراليسم)، جهان شرق (کمونيسم) و جهان اسلام تأثير گذاشته باشد.
2) حضرت امام خميني، مفهوم و معناي قدرت را در سطح جهاني و نيز، در جهان اسلام، تغيير داد. معناي قدرت قبل از او بر منابع مادي تکيه داشت ولي پس از انقلاب اسلامي ايران و تأثير گفتمان حضرت امام بر جهان، معنا و تعريف قدرت از تکيه بر منابع ملموس (مادي) به غيرملموس (معنوي) از قبيل عقايد، پرورش افکار و اطلاع رساني، تغيير پيدا کرد .
3) در شش و هفت قرن گذشته، يک شخصيت ديني و علمي که انقلابي کند، ملتي را رهبري نمايد، همه و حتي مخالفينش، مشروعيت و مقبوليت او را کاملا تصديق کنند، پيدا نمي شود. به واقع، مي توان گفت: مشروعيت سياسي و ديني امام در سطح جهان و در قرون اخير، بي نظير بود.
4 ). با مطالعه زندگي رهبران انقلاب هاي گذشته در مي يابيم، هيچ يک از آن ها به توانايي امام خميني در برقراري ارتباط صميمانه و مردمي با مستضعفين و ديگر طبقات اجتماعي در ايران نمي رسند. ايشان بيش از هر قائد ديگري موفق شد پيام هاي قرآني را به زبان بسيار ساده به توده هاي مسلمان برسانند و اين از اسرار بزرگ پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي رود
5 ). زندگي بي تجمل وي، صلاحيت رهبري مستضعفان و توده هاي مسلمان را به او عطا کرد. درواقع، زندگي او همواره بي تجمل بود،
چه موقعي که يک طلبه ساده بود و چه زماني که مرجع تقليد انسان هاي زيادي قرار گرفت و چه هنگامي که خود را در رأس هرم قدرت يافت. به علاوه، تقوا و اخلاق اسلامي امام خميني تأثيرات فراوان و شاياني بر مردم گذاشت و اين تأثير، انسان هاي زيادي را به حرکت و قيامي واداشت که امام منادي آن بود
6 ). امام خميني (ره)، تنها به امت و تمدن اسلامي و نجات آن از گمراهي و عقب ماندگي مادي و معنوي نمي انديشيد بلکه در فکر نجات همه ملت ها و تمدن ها بود. پيامش به گورباچوف و پاپ، گوياي دغدغه انساني و الهي وي در نجات انسان ها و فرهنگ هايي بوده که از جاده هدايت انسان به سوي سعادت دنيا خارج شده بودند. اين دلسوزي، ارتباط و تأثير انقلاب اسلامي ايران را با ساير بخش هاي جهان برقرار کرد.
7 ). امام خميني(ره) هم بر جهان شمولي نهضت اسلامي مردم ايران تأکيد مي کرد و آن را تنها مختص مسلمانان جهان نمي ديد و هم، جهان شمولي الگوهاي غربي را رد مي نمود و توانايي الگوهاي غربي را براي هدايت و نجات انسان ها نمي پذيرفت در حالي که در ميان خيلي از متفکرين مسلمان، اين اصرار (جهان شمولي اسلام) و اين نوع نظريه پردازي (ناتواني غرب در اداره جهان) به چشم نمي آيد.
8 ). امام خميني تنها متفکري است که در پنج يا شش قرن گذشته، هم به نظريه پردازي انقلاب پرداخته و هم خود آن را به عرصه عمل آورد. در تاريخ، کمتر مي يابيم انسان هايي را که هم بنويسند که چرا بايد انقلاب کرد و بعد خودشان، به ميدان آيند و انقلابي که از آن سخن مي گفتند را پديد آورند. در حقيقت، پيوندنظر و عمل، از دلايل مهم موفقيت امام در برپايي انقلاب اسلامي است. بهره گيري از دين در ايجاد تحول اجتماعي مطلوب، مهم ترين تأثير امام خميني و انقلاب اسلامي بر جنبش گران مسلمان و جنبش بيداري اسلامي است در حالي که قبل از آن و در فضاي جهاني آلوده به ليبراليسم و کمونيسم، کمتر کسي به توانايي دين در پديدآوري انقلاب ايمان داشت. برپايه تکيه بر دين به مفهوم فوق، مفاهيم قدرت دگرگون شد و مسلمانان دريافتند، قدرت واقعي تکيه بر قدرت الهي است و به کمک چنين قدرتي مي توانند به حقوق از بر بادرفته خويش دست يابند. امام خميني (ره) به همه مسلمانان و مستضعفان نشان داد، تنها راه دست يابي به: مشروعيت و مقبوليت، زندگي ساده و بي آلايش، نجات انسان ها و تمدن ها و ترکيب سازي نظر و عمل برپايه آخرين دين الهي يعني اسلام است. ديني که براي همه جهان، برنامه و سخن دارد. به ديگر سخن، امام و انقلاب اسلامي ايران به خوبي نشان دادند که تنها راه نجات، اسلام است و اين رمز بيدارشدن جهان خسته از گمراهي مسلک ها و مکتب هاي ديگر است. (حميدمولانا1389ص12)

4-20) دستاور هاي گفتمان نخبگان انقلاب اسلامي
انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي، بررسي دو نمونه انقلاب اسلامي ارزش هايي چون حجاب، پيوند دين و سياست، اسلام به عنوان تنها راه مبارزه و ميل به حکومت اسلامي را در جهان زنده و يا خلق کرد، بدون آن که ناچار شود و يا نيازي ببيند در اين راه به اقدام فيزيکي (نظامي) متوسل گردد. اين مسأله نشان مي دهد که ارزش هاي اسلامي به دليل انطباق با فطرت انساني، در توسعه و تعميق تنها به يک احياءکننده نياز دارد، البته ارزش هاي ناشي از انقلاب اسلامي در سرزمين هاي اسلامي بيش از ممالک اثر گذاشت و گسترش يافت، بي شک يکي از مهم ترين علل آن، وجود عنصر اسلام و وجوه مشترک فراوان بين اسلام کشورهاي اسلامي و اسلام در ايران انقلابي است از جمله در لبنان و فلسطين.
الف- حزب الله به شدت تحت تأثير امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري قرار دارد. در واقع برجسته ترين تأثير خارجي انقلاب اسلامي را مي توان در چهره و وجود حزب الله ديد. چرا انقلاب اسلامي به اين ميزان بر جنبش اسلامي حزب الله تأثير گذاشته است؟ در پاسخ به اين سئوال، مباحث زير را مرور مي‎کنيم:
بين ايرانيان و لبناني ها، علقه هاي فراواني چون پيوندهاي تاريخي علما و مردم جبل عامل با ايران دوران صفويه، فعاليت هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي روحاني بلند آوازه ايراني امام موسي صدر به عنوان رهبر شيعيان لبنان، تشکيلات برجاي مانده از او يعني جنبش امل، حضور شيعيان بسيار در لبنان، وجود دشمن مشترک (اسرائيل) حمله اسرائيل به جنوب لبنان، کمک هاي انسان دوستانه جمهوري اسلامي ايران به محرومان لبناني، مهاجرت و سکونت دائم تعدادي از اتباع لبنان در ايران و. .. وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجلس پنجم، مشارکت مردم، امر به معروف، حکومت قانون Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، کتاب مقدس