منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

فصل سوم: بررسي سرقت در نمونه هاي آماري ……………………………………… 102
3-1- بررسي سرقت……………………………………………………………………………………… 102
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102
3-1-1-1- اولين سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… 102
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104
3-1-1-3- نقشه براي ارتكاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104
3-1-1-4- اولين و آخرين سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105
3-1-1-5- چگونگي قرار گرفتن در مسير سرقت …………………………………………………………………………….. 106
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107
3-1-2- انتخاب زمان ، مكان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107
3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108
3-1-2-2- مكان ………………………………………………………………………………………………………. 109
3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110
3-1-3- انگيزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110
3-2- بررسي آماري و تاثير اعتياد ، مجازات و زندان بر مجرمين ………………………………… 112
3-2-1- بررسي آماري سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112
3-2-2- تاثير اعتياد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115
3-2-3- تاثير مجازات و زندان بر سارقين …………………………………………………………………………… 119
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقين) ………………………………………………. 122
فصل چهارم : ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از سرقت …………………………………. 124
4-1- راهكارهاي ديني ………………………………………………………………………………….. 124
4-2- راهكارهاي خانوادگي ……………………………………………………………………………. 126
4-3- راهكارهاي اقتصادي …………………………………………………………………………….. 128
4-4- راهكارهاي طراحي محيطي ……………………………………………………………………… 131
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………….. 133
پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 136
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 139
پيوست الف …………………………………………………………………………………………….. 141
پيوست ب ………………………………………………………………………………………………. 144
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………… 145

فهرست جداول
جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه ديده ……………………………………………………………………………. 47
جدول شماره 1-2 : ساختار جنسيتي مجرمين در نمونه آماري ………………………………………………………. 63
جدول شماره 1-3 : ساختار جنسيتي مجرمين در پرونده هاي مورد بررسي در پژوهش …………………………….. 63
جدول شماره 1-4 : وضعيت سن مجرمين در پروند ه هاي مورد بررسي ……………………………………………… 65
جدول شماره 1-5 : وضعيت جسمي مجرمين ……………………………………………………………………………… 66
جدول شماره 1-6 : وضعيت تحصيلات مجرمين …………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-7 : مقايسه جرم سرقت با ساير جرايم عليه اموال و مالكيت در شهر مشهد ………………………… 113
جدول شماره 3-8 : مقايسه انواع سرقت هاي انجام شده در محدوده زماني پژوهش در شهر مشهد ………………. 113
جدول شماره 3-9 : مقايسه انواع سرقت هاي انجام شده در محدوده زماني پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوي 113
جدول شماره 3-10 : مقايسه جرم سرقت با جرم اعتياد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… 114
جدول شماره 3-11 : نوع سرقت هاي انجام شده در پرونده هاي مورد بررسي در شهر مشهد …………………… 114
جدول شماره 3-12 : ساير آمار حاصله از پرونده هاي مورد بررسي …………………………………………………. 115

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1 : عنصر مادي سرقت حدي …………………………………………………………………………….. 16
نمودار شماره 1-2 : وضعيت سني مجرمين ……………………………………………………………………………….. 64
نمودار شماره 1-3 : وضعيت جسمي مجرمين …………………………………………………………………………….. 66
نمودار شماره 1-4 : وضعيت جسمي و سلامت مجرمين ………………………………………………………………….. 68
نمودار شماره 1-5 : وضعيت تحصيلات مجرمين ………………………………………………………………………….. 69
نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلي غير والدين …………………………………………………………… 71
نمودار شماره 1-7 : تحصيلات والدين سارقين …………………………………………………………………………. 72
نمودار شماره 1-8 : وضعيت كنترل از سوي پدر و خانواده سارقين …………………………………………………… 73
نمودار شماره 1-9 : خصوصيات پدر سارقين …………………………………………………………………………….. 74
نمودار شماره 1-10 : وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن ………………………………………………… 75
نمودار شماره 1-11 : وضعيت سرپرستي در خصوص افرادي كه والدين آنها فوت نموده اند ………………………. 75
نمودار شماره 1-12 : وضعيت تاهل در نمونه آماري …………………………………………………………………….. 77
نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصي …………………………………………………………………. 77
نمودار شماره 1-14 : تاثير وضعيت سارقين در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقين …………………………. 78
نمودار شماره 1-15 : ميزان تحصيلات همسر مجرمين سرقت …………………………………………………………… 79
نمودار شماره 1-16 : ميزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. 79
نمودار شماره 1-17 : ميزان وضعيت طلاق در خانواده اصلي ………………………………………………………….. 81
نمودار شماره 1-18 : وضعيت طلاق در خانواده شخصي ……………………………………………………………….. 81
نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصي ……………………………………………………………………. 82
نمودار شماره 2-20 : موقعيت منزل از نظر محل قرار گرفتن …………………………………………………………. 84
نمودار شماره 2-21 : وضعيت محل سكونت ……………………………………………………………………………… 85
نمودار شماره 2-22 : وضعيت اعتقادي و ميزان مصرف مشروب در سارقين ……………………………………… 87
نمودار شماره 2-23 : وضعت ايماني دوستان ……………………………………………………………………………… 88
نمودار شماره 2-24 : حساسيت و كنترل دوستان از سوي پدر ………………………………………………………….. 89
نمودار شماره 2-25 : وضعيت چگونگي گذراندن بيشترين وقت توسط سارقين …………………………………….. 89
نمودار شماره 2-26 : وضعيت نوع علاقه به فيلم ها …………………………………………………………………….. 91
نمودار شماره 2-27 : تاثير فيلم بر ارتكاب جرم سرقت ……………………………………………………………….. 92
نمودار شماره 2-28 : وضعيت تابعيت مجرمين ………………………………………………………………………… 94
نمودار شماره 2-29 : وضعيت مهاجرت …………………………………………………………………………………. 96
نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 98
نمودار شماره 2-31 : شغل سارق ……………………………………………………………………………………….. 99
نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش ………………………………………………………………………….. 100
نمودار شماره 2-33 : چگونگي صرف وجه حاصل از سرقت ……………………………………………………….. 101
نمودار شماره 3-34 : اولين سرقت در فرد سارق ……………………………………………………………………… 103
نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماري ………………………………………………………….. 104
نمودار شماره 3-36 : اولين و آخرين سرقت ………………………………………………………………………….

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، زبان فرانسه، قانون مجازات، مواد مخدر