منابع پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری، مدیریت بحران، ارتباطات سازمانی، مدیران مدارس

دانلود پایان نامه ارشد

می باشد داشتن اطلاعات، تجزیه و تحلیل از تجربیات بحران های به وجود آمده در گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نقش اطلاعات پیش از بروز هر بحران هشدار دادن برای جلوگیری از بروز وضع غیر مترقبه است.
نقش اطلاعلت پس از وقوع بحران (اطلاعات جاری) آگهی دادن به مدیران بحران و نهاد های مسئول اجرای سیاستها و تصمیم های مربوط به بحران زدایی، از تمام رویداد ها و شرایط بوجود آمده است. اطلاعات جاری در برنامه ریزی اجرای واکنش ها در برابر بحران موثر است. در این شرایط تصمیم گیرندگان می توانند به منظور آگاهی از پیش زمینه های لازم و هدف های جاری و شیوه عمل دشمن، از اطلاعات بهره گیرند.
چون بحران ها اغلب غیر منتظره هستند، اطلاعات کافی در مورد موضوع یافت نمی شود. چرا که در اغلب موارد، اطلاعات مناسب و حاضر و آماده، در مجموعه ای مرتب و طبقه بندی شده و مطابق با ویژگیهای وضعیت بحرانی در دسترس نیست. کمبود اطلاعات مناسب به اضطراب موجود دامن می زند و در نتیجه تنش های پنهانی و یا جدید در تیم مدیریت بحران بروز پیدا می کند.

مراحل مدیریت بحران و مجموعه مولفه های ارتباطات سازمانی
اقدامات لازم در هر مرحله

شکل2-6 : مدل تحقیق رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران(نظری 1386)

فصـل سوم
روش تحقیق
فصل سوم: …

روش تحقیق
از نظر دانشمندان علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در علوم کاربردی تحقیق می کند ، تحقیق عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روشهای منظم (سیستماتیک) در باره کنشها و واکنشها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آن ها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آن هارا ارزیابی می کند و سرانجام این یا دست آوردها را ارائه می دهد(اعرابی، 1383).
به طور خلاصه تر می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایند های جاری، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. ت.جه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچن غالبا رویداد ها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد(بست، 1371).
پژوهش ما از لحاظ نوع روش که در آن بکار گرفته خواهد شد یک تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی خواهد بود.
در تحقیقات توصیفی- تحلیلی محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد(حافظ نیا، 1389).
تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی در آن ها الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست(حافظ نیا، 1389).
فرایند تحقیق
تحقیق حاضر رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران را مورد بررسی قرارمی دهد. این پژوهش با بررسی و مطالعه منابع مختلف در زمینه موضوع، به بیان مسئله می پردازد. سپس شاخص های ارتباطات سازمانی معرفی گردیده و بخی از آن ها برای این تحقیق در نظر گرفته شده است. پس از آن با معرفی مدل های مختلفی در مورد مدیریت بحران، مدل سه مرحله ای مدیریت بحران برای ارئه مدل مفهومی تحقیق در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداری و مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای با 28 سوال طراحی گردید. جهت بررسی پایایی تحقیق تعداد 30 پرسشنامه در اختیار کارکنان اداره و مدیران مدارس قرار می گیرد که با استفاده از نرم افزار spss و آلفای کرونباخ میزان پایایی تحقیق محاسبه می گردد.
نمونه آماری تحقیق با روش انتخاب تصادفی به نسبت مساوی از بین کارکنان اداره و مدیران مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس انتخاب گردیده است. برای تحلیل آماری داده ها از فنون آمار توصیفی (تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی) و استنباطی (آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون ) برای آزمون فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی پژوهش در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری
کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری می دهند. اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشند، به آن جامعه آماری محدود می گویند( صدقیانی و صالحی، 1380).
با توجه به هدف پژوهش که پرداختن به رابطه ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس می باشد، جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداری و مدیران مدارس تحت پوشش این ناحیه می باشد. این افراد با توجه به مسئولیتی که دارند به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده اند. تعداد این افراد 412نفر است که 215 نفر مرد و 197 نفر خانم می باشند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضاء جامعه آماری تعمیم دهیم(سکاران،1381). در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شده است. از انجاییکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه گردیده است(سکاران، 1381):

n=((z^2 pq)/d^2 )/(1+ 1/N ((z^2 pq)/d^2 -1) )
حجم نمونه:n
جامعه آماری:N
مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است.:p
=q در صد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q=1-p)
مقدار اشتباه مجاز=d
=z مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 1.96 می باشد
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری(p) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای p دست یابد، می توان آن را مساوی5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0P= در نظر گرفته شده است. ( d) مقدار اشتباه مجاز است و بین 01/0 تا 1/0 در نظر گرفته می شود. در صورتی که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه حداکثر می گردد. در این تحقیق مقدار d=0/05 در نظر گرفته شده است.
بنابراین حجم نمونه تحقیق برابر است با
n=((〖1.96〗^2 (0.5)(0.5))/0.05)/(1+ 1/412 ((〖1.96〗^2 (0.5)(0.5))/〖0.05〗^2 -1) )=199
همانگونه که در فرمول دیده می شود حجم نمونه 199نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.
روش های جمع آوری اطلاعات
هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویزگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها، به ماهیت و نحوه دست یابی به ان ها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی و با تبیینیف دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که بعنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزار استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه و مقیاس های بررسی، احتمالا پرکاربردترین ابزارهای تحقیق در علوم اجتماعی هستند. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیاد و قابلیتهای بالقوه زیاد برای جمعآوری نمونه، آن ها را به عنوان یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محققان و متخصصان تبدیل کرده است(اعرابی و آقازاده، 1385).
تحلیل پرسشنامه
پرسشنامه مجموع سوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان خو را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. وقتی واقعا می داند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه سنجش متغیرها مورد توجه اش را نیز می داند،پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده ها است(دانایی فرد،1383).
هر قدر هم محتوای یک پرسشنامه خوب باشد، اما اگر گزینه های پاسخ کافی نباشند، آنگاه ارزش پاسخ های ارائه شده پایین خواهد بود. پاسخ دهندگان اغلب از گزینه های پاسخ به عنوان رهنمودی برای تفسیر یک پرسش و به عنوان نشانه ای برای تعیین کیفیت پاسخ هایشان استفاده می کنند. بیشتر پیمایش ها و نظرسنجی ها، حاوی پرسش هایی هستند که از شکل پاسخ چند گزینه ای استفاده می کنند.از طریق این پرسش ها، از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از میان چندین گزینه، یک یا چند پاسخ را برگزیند.پرسش های که از گزینه های پاسخ چند انتخابی استفاده می کنند عبارتند از: پرسش های جمعیت شناسی و دیگر پرسش های که به دنبال کسب اطلاعات کیفی اند. متداولترین شکل پاسخ مورد استفاده برای سنجش متغیر های تحقیق، شکل پاسخ مقیاس های درجه بندی است و از میان این مقیاس ها، مقیاس درجه بندی لیکرت محبوب ترین نوع است. در این مقیاس از پاسخ گویان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای نشان دادن شدت اعتقد خود استفاده کنند(اعرابی و ایزدی، 1379).
در این تحقیق نیز از مقیاس لیکرت پنج گزینه ای برای پاسخ به سوالات استفاده شده است:

جدول3-1 : مقیاس درجه بندی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد

در این تحقیق از یک پرسشنامه 28سوالی استفاده شده است. سوالات یک تا چهار ، مربوط به فرضیه اول، یعنی ارائه اطلاعات بهنگام، سوالات پنج تا هشت مربوط به فرضیه دوم، ارائه اطلاعات مناسب، سوالات نه تا دوازده مربوط به فرظیه سوم، ارائه اطلاعات صحیح، سوالات سیزده تا شانزده مربوط به فرضیه چهارم، ارائه اطلاعات کامل، سوالات هفده تا بیست مربوط به فرضیه پنجم، ارائه اطلاعات سریع، سوالات بیست و یکم تا بیست و چهارم مربوط به فرضیه ششم بازخور و سوالات بیست و پنجم تا بیست و هشتم مربوط به فرضیه آخر یعنی کانال های ارتباطی می باشد.
اعتبار یا روایی تحقیق
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سروکار دارد. روایی و پایایی از ویژگیهایی هستند که برای مفید و موثر واقع شدن روش های جمع آوری داده ها شرط اساسی به شمار می روند( بست، 1371).
در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته آقای غلامرضا نظری استفاده شده است که برای افزایش اعتبار پرسشنامه اقدامات زیر را انجام داده است:
در این تحقیق سعی شده جهت دست یابی به اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آن ها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با اساتید راهنما و مشاور پرسشنامه ای طراحی گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمونه اولیه از 30 نفر برای برای بررسی نظر کارکنان در مورد سوالها و پی بردن به نقاط ضعف پرسشنامه بین کارکنان پخش شد، سر انجام بعد از دخالت دادن نظرات اصلاحی کارکنان و متخصصین امور پرسش نامه نهایی تدوین گردید(نظری،1386).
اعتماد یا پایایی تحقیق
کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرم افزارspss استفاده می کنند، می توانند قابلیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بحران، ارتباطات سازمانی، مدیران و کارکنان، اولویت بندی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سلامت روان، نگرش مذهبی، ضریب همبستگی، سلامت روانی