منابع پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری، سرمایه اجتماعی، حقوق بشر، تغییرات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

در 12 ماه گذشته فعالیت هایی داشته اید که منجر به« بهبود چیزی» یا «مانع از به اشتباه رفتن چیزی»، خلاف منافع و خیر عمومی و اجتماعی، در کشور خود شوید. لیست فعالیت ها ممکن است مانند شرکت در تجمع قانونی، امضا کردن طومار، تحریم محصولات و عمدا خرید برخی از محصولات به دلایل سیاسی، اخلاقی و یا محیط زیست باشد (مصرف اخلاقی) این ها پرسش هایی است که می توان پرسید(هوسکینز و ماسچرینی، 2008 ).
همچنین ایجاد تغییر اجتماعی به مشارکت و یا اقدام داوطلبانه در فعالیتهای برگزار شده توسط سازمان های جامعه مدنی نیز اشاره دارد که در جهت پاسخگویی دولت و تغییرات اجتماعی مثبت کار می کنند. فعالیت در سازمان های مربوط به جامعه مدنی، مثلا فعالیت های مرتبط با مسائل زیست محیطی گروه و اتحادیه های صنفی و حتی در مواردی به اهدای پول و عضویت در سازمان ها هم حتی ضعیف ترین اشکال اعتراض و فعالیت های تغییر اجتماعی را جهت می دهند. در طی سالها، سازمان های غیر دولتی به طور حرفه ای وحتی با ساختار های سازمانی و رسمی خود، در این زمینه اقداماتی کرده اند. در این زمینه حتی برخی افراد سعی در انجام اشکال جدید و نوآورانه ای نیز کرده اند، مانند کسانی است که با پیدایش و گسترش اینترنت و ICT سعی در پیشبرد اهداف خود در زمینه ایجاد انواع تغییرات اجتماعی کرده اند(همان منبع). بعد دیگری که برای سنجش شهروندی فعال به کار می گیریم، مفهوم عضویت اجتماعی است. مارشال88، مفهوم “عضویت اجتماعی” را به عنوان یک جنبه از شهروندی معرفی کرد. در نظریه های اجتماعی شهروندی فعال، مفهومی محوری است که در آن بر ارزش های همبستگی و مشارکت درجامعه، برای تحقق و نیل به یک جامعه ” خوب” تمرکز می شود. از این نظر مهم است که بدانیم چگونه مردم در یک جامعه با یکدیگر و دیگران برخورد می کنند. دراین زمینه باید یادآور شد که «عضویت اجتماعی» بعدی از شهروندی فعال است، که در طی آن، افراد شرکت کننده درطی فعالیت هایی، به عنوان مثال مشارکت در سازمان های فرهنگی و مذهبی، از کیان جامعه خود حمایت می کنند. جامعه به یک گروه از مردم و شبکه ای از روابط اشاره دارد که در آن مردم با منافع مشترک و بر اساس این منافع مشترک همکاری می کنند (بس و همکاران 89، 2002). همان طور که بس و همکاران (2002) توصیف کردند، یک فرد ممکن است به جوامع مختلف تعلق داشته باشد. جامعه به طور سنتی دارای مفهوم جغرافیایی است، و به فرد اشاره دارد اما به جهانی شدن، نیزتاکید می شود. این عقیده به جوامعی اشاره دارد که در گستره اندازه انتخاب می کنیم، کوچکترین واحد خانواده است و واحدهای گسترده تر شهرها،کشورها یا گروهی از کشورها هستند (بارون،2004 : هوسکینز و ماسچرینی،2008 ). در این زمینه می توان به سطوح مشارکت در زندگی اجتماعی مثل سازمان های مذهبی، کسب و کار، فرهنگی، اجتماعی، ورزش و اولیا و مربیان. این شش جزء شامل هر چهار شاخص عضویت، فعالیت های مشارکت، اهدا کردن پول و کار داوطلبانه و یا سازمانهای غیر دولتی اشاره کرد.شاخص های ایده آل از زندگی اجتماعی نیز شامل شرکت در فعالیت های سازمان نایافته و فعالیت های غیر رسمی است و اعمالی که به وضوح با رفتار های مدد رسانی مانند رفتارهای مددرسانی به عنوان مثال کمک به همسایه خود مرتبط است. علاوه بر این، آن باید یک طیف گسترده ای از جوامع ممکن بوده و شامل مشارکت رسمی تر در جامعه باشد(همان منبع).
مفهوم مورد استفاده دیگر در تعریف شهروندی فعال، زندگی سیاسی است. جنبه ای از شهروندی فعال، که مشارکت در دموکراسی است. گاهی اوقات شده است که مشارکت به عنوان متعارف اشاره شده است. این جنبه از شهروندی فعال توسط اگریس و وست (2006) با شناسایی شاخص های سیاسی برجسته شدو اشکال شهروندی فعال توسط وی در این بعد با توجه به شاخص مشارکت در سیستم های نمایندگی سه جنبه است که می توان آن را با تعدادرای دهندگان ، مشارکت در احزاب سیاسی و فعالیت های و نمایندگی زنان وتعداد آنها در مجلس اندازه گیری کرد..ما با میزان مشارکت در سازمان ها و احزاب سیاسی، فعالیت های داوطلبانه، اهدا کردن پول و عضویت و این گونه فعالیت ها می توانیم این فعالیت ها را اندازه گیری کنیم (هوسکینز و ماسچرینی،2008).
درتعریف شهروندی فعال تنها انواع مشارکت، بلکه بر ارزش ها ی دموکراتیک هم به عنوان بعدی دیگر از شهروندی فعال تاکید می کند. دلیل این امر این است که، در مشارکتهای اجتماعی و سیاسی، فی نفسه، نه لزوما برای یک جامعه دموکراتیک، که برای حقوق بشر می بایست ارزش قائل شد، که سودمند باشد. به عنوان مثال، مشارکت دسته جمعی شهروندان در آلمان نازی حقوق بشر ادامه دموکراسی را تضمین نمی کند. به منظور اندازه گیری شهروندی فعال به این ترتیب لازم است برای اندازه گیری ارزش های درگیر در تعامل به ویژه ارزش هایی که در کیفیت اقدامات انجام شده بهبود مثبت ایجاد خواهد کرد،سوالاتی طرح کرد.
منظور ما از اصطلاح ارزش، چنین است که ارزش « باوری پایدار و یک حالت خاص رفتاری از نظر شخصی و اجتماعی است که به حالت های جایگزین رفتار و حالات دیگر ارجح تر است (روکیچ90،1969) و با اعتقادات مختلف درجهان (در مورد رفتار مطلوب) مرتبط است که مبنای نگرشهای مختلف می شود و به طور خاص، این ارزشها مبنایی برای انتخاب کنشهای مختلف ما هستند” ( کانر و بکر 1994، 68 و هوسکینز و ماسچرینی،2008 ).
ارزش های دموکراتیک با دموکراسی مشارکتی، جمهوری خواهی مدنی و با مفهوم اجتماعی “شهروند خوب” در ارتباط است. در این زمینه تاکید بر ارزش نهادن به مشارکت و فضائل مدنی، مانند “همبستگی” و “فعال اجتماعی بودن”، در جهت ایجاد یک جامعه خوب است. ارزش های شهروندی فعال به دنبال این اصول است. ارزش های شهروندی شامل ارزشها ی حقوق بشر و عدم تبعیض هم هست(هوسکینز و ماسچرینی،2008).
بنابراین بعد ارزش های دموکراتیک ترکیبی از شاخصهای ارزشی مشارکت در دموکراسی، حقوق بشر و عدم تبعیض است. مناسب ترین سوالات نظر سنجی در این زمینه این است که چقدر برای یک شهروند، داشتن رای، رعایت قوانین، و نظر مستقل، مهم است و اینکه در یک سازمان داوطلبانه و در عرصه های سیاسی فعال باشد.در این زمینه می توانیم از نژادگرایی و یا تبعیض قومی و نژادی در محل کار و زندگی بپرسیم (هوسکینز و ماسچرینی،2008 ). و می توانیم ازسوالاتی در زمینه درک بین فرهنگی وتجارب بین فرهنگی نیز استفاده نمائیم( همان منبع).

2-4 .فرضیه های پژوهش
فرضیات کلی پژوهش:
بین سرمایه اجتماعی خانواده (سرمایه درون خانوادگی و برون خانوادگی) و شهروندی فعال جوانان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی پژوهش:
بین سرمایه اجتماعی درون خانواده و شهروندی فعال جوانان تفاوت معنادار وجود دارد.
بین سرمایه اجتماعی برون خانواده و شهروندی فعال جوانان تفاوت معنادار وجود دارد.
بین متغیرهای زمینه ای (تحصیلات و درآمد) جوانان و سرمایه اجتماعی خانواده رابطه ی معنادار وجود دارد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه
در فصل گذشته به بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداختیم. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری،‌ شیوه نمونه گیری و حجم نمونه،‌ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و سپس اعتبار و روایی گویه ها و نحوه تحلیل داده ها را شرح می دهیم. از جمله به تعریف مفاهیم نظری همچون شهروند، شهروند فعال، سرمایه اجتماعی خانواده پرداخته و تعریف عملیاتی این مفاهیم نیز بیان شده همچنین شاخص های شهروندی فعال به تفکیک شرح داده می شود از جمله: تغییرات اجتماعی، زندگی جمعی، دموکراسی پاسخگو و ارزشهای دموکراتیک هستند که به تفکیک شرح داده می شوند.
در ادامه نیز جامعه آماری (جوانان 18 تا 32 ساله مجرد شهر تهران) و مناطق مورد بررسی توضیح داده شده و با استفاده از فرمول کوکران از 36 درصد جوانان مجرد شهر تهران تعداد 384 نفر مورد مصاحبه بسته (از طریق پرسشنامه) قرار گرفتند. متغیر وابسته و مستقل با استفاده از ازمون های آماری و توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در فصل 4 به تفصیل شرح داده شد.
3-2. روش تحقیق
روش تحقیق به شیوه گردآوری اطلاعات که در همه علوم یا بخشی از آن مشترک است گفته می شود. روش ها شامل اعمالی مانند مشاهده و سنجش،‌ انجام آزمایش،‌ مدل سازی و نظریه پردازی یا ارائه تبیین و پیش بینی است (میلر، 1380: 151)
در علوم اجتماعی روش های تحقیق متفاوتی وجود دارد که ما در این پژوهش از روش پیمایش،‌ از نوع کمی،‌ استفاده کرده ایم.
تحقیق پیمایش روشی است برای گردآوری داده ها که در آن از گروه معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است،‌ پاسخ دهند. این مجموعه ها اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند (بیکر،‌ 1386:‌196).
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری هر تحقیق،‌ مجموعه ای از افراد،‌ واحدها یا نمودهایی است که در یک یا چند صفت مشترک باشند. به عبارت دیگر،‌ مجموعه افراد جامعه را که نمونه ای از آنها بتواند نمایانگر و معرف آن جامعه باشد،‌ جامعه آماری می نامند. (منصور فر، 1384: 2).
جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان مجرد 18 تا 32 ساله شهر تهران در سال 1393 هستند که تعداد جامعه آماری آنها 4389020 نفر و نمونه آنها 384 نفر می شود.

3-3-1. واحد تحلیل
واحد تحلیل،‌ واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود و خصوصیات آن واحد را توصیف می کنیم. در تحقیقات غالبا فرد،‌ واحد تحلیل است (دواس،‌ 1390:‌139) در تحقیق حاضر نیز واحد تحلیل فرد (جوانان مجرد 18- 32 ساله تهرانی مناطق 1، 8،‌ 11) می باشند و واحد مشاهده جوان و رابطه اش با خانواده است.
3-3-2. سطح تحلیل
سطح تحلیل در تحقیق حاضر فرد می باشد که صفات و خصوصیات افراد را مورد مطالعه قرار می دهد.
3-4. روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
«روش نمونه گیری» فرآیند انتخاب مشاهدات است که با روش های مختلفی صورت می گیرد و هر روش منطق خاص خود را دارد. روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری خوشه ای91 تصادفی می باشد. در مناطق وسیع جغرافیایی که به دست آوردن فهرست کاملی از اجزای آن غیر ممکن است معمولا این شیوه نمونه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش نقشه مورد مطالعه را به بخش هایی تقسیم کرده و سپس به روش اتفاقی ساده92 یا منظم از آن نمونه گیری به عمل می آید (دواس،‌ 1376). شهر تهران دارای 22 منطقه شهرداری است که از بین آنها منطقه 1 به عنوان بخش بالایی،‌ منطقه 8 به عنوان منطقه متوسط و منطقه 11 به عنوان بخش پایین در نظر گرفته شد.

3-5. شیوه تعیین حجم نمونه
برآورد حجم نمونه یکی از قسمت های اساسی هر تحقیق پیمایشی است زیرا اگر نمونه خیلی بزرگ باشد امکانات و وقت تلف خواهد شد و از سویی دیگر اگر نمونه خیلی کوچک باشد،‌ دقت نتایج پایین می آید (سرایی،‌ 1382: 127). حجم نمونه بستگی به دو عامل دارد؛ اول،‌ برای آمارگیری در نظر گرفته شده است و دوم، قابلیت اعتماد و اطمینان،‌ که برای دقت نتایج مورد نیاز است (منصور فر، 1384: 317). در واقع هر قدر نمونه بتواند نمایندگی جامعه را بهتر ایفا کند،‌ نتایج را با اطمینان بیشتری می توان به جامعه تعمیم داد. در این تحقیق حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین می شود:
روش نمونه گیری و حجم نقریبی آن، جمعیت جوانان شهر تهران به گزارش منابع خبری معتبر93 36% جمعیت شهر تهران جوانان مجرد 18 تا 32ساله هستند. یعنی از 12183391 نفر، حدود 6020438 نفر، می باشد. که از فرمول زیر به دست آمد:

=(N〖〖t 〗^2 pq〗^( ))/(Nd^2+t^2 pq)

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، حقوق بشر، مشارکت مدنی، تغییرات اجتماعی Next Entries منبع تحقیق درمورد علم ارتباطات، رفتار سلامت، تحلیل داده، جوامع انسانی