منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، توسعه محصول جدید، تجاری سازی فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

صورت سازمانی و فیزیکی از یکدیگر مجزاست. برخی از تفاوت های بین تحقیق و توسعه عبارتند از: واحد تحقیق عناصر بنیادی را ایجاد و اصلاح می نماید در حالی که واحد توسعه اجزای آماده کاربرد را با محصولات و فرآیندهای خاص ترکیب می کند. برخی محققان به نقش توسعه به عنوان یک مولد از منابع جدید درآمدی اشاره می کند. تجربیات به دست آمده از واحد تحقیق می تواند برای شناسایی و بهره برداری سریع تر نوآوری ها استفاده گردد حتی اگر نوآوری ها از بیرون بنگاه ایجاد شود. این نقش تحقیق می تواند مشارکت محققان در جوامع تحقیقاتی را ازطریق فعالیت هایی از قبیل شرکت در کنفرانس ها و انتشار مجلات برانگیزاند. (براون،2004)
به طور خلاصه کل فرآیند ارزیابی فناوری، ضبط، و پالایش برای رسیدن به آمادگی بکارگیری و پیاده سازی، مربوط به مرحله تخصیص می باشد. این فرآیند به طوری ایده آل انطباق فناوری را با کارکردهای تحقیقاتی بررسی می نماید. اگرچه مدیریت موثر تخصیص نیازمند انتخاب و هدایت پروژه های تحقیقاتی می باشد که نیازهای بخش توسعه را پیش بینی می کند.در مرحله تحقیق، نیازمندی ها و کاربردهای خاص یک فناوری نسبتا تعریف نشده هستند. به دلیل اینکه تحقیق اغلب جدا از توسعه می باشد. هنگام پیدایش یک فناوری، ممکن است کاربردهای جدیدی ایجادگردد، اهداف آتی توسعه و مشکلات تحقیقاتی تغییر یابد. تحقیقی درسال1979 ،18 پروژه را در بخش تحقیقاتی IBM مورد بررسی قرار داد. این بررسی نشان داد که تفاوت مهمی بین اهداف تحقیق و توسعه وجود دارد. برای مثال، مححقان ممکن است به اندازه کافی وضع موجود فناوری را برای تعیین شرایط فناوری های جایگزین به منظور قرارگرفتن در وضع موجود درک نکنند. همچنین محققان ممکن است درک نکنند که چگونه فناوری جدید استفاده خواهد شد و یا چگونه با خطوط تولید انطباق می یابد. همچنین ممکن است این موضوع که چه چیزی قابلیت انجام کار را ایجاد می کند یا چه موقع یک فناوری بایستی انتقال یابد؛ تفاوتی بین تحقیق و توسعه باشد. یک سازمان تحقیقاتی مجزا، که هماهنگی لازم با بخش توسعه را ندارد یک راه نسبتا پرهزینه ای را برای نظارت، ارزیابی و دستیابی به فناوری های نوظهور را ایجاد می کند. به طور سنتی تحقیق از توسعه جداشده است زیرا مدیریت تخصیص فناوری نیازمند مجموعه روش ها و سازماندهی متفاوتی نسبت به مدیریت توسعه محصول دارد. یک برداشت (مفهوم) مهم این است که تحقیق باید به طریقی با توسعه هماهنگ گردد تا نیازهای آتی توسعه را پیش بینی نماید و بر مشکلاتی که بیشتر مرتبط با بخش توسعه هستند، تمرکز نماید.
در نهایت رسیدن به آمادگی کاربردی شدن، یک بخش کلیدی انتقال یک فناوری از تحقیق به توسعه است. محصولات یا فرآیندهای آماده کاربرد، مجموعه ویژگی ایی دارند که هم قابل تولید مجدد و هم قابل بازبینی هستند.بنابراین آمادگی فناوری نیازمند مجموعه استانداردی از فرآیندهای عملیاتی برای نگهداری، پردازش و آزمایش است. همچنین آمادگی کاربرد نیازمند مجموعه ای از ابزار پردازش و آزمایش هستند که به اندازه کافی برای راه اندازی از طریق کارگران کارخانه ایمن و خودکار هستند .با برسی هایی که انجام شد نشان می دهد که شرکت های ژاپنی تمایل دارند تا تولید فناوری را به طور داخلی توسعه و بهبود دهند. برعکس، شرکت های آمریکایی تمایل به انجام این فعالیت ها به صورت خارجی دارند. همچنین این بررسی ها نشان می دهد که توسعه و بهبود داخلی تولید فناوری یک مزیت رقابتی به شرکت های ژاپنی می دهد.
به طور خلاصه، مصاحبه با دانشمندان، مهندسان و مدیران درگیر در مورد خاصی از فناوری های نو سه مرحله از تجاری سازی را معرفی می کند:
اختصاص: فناوری های درحال پیدایش برمبنای نیازهای پیش بینی شده بخش توسعه نظارت، ارزیابی و تصرف می گردند
پیاده سازی: یک فناوری که بهبود می یابد می تواند تولید و کنترل گردد، تا اینکه فناوری به طرح های توسعه ملحق می گردد.
تولید: سیستم های تولید مقیاس بزرگ برای محصولاتی که فناوری جدید استفاده می کنند؛ نتیجه نهایی این مراحل می باشد.(براون،2004)

2ـ6ـ2) مدل توسعه و تجاری سازی (ارائه شده توسط کوپر)
این امر مورد تایید قرار گرفته است که پشتیبانی دائمی محصولات جدید و تجاری سازی موفق آن ها کلیدی برای بقای بنگاه ها می باشد. اما مطالعاتی که بوزآلن و دیگران انجام داده اند نشان می دهد 50 تا 67 درصد از آن ها در فرآیند تجاری سازی شکست می خورند. در برخی موارد، فرآیند توسعه محصول برای شروع ناقص است و کاستی هایی دارد. در برخی، روش و مفهوم تولید ازطریق تحقیق در بازار حمایت بسیار ضعیفی می شوند. در بقیه موارد، روش راه اندازی و اجرای آن اشتباه است. در همه موارد، آمار شکست تاکید کننده نیاز به مدیریت درست برای توجه و دقت در توسعه محصول جدید و فرآیند تجاری سازی می باشد.
راهکار ایجاد یک تیم متشکل از افرادی با وظایف متفاوت، احتمالا تنها راهکار مورد پذیرش در سرعت بخشیدن به توسعه محصول جدید است.چنین تیمی قادر به حل مشکلات بالقوه به صورت اولیه در چرخه توسعه می باشد و به راحتی می تواند تعهداتی را از همه وظایف درگیر ایجاد نماید. نیاز برای یک پشتیبان در تولید یا یک مدیر پروژه برای هماهنگی تیم به طور شدید سفارش شده است. البته ایده کلی، حرکت پروژه در مراحل گوناگون بیان شده در شکل زیر می باشد. (کاستوری،1995)
جدول 1.2: مراحل توسعه محصول جدید(کاستوری،1995)
1
غربالگری اولیه
تصمیم اولیه برای پیشرفت در پروژه؛ ایده از چندین گزینه غربال شده است(گزینش شده است).
2
ارزیابی اولیه بازار
مطالعه اولیه بازار: یک آنالیز موقعیتی سریع از بازار، پذیرش بازار ممکن و ارزیابی رقابتی
3
ارزیابی اولیه فنی
یک ارزیابی اولیه فنی، پرداختن به سوالاتی ازقبیل آیا محصول می تواند توسعه یابد؟ آیا محصول می تواند تولید گردد؟
4
مطاله جزئی بازار
تحقیقات بازاریابی: مطالعات جزئی بازار ازقبیل تحلیل نیازها و خواسته های کاربر، تست های مفهومی، مطالعات موقعیت یابی و آنالیزهای رقابتی
5
تحلیل اولیه کسب و کار
تحلیل جامع کسب و کار با پیش بینی ارزش های خالص کنونی، وضعیت های درآمدی و غیره
6
توسعه محصول
توسعه واقعی محصولات فیزیکی که راهنمایی برای یک نمونه اولیه می باشد.
7
تست های آلفا
تست محصول تحت شرایط کنترل شده یا آزمایشگاهی
8
تست های بتا
تست محصول با آزمایش های میدانی ازطریق مشتریان
9
تست بازار
تلاشی برای فروش محصول به مشتریان یا مناطق کسب و کار محدود، برای سنجش پذیرش محصول در یک زمینه دادو ستد واقعی
10
تولید آزمایشی
یک آزمایش محدود، یا اجرای تولید دسته ای، طراحی برای ثبت امکانات تولیدی
11
طرح تجاری نهایی
یک تحلیل مالی و کسب و کار به صورت نهایی قبل از راه اندازی
12
تولیدفزاینده محصول
تولید در مقیاس کامل
13
راه اندازی بازار
پیاده سازی یک نقشه جامع بازاریابی

درحالی که اختصاص یک تیم چند وظیفه ای تحت رهبری مدیرپروژه لازم است، اما برای اطمینان از موفقیت محصول جدید کافی نیست. تطابق دقیقی بین فرآیند توسعه محصول با نوع محصول موردنیاز است. .

2ـ6ـ3) مدل تجاری سازی فناوری های جدید:
جولی مدلی را برای تجاری سازی فناوری های جدید ارائه داده است که شامل مراحل و مولفه هایی می باشد(جولی،2008).
1. تصور و ایده دوگانه (دیدگاه فن‌بازار):
شناسایی فناوری: تولید ایده جدید: بررسی اصول و مکانیزم های جدید، بررسی دارایی ها، تنظیم فرضیات جدید ← دستیابی به یک مدل خوب و/یا اثبات اصول(آزمایش و تجربه قطعی)
سابقه و زمینه تحقیق: زمینه اولیه برای شروع تحقیق ← تحقیق تکراری بین فناوری و بازار ← دیدگاه دوگانه فن‌بازار
شناسایی بازار: نیاز مقدماتی ← شناسایی نیازهای جدید ← نیازی که باید شناسایی گردد به منظور تجاری سازی
2. تجهیز امکانات: به معنی مقدار زیاد پول و یا تایید تعداد زیادی افراد نیست، بلکه به معنی پشتیبانی کافی برای تبدیل یک دیدگاه به یک پروژه است که بهای زیادی به دنبال دارد.
3. پرورش: برای تعریف توانایی تجاری کردن
شناسایی فناوری: شناسایی به گونه ای جامع( مفاهیم فرآیند،الگوریتم های جدید، داده، و راهنما) ← عبوراز یک آستانه عملکردی( اثبات اصل در یک نمونه اولیه برای کاربرد واقعی) ← اثبات چند محیطی (یک تست بسط یافته تر از فناوری در کاربردهای مختلف تحت شرایط دنیای واقعی)
سابقه تحقیق: نیاز کلی ← ویژه محصول/ فرآیند
شناسایی بازار: تحقیق کاربردی ← پرتفولیوی فرصت های واقعی کسب وکار
4.تجهیز منابع برای شروع: پول اغلب عنصری کلیدی است. سابقه و قابلیت ها نیز به همین اندازه مهم هستند. سابقه مربوط به پیشینه واقعی محصول می باشد و دانش اینکه چه چیزی چگونه آغاز گردد.قابلیت ها به مهارت های مورد نیازو زیرساخت تحقیقات اشاره می کند.
5. شروع عملیات: مراحل برای آغاز عملیات برروی یک محصول:
ارزیابی توانایی قابلیت رایج فناوری و مسیراحتمالی
ایده های اولیه برای تمرکز بر یک دسته از محصولات
دنباله روی پیشرفت های موازی در فناوری های مکمل
شناسایی و تعریف ایده های محصول واقعی
توسعه محصول
6.تجهیز مولفه های بازار: مهم این است که بیابیم چه کسانی تاثیرگذاران کلیدی هستند و یک استراتژی برای همکاری آنان در کسب فناوری و ایجاد تقاضا تدبیر گردد.
7. ارتقا: پذیرش
استفاده از یک رویکرد ترکیبی:
کشف بازار(کشش): در ابتدا بازار را درست تعبیرکنید. فرصت های بالغ و تورفتگی هایی را شناسایی کنید که کششی را برای بازار ایجاد می کنند.
ایجاد بازار(فشار): مراحل فعال برای ایجاد تقاضا و و کاهش مقاومت
8.تجهیز دارایی های مکمل برای تحویل : چالش در یافتن یک شیوه تجاری سازی فناوری است به گونه ای که دسترسی سریع بازار را تسهیل نماید درحالی که درآن واحد بازگشت سرمایه را به حداکثر می رساند.
دارایی ها عبارتند از:
مالی
پرسنل فنی و مدیریتی
دانش فنی/محصول
مفاهیم بازار/محصول
دسترسی ممتاز ه مواد و اجزای خام
تجهیزات، ابزار، و دانش فرآیندی
ظرفیت تولید برای محصولات واسطه، مونتاژهای مقدماتی، و محصولات نهایی
دستیابی اکتسابی بازار
9. تجاری سازی پایدار و تحقق منافع بلندمدت: تولید ارزش بلند مدت ازطریق استقرار و توسعه استفاده از فناوری و حفظ آن. تجاری سازی پایدار درمورد تحقق ارزش بلندمدت از سرمایه گذاری با آوردن فناوری به بازار می باشد، نه دائمی ساختن خود فناوری.
استقرار: ایجاد پیشرفت سریع در رویه های کلیدی فناوری، تقویت سود شرکای تحویل دهنده، و ایجاد وابستگی و ترغیب در کاربران
توسعه و بسط کاربرد: تغییر ویژگی های محصولاتی که فناوری را ایجاد می کنند قسمت های جدید بازار و/یا جستجوی کاربردهای جدید کاربردهای جدید فناوری
حفظ رهبری: تسلط حیاتی ترین ویژگی های فناوری دربیش از یک بازه زمانی( مانند محصول، فرآیند، تجهیزات، مدل کسب وکار) (جولی،1997)

شکل 2.2: مدل تجاری سازی فناوری های جدید(جولی،2008)
2ـ6ـ4) مدل های توسعه محصول
با بررسی مدلهای فرآیند توسعه محصول جدید به تنوع فرآیندهای مورد استفاده در صنایع تولیدی می توان پی برد. بررسی ادبیات توسعه محصول جدید بیانگر وجود سه نوع رویکرد در توسعه محصول است:
اختراعات “محصول جدید در سطح جهانی” که بازارهای جدیدی نیز برای شرکت ایجاد می کنند؛
ارائه محصول جدید برای شرکت؛
اصلاح محصولات موجود؛ و معرفی محصولات موجود به بازارهای جدید.
اغلب مدلهای توسعه محصول جدید که در گذشته ارائه می شدند دارای ماهیتی خطی هستند، در حالیکه مدل‌های امروزی عمدتاً بر طراحی موازی فرآیند توسعه محصول جدید تاکید دارند.
در مدل های خطی یا متوالی محصول از مراحل مشخصی عبور می کند و معمولاً هریک از این مراحل در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجاری سازی، جاری سازی، تجاری سازی فناوری، انتقال تکنولوژی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره توسعه محصول جدید، نقشه راه، اعتبارسنجی، مدیریت هزینه