منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، تجاری سازی فناوری، موفقیت تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

غیرشرکتی (مانند دانشگاهها، مؤسسات مالی، آژانسهای دولتی، اتحادیههای تجاری، مؤسسات فنی)؛ زیرمجموعههایی از سازمانهای بزرگ (مانند بخشهای R&D و تولید سازمانها) و یا مجموعهای از سازمانها (مانند انجمنهای صنعتی).
دانش و فرآیندهای یادگیری: پایه دانشی لازم برای فعالیتهای نوآورانه و تولیدی در میان بخشهای مختلف بسیار متفاوت بوده و بنابراین بر فعالیتهای نوآورانه، سازماندهی و رفتار شرکتها و دیگر بازیگران در درون یک بخش بسیار تأثیر میگذارد.
فناوریهای پایه، ورودیها، تقاضا، مکملها و ارتباطات مربوطه: ارتباطات و مکملهای مختلفی در سطوح فناوری، ورودی و تقاضا در یک نظام وجود دارد. این تعاملات و مکملها دربرگیرنده وابستگیهای متقابلی است که به صورت افقی و عمودی در میان بخشهای وابسته به هم وجود دارد. این موضوع دربرگیرنده افزایش همگرایی میان بخشهایی است که در گذشته از یکدیگر جدا بودهاند و همچنین ظهور تقاضاهای جدید در یک بخش است. بنابراین شناخت تعاملات مختلف میان یک بخش با دیگر بخشها در سطوح تبادلات فناورانه، دریافت ورودیهای موردنیاز و شناخت و برآورده کردن تقاضا میتواند بر نوآوری، تولید و فروش در یک بخش تأثیرگذار باشد.
مکانیزهای تعاملات چه در درون شرکتها و چه در بیرون از شرکتها: بازیگران از نظر تعاملات بازاری و غیربازاری مورد بررسی قرار میگیرند.
فرآیندهای رقابت و انتخاب
نهادها: مانند استانداردها، قوانین، بازارهای کار و غیره (محمدی،1390)
این تعریف از سیستم نوآوری بخشی بیان کننده توجه به عناصر پایه ای محصولات، بازیگران، نحوه اداره فعالیت ها و سازماندهی شرکت ها و فناوری ها و ارتباطات مرتبط و همچنین توجه به نهادها و مکانیزم های تعاملاتی مرتبط با بخش مورد بررسی می باشد که نشان می دهد عناصر پایه ای این رویکرد بایستی در تدوین مدل تجاری سازی محصولات بخش صنعت هوایی مورد توجه قرار گیرد.

2ـ3ـ5)مفاهیم و تعاریف تجاری سازی فناوری
تجاری سازی موفق فناوری برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزی امری مهم تلقی می گردد. تجاری سازی فناوری این گونه توصیف می گردد: فرآیند دستیابی به ایده ها، تقویت آن ها با دانش مکمل، توسعه و تولید کالاهای قابل فروش، و فروش کالا در یک بازار. این فرآیند با مفهوم محصول آغاز می گردد؛ شامل تعریف محصول، طراحی، مراحل نمونه سازی و پیش آزمون، و با تولید محصول و بازاریابی اثربخش به پایان رسیده است. تجاری سازی موفق فناوری به بنگاه این امکان را می دهد تا نیازهای مشتریان را از نظر هزینه، سرعت، کیفیت، و خصوصیات تازگی فناوری هایشان برآورده کنند. تجاری سازی فناوری نیازمند توانمندی های قوی و متفاوت به ویژه در تولید است. قابلیت های تولید در افراد بنگاه، مهارت ها، دانش، فرآیندها، سیستم ها، و تجهیزات بنا نهاده شده است. این قابلیت ها می تواند از منابع داخلی و خارجی متفاوتی گردآوری شود و سپس برای ایجاد محصول به کار می روند و در زمان مناسب به بازار معرفی می گردند.در سال های اخیر سازمانه ها استفاده شان را از منابع داخلی و خارجی شان به منظور دستیابی به به یک مزیت رقابتی ازطریق تجاری سازی موثر و به موقع فناوری جدید افزایش داده اند. مطالعاتی نشان می دهد که منابع تولیدی فناوری محور و منابع انسانی داخلی ارتباط مستقیمی با تجاری سازی موفق فناوری دارند.
تجاری سازی موفق فناوری چندجانبه می باشد که اتلاق می گردد به توانایی بنگاه برای 1) توسعه و معرفی تعداد زیادی فناوری های فرآیندی و محصولی 2) ایجاد محصولات جدید بنیادین 3) تسریع در معرفی این محصولات جدید به بازار 4) ایجاد دانش جدید. پس این ابعاد بایستی به طور همزمان به منظور درک عوامل موثر بر تجاری سازی فناوری مورد ملاحظه قرار گیرد(کومر،2002).
تجاری سازی یک فناوری جدید با ارتقا و اثبات فناوری آغاز می گردد، و ارتقا پارامترهای فرآیندی، طراحی و ساخت کارخانه و تجهیزات، بهینه سازی محصول برای برآوردن نیازهای بازار، و توسعه بازار را به دنبال دارد.توسعه و تجاری سازی فناوری های جدید ریسک هایی را به همراه دارد. در دنیای رقابتی با منابع کم، فناوری های جدید برای زنده ماندن در برابر فناوری های پیشرفته مبارزه می کنند. فناوریست ها و سیاست گذاران نیازمند ایجاد دیدگاه های گسترده ای در پرورش فناوری های جدید در محیطی توانمند ازطریق راه کارهای سیاستی مناسب می باشند. توسعه فناوری و تجاری سازی خطرات و ریسک هایی را در برمی گیرد، یک اختراع را به یک نوآوری تبدیل می کند، از آن نمونه سازی می کند، فناوری های فرآیندی و محصولی را بهینه سازی می نماید که شامل عدم قطعیت های فنی و علمی می باشد. ارتقا یک فناوری به سطح پایلوت و سپس به سطح تجاری سازی چالش های فنی متعددی را شامل می گردد، و هم توسعه بازار و هم تامین وجوه فناوری های جدید با ریسک هایی همراه می باشد. محققان بر این عقیده اند که اشاعه و موفقیت یک فناوری جدید محدودیت ها و سختی هایی دارد مگر آنکه این ناشناخته ها و خطرات مربوط به آن ها حل شود. داگلاس آن ها را باگ های فناوری های جدید می نامد و فریمن تاکید می کند که اقتصاد یک فناوری جدید و خطرات مالی آن نتیجه ای متعاقب از ریسک های فناوریکی و بازاری می باشد(کومر،2002).
تجاری سازی فناوری یک فرآیند پرمخاطره است، اما یک رویکرد ساختار یافته و منظم می تواند شانس موفقیت را به طو عمده ای افزایش دهد. پروژه های های تجاری سازی فناوری به 4 دلیل با شکست روبرو می گردد: به دلیل درک سطحی از نیازهای کاربر نهایی، استراتژی های همکاری نامناسب، عدم مدیریت صحیح پروژه ها، عدم مدیریت صحیح توقعات و انتظارات ذینفعان و فرصت های خروجی. بنگاه ها فهمیده اند که ایجاد ارزش واقعی مستلزم راه اندازی محصولات جدید به منظور بالا بردن فروش است. و فناوری های جدید که محصولات بیشتر و پیچیده تر ایجاد می کنند به طور مداوم در حال ظهور است. با این حال، داشتن یک فناوری نویدبخش، تضمینی برای موفقیت تجاری نیست(لایرد،2004).
2ـ3ـ6)موانع موجود در فرآیند تجاری سازی و علل شکست این فرآیند:
عوامل منتج شده از شکست در انتشار و تجاری سازی فناوری در 5 دسته طبقه بندی می گردد:
عملکرد نامطلوب فناوری ازقبیل کارآیی پایین و عدم قابلیت اطمینان
عملکرد نامطلوب اقتصادی، یعنی هزینه بالا و دوره طولانی بازپرداخت
تغییرات سازمانی ازقبیل بازسازی و تغییرات در استراتژی کسب و کار
تغییرات بازار که اشاره به تغییرات غیرمنتظره در تقاضای بازار دارد
تغییرات نظارتی مانند محکم کردن قوانین و مقررات زیست محیطی(کیمورا،2010)
برای اینکه تلاش های تجاری سازی موفق باشند، هم استراتژی و هم اجرا باید درست باشد. پروژه های ناموفق به یکی از دلایل زیر با شکست روبرو می شوند:
درک سطحی یا غیرواقعی از نیازهای کاربران نهایی برای بررسی و رسیدگی
تلاش برای انجام هرچیز به تنهایی به جای درگیر کردن همکاران با مهارت های مکمل یکدیگر
چشم پوشی از سیگنال های هشداردهنده بالقوه در محیط
عدم مدیریت صحیح انتظارات ذینفعان و نادیده گرفتن فرصت های خروجی بالقوه(لایرد،2004).

2ـ3ـ7)عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند توسعه و تجاری سازی:
کوپر12 عوامل زیر را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول ارائه کرده است :
جهت گیری مناسب در بازار و توجه به بازارمحور بودن محصول و یا مشتریمحور بودن آن؛
تمرکز بر ارائه یک محصول در تراز جهانی، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛
توجه به فعالیتهای قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
تعریف سریع پروژه و محصول؛
ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛
توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛
اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه به عنوان کمک رسان پروژه توسعه محصول.(کوپر،2003)
با بررسی عوامل شکست و موفقیت در توسعه و تجاری سازی محصولات، نتیجه گیری می شود از عوامل مهمي که در موفقیت یا شکست تجاری سازی یک محصول در یک صنعت می تواند موثر باشد، ساختار سازمانی و سبک رهبری در سازمان و جو سازمانی می باشد. به گفته جين مهمترين کارکرد فناوري نرم ايفاي نقش به عنوان يک فناوري فرآيند براي انتقال فناوري، تجاري سازي فناوري و صنعتي سازي مي باشد.
همچنین رشد ناگهانی شرکت های فناوری محور در چند سال اخیر در حوزه هایی ازقبیل میکروالکترونیک، بیوفناوری،ارتباطات، کامپیوتر ارتباط تنگاتنگی با برنامه های تحقیقاتی و دانشگاهی دارد. آشکار است که حوزه های برجسته توسعه کسب وکار فناوری های پیشرفته در ایالات متحده وابسته و مرتبط به دانشگاه های برتر است، و در بسیاری موارد اثبات شده است که ارتباط با یک دانشگاه درجه اول(عالی) و پژوهش محور مزیتی مهم برای بنگاه ها با فناوری های پیشرفته می باشد. دانشگاه نقش مهمی را در هدایت تحقیقات، آموزش مهندسان، دانشمندان و مدیران ایفا می کند؛ و در ایجاد محیطی که کسب و کار فناوری پیشرفته بتواند رشد و پیشرفت نماید کمک می کند. نزدیکی و مجاورت با دانشگاه های خوب لازم به نظر می رسد، اما شرط کافی برای توسعه صنایع با فناوری پیشرفته نمی باشد.(براون،2004)
منابع خارجی و داخلی تولید، که از منابع و دارایی های فنی و انسانی مشتق شده است، می تواند موفقیت تجاری سازی فناوری را تعیین نماید. این منابع به بنگاه دانش موردنیاز برای پیگیری موفقیت آمیز تجاری سازی فناوری را ارائه می دهد. این دانش نیز موفقیت تجاری سازی فناوری را تعیین می نماید. اگرچه تجاری سازی فناوری حاصل چندین فرآیندهای سازمانی (به عنوان مثال برنامه ریزی استراتژیک) و انتخاب های استراتژیک( از جمله منابع تولید)، و فرآیندها (به عنوان مثال، برنامه ریزی استراتژیک) می باشد، منابع متفاوت تولید به طور چشمگیری بر ابعاد تجاری سازی فناوری به گونه ای مجزا تاثیرگذار است. این اثرات از طریق یکپارچگی و انسجام تعدیل می گردند. تولید نقشی کلیدی در تعیین موقعیت رقابتی یک بنگاه بازی می کند. منابع داخلی و خارجی بنیادهای قابلیت تولید یک بنگاه هستند. این قابلیت ها تکامل می یابد و انعکاس دهنده تغییراتی در مدارهای فناوریک است. این مسیرهای تکاملی بستگی به دانش علمی موجود دارد و با تلاشی برای بهبود عملکرد یک فناوری موردنظر به آن دامن زده شده است. درحالی که این فناوری وارد مرحله جدیدی می گردد، برخی شرکت ها عدم تطابقی را بین قابلیت های موجودشان و الزامات موردنیاز برای تجاری سازی موفق فناوری تجربه می کنند.یک شرکت با قابلیت های قوی تولید می تواند از یک مزیت رقابتی پایدار بهره مند گردد و به عملکرد برتر دست یابد. این قابلیت ها بنگاه را در توسعه محصولات جدید و تسریع در معرفی بازارشان قادر می سازد. با این حال، گاهی اوقات عوامل خارجی بازار، منابع تولیدی خاصی را محدود می نماید. برخی منابع تولیدی قابل معامله نیست و باید به صورت داخلی ساخته شود.علاوه براین، در بازارهای پویا، اعتمادی منحصر بر منابع داخلی قابلیت های تولید با اشکالاتی جدی مواجه می کند. محصولات جدید به طور فزاینده ای پیچیده است و نیازمند قابلیت های چندگانه ای است و شرکت های کمی به طور داخلی این قابلیت را دارا می باشند. همچنین توسعه منابع داخلی قابلیت های تولید یک فرآیند زمان بر و پرهزینه است که ممکن است سال ها به طول انجامد. پس از مونتاژ، این قابلیت ها باید نگهداری شوند. سیاست های سازمانی مشخص می نماید که این قابلیت ها که به روز رسانی می گردد، منجر به ناکارآیی می گردد. غلبه بر این ناکارآیی ها نیازمند مونتاژ قابلیت ها از منابع جدید داخلی و خارجی است. منابع خارجی تولید که بنگاه را قادر می سازد تا قابلیت های موردنیاز را به سرعت توسعه دهد، منجر به انعطاف پذیری و کاهش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیاست گذاری، نظام نوآوری بخشی، نظام نوآوری، دانشگاهها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، جاری سازی، تجاری سازی