منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، تحقیق و توسعه، فناوری پیشرفته

دانلود پایان نامه ارشد

تجاري سازي فرآيندي است كه طي آن ايده، نتيجه يا توليدات حاصل از بخش های تحقیقاتی در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش های صنعتی به محصولات، خدمات و فرآيندهاي قابل عرضه در بازار تبديل مي شود و از طريق آن يافتههاي حاصل از تحقيق به بازار آورده مي شوند و ايدهها يا يافتههاي جديد به محصولات و خدمات جديد يا فناوریهای فروختني در سراسر جهان، توسعه مي يابند. به عبارت ديگر تجاري‌سازي ، مجموعه تلاشهايي است كه به منظور فروش فعالیتهای تحقیقاتی با هدف كسب سود و ارتباط هرچه بيشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعي انجام می شود (تکاوید،2004)
اساس فرآيند تجاريسازي مشاركت بخش دارندگان دانش فنی و بخش صنعت، در تبديل نتايج تحقيقات به نوآوري است. در تجاريسازي، دارندگان دانش فنی عموما با يك مسئله انتقال تكنولوژي مواجه مي باشند. منظور از انتقال تكنولوژي انتقال يك ايده، روش، شي، مهارت، دانش فني، دارايي فكري ،كشف يا اختراع ناشي از پژوهش علمي اجرا شده در بخش تحقیقاتی به يك محيط صنعتي است كه در آن ممكن است به توسعه يا بهبود محصولات يا فرآيندها منجر شود اما اين کار نيازمند مراحل مختلف و متفاوتي است.شواهد زيادی از سراسر دنيا نشان مي دهد که هر چند تعداد زيادي از تحقيقات از نظر تکنيکي موفق بوده اند اما درصد اندکي از آنها در زمينه تجاري سازي به موفقيت دست يافته اند. طبق یکی از از مطالعاتی که داده های به دست آمده از مطالعات قبلی در مورد نرخ موفقیت نوآوری ها را با داده های مربوط به حق ثبت اختراعات، سرمایه گذاری در فعالیت های دارای ریسک و آمارگیری ها تلفیق کرده است، حدود 3000 ایده خام لازم است تا یک محصول کاملاً جدید و از نظر تجاری موفق به وجود آید (اعرابی،1386)
ازاینرو در این تحقیق به بررسی فرایند تجاریسازی و ارکان درگیر در این فرآیند می پردازیم. پیش از آنکه به مفهوم و ابعاد تجاری سازی فناوری بپردازیم، باید به این نکته اساسی توجه کرد که تجاری سازی به عنوان جزئی از فرآیند نوآوری مطرح بوده و در بستر این فرآیند معنی پیدا می کند. از نوآوری تعاریف متعددی وجود دارد، برخی نوآوري را فرآيند معرفي يك اختراع، يك ايده يا كاربرد جديد و تبديل آن براي استفاده عمومي می دانند(تید،2005)، و برخی نوآوری را به عنوان جستجو و کشف، توسعه، بهبود، پذیرش و تجاری سازی فرایند های جدید، محصولات جدید و ساختار های سازمانی و شیوه های جدید تعریف می نمایند (تکاوید،2004).به عبارتی نوآوری یعنی اختراع به اضافه تجاری سازی است (گلداسمیت،2003)
بنابراین ابتدا به تعاریف فناوری و فناوری برتر، نوآوری و تجاری سازی و به دنبال آن نوآوری بخشی و نوآوری باز می پردازیم و سپس وارد مباحث تجاری سازی شده و به مقایسه مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری می پردازیم تا مدلی فرآیندی به عنوان مدل مفهومی این تحقیق ارائه گردد.

2ـ2) تعاریف و مفاهیم فناوری و فناوری برتر:
برای فناوری تعاریف متفاوتی ارائه می گردد. فناوری عبارت است از فرآیند ترکیب نظام مند ابزار، دانش فنی، و اطلاعات لازم برای به کارگیری ابزار و نیز مهارت های انسانی موردنیاز برای استفاده از دانش و ابزار(خلیل،2000).
از دیدگاه اقتصاددانان فناوری دانشی است که در امر تولید، تجاری سازی و توزیع کالا و خدمات به کار می رود و وسیله ای است جهت ارتقای توانایی های فیزیکی و فکری انسان و ابزاری برای تبدیل منابع ساده به منابع و کالاهای پیچیده می باشد. در یک واحد صنعتی فناوری قابلیت ترکیب عوامل اصلی تولید و ایجاد محصول و به طور کلی مجموعه ای از ابزارهای فیزیکی (که خود حاصل فناوری است) و توانایی های فکری و مهارت های انسانی می باشد که نمود عینی آن ایجاد محصول یا ارائه خدمات است(خلیل،2000)
2ـ2ـ1) طبقه بندی فناوری از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
این طبقه بندی بر مبنای شدت تحقیق و توسعه در صنایع مختلف (و نه بر مبنای نوع محصولات آن ها) بنا شده است. شدت تحقیق و توسعه حاصل تقسیم هزینه های تحقیق و توسعه داخلی به گردش مالی دوره زمانی موردنظر به دست می آید. اگر این نسبت کمتر از 1% باشد، شدت تحقیق و توسعه کم، اگر بین 1%تا 4% باشد به شدت تحقیق و توسعه متوسط و در صورتی که این نسبت بیشتر از 4% باشد شدت تحقیق و توسعه را بالا می گویند.
براساس این طبقه بندی فناوری به 4 گروه تقسیم می شود:
فناوری پیشرفته: شامل صنایع هوافضا، کامپیوتر، تجهیزات اداری، الکترونیک، ارتباطات و داروسازی
فناوری متوسط-برتر: شامل صنایع تولید ابزار علمی، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات الکترونیکی، موادشیمیایی، دیگر تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات غیربرقی
فناوری متوسط-پایین: شامل صنایع تولید پلاستیک و لاستیک، فلزات غیرآهنی، فلزات آهنی، مصنوعات فلزی، پالایش نفت و کشتی سازی
فناوری پایین: شامل صنایع نشر و چاپ، نساجی، غذایی، چوب و اثاثیه چوبی، تولید انواع نوشیدنی و تنباکو(گزارش آمار نوآوری در اروپا،2006)
فناوری موردنظر در این تحقیق، نوعی از فناوری است که نمود عینی آن ایجاد محصول باشد که در امر تولید و تجاری سازی به کار می رود. همچنین در طبقه بندی انجام شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که فناوری به 4 گروه تقسیم می گردد، فناوری موردبحث در این تحقیق، فناوری پیشرفته می باشد.

2ـ2ـ2) فناوری پیشرفته:
فناوری پیشرفته دسته ای از فناوری است که از سرعت تغییر نوآوری و هزینه تحقیق و توسعه بیشتری برخوردار بوده و عموما در دست کشورهای پیشرفته به عنوان مزیتی نسبی است و در بازارهای جهانی و یکپارچه امروز کلید موفقیت و پیشتازی آن ها را رقم می زنند. فناوری برتر، فناوری است که یا در مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی است یا به علت جدید و پیچیده بودن آن در انحصار یک یا چند کشور می باشد(تدبیر،1374)
فناوری پیشرفته، یا اصطلاحا high-tech عرصه گوناگونی از صنایع از بیوتکنیک گرفته تا تجهیزات ارتباطی، ماشین های پردازشگر، تجهیزات پزشکی، ابزار آلات الکترونیکی و… را شامل می شود.اهمیت فناوری پیشرفته را می توان در نقش چشمگیر آن و احیا صنایع و مزیت های رقابتی حاصل از به کارگیری آن ها در صنایع مختلف دانست. صنایع برخوردار از فناوری برتر دارای ویژگی های خاصی هستند ازجمله:
تحصیلات بالا در بین کارکنان
سهم بالای هزینه های تحقیق و توسعه
حضور موثر در رقابت های بین المللی
بهره وری و ارزش افزوده بالا
دانش بر و سرمایه بر(فارستر،1371).
محصولات با فناوری پیشرفته احتیاج به فناوری های پیشرفته و سریع التغییر، هزینه تحقیق و توسعه زیاد و تاکید فراوان بر طراحی محصول دارند. این دسته از محصولات همچنین به زیرساخت های مکفی فناوری، نیروی انسانی بسیار متخصص و ارتباط قوی بین بنگاه ها از یک سو و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها از سوی دیگر نیاز دارند. البته برخی از محصولات این گروه نظیر تولیدات الکترونیکی نیاز به مونتاژ نهایی دارند که به دلیل کاربر بودن این مرحله از تولید انتقال آن ها به کشورهای با دستمزد کم، به صرفه است(مرکز صنایع نوین،1384).
به طور کلی فناوری پیشرفته دارای این ویژگی هاست:
تاثیر اقتصادی بنیادین و قابل توجهی دارد.
از مجرای تحقیق و توسعه های وسیع و عظیم تغذیه می شوند.
رشد فروش آن ها بیش از متوسط رشد فروش کل صنایع است(مرکز صنایع نوین،1384).
براساس تعاریف ارائه شده به طور خلاصه می توان گفت فناوری برتر، فناوری می باشد که هزینه تحقیق و توسعه بالا دارند. همچنین تاکید فراوانی بر طراحی محصول دارند.این گونه فناوری ها نیازمند زیرساخت های لازم و مکفی و نیروی انسانی متخصص برای طراحی و تولید می باشند.

2ـ3)مفاهیم نوآوری، سیستم های نوآوری و تجاری سازی:
همانگونه که گفته شد پیش از آنکه به مفهوم و ابعاد تجاری سازی فناوری بپردازیم، باید به این نکته اساسی توجه کرد که تجاری سازی به عنوان جزئی از فرآیند نوآوری مطرح بوده و در بستر این فرآیند معنی پیدا می کند. از نوآوری تعاریف متعددی وجود دارد، که در این جا ابتدا به مفاهیم عمومی نوآوری،انواع نوآوری و نوآوری بخشی و باز پرداخته می شود و سپس وارد موضوع تجاری سازی و فرآیند تجاری سازی و مفاهیم مرتبط به آن می شود.
از آنجا كه تعاريف مختلفي براي نوآوري ارائه شده است و گاهي واژة نوآوري، با واژه‌هاي ديگري نظير خلاقيت، اختراع و غيره همراه شده و حتي يكسان پنداشته مي‌شود، مناسب است كه تعاريف روشني از نوآوري و مفاهيم مرتبط با آن در اين بخش ارائه گردد.
2ـ3ـ1) تعريف عمومي نوآوري
تعاريف گوناگوني براي نوآوري وجود دارد كه هر يك از منظر خاصي به موضوع نگاه مي‌كند. با اين حال، اين تعاريف مختلف داراي مشتركاتي نيز هستند؛ از جمله اينكه:
نوآوري توأم با ايجاد تغيير است؛
نوآوري توأم با بروز چيزهاي جديد است؛
نوآوري معطوف به كاربرد ايده در بازار است؛ و
نوآوري ارتباط نزديكي با موضوعاتي نظير خلاقيت، تحقيق و توسعه دارد، اما با آنها متفاوت است.
حال، به برخي از تعاريف نوآوري مي‌پردازيم:
نوآوري، فرآيند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات و روشهاي جديد عمليات است (رابینز،1369)
نوآوري به اجرا گذاشتن يا توليد محصولات جديد، خدمات، اصول و يا قبول روشهاي نو، به صورت اقتصادي مي‌باشد. نوآوري با طرح و برنامه همراه است و جهت‌گيري آن در راستاي ايجاد فايده و منفعت اجتماعي است(رابینز،1369)
نوآوري به معناي ايجاد، قبول و اجراي ايده‌ها و فرآيندها و محصولات يا خدمات جديد است. بنابراين نوآوري، استعداد و توانايي تغيير يا انطباق را بوجود مي‌آورد (آقایی فیشانی، 1377)
فراگرد ايجاد فكرهاي جديد و تبديل آن فكرها به عمل و كاربردهاي سودمند را نوآوري
گويند (رضائیان،1380)
نوآوري نوعي تغيير ايجاد مي‌كند اما هر تغييري را نمي‌توان نوآوري ناميد. نوآوري تغييري بديع و تازه است كه بر اساس انديشه‌اي نو كه سابقة قبلي نداشته، بوجود مي‌آيد. از اين رو، اگر چه نوآوري تغيير است، اما هر تغييري نوآوري نيست (الوانی،1372)
فرايند نوآوري شامل به كارگيري اختراعات و فناوری هاي جديد براي خلق محصول، فرايند، يا سيستم جديد يا بهبود يافته است (خلیل،2000)
نوآوري عبارت است از به‌كارگيري دانش (تكنولوژيك يا بازاري) جديد براي عرضة محصولات يا خدمات جديدي كه مشتريان مي‌خواهند(خلیل،2000)
مفهوم نوآوري به خلق محصول، خدمت، يا فرايندي اشاره دارد كه براي يك سازمان جديد باشد. نوآوري، شامل عرضه به بازار است كه مي تواند به معناي تجاري شدن يا به معناي «در استفادة عمومي قرار گرفتن» باشد. نوآوري لزوماً در سطح جهان جديد نيست بلكه به شروع استفاده از يك ايده در سطح يك سازمان اطلاق مي‌شود؛ چه اين ايده قبلاً در سازمان ديگري استفاده شده باشد و چه نشده باشد(خلیل،2000)
فريمن2 نوآوري را به اين صورت تعريف مي‌كند: نوآوري فرآيندي است شامل فعاليتهاي فني، طراحي، ساخت، مديريت و فعاليتهاي تجاري در ارتباط بازاريابي محصول جديد (يا توسعه يافته) و يا اولين استفاده از يك فرآيند يا تجهيزات جديد (يا توسعه يافته) ساخت و توليد. در اين تعريف، نوآوري تنها تغييرات عظيم (اساسي) نيست بلكه مي‌تواند تغييرات جزيي يا تدريجي نيز باشد (فریمن،1974)
تعريف ديگر از ايكن وهيچ3 مي‌گويد كه ابتكار و نوآوري عبارتست از خلق يك محصول، خدمت يا فرآيندي كه براي يك سازمان جديد باشد و سبب حضور سازمان در بازار گردد. لزومي ندارد كه اين پديده براي كل جهان جديد باشد بلكه كافي است در يك سازمان براي اولين بار مطرح و پياده‌سازي شود. درنهایت از نظر جين و تريانديس4 فرآيند نوآوري تلفيقي از فناوری های موجود و اختراعات انجام شده را در بر دارد كه براي خلق يك محصول، فرآيند يا سيستم جديد و يا توسعه آنها به كار گرفته مي‌شود (محمودزاده،1380)

براساس تعاریف ارائه شده، نوآوری فرآیندی است که باعث ایجاد تغییری بدیع و تازه می گردد و شامل به کارگیری اختراعات و فناوری هایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، فناوری پیشرفته، صنایع هوایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیاست گذاری، نظام نوآوری بخشی، نظام نوآوری، دانشگاهها