منابع پایان نامه ارشد درباره توسل به زور، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ولي قواعد ناظر برحسن رفتار، يك بارديگر در مسئله آزادي از اسارت نيز خودنمايي مي كند وآن قاعده عدم توسل به زور است . مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه اي در1952 متذكر مي‌شود كه نبايد به اسيران جنگي جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد . همچنين كميته صليب سرخ جهاني كه در آزاد سازي اسيران دخيل است ، به شرط كسب اطلاعات موثق در اين خصوص كه ممكن است اسيران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهاي غير عادلانه ) برحسب زمينه هاي اعتقادي و نژادي و سياسي قرارگيرند ، آزادي اسيران را خلاف اصول حقوق بين الملل و حم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل، مخاصمات مسلحانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل