منابع پایان نامه ارشد درباره توسعه محصول جدید، نقشه راه، اعتبارسنجی، مدیریت هزینه

دانلود پایان نامه ارشد

واحد خاصی از شرکت انجام گرفته و پس از تکمیل هر مرحله، به واحدی دیگر برای انجام مرحله بعدی ارسال می شود. چنین رویکردی موجب می گردد که در مراحل مختلف فرآیند توسعه، پارامترهای ضروری که معمولاً مربوط به تغییر پیوسته محیط بود نادیده گرفته شود.
همانطور که گفته شد در مدلهای امروزی توسعه محصول جدید بجای انجام متوالی مراحل، بطور موازی و تقریباً همزمان مراحل توسعه را انجام می دهند. شکل 6.2 به مقایسه رویکردهای قدیمی و رویکرد جدید می پردازد.

شکل3.2: مقایسه رویکردهای قدیمی و جدید
با توجه به مشکلی که ذکر شد دانشمندان نگاه خود به فرآیند توسعه محصول جدید را تغییر داده و رویکردی جدید در این حوزه حاکم گردید که مبتنی بر توسعه همزمان و موازی مراحل توسعه محصول است. در این رویکرد مراحل بصورت تقریباً متوالی انجام می شوند با این تفاوت که هر مرحله بطور همزمان توسط چند بخش انجام می شود. یکی از مزایای این مدلها افزایش ارتباطات و استفاده بیشتر از تجارب بخشهای مختلف در فرآیند توسعه می باشد. همچنین زمان فرآیند توسعه کاهش یافته و کیفیت و عملکرد نهایی محصول بالاتر خواهد بود.
یکی از این مدلها در شکل 7.2 نشان داده شده است. ارهورن و استارک در این مدل با رویکردی یکپارچه به طراحی فرآیند توسعه پرداختند. همانطور که در شکل 7.2 واضح است، فرآیند توسعه بطور همزمان در چندین واحد انجام می گیرد. استفاده از این مدل موجب تسهیل نوآوری محصول، مدیریت هزینهها، دستیابی کامل به ویژگیهای مورد نظر و کوتاه شدن فرآیند توسعه میشود(دادگسون،2001).

شکل 4.2: مدل یکپارچه توسعه محصول جدید

2ـ6ـ5) مدل آزمون پس از هر مرحله
یکی از معروفترین الگوها که با رویکرد جدید طراحی شده است، الگوی “آزمون پس از هر مرحله”21 می باشد. این الگوکه به رویکرد مرحله ای یا قدم به قدم نیز در فرایند توسعه محصول شناخته شده است، توسط Cooper ارائه شد و یک روش کار مطمئن و اثربخش برای پروژه های توسعه محصول به حساب می آید. آنچه که بیش از پیش در مورد این الگو جلب توجه می کند، این است که در این الگو عدم قطعیت که از به کارگیری نوآوری و خلاقیت ناشی می شود کاهش خواهد یافت. در بین مراحل مختلف توسعه نقاط تصمیم گیری یا دروازه‌هایی وجود دارد که در این نقاط مشخص خواهد شد که آیا فرایند ادامه خواهد یافت یا خیر؟ تعداد این مراحل در ادبیات توسعه محصول، متفاوت ذکر شده است؛ به‌طوری که برخی آن را در دو مرحله (به عنوان مثالMoenaert et al., 1994)، برخی در شش مرحله (به عنوان مثال Cooper, 1998) و برخی دیگر در هفت تا نه مرحله (به عنوان مثال Hardingham, 1970) خلاصه کرده اند. تفاوت در تعداد مراحل بستگی به نوع خدمت یا کالایی است که توسعه جدید آن مد نظر است.
برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل دقیق و شدید بر انواع وظایف و فرایندهای کاری در این الگو مشاهده می شود. اکثر سازمانها علاقه زیادی به استفاده از این روش در فرایندهای توسعه محصول خود دارند و اصرار آنها بر استفاده از این الگو از آنجا سرچشمه می گیرد که شیوه مدیریت، کنترل و هدایت این روش را نسبت به سایر الگوها آسانتر می دانند. همچنین به دلیل وجود رویه های مشخص و عادی در این الگو، یادگیری و خلاقیت چندانی در آنها محسوس نیست.

شکل5.2: مدل “آزمون پس از هر مرحله”، (کوپر،2003)
فرایند مرحله-دروازه یک نقشه راه عملیاتی شده برای هدایت پروژه های محصولات جدید از مرحله ایده تا مرحله قراردادن آن در بازار می باشد. براساس مطالعه ای که اخیرا بر روی فرآیند توسعه محصولات جدید در منابع مختلف صوت گرفته نزدیک به 60% از شرکت ها از فرایند مرحله-دروازه برای هدایت فعالیت های توسعه ای خود در زمینه محصولات بهره می برند.
مدل مرحله-دروازه فرایند ایده تا بازار را به یک مجموعه متوالی از مراحل و نقاط تصمیم تفکیک می نماید. درواقع فرایند مرحله-دروازه براساس مراحل مجزایی از فعالیت ها که به وسیله نقاط تصمیم گیری از یکدیگر تفکیک شده بنا گردیده است. در این مدل مرحله جایی است که در آن اقدام به وقوع می پیوندد و دروازه جایی است که در آن اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا عدم ادامه مسیر توسعه صورت می گیرد. این شکل مراحل اصلی در فرایند توسعه محصول جدید را که با یک ایده آغاز می شود و با استقرار موفق یک محصول جدید در بازار به اتمام می رسد، تشریح می کند.
در مدل مرحله-دروازه هریک از مراحل نیز درون خود دارای فعالیت های متعددی می باشند که به منظور کوتاه کردن زمان رسیدن به بازار برخی از آن مراحل به صورت موازی انجام می پذیرد.
مراحل اصلی و نقاط تصمیم گیری موجود در مدل مرحله-دروازه عبارتند از:
مرحله صفر: ایده پردازی
تصمیم اول: غربال ایده
مرحله یک: بررسی اولیه
تصمیم دوم: غربال ثانویه
مرحله دوم: بررسی تفصیلی
تصمیم سوم: اقدام برای توسعه
مرحله سوم: توسعه
تصمیم چهارم: اقدام برای تست
مرحله چهارم: انجام تست و معتبر سازی
تصمیم پنجم: اقدام برای تجاری سازی
مرحله پنجم: تولید صنعتی و ورود به بازار
فرآیند “آزمون پس از هر مرحله” یک نقشه راه مفهومی و عملیاتی برای هدایت یک پروژه توسعه محصول جدید از مرحله ایده تا معرفی به بازار می باشد و در حقیقت یک طرح اولیه برای مدیریت موثر و کارای این فرآیند است. همانطورکه در شکل …. نشان داده شده است، رویکردهای “آزمون پس از هر مرحله” فرآیند توسعه محصول جدید را به مراحلی از پیش تعین شده تقسیم کرده که هرکدام از این مراحل نیز از مجموعهای از فعالیتهای موازی، چند وظیفهای و مشخص تشکیل شده اند. در ابتدای ورود به هر مرحله یک مرحله آزمون انجام می گیرد که ماهیتی شبیه به کنترل کیفیت دارد و در مورد ادامه و یا توقف فرآیند تصمیم گیری می شود.(موسایی،1387)
در شکل فوق، مراحل قسمتی از فرآیند می باشند که فعالیتها در آن انجام می شوند. افرادی که در تیم پروژه فعالیت می کنند وظیفه جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد ادامه یا خاتمه دادن فرآیند را برعهده دارند. نکته قابل توجه در این مدل ماهیت چندوظیفهای بودن مراحل است و هیچ مرحلهای بطور مجزا به R&D و یا بازاریابی اختصاص ندارد. هر مرحله شامل مجموعهای از فعالیتهای موازی می باشد که توسط افرادی با تخصصهای مختلف و از واحدهای مختلف شرکت، انجام می گیرد. این افراد تحت عنوان یک تیم با یکدیگر فعالیت می کنند و توسط یک مدیر پروژه هدایت می شوند.
به منظور مدیریت کردن ریسک در این روش، فعالیتهای موازی در هر مرحله باید بگونهای طراحی شوند که اطلاعات ضروری فنی، عملیاتی، مالی و بازاریابی در آن مرحله جمعآوری شوند تا ریسکهای فنی کسبوکار کاهش یابد. هزینه هر مرحله بیشتر از مرحله قبل است بگونهای که استراتژی این روش برمبنای تعهدات افزایشی در هر مرحله است. در صورتیکه عدماطمینانهای کاری کاهش یابد می توان هزینههای بیشتری به پروژه تخصیص داد و بدین صورت ریسک را کنترل کرد.
جریان عمومی فرآیند کلی روش “آزمون پس از هر مرحله” نشان داده شده است. در این شکل پس از شکل گیری ایده پنج مرحله کلیدی وجود دارد:
مرحله اول ـ تعیین محدوده: بررسی کلی و تعیین پیکرهبندی کلی پروژه.
مرحله دوم ـ ایجاد ساختار کسبوکار: تعیین ریز وظایف و بررسی واقعبینانه کار که منجربه شکلگیری ساخار کسبوکار، تعریف محصول، تطبیق کسبوکار و یک برنامه عملیاتی دقیق برای مرحله بعد می شود.
مرحله سوم ـ توسعه: طراحی و توسعه دقیق محصول جدید انجام می شود، فرآیند ساخت (یا بهرهبرداری) برنامهریزی می شود، برنامههای عملیاتی و بازاریابی توسعه داده می شوند و برنامههای آزمون در مرحله بعد طراحی می شوند.
مرحله چهارم ـ آزمون و اعتبارسنجی: بازبینی، اعتبارسنجی، بازاریابی و تولید اولیه محصول جدید انجام می گیرد.
مرحله پنجم ـ معرفی به بازار: تجاریسازی کامل محصول؛ آغاز تولید صنعتی و فروش محصول.
در نگاه نخست، این شکل مراحل ساده به هم مرتبطی را در قالبی منطقی به تصویر می کشد. اما چیزی که در این شکل پیداست تنها یک دید کلی از این مدل می باشد. اما با تمرکز کردن بر روی جزئیات فرآیندهای واقعی یک شرکت در می‌یابیم که فعالیتهای پیچیدهتری در هر مرحله صورت می گیرد. بطور خلاصه، بررسی عمیق فرآیندهای شرکت می تواند یک “نقشه راه”- هرآنچه که دانستن آن برای تکمیل موفقیتآمیز مراحل فرآیند و پروژه لازم است- عملیاتی و دقیق در اختیار تیم پروژه قرار دهد.(کوپر،2003)
قبل از ورود به هر مرحله یک آزمون انجام می شود که در مورد ادامه یا خاتمه فرآیند باید تصمیمگیری شود. آزمونهای موثر یکی از عوامل اساسی موفقیت در توسعه سریع محصول جدید است:
آزمونها به عنوان نقاط بررسی و کنترل کیفیت مورد استفاده قرار می گیرند: “آیا پروژه با روشی مناسب اجرا می گردد؟”
آزمونها همچنین به عنوان نقاط ادامه خاتمه و تصمیمات الویتبندی فعالیتها مورد استفاده قرار می گیرند. آزمونها این امکان را فراهم می کنند که پروژهها در مراحل میانی مانند حرکت در مسیر یک قیف گلچین شوند.
نهایتاً آزمونها جایی هستند که در مورد تعهد به تخصیص منابع و مسیر پیشرو در مرحله بعد تصمیمگیری می شود. جلساتی که برای این آزمونها برگزار می گردد، معمولاً متشکل از مدیران ارشد بخشهای مختلف می باشد که باید منابع مورد نیاز پروژه را در مرحله بعد تامین کنند. به این افراد در اصطلاح “دروازه بان”22 گفته می شود.
این دروازه ها ویژگیهای مشترکی دارند:
قابلیت تحویل: منظور ورودیهایی است که مدیر پروژه و اعضای تیم به جلسات بازنگری در مرحله آزمون ارائه می کنند. این ورودیها نتایج فعالیتهای مرحله قبلی هستند و برمبنای چکلیست استانداردی که برای هر جلسه تعیین گردیده مهیا می شوند.
معیارها: معیارها، پرسشها و متریکهایی هستند که برمبنای آنها در مورد ادامه و یا خاتمه پروژه تصمیمگیری می شود.
خروجیها: خروجیها نتایج بازنگری و بررسیهای آزمونها می باشند و از جنس تصمیم هستند (ادامه/خاتمه/توقف مقطعی/ تکرار).
نمونه ای از جزئیات یک مدل “آزمون پس از هر مرحله” در مورد محصولی خاص در جدول 4.2 ارائه گردیده است.

جدول 2.2: یک مدل “آزمون پس از هر مرحله” در صنعتی خاص(صنایع دفاع،1389)
مرحله
جزئیات
ایده
کشف ایده
دروازه(آزمون) 1
غربال کردن ایده

آیا این ایده ارزش کار کردن را دارد؟
مرحله 1
بررسی اولیه

ارزیابی بازار اولیه

ارزیابی فنی اولیه

ارزیابی مالی و کسب و کار اولیه

برنامه ریزی عملیاتی برای مرحله 2
دروازه(آزمون) 2
غربال ثانویه

آیا بررسی گستردهتر ایده توجیه پذیر است؟
مرحله 2
بررسی دقیق

مطالعه خواسته ها و نیازهای مشتری

تحلیل رقابتی

ارزیابی امکانپذیری فنی

ارزیابی عملیات

تعریف محصول

تحلیل مالی
دروازه(آزمون) 3
تصمیمگیری برای توسعه

آیا این کسبوکار مناسب به نظر می رسد؟
مرحله 3
توسعه

کار بر روی توسعه فنی

تولید سریع نمونه اولیه

بازخورد اولیه مشتری

توسعه نمونه اولیه

آزمایش داخلی نمونه اولیه

توسعه فرآیند عملیات

برنامهریزی برای معرفی کامل
دروازه(آزمون) 4
تصمیمگیری برای آزمایش

آیا پروژه باید مورد آزمایش بیرونی قرار گیرد؟
مرحله 4
آزمایش و اعتبارسنجی

توسعه آزمایش داخلی

آزمایشات مربوط به مشتری

اکتساب تجهیزات تولید

آزمایشات تولید/عملیات

آزمایش بازار

نهایی کردن برنامه های عملیاتی و معرفی به بازار

برنامهریزی بعد از معرفی و ادامه چرخه عمر محصول
دروازه(آزمون) 5
تصمیمگیری برای معرفی به بازار

آیا محصول برای معرفی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، توسعه محصول جدید، تجاری سازی فناوری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جاری سازی، تجاری سازی، تجاری سازی فناوری