منابع پایان نامه ارشد درباره تلفن همراه، کیفیت زندگی، قیمت تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

بسیاری، در افراد مبتلا به صرع مقاوم، در بخش درمان و چگونگی تاثیر آن بر کیفیت زندگی، در حوزه عملکرد جسمی، عاطفی / رفتاری، اجتماعی، و شناختی صورت گرفته است. اینها موضوعاتی هستند که منعکس کننده تاثیر منفی صرع در کیفیت زندگی بیماران صرعی هستند که ﻣﯽتوان مهمترین آنها را به این صورت نام برد: عدم اطلاع از وقوع آن، خطراتی که محیط ممکن است برای این بیماران در اثر بروز حمله صرع به وجود آورد و مشکلات فیزیولوژیکی که بعد از حمله صرع ممکن است منجر به مرگ فرد شود. تمام این ها عواملی هستند که به عنوان مانع برای تحصیل و حضور بیشتر در اجتماع ﻣﯽباشند. کاربرد این تحقیق در بخش مربوط به بیماری صرع ﻣﯽباشد، تا با کنترل بیماران صرعی از خطر بروز حمله SUDEP جلوگیری کرده و در هر زمان و مکانی با صرف زمان و هزینه کمتر و کاهش استفاده از تجهیزات بیمارستانی و پزشک، این افراد را تحت کنترل بیشتری داشته باشد.
سوالاتی که این پایاﻥنامه باید به آن پاسخ دهد :
مهمﺗﺭین معضلی که یک بیمار مبتلا به صرع و اطرافیان او را رنج مـﯽدهد، ﺑﻰخبری از زمان حملات صرع و بالتبع آن عدم آمادگی لازم در مواجه با آن است، سوالی که مطرح است اینکه امروز به مدد بهرﻩگیری از پیشرفت ﻫﺎی فناوری موبایل، آیا بیماران صرع هم امکان این را مي‏یابند که از طریق این فناوری آمادگی خود را در مواجه با این بیماری افزایش دهند؟
بدون صرف کردن زمان و هزینه اضافی، از آن جایی که تجهیزات بیمارستانی هزینه بالایی دارد و بیمار را مجبور ﻣﯽکند در لحظاتی که دچار حمله صرع ﻣﯽشود در مکان خاصی باشد، آیا ﻣﯽتوان از طریق فناوری موبایل به طور مداوم در تمام لحظات این بیماری را کنترل کرد؟
آیا از مقالات و تحقیقات موجود در زمینه حسگرهای بیسیم ﻣﯽتوان ابزاری برای اندازﻩگیری رسانایی پوست طراحی کرد؟
امکان مراحل ساخت این ابزار در کشور ایران به چه صورتی است و آن را چگونه ﻣﯽتوان بوﻣﻰسازی کرد؟
این ابزار چگونه ﻣﻰتواند به صورت بیسیم با تلفن همراه ارتباط برقرار کرده و یک سیستم سختﺍفزاری و نرﻡﺍفزاری موبایل برای نظارت بر بیماران صرع ایجاد نماید؟
طراحی و پیاده سازی الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی (SVM ) برای تشخیص تشنج بیماران صرعی در نرﻡﺍفزار موبایل چگونه امکان پذیر است؟
1-6 جنبه جديد بودن و نوآوري پژوهش
با طراحی و ساخت این سنسور در کشور با وجود تحریم های گسترده ی موجود و هزینه هایی که برای خرید هر یک از قطعات سنسور پیشنهادی وجود دارد، ﻣﯽتوان قیمت تمام شده آن را پایین تر از هزینه موجود [10] [11] برآورد کرد. با استفاده از حسگر رسانایی پوست و فناوری آندروید در گوشی های همراه، این سیستم سختﺍفزاری _ نرﻡﺍفزاری موبایل، برای بیشتر افراد جامعه در دسترس خواهد بود و امکان هشدار به بیمار و پزشک را در هر مکان و زمانی ایجاد ﻣﯽکند.
1-7 ساختار پژوهش
در اين پژوهش به منظور ارائه چارچوبي جامع براي طراحي سنسور تشنج و نيز پياده‏سازي سختﺍفزاری و بخش نرﻡﺍفزاری آن براي گوشي‏هاي با سيستم عامل آندرويد، شش فصل زير تدوين شده است:
فصل اول، شامل کليات پژوهش ﻣﯽباشد، اين فصل به شرح مقدمه‌اي بر موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت پرداختن به آن، اهداف پژوهش و ساختار کلي آن پرداخته است.
فصل دوم، پيشينه‏ي پژوهش را دربرمی گيرد. در اين فصل به مرور تحقيقات انجام شده در زمينه‏ي موضوع اين پايان‏نامه و ساير کارهاي پژوهشي مرتبط، اعم از مقالات نوشته شده و سنسورهای ساخته شده پرداخته شده است. در ادامه فصل اشاره ای اجمالی به اهميت استفاده از تلفن همراه و نقش آن در پياده سازی بحث Mobile Health شده است.
فصل سوم، اطلاعات بالینی که در تشخیص تشنج ﻣﯽتوانند کمک کنند مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه آن سنسورهای پیشنهادی مورد بررسی واقع شده است.
فصل چهارم، طراحي سنسور پيشنهادی برای تشخيص تشنج مورد بحث قرار گرفته است. در اين فصل با پرداختن بيشتر قطعات سختﺍفزاری سنسور شتاﺏسنج و رسانايی پوست، در ادامه بخش نرﻡﺍفزاری کار در میکروکنترلر و آندروید مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم، مربوط به بحث دادﻩکاوی دادﻩهای خام در نرﻡﺍفزار Weka و نحوه انتخاب بهترین ویژﮔﻰها می باشد.
فصل ششم، نتيجه‏گيري و طرح پيشنهادات ﻣﯽباشد. در اين فصل پس از جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از مطالب ارائه شده در فصول قبل، نتايج پياده‏سازي سنسور توضيح داده خواهد شد. در پايان نيز راهکارهايي براي بهبود و ادامه‌ي تحقيق در آينده پيشنهاد ﻣﯽشود.
1-8 خلاصه‏ي فصل
در اين فصل به منظور معرفي پژوهش، کلياتي از آن شامل: ضرورت انجام پژوهش, اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و جنبه‏ي جديد بودن پژوهش بيان شد. در پايان فصل نيز ساختار کلي پايان‏نامه و مروري بر مطالب فصل‏هاي بعدي ارائه شد.

فصل دوم :
پيشينه‏ي پژوهش

2-1 مقدمه
برای کنترل و درمان صرع بیش از دهها داروی ضد تشنج در دسترس هست. این داروها به طور معمول به دنبال جلوگیری از توسعه تشنج با کاهش تحریک عصبی یا افزایش بازدارندگی هستند. در برخی موارد دیگر افرادی که از نظر پزشکی مبتلا به نوعی از صرع مقاوم هستند، ﻣﯽتوانند برای جراحی کاندید شوند، البته اگر صرع آﻥها از نوع partial باشدکه معمولاً تشنج در این موارد مربوط به وجود تومور در مغز ﻣﯽباشد [10]. اما در انواع دیگری از تشنج که به دارو پاسخگو نیست، یا تشنج از نوع partial ﻧﻤﻰباشد و یا فرد تمایلی به عمل جراحی برای قرار دادن ایمپلنت پزشکی ندارد بهترین راه کنترل ونظارت مداوم بر فرد است. در ادامه روشﻫﺎی درمانی و کنترل صرع با کمک اعمال جراحی و سپس کنترل و نظارت بر بیماری با کمک سنسورها بحث ﻣﯽشود.
2-2 روشﻫﺎﻱ درمان و کنترل صرع از طريق عمل جراحی
در این بخش به بررسی اجزاء، محل قرارگیری و نحوه عملکرد ایمپلنت هایی ﻣﯽپردازیم که برای شناسایی و کنترل صرع در داخل بدن بیمار با کمک جراحی قرار داده ﻣﯽشوند. با پیشرفت اعمال و وسایل جراحی، پزشکان و محققان به دنبال روشﻫﺎیی هستند که به صورت داخلی بتوانند تشنج را مهار و کنترل کنند. در یکی از این روشﻫﺎ که متداول تر و قدیمی تر از بقیه روشﻫﺎست با تحریک عصب واگ (VNS4) اقدام به درمان صرع ﻣﯽکنند. در اين روش يك محرك كوچك زير پوست گردن نزديك عصب واگ در قسمت چپ گذاشته مي‌شود اين محرك، عصب واگ را در فواصل زماني معيني تحريك مي‌كند و با انتشار اين تحريكات از طريق عصب به مغز فعاليت تشنجي متوقف مي‌شود [12]. در روشی دیگر با نام تحریک عمیق مغزی (DBS5) با یک ضربان ساز در زمان بروز علائم صرع شوک الکتریکی به قشر مغز برای توقف آن فرستاده ﻣﯽشود [13]. روش دیگری که تحت بررسی توسط FDA6 هست تحریک عصبی پاسخگو (7RNS) است که با کاشت دو الکترود به صورت سطحی و عمقی در مغز نسبت به دو روش اخیر مدیریت بهتری برای کنترل صرع دارد [14]. در جدیدترین روش در یکی از دانشگاههای استرالیا ایمپلنت مغزی پیش بینی کننده مغزی در حال آزمایش است، در این روش با استفاده از الکترودهای کار گذاشته شده بین جمجمه و قشر مغز به طور مداوم داده‌های فعالیت الکتریکی (EEG) مانیتور می‌شود. الکترودها به یک وسیله‌ی دومی که زیر پوست در ناحیه‌ی سینه ایمپلنت شده متصل هستند که این اطلاعات را به صورت بدون سیم به یک دستگاه کوچک دستی ارسال می‌کند و دستگاه احتمال وقوع تشنج را محاسبه ﻣﯽنماید [15].
2-3 روشﻫﺎﻱ درمان و کنترل صرع با کمک سنسورها
دلایل اصلی که چرا بسیاری از مطالعات بر روی تشخیص اولیه و یا پیش بینی تشنج با استفاده از EEG (قشر مغز و داخل جمجمه) تمرکز دارند واضح است، از آن جایی که صرع یک بیماری عصبی است، هدف نهایی باید برای جلوگیری از آسیب به مغز بوسیله جلوگیری از تشنج باشد. الکتروگرافیکی تشنج مـﯽتواند قبل از شروع و انتشار تشنج بالینی قابل مشاهده باشد، در نتیجه به پیش بینی و پیشگیری از تشنج بالینی یا SUDEP بسیار کمک خواهد کرد. وجود خطرات کاشت سیستمﻫﺎی داخل جمجمه و درد و ناراحتی ناشی از دستگاهﻫﺎی متصل به سر، تردیدهایی را برای استفاده دائمی از این سیستمﻫﺎ به وجود ﻣﯽآورد [16]. با توجه به این که هیچ دستگاه داخل مغزی ایده آلی هنوز در دسترس نیست و با توجه به بسیاری از پیشرفتﻫﺎﻱ تشخیص تشنج بدون EEG که حاصل شده است [17]، در ادامه به معرفی پرکاربردترین سنسورها در حوزه تشخیص و تجارت خواهیم پرداخت. اکثر مهندسان و دانشمندان علوم اعصاب در شناخت بیشتر ارتباط بین مغز و صرع تمرکز کردﻩاند تا در شناخت ارتباط بین مغز و بدن. سیگنال خارجی بدن ناشی از قشر مغز که تحت کنترل قشر مغز و تغییرات توسط تشنج نیز هستند، ﻣﯽتوانند اطلاعات غیر مستقیم و ارزشمندی در مورد حالتﻫﺎﻱ مختلفی از مغز ارائه کنند [18].
2-4 مرور مقالات مرتبط
دسته ای از سنسورها به طور معمول در اتاق خواب بیمار و به صورت ثابت قرار ﻣﯽگیرند و محل قرار گیری آنﻫﺎ بیشتر در تشک، بالش، پتو و یا تخت خواب بیمار است. استفاده از این سنسورها به این صورت بیشتر متمرکز بر شناسایی و دادن هشدار به پرستار، برای ارائه کمکﻫﺎﻱ اولیه به بیمار مصروع، در طول شب ﻣﯽباشد و ﻣﯽتوان گفت دقت خوبی را به علت نبود فعالیتﻫﺎﻱ اضافی روزانه دارا هستند.
سنسورهای ثابت اگرچه دقت بالا و خطای کمتری دارند، اما برای جلوگیری از واقع شدن فرد مصروع در شرایط خطرناک و نظارت مداوم بر وضعیت وی ما احتیاج به تجهیزاتی داریم که بتواند همیشه و در هر مکان و زمانی همراه وی باشد. دسته بعدی سنسورهای همراه هستند که با کمک آنﻫﺎ بیماران به طور مداوم تحت کنترل هستند و از طرفی آزادیﻫﺎﻱ لازم برای بیمار را در انجام فعالیتﻫﺎﻱ روزانه فراهم ﻣﯽآورند.
تشک فشار را ﻣﯽتوان برای شناسایی تخت خواب خالی (سقوط یا خوابگردی) مورد استفاده قرار داد [19]، اگر چه به طور خاص، به عنوان یک روش برای تشخیص تشنج طراحی نشدﻩاند، بلکه بیشتر این تشکﻫﺎ ترکیبی با دیگر روشﻫﺎﻱ تشخیصی هستند، به عنوان مثال با برخی از دستگاهﻫﺎﻱ تشخیص تشنج مثل رطوبت، صدا، ECG8 و ACM9.
رطوبت سنجﻫﺎ ﻣﯽتواند برخی از علائم تشنج، از جمله ترشح بزاق، استفراغ و بی اختیاری را تشخیص دهند. یکی از مشکلات آنها این است که این تظاهرات به طور انحصاری مربوط به تشنج نیست. با این حال، برخی از سیستمﻫﺎﻱ تشخیص تشنج تجاری با استفاده از صفحه ای از سیمﻫﺎﻱ سنسور که با نقره به منظور سنجش رطوبت ترکیب شده و با روشﻫﺎﻱ تشخیص دیگر متصل شدﻩاند [20] [19].
تشخیص ویدئویی بخشی از استاندارد طلایی برای شناسایی تشنج است. در حالت بدون تماس آن، منعکس کنندهﻫﺎﻱ موج مادون قرمز به نقاط مربوط به اعضاء حرکتی بدن متصل ﻣﯽشوند (به عنوان مثال مفاصل و اندام ها) [21]. ویدئو حتی ممکن است برای تشخیص ضربان قلب و سرعت تنفس مورد استفاده قرار گیرد [22] [23]. یکی از نقاط ضعف تشخیصﻫﺎﻱ ویدئویی دشواری تشخیص حرکت در زیر پتو و یا نیاز به خوابیدن بدون پتو است. علاوه بر این، برای ثبت تمام جنبهﻫﺎﻱ حرکتی، بیمار باید به طور مداوم در محدوده یک یا چند دوربین باشد (این مشکل در شب کمتر است) [24]. شناسایی با دوربینﻫﺎﻱ گرمایی یا حرارتی با امواج مادون قرمز از بدن و از زیر پتو و لباس نیز ﻣﯽتواند مورد استفاده قرار گیرد. این دوربینﻫﺎ همچنین قادر به تشخیص تنفس هستند. معایب این دوربینﻫﺎ شامل قابلیت اطمینان در حال حاضر (به عنوان مثال دقت و رزولوشن این دوربینﻫﺎ به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از دوربینﻫﺎﻱ نوری است) و هزینهﻫﺎﻱ بالای آنها است [16].
برای ضبط سیگنالﻫﺎﻱ عضلانی، دستگاه EMG10 به خوبی برای تشخیص تشنجﻫﺎﻱ تونیک و فاز اولیه تشنج تونیک کلونیک مناسب است [25]. فاز کلونیک شامل دشارژهای EMG در مدت زمان ثابت و قابل توجه (2.0 ثانیه) است که توسط دورهﻫﺎﻱ خاموشی (SP11) از هم جدا شده و به صورت نمایی افزایش در مدت زمان آنﻫﺎ دیده ﻣﯽشود – ویژﮔﻰهایی که ﻧﻤﻰتواند به طور ارادی باز تولید شوند. آخرین SP در تشنجﻫﺎ با بالاترین فرکانس EMG بیشترین طول را دارد نظر به اینکه که انرژی آخرین کلونوس12 در تشنج با فاز کلونیک کوتاه، بیشترین مقدار را دارا است. ویژگیﻫﺎﻱ خاصی از دینامیک فعال سازی ماهیچه در طول GTCS13 شناسایی شد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره دوران کودکی، کشورهای در حال توسعه، رژیم غذایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیستم عصبی، تحلیل اطلاعات، انتقال اطلاعات