منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ارزیابی کیفی، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

معیارهای پژوهش همزمان به تعداد کارشناسان جامعه آماری 97 پرسشنامه (پرسشنامه شماره یک) در بین کارشناسان و آگاهان موضوع در خصوص ارزیابی کیفی از ادارات مدیریت کالا، خدمات فنی و مهندسی، مهندسی طرحها، کارشناسان ارشد نگهداری و تعمیرات، اعضاء کمیسیون های مناقصات و کمیته فنی و بازرگانی توزیع و تعداد63 پرسشنامه جمع آوری گردید که خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آمار توصیفی داده ها به شرح ذیر می باشد.
4-1-2- آمار ، اطلاعات و توزیع پاسخ دهندگان پرسشنامه :
توزیع پاسخ دهندگان به سئوالات پرسشنامه از لحاظ سابقه کاری ، مدرک تحصیلی و مسئولیت انجام کار به شرح جدول زیر می باشد .
Case Summariesa
sample
sabeghe kari
graduation degree
responsibility
1
5 to 10 year
lisans
karshenas
2
up to 20 year
lisans
karshenas
3
up to 20 year
diplom
reiss & sarparast
4
up to 20 year
diplom
karshenas
5
10 to 15 year
lisans
karshenas
6
up to 20 year
diplom
reiss & sarparast
7
to 5 year
foghediplom
karshenas
8
up to 20 year
diplom
karshenas
9
15 to 20 year
lisans
modir
10
up to 20 year
diplom
karshenas
11
to 5 year
lisans
karshenas
12
to 5 year
foghe lisans and up
karshenas
13
5 to 10 year
lisans
karshenas
14
to 5 year
lisans
karshenas
15
up to 20 year
lisans
reiss & sarparast
16
to 5 year
lisans
karshenas
17
to 5 year
lisans
karshenas
18
5 to 10 year
lisans
karshenas
19
up to 20 year
diplom
modir
20
5 to 10 year
foghe lisans and up
karshenas
21
to 5 year
diplom
karshenas
22
5 to 10 year
foghediplom
karshenas
23
up to 20 year
diplom
karshenas
24
5 to 10 year
lisans
karshenas
25
to 5 year
diplom
karshenas
26
10 to 15 year
lisans
reiss & sarparast
27
10 to 15 year
lisans
modir
28
up to 20 year
foghediplom
reiss & sarparast
29
10 to 15 year
lisans
reiss & sarparast
30
10 to 15 year
lisans
reiss & sarparast
31
15 to 20 year
lisans
modir
32
5 to 10 year
lisans
reiss & sarparast
33
to 5 year
lisans
karshenas
34
5 to 10 year
foghe lisans and up
reiss & sarparast
35
to 5 year
lisans
karshenas
36
10 to 15 year
lisans
karshenase arshad
37
to 5 year
foghe lisans and up
karshenase arshad
38
to 5 year
lisans
karshenas
39
to 5 year
foghe lisans and up
karshenase arshad
40
5 to 10 year
lisans
karshenase arshad
41
10 to 15 year
lisans
reiss & sarparast
42
to 5 year
foghe lisans and up
karshenas
43
to 5 year
foghe lisans and up
karshenas
44
5 to 10 year
lisans
reiss & sarparast
45
5 to 10 year
lisans
karshenas
46
to 5 year
lisans
karshenas
47
to 5 year
lisans
karshenas
48
to 5 year
lisans
karshenas
49
to 5 year
foghe lisans and up
karshenas
50
to 5 year
foghe lisans and up
karshenase arshad
51
to 5 year
foghe lisans and up
karshenas
52
5 to 10 year
lisans
karshenas
53
to 5 year
foghe lisans and up
karshenase arshad
54
10 to 15 year
lisans
karshenase arshad
55
up to 20 year
lisans
modir
56
15 to 20 year
lisans
reiss & sarparast
57
up to 20 year
lisans
reiss & sarparast
58
10 to 15 year
lisans
reiss & sarparast
59
up to 20 year
diplom
reiss & sarparast
60
to 5 year
foghe lisans and up
karshenase arshad
61
10 to 15 year
lisans
reiss & sarparast
62
10 to 15 year
foghe lisans and up
reiss & sarparast
63
up to 20 year
lisans
reiss & sarparast
Total
N
63
63
63
a. Limited to first 100 cases.
جدول 4 – 1 : توزیع پاسخ دهندگان به سئوالات پرسشنامه
4-1-3- آمار ، اطلاعات وفراوانی پاسخ به سئوالات پرسشنامه :
تعداد فراوانی پاسخ های هر سئوال به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است . در ستون اول از سمت راست تعداد پاسخ هایی که کارشناسان در مورد سئوالات نظری نداشته و پاسخی به سئوالات نداده اند ، مشخص گردیده است .

Frequency of number of response to question
question
verylow
low
middle
high
veryhigh
sum
Missing N
1
0
4
8
22
28
62
-1
2
0
1
12
33
16
62
-1
3
0
3
7
29
24
63
0
4
0
8
12
26
16
62
-1
5
0
2
10
24
27
63
0
6
0
3
8
26
26
63
0
7
0
4
9
32
18
63
0
8
0
1
7
12
43
63
0
9
1
2
12
25
23
63
0
10
0
0
7
10
46
63
0
11
2
7
33
13
7
62
-1
12
0
0
8
30
25
63
0
13
0
1
4
25
31
61
-2
14
0
0
8
28
27
63
0
15
1
6
24
24
7
62
-1
16
0
0
14
23
26
63
0
17
0
3
12
31
16
62
-1
18
0
1
4
24
34
63
0
19
0
1
3
22
37
63
0
20
0
2
12
35
14
63
0
21
0
0
8
40
15
63
0
22
0
2
7
27
27
63
0
جدول 4 – 2 : آمار ، اطلاعات وفراوانی پاسخ به سئوالات پرسشنامه

4-1-4- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی پرسشنامه :
تجزیه و تحلیل یافته های پرسشنامه از لحاظ مدرک تحصیلی ، سابقه کاری و نوع مسئولیت به شرح جدول ذیل می باشد . همانطور که مشاهده می گردد میانگین کارشناسانی که پرسشنامه را تکمیل نموده اند از لحاظ مدرک تحصیلی لیسانس ، از لحاظ سابقه کاری 5 تا 10 سال و از لحاظ نوع مسئولیت کاری در رده کارشناس بوده اند . از طرفی دیگر، واریانس و انحراف معیار میزان تحصیلات از میزان سابقه کاری و نوع مسئولیت کمتر می باشد .
Descriptive statistical for samples – Frequencies

graduation degree
sabeghe kari
responsibility
N
Valid
63
63
63

Missing
0
0
0
Mean
2.84
2.57
1.94
Std. Error of Mean
.118
.197
.134
Median
3.00
2.00
1.00
Mode
3
1
1
Std. Deviation
.937
1.563
1.061
Variance
.878
2.442
1.125
Range
3
4
3
Minimum
1
1
1
Maximum
4
5
4
Sum
179
162
122
Percentiles
25
3.00
1.00
1.00

50
3.00
2.00
1.00

75
3.00
4.00
3.00
جدول 4 – 3 : تجزیه و تحلیل آمار توصیفی پرسشنامه
4-1-4-1-توزیع مدرک تحصیلی :

نمودار 4 – 1 : نمودار فراوانی توزیع مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه

graduation degree

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
diplom
10
15.9
15.9
15.9

foghediplom
3
4.8
4.8
20.6

lisans
37
58.7
58.7
79.4

foghe lisans and up
13
20.6
20.6
100.0

Total
63
100.0
100.0

جدول 4 – 4 : توزیع مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه

4-1-4-2-توزیع سابقه کاری :
با توجه به اینکه حدود 80 در صد از کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان را نیروی های جوان و مستعد تشکیل می دهند، توزیع سابقه کاری تکمیل کنندگان پرسشنامه به شرح نمودار و جدول زیر می باشد. بطوریکه 73 درصد از نمونه آماری سابقه تا 15 سال خدمت کاری را دارا می باشند.
نمودار 4 – 2 : نمودار فراوانی توزیع سابقه کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه

sabeghe kari

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
to 5 year
23
36.5
36.5
36.5

5 to 10 year
12
19.0
19.0
55.6

10 to 15 year
11
17.5
17.5
73.0

15 to 20 year
3
4.8
4.8
77.8

up to 20 year
14
22.2
22.2
100.0

Total
63
100.0
100.0

جدول 4 – 5 : توزیع توزیع سابقه کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه

4-1-4-3-توزیع نوع مسئولیت کاری :
در این تحقیق سعی شده است از نظرات کارشناسانی که دراین زمینه دارای نظر و تخصص می باشند استفاده شود . لذا توزیع نوع مسئولیت پاسخ دهندگان به سئوالات به شرح جدول و نمودار زیر می باشد. از تعداد 63 نمونه آماری ، تعداد 32 نفر کارشناس ، 8 نفر کارشناس ارشد ، 18 نفر رئیس و سرپرست و 5نفر از مدیران شاغل شرکت پالایش نفت لاوان به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند .

نمودار 4 – 3 : نمودار فراوانی توزیع نوع مسئولیت کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه
responsibility

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
karshenas
32
50.8
50.8
50.8

karshenase arshad
8
12.7
12.7
63.5

reiss & sarparast
18
28.6
28.6
92.1

modir
5
7.9
7.9
100.0

Total
63
100.0
100.0

جدول 4 – 6 : توزیع نوع مسئولیت کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه

4-1-5-آزمون روایی 84 پرسشنامه :
در این تحقیق سعی شده است تمامی جوانب و معیار های ارزیابی کیفی تامین کنندگان شرکتهای پالایشی در نظر گرفته شود . لذا جهت ارزیابی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی جهت سئوالات 1 تا 22 اقدام لازم صورت پذیرفت که نتایج آن به شرح جدول ذیل می باشد . با توجه به خروجی جدول ذیل مشاهده می نماییم که تحقیق از کفایت نمونه گیری برخوردار است . همچنین مقدار sig . آزمون بارتلت کوچکتر از 0.05 است که نشان می دهد ماتریس واحد نیست و می توان از تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار استفاده نمود.
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.587
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
621.766

df
231

Sig.
.000
جدول 4 – 7 : آزمون روایی پرسشنامه
با توجه به خروجی جدول ذیل مشاهده می شود که اشتراک کلیه سئوالات از 0.05 بیشتر بوده و طبق نظر کارشناسان هیچکدام از سئوالات حذف نمی شوند . و همچنین بر طبق تحلیل های عاملی می توان 68.104 درصد از واریانس را با شش عامل تبیین کرد .
از آنجایی که در جدول زیر مقدار اشتراک متغیر ها از مفدار 0.05 بیشتر می باشد ، هیچ سئوالی را از تحلیل های عاملی حذف نکرده ولی در دسته بندی و طبقه بندی شاخص ها سعی شده است جهت راحتی و سهولت تجزیه و تحلیل ها، شاخص ها را به چهار دسته (طبق نظر اکثریت کارشناسان) طبقه بندی شده است . این در حالی است که ماتریس چرخش یافته درتحلیل عاملی تعداد شش طبقه از معیارها راپیشنهاد می نماید که سنخیت چندانی در طبقه بندی مشاهده نمی گردد.

Communalities

Initial
Extraction
compitative price
1.000
.651
credit sales
1.000
.529
finance ability
1.000
.605
quantity order
1.000
.668
stable price
1.000
.621
qulity sertificate
1.000
.650
transportation & package
1.000
.502
manufactor by technical order
1.000
.683
simpilify & ability of maintenance
1.000
.726
suite performance
1.000
.747
geographical situation
1.000
.600
good repotation
1.000
.670
technical ability
1.000
.720
technical repotation
1.000
.746
manufactor capacity
1.000
.745
perivious trading record
1.000
.894
flaxibity for solving problem
1.000
.638
on time delivery
1.000
.773
after sales service
1.000
.764
responsibility of sales personel
1.000
.675
responsibility time for document & transaction
1.000
.702
technical training
1.000
.673
Extraction Method: Principal Component

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، تحلیل شبکه، جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی کیفی، جامعه آماری