منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، توزیع فراوانی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

384 پرسشنامه کامل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها
داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی شامل رسم جدول توزیع فراوانی ، فراوانی درصدی و تجمعی و محاسبه میانه ، مد، میانگین، انحراف استاندارد ، واریانس ، کجی و چولگی تجزیه وتحلیل شد و در بخش آماراستنباطی ابتدا برای تایید نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون«اسمیرنوف-کولموگروف»172 استفاده شد و چون نتیجه آزمون نشان داد که توزیع داده ها نرمال می باشد بنابراین برای آزمون سئوالات پژوهش از آزمون‌ پارامتریک t تک گروهی به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین متغیرهای پژوهش استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای پرسشنامه تدوین شده، داده های به دست آمده را وارد کامپیوتر نموده و با استفاده از نرم افزار SPSS عملیات آماری مورد نیاز بر روی آنها انجام شد. در اين فصل اطلاعات جمع آوری شده در دو بخش توصيفي و استنباطی ارائه گرديده است، در بخش توصیفی ابتدا از جداول توزیع فراوانی و درصد به منظور نمایش ارقامی استفاده به عمل آمده و سپس به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده گردیده است . در راستای تحلیل های استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن داده ها و آزمون سوالات تحقیق از آزمون t تک گروهی به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین متغیرها اشاره کرد.

4-2 الف : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
جدول4-1 :بررسی فراوانی جنسیت افراد

شاخص های آماری
گروه ها

فراوانی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کلانشهر تهران، سبک زندگی، برنامه های تلویزیون Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سبک زندگی، مؤلفه های اخلاق، سبک زندگی دینی