منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده، مسئولیت پذیری، اقدامات منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

دست می دهد. ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. برای محاسبه پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود، که شامل: اجرای دوباره آزمودن(روش باز آزمایی)، روش موازی (همتا)، روش دو نیمه آزمون و ضریب آلفای كرونباخ می باشد(سکاران ،اوما،1390،ص 226-227). در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ را می توان شاخص مناسبی برای اعتبار و هماهنگی درونی دانست (همان منبع،ص229). در این روش اگر ضریب آلفای کرونباخ کمتر از 60/0 باشد معمولاّ اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه 70/0 قابل قبول و بیش از 80/0 خوب تلقی می شود (سکاران ،اوما،1390،ص 385). که در این پژوهش با استفاده از نرم افزارSpss18 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. که در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر اقدامات منابع انسانی (847/0)، متغیر مسئولیت پذیری شرکت ها (881/0) و نتایج عملکرد (887/0) که نشان دهنده پایایی خوب پرسشنامه می باشد.

جدول 3-2- پایایی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعداد سؤال
مقدار α (آلفای کرونباخ)
نتیجه
اقدامات منابع انسانی
8
847/0
تأیید بالای 70%
مسئولیت پذیری شرکت ها
10
881/0
تأیید بالای 70%
نتایج عملکرد
9
887/0
تأیید بالای 70%

3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیک های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود. (خاکی،1387،285) آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می گردد.(حافظ نیا، ،1389،ص274) در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود. گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از تکنیک های آمار استنباطی می باشد. در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود.(حافظ نیا،1389،ص279) در این تحقیق جهت آزمون فرضیات از روش SEM مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق نرم افزار SPSS جهت آمار توصیفی و نرم افزار Lisrel جهت آزمون فرضیه ها بوده است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی، اقدامات منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی Next Entries مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی