منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

دانه نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید و عدم تلقیح بذر افزایش یافت (جدول 4-5).

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
باکتری

ازتوباکتر
ازتوباکتر و سودوموناس
سودموناس
شاهد
تنش
سالیسیلیک اسید

658bcd
739bc
613 cde
498 ef
آبیاری تکمیلی
عدم مصرف

764ab
781ab
880a
763ab
دیم

435fg
501ef
438fg
422 g
آبیاری تکمیلی
مصرف

589de
612cde
545def
427fg
دیم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% با هم ندارند.

4-10 عملکرد بیولوژیک
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری و اثر سه گانه تیمارها بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-4).
یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی عملکرد بیولوژیک به مقدار 1606 عدد به دست آمد. عملکرد بیولوژیک در تیمار دیم به مقدار 1130 کیلوگرم در هکتار حاصل شد(شکل 4-13). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار 1513 کیلوگرم در هکتار بود. در بررسی حاضر در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار 1223 کیلوگرم در هکتار به دست آمد (شکل 4-14). یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس عملکرد بیولوژیک به مقدار 1476 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد به مقدار 1167 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری از لحاظ تاثیر بر عملکرد بیولوژیک وجود داشت (شکل 4-15).

شکل 4-13: تاثیر تنش بر عملکرد بیولوژیک

شکل 4-14: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک

شکل 4-15: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک

یافته ها نشان داد که اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با سودوموناس و مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار 1613 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری و عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار 961 کیلوگرم در هکتار حاصل شد که کمترین مقدار بود. به طور کلی در حالت تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و حتی در تیمار شاهد، عملکرد بیولوژیک در حالت مصرف سالیسیلیک اسید بیشتر از حالت عدم مصرف بود (شکل 4-16).

شکل 4-16: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک

نتایج نشان داد که اثر سه گانه بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد بیولوژیک به مقدار 1992 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم عملکرد بیولوژیک به مقدار 775 کیلوگرم در هکتار حاصل شد . در حالت مصرف سالیسیلیک اسید و یا تلقیح بذر در شرایط دیم؛ عملکرد بیولوژیک نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید و عدم تلقیح بذر افزایش یافت (جدول 4-6).

جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
باکتری

ازتوباکتر
ازتوباکتر و سودوموناس
سودموناس
شاهد
تنش
سالیسیلیک اسید

1511 b-e
1709abc
1430c-e
1148fg
آبیاری تکمیلی
عدم مصرف

1003gh
1190 fg
1022fg
775 h
دیم

1751ab
1573bcd
1992a
1738ab
آبیاری تکمیلی
مصرف

1376def
1432c-f
1235efg
1011gh
دیم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% با هم ندارند.
4-11 شاخص برداشت
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که هیچکدام از تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر شاخص برداشت نداشتند (جدول 4-4). شاخص برداشت صفتی است که از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک به دست میآید و احتمالا عدم تاثیر تیمارهای آزمایش بر این صفت به دلیل تاثیر یکسان آن ها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بوده است. محققان بیان کردند که بالاتر بودن شاخص برداشت دلیل برتری یک گیاه نیست، چرا که افزایش عملکرد دانه در یک گیاه؛ تحت تاثیر یک تیمار خاص از افزایش شاخص برداشت مهمتر است (مومنی، 1390).

4-12 درصد پروتئین دانه
یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر تیمارهای تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، باکتری، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری و اثر سه گانه تیمارها بر پروتئین دانه معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-4).
یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی درصد پروتئین دانه به مقدار 3/25 به دست آمد. میزان پروتئین دانه در تیمار دیم به مقدار 1/23 درصد حاصل شد (شکل 4-17). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید پروتئین دانه به مقدار 8/24 درصد حاصل شد. در بررسی حاضر در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید پروتئین دانه به مقدار 7/23 درصد حاصل شد (شکل 4-18). یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس پروتئین دانه به مقدار 5/25 درصد حاصل شد. کمترین پروتئین دانه در تیمار شاهد به مقدار 6/21 درصد حاصل شد. بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری از لحاظ تاثیر بر پروتئین دانه وجود داشت (شکل 4-19).
یافته ها نشان داد که اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری بر پروتئین دانه معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با سودوموناس و مصرف سالیسیلیک اسید پروتئین دانه به مقدار 7/26 درصد به دست آمد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری و عدم مصرف سالیسیلیک اسید پروتئین دانه به مقدار 4/21 درصد به دست آمد که کمترین مقدار بود. به طور کلی در حالت تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و حتی در تیمار شاهد، پروتئین دانه در حالت مصرف سالیسیلیک اسید بیشتر از حالت عدم مصرف بود (شکل 4-20).

شکل 4-17: تاثیر تنش بر پروتئین دانه

شکل 4-18: تاثیر سالیسیلیک اسید بر پروتئین دانه

شکل 4-19: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر پروتئین دانه

شکل 4-20: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر پروتئین دانه

نتایج نشان داد که اثر سه گانه بر پروتئین دانه معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی پروتئین دانه به مقدار 3/28 درصد به دست آمد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم پروتئین دانه به مقدار 8/19 درصد به دست آمد. در حالت مصرف سالیسیلیک اسید و یا تلقیح بذر در شرایط دیم؛ پروتئین دانه نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید و عدم تلقیح بذر افزایش یافت (جدول 4-7).

جدول 4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر پروتئین دانه (درصد)
باکتری
تیمار

ازتوباکتر
ازتوباکتر و سودوموناس
سودموناس
شاهد
تنش
سالیسیلیک اسید

24.3bcd
27.8a
23.6bcd
21.8 de
آبیاری تکمیلی
عدم مصرف

27.8a
25.0bc
28.3a
24.1bcd
دیم

25.2bc
23.7bcd
22.1cde
21.1de
آبیاری تکمیلی
مصرف

22.6cde
25.9ab
25.1bc
19.8e
دیم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% با هم ندارند.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجزیه واریانس Next Entries مقاله درمورد تراکم شهری