منابع پایان نامه ارشد درباره تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

ab

سودوموناس
29.5 b
7.13 c
46.92 a
44.33
91.25 a

شاهد
26.5 c
6.64 d
42.92 b
44.75
87.67 b

در هر ستون و در هر تیمار میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند تفاوت معنیداری با هم ندارند.

جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع بوته (سانتیمتر)
باکتری
تیمار

ازتوباکتر
ازتوباکتر و سودوموناس
سودموناس
شاهد
تنش
سالیسیلیک اسید

32.1cd
35.0bc
31.3 cd
25.6 efg
آبیاری تکمیلی
عدم مصرف

26.9e
21.6g
21.2 g
22.3 fg
دیم

39.6 a
37.4 ab
38.7 ab
36.7ab
آبیاری تکمیلی
مصرف

28.7 de
32.3cd
26.3 ef
22.6fg
دیم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% با هم ندارند.

4-2- تعداد شاخه جانبی
یافته های به دست آمده از این بررسی نشان داد که اثر تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری و اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش بر تعداد شاخه جانبی معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-1).
نتایج به دست آمده از این بررسی حاکی از آن بود که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد شاخه جانبی به مقدار 73/7 عدد به دست آمد. تعداد شاخه جانبی در تیمار دیم به مقدار 65/6 عدد به دست آمد (جدول 4-2). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد شاخه جانبی به مقدار 65/7 عدد به دست آمد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد شاخه جانبی به مقدار 73/6 عدد به دست آمد (جدول 4-2). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس تعداد شاخه جانبی به مقدار 71/7 عدد به دست آمد. کمترین تعداد شاخه جانبی در تیمار شاهد به مقدار 64/6 عدد به دست آمد. بین تیمار شاهد با باکتریهای محرک رشد اختلاف آماری معنیداری وجود داشت. همچنین بین تیمار سودوموناس با تیمار تلقیح توام ازتوبارور و سودوموناس اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (جدول 4-2).
یافته ها نشان داد که اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با سودوموناس و مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار 1613 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری و عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار 961 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که کمترین مقدار بود. به طور کلی در حالت تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و حتی در تیمار شاهد، عملکرد بیولوژیک در حالت مصرف سالیسیلیک اسید بیشتر از حالت عدم مصرف بود (شکل 4-1).

شکل 4-1: اثر متقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر تعداد شاخه جانبی

4-3 طول دوره گلدهی
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که اثر تنش، باکتری و سالیسیلیک اسید بر طول دوره گلدهی معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-1).
یافته های به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که در تیمار آبیاری تکمیلی طول دوره گلدهی به مقدار 21/46 روز پس از سبز شدن می باشد. طول دوره گلدهی در تیمار دیم به مقدار 69/44 روز پس از سبز شدن به دست آمد (جدول 4-2). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید طول دوره گلدهی به مقدار 92/45 روز پس از سبز شدن به دست آمد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید طول دوره گلدهی به مقدار 25/45 روز پس از سبز شدن به دست آمد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنیدار نبود (جدول 4-2). نتایج تجزیه و تحلیل به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که در تیمار سودوموناس طول دوره گلدهی به مقدار 92/46 روز پس از سبز شدن به دست آمد. کمترین طول دوره گلدهی در تیمار شاهد به مقدار 92/42 روز پس از سبز شدن به دست آمد. بین تیمار شاهد با تیمار سودوموناس اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (جدول 4-2).
4-4 طول دوره پر شدن دانه
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که هیچکدام از تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر طول دوره پر شدن دانه نداشتند (جدول 4-1).
4-5 تعداد روز تا رسیدگی
نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داد که اثر تنش و باکتری بر تعداد روز تا رسیدگی معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-1).
یافته های به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد روز تا رسیدگی به مقدار 46/91 روز پس از سبز شدن می باشد. تعداد روز تا رسیدگی در تیمار دیم به مقدار 04/89 روز پس از سبز شدن به دست آمد (جدول 4-2). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد روز تا رسیدگی به مقدار 54/90 روز پس از سبز شدن حاصل شد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد روز تا رسیدگی به مقدار 96/89 روز پس از سبز شدن به دست آمد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنیدار نبود (جدول 4-2). یافته های حاصله نشان داد که در تیمار سودوموناس تعداد روز تا رسیدگی به مقدار 25/91 روز پس از سبز شدن به دست آمد که همانند تاثیر این باکتری بر تعداد روز تا رسیدگی بود. کمترین تعداد روز تا رسیدگی در تیمار شاهد به مقدار 67/87 روز پس از سبز شدن حاصل شد (جدول 4-2).

4-6 تعداد غلاف در بوته
یافته های به دست آمده از بررسی حاضر نشان داد که اثر تنش، سالیسیلیک اسید و باکتری بر تعداد غلاف در بوته معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-1).
نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد غلاف در بوته به مقدار 68/27 عدد حاصل شد. تعداد غلاف در بوته در تیمار دیم به مقدار 63/22 عدد حاصل شد (شکل 4-2). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد غلاف در بوته به مقدار 2/26 عدد به دست آمد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد غلاف در بوته به مقدار 2/24 عدد حاصل شد (شکل 4-3). نتایج نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس تعداد غلاف در بوته به مقدار 8/26 عدد به دست آمد. کمترین تعداد غلاف در بوته در تیمار شاهد به مقدار 4/22 عدد به دست آمد. همچنین بین تیمار شاهد با تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (شکل 4-4).

شکل 4-2: تاثیر تنش بر تعداد غلاف در بوته
a

شکل 4-3: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد غلاف در بوته

شکل 4-4: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر تعداد غلاف در بوته
4-7 تعداد دانه در بوته
نتایج به دست آمده از این بررسی بیانگر آن بود که اثر تیمارهای تنش، سالیسیلیک اسید و باکتری بر تعداد دانه در بوته معنیدار بود ولی سایر تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-4).
جدول 4-4: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی

میانگین مربعات
منابع تغییر
درجه آزادي
تعداد دانه در بوته
وزن صد دانه
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
شاخص برداشت
پروتئین دانه%

تکرار
2
9.851 ns
19.027 ns
34734 *
55272 ns
59.428 ns
0.617 ns

تنش خشکی
1
456.5**
19.100 **
618795 **
2717853 *
35.124 ns
55.49 *

خطای تنش
2
0.647
1.698
693
60888
57.721
0.318

سالیسیلیک اسید
1
48.731 **
182.196 **
246173 **
1009647 **
26.737 ns
15.193 **

تنش خشکی x سالیسیلیک اسید
1
1.657 ns
0.137 ns
8511 ns
6981 ns
19.435 ns
7.908 **

خطای سالیسیلیک اسید
4
5.416
5.635
9538
21748
13.405
1.564

باکتری
3
41.648 *
2.017 ns
51734 *
224964 **
8.510 ns
36.902 *

تنش خشکیx باکتری
3
2.137 ns
0.081 ns
2668 ns
39333 ns
18.418 ns
0.422 ns

سالیسیلیک اسیدx باکتری
3
2.048 ns
3.916 ns
7975 ns
81146 *
15.754 ns
10.208 *

تنش خشکیxسالیسیلیک اسید xباکتری
3
0.681 ns
14.029 ns
12561 *
99409 *
9.626 ns
16.880 *

ضريب تغييرات

8.67
7.79
12.03
11.73
11.90
5.81

بترتیب بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال 5 و 1 درصد و عدم تفاوت معنیدار :ns و **,*
نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد دانه در بوته به مقدار 3/21 عدد به دست آمد. تعداد دانه در بوته در تیمار دیم به مقدار 2/20 عدد به دست آمد (شکل 4-5). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد دانه در بوته به مقدار 8/21 عدد است. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد دانه در بوته به مقدار 7/19 عدد بود (شکل 4-6). نتایج نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس تعداد دانه در بوته به مقدار 4/22 عدد می باشد. کمترین تعداد دانه در بوته در تیمار شاهد به مقدار 1/18 عدد به دست آمد. همچنین بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (شکل 4-7).

شکل 4-5: تاثیر تنش بر تعداد دانه در بوته

شکل 4-6: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در بوته

شکل 4-7: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر تعداد دانه در بوته

4-8 وزن صد دانه
نتایج به دست آمده از این بررسی بیانگر آن است که تنها اثر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه معنی دار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول 4-4).
نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی وزن صد دانه به مقدار 1/29 گرم به دست آمد. وزن صد دانه در تیمار دیم به مقدار 1/25 گرم بود (شکل 4-8). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید وزن صد دانه به مقدار 7/29 گرم می باشد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید وزن صد دانه به مقدار 5/24 گرم به دست آمد (شکل 4-9).

شکل 4-8: تاثیر تنش بر وزن صد دانه

شکل 4-9: تاثیر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه

4-9 عملکرد دانه
داده های به دست آمده از بررسی حاضر نشان داد که اثر تیمارهای تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، باکتری و اثر سه گانه تیمارها بر عملکرد دانه معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنی داری بر این صفت نداشتند (جدول 4-4).
یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 712 عدد به دست آمد. عملکرد دانه در تیمار دیم به مقدار 484 کیلوگرم در هکتار بود (شکل 4-10). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار 680 کیلوگرم در هکتار می باشد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار 527 کیلوگرم در هکتار به دست آمد (شکل 4-11). نتایج نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس عملکرد دانه به مقدار 658 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کمترین عملکرد دانه در تیمار شاهد به مقدار 504 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. همچنین بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری از لحاظ تاثیر بر این صفت وجود داشت (شکل 4-12).

شکل 4-10: تاثیر تنش بر عملکرد دانه

شکل 4-11: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه

شکل 4-12: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر عملکرد دانه

نتایج نشان داد که اثر سه گانه بر عملکرد دانه معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 880 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم عملکرد دانه به مقدار 422 کیلوگرم در هکتار (با توجه به اینکه در تیمار فوق علاوه بر شرایط دیم هیچ ماده ی تقویت کننده ای نیز اعمال نشده بود، لذا عملکرد حاصل شده قابل انتظار بود) به دست آمد. به طور کلی در حالت مصرف سالیسیلیک اسید و یا تلقیح بذر در شرایط دیم؛ عملکرد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره نمونه برداری، تجزیه واریانس، تحلیل داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل داده