منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، توانمندسازی، رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه ارشد

در اين بنگاهها در مباحث قصد بهکارگيري تجارت الكترونيكي، كاربردهاي پايهاي، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي، استقرار اطلاعاتي، استقرار عملياتي و استقرار اطلاعاتي هم به طور كلي و هم به طورتفضيلي ارائه شده و مقايسهاي ميان بنگاههاي متعلق به حوزههاي صنعتي گوناگون و نيز مناطق جغرافيايي مختلف از اين بابت انجام پذيرفته است.
نتيجه بررسي نشان میدهد درحاليكه زمينههاي بالقوه براي بهكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع كوچك و متوسط ايران وجود دارد، اما در حال حاضر تمايل اين بنگاهها به استفاده از تجارت الكترونيكي كمتر از متوسط، كاربرد امكانات عادي ارتباطات در آنها بيش از متوسط، كاربرد رايانه و ارتباطات شبكهاي در حد كم، و استقرار اطلاعاتي، عملياتي و راهبردي تجارت الكترونيكي در آنها خيلي كم است.
– در پژوهش «عوامل موثر بر به كارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچک» که توسط حاج کریمی و عزیزی (1387) انجام شده است، آمادگي سازماني تركيبي از عوامل خودكارآمدي تجارت الكترونيكي سازماني، انعطاف پذيري سازماني، تمايل سازماني و سرعت تغيير سازمان در نظر گرفته شده است. حاج کریمی و عزیزی از مدل بلوغ شش مرحلهای برای تعیین آمادگی شرکتهای کوچک ایرانی برای استقرار تجارت الکترونیکی استفاده کردهاند. شش مرحله این مدل عبارتند از: سطح صفر(عدم استفاده)، سطح تمایل(عدم استفاده همراه با وجود تمایل)، سطح بکارگیری اولیه (استفاده از پست الکترونیکی و جستوجوی الکترونیکی)، سطح وب سایت اطلاعاتی ساده، سطح وب سایت اطلاعاتی پویا (مبادله اطاعات)، و سطح وب سایت مبادلاتی.
– در مقاله «ارائه مدلي به منظور ارزيابي عملكرد سازمانهاي كوچك و متوسط در اتخاذ تجارت الكترونيكي» که توسط سميعزاده و چهارسوقی (1387) انجام شد، عواملي مانند الزامات فني كه نماينده طبيعت تكنولوژي ميباشد شامل: فعال بودن بخش انفورماتيك سازمان، امكان تبادل اطلاعات صوتي و تصويري از طريق شبكه داخلي(اينترانت)، استفاده از ارتباطات بيسيم در سازمان، يكپارچگي واحدهاي مختلف سازمان از طريق شبكههاي موجود، بالا بودن سرعت سيستمهاي اطلاعاتي سازمان، پيچيدگي فني سيستم تجارت الکترونیکی (عوامل متنوع فني مورد نیاز)، وجود استاندارد و مستندات براي سيستمهاي اطلاعاتي سازمان، سهولت يكپارچه كردن سيستمهاي كامپيوتري فعلي با تجارت الکترونیک وجود تحليلگر سيستمها در سازمان، بالا بودن امنيت شبكه، وجود آدرس اينترنتي (وب سايت سازمان)، وجود تعداد كافي كامپيوتر، وجود امكان خدماترساني از طريق وبسايت، سرعت مناسب شبكه و عرض باند اينترنت، دسترسي به پست الكترونيكي در سازمان، قابليت اتصال زيرساختار فني موجود به سيستمهاي ديگر، اتصال به شبكه اينترنت، امكان اجراي آزمايشي تجارت الکترونیکی در سازمان، فعال بودن شبكه كامپيوتري، بالا بودن كيفيت خدمات ISPها، وجود سيستم برق اضطراري براي شبكه، وجود سيستم مديريت دانش در سازمان سيستمهاي اطلاعات بينسازماني كه نماينده عوامل بينسازماني است شامل: مشتريان، رقبا، تامينكنندگان و نيز عوامل سازماني شامل: رهبري و مديريت سازمان، زير ساختار مالي، فرهنگ سازماني، منابع انساني، اندازه سازمان، حوزه سازمان، ساختار سازمان، محصول/خدمات، به عنوان نماينده قابليتهاي سازماني در نظر گرفته شده و تعيين كننده در ميزان آمادگي سازمانهاي كوچك و متوسط براي ورود به تجارت الكترونيكي مي باشند.
– موحدی و یاقوتی (1387) در الگويي که براي «سنجش آمادگي الكترونيكي درکسب وکارهاي كوچك و متوسط دفاعي کشور» ارائه کردهاند، از مدلی نُه بخشی استفاده کردهاند که بخشهای آن به ترتیب اولویت به دست آمده در مطالعه مذكور عبارت اند از:
برنامهها و خدمات شبکهاي بنگاه، مهارتها و منابع انساني، وضعیت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور و کارکردهاي آن، توانمندسازهاي جهان شبکهاي، فرهنگ و اخلاق در محيط الکترونيکي، خط مشي و راهبرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بنگاه، رهبري الکترونيکي، زيرساختهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات و ارتباطات. اين مقاله منجر به دستيابي، دسته بندي و ارائه شاخصهاي ارزيابي سطح آمادگي بنگاههاي كوچك و متوسط در قالب يك الگوي سنجش براي صنايع دفاعي گرديد كه مي تواند با مطالعه و اصلاح، براي ساير صنايع نيز قابل استفاده باشد.
– نوری (1386) براي تعيين آمادگي شركتهاي صنعتي صادركننده ايراني براي تجارت الكترونيكي از يك مدل بلوغ شش مرحلهاي استفاده كرده است. مرحله اول، مرحله بسته است و در مرحله بعد دسترسي بنگاه به اينترنت آغاز مي شود. در مرحله سوم، حضور اوليه از طريق ارسال و دريافت محدود اطلاعات فراهم ميشود و در مرحله چهارم (تحقق يافته) مبادله اطلاعات به شكل قابل قبول انجام ميگیرد. در مرحله پنجم (نهادي شده) مبادله اطلاعات به صورت كامل و فعال صورت گرفته و مرحله ششم مرحله بهينه سازی است كه امكان مبادله فراهم مي شود.
– دهقاني فيروزآبادی (1377) در تحقيقي مشكلات صنعت فرش را از نظر بازاريابي جهاني مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. نتايج مطالعه وي نشان ميدهد كه صادركنندگان به آميخته تشويق و ترفيع توجه كافي مبذول نميدارند. آنها به شيوههاي سنتي وارد بازار هدف ميشوند و قبل از ورود، توجه چنداني به محدوديتهاي بازرگاني، وضعيت اقتصادي بازارهاي هدف، وضعيت رقبا و غيره نداشتهاند و نيز توجهي هم به اختلافات بين كانالهاي توزيع در كشورهاي مختلف ندارند.
– فتحيان و همكاران (2008) در مطالعهاي كه روي ارزيابي آمادگي الكترونيكي بنگاههاي كوچك و متوسط فاواي غيرانتفاعي ايران داشته اند، به تحليل عاملی متغيرهاي مربوط به سطح كلان آمادگي الكترونيكي براي اين سطح پرداخته و در نهايت چهار عامل اصلي به ترتيب زير شناسايي كردهاند:
1. مشخصههاي سازماني
2. زيرساخت هاي فاوا
3. محيط قانوني و امنيتي
4. قابليت دسترسي به فاوا در بنگاه
2-10-2. تحقیقات خارجی
– گوناسكاران و نگاي23 (2008) در مطالعه خود روي پذيرش تداركات الكترونيكي كه خود آن را نوعي تجارت الكترونيكي ميانبنگاهي (B2B) معرفي كردهاند در بنگاههاي هنگكنگ از مدلي استفاده كردند كه شامل ارزيابي عوامل اساسي موفقيت براي پذيرش(حمايت مالي، قابليت عمل متقابل، استانداردهاي سيستم ارتباطات، حمايت و تعهد مديريت ارشد، درك اولويتهاي شركت و سيستمهاي امنيت مناسب)، اهميت تداركات الكترونيكي و موضوعهای مرتبط با پذيرش آن است.
– گوناسكاران24 و همكاران (2009) در ادامه همين مطالعه و در بررسي پذيرش تداركات الكترونيكي در بنگاههاي كوچك و متوسط منطقهاي در آمريكا از مدلي با پنج سازه استفاده كردهاند. اين پنج سازه عبارت اند از: ادراك از مزيتهاي تداركات الكترونيكي، عوامل اساسي موفقيت در آن، ادراك از عملكرد سازماني آينده با تداركات الكترونيكي، ادراك از موانع استقرار و وضعيت فعلي و ميزان آمادگي بنگاه براي تداركات الكترونيكي. درمورد سازه اخير، پژوهشگران بر عوامل فناورانه، رفتاري و سازماني تأكيد كردهاند و آمادگي بنگاه را در كاركنان آن، فرایند تداركاتش و فناورياش متبلور ديدهاند.
– الكريم25(2007) در مدلي كه براي «مطالعه آمادگی پذيرش و كاربرد فناوريهاي تجارت الكترونيكي در بنگاههاي كوچك زلاندنو» طراحي كرده است، به مطالعه چهار گروه عوامل فناورانه، سازماني، محيطي و كارآفريني پرداخته است. در مدل وي پذيرش تجارت الكترونيكي درنهايت با رويكرد به: پست الكترونيكي داخلي و اينترنت، پست الكترونيكي با خارج از سازمان، اينترنت، اكسترانت و وی پی ان، مبادله الكترونيكي داده ها از طريق اينترنت و وب سايت اندازه گيري مي شود.
– عالم و همکاران26(2007) با بررسی 194شرکت تولید لوازم الکترونیکی در مالزی به روش رگرسیون چندگانه دریافتند که مزیتنسبی و سازگاری بر بهکارگیری تجارت الکترونیکی اثر مثبت و پیچیدگی و امنیت، اثر منفی دارد.
– در مطالعهاي تحت عنوان «آمادگی الکترونیکی» كه رامايا27 و همکاران (2004) در شرکتهاي متوسط و کوچک بخش شمالي مالزي انجام دادند، تحليل عاملي اكتشافي دادههای به دست آمده نشان داد که آمادگي الکترونيکي در اين بنگاهها چندبعدي بوده و شامل سه بعد زیر است:
•آمادگي تکنولوژي که پاراسورامان28 (2000) به تفصیل به آن پرداخته است
•آمادگي کسب وکار الکترونيکي
•آمادگي تجارت الکترونيکي
موفقيت اينترنتي شرکت تنها به الکترونيکي کردن زنجيره ارزش شرکت بستگي ندارد و به عوامل ديگري مانند آمادگي مشتري، تأمينکنندگان و شرکاي تجاري در تعاملات و تبادلات الکترونيکي مرتبط است. آمادگي الکترونيکي موفق، مستلزم آمادگي همه اجزای زنجيره ارزش است و شرکتهایي که کسب وکار الکترونيکي و تجارت الکترونيکي را می پذيرند، میبايست برای افزايش آمادگي شرکاي تجاري سرمايهگذاري کنند. آمادگي تکنولوژي شامل آمادگي استفاده از تکنولوژي ديجيتالي براي مديريت برنامه توليد، کنترل موجودي، مشارکت، برنامهريزي و براي برونسپاري فعاليتهاست. آمادگي تجارت الکترونيکي، آمادگي دريافت سفارش، آمادگي فروش برخط و آمادگي پيشنهاد خدمات به مشتري از طريق اينترنت است و آمادگي کسب وکار الکترونيکي نيز به فراهم آوردن امكانات استفاده از فناوري اطلاعات در زنجيره كسب وکار اشاره میکند.
– ملا و ليكر29(2005) در مطالعه خود درمورد «پذيرش تجارت الكترونيكي در كشورهاي درحال توسعه» بر ادراك مديران از آمادگي سازماني و آمادگي محيط تمركز كردهاند. بعد اول به ادراك مديران از آگاهيها، منابع، تعهد و قابليت هدايت سازماني براي پذيرش تجارت الكترونيكي ميپردازد. بعد دوم به برداشت مديران از آمادگي نيروهاي بازار، دولت و صنايع پشتيبان براي حمايت از استقرار تجارت الكترونيكي در سازمان اختصاص دارد.
– نجلا رزق30 (2004) در مطالعهای كه بر روی 32 نمونه از بنگا ههاي کشور مصر 14شرکت کوچک، 17 سازمان متوسط و 5 کمپاني بزرگ با تعاريف خاص خود در سال 2003 انجام داده، متغيرهاي گوناگوني را در سه مؤلفه اتصال زيرساخت الکترونيکي، آگاهي از فاوا و استفاده از فاوا اندازهگيري کرده است. بنگاههای کوچک در مطالعه وي شامل 30 تا 199 کارمند دارند كه در آنها متغيرهایي همچون زيرساخت الکترونيکي، سرمايهگذاري نيروي انساني، استفاده واقعي و همراه با ملاحظات فاوا و موانع اجراي فاوا مطالعه شده است. به عنوان نمونه، همه بنگاههای کوچک مطالعه شده ارتباط تلفني، کامپيوترهاي شخصي و ارتباطات اينترنتي دارند. سازمانهای کوچک با بيش از 10 کارمند، به اينترنت متصل بوده، حداقل 5 کامپيوتر دارند و اغلب از طریق شمارهگيري خط تلفن 5 به اينترنت متصلند. بنگاههای کوچک کمترين درصد از مالکيت نرم افزار را دارا هستند.
– در مطالعهاي ديگر، بانک جهاني31 (2004) با توجه به توسعه فناوريهای اطلاعات وارتباطات در سالهاي اخير و توسعه استفاده از فناوريهای نوين ارتباطي، ارزيابي آمادگي الکترونيکي در شرکتهای متوسط و کوچک در کره جنوبي را با شاخصهای زير انجام داده است:
•اطلاعات پايه شرکت
•وضعيت سيستمهای فناوري اطلاعات
•نرم افزارهاي کاربردي فناوري اطلاعات
•توانمندسازیهاي شبکهای فرایندهاي تجاري (دسترسي، وب سايت و يكپارچه سازي)
•درصد فروش از طريق تجارت الکترونيکي
•بهکارگيري فناوري اطلاعات (هزينه ها و برون سپاري)
•موانع بهکارگيري فناوري اطلاعات و سرويسهای توانمندسازی شبکه
– داماسكوپولوس و اوگنيو32(2003) در مطالعه خود روي «آمادگی پذيرش عمليات مرتبط با اقتصاد نوين در بنگاههاي كوچك و متوسط كشورهاي شرق اروپا و قبرس»، مدلي سه سطحي به كار برده اند:
1. سطح سازمان كه شامل ادراكات مديريتي، آمادگي فناورانه، وضعيت و اهداف استراتژيهاي كسبوكار الكترونيكي و قابليت دستيابي به مهارتهاي پذيرش كسب وكار الكترونيكي است.
2. سطح بازار و صنعت كه شامل زيرساختهاي فني و نفوذ اينترنت، وضعيت پرداخت الكترونيكي و اعتماد و امنيت، محيط مالي براي سرمايهگذاري و نگرشهاي اجتماعي به تجارت الكترونيكي است.
3. سطح نهادي و تنظيمي كه شامل پشتيبانيهاي قانوني از تبادلات كسب وكار الكترونيكي و مالكيت معنوي، اصلاحات تنظيمي و آزادسازي مخابرات راه دور و حمايت از كارآفريني و خوشههاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارهای الکترونیکی، بازار الکترونیک، فناوری اطلاعات، آمادگی الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک