منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی، ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

د و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکنند که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، زیرساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت تغییر و محصول/خدمات است (الهی و حسنزاده،2009).
عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک سیستم بین سازمانی است که نمیتوان آن را به صورت جداگانه در نظر گرفت و در کسب سود برای شرکتهای که از این بازارها استفاده میکنند، بسیار ضروری هستند. عوامل بین سازمانی در این تحقیق، فاکتورهای مرتبط با مشتریان/ تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی می باشند (الهی و حسن زاده،2009).

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه
در سالهاي اخير اهميت و نقش صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي صنعتي و حتي كشورهاي درحال توسعه رو به افزايش است. با ظهور فناوريهاي جديد در توليد و ارتباطات در دو دهه اخير، تحولاتي در قابليتهاي واحدهاي صنعتي، روشهاي توليد و توزيع و ساختار تشكيلاتي بنگاهها پديد آمده كه عموماًً بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط افزوده است. با توجه به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط و نقشی که در توسعه صنعتی کشور و واکنش سریع به تغییرات و نیازهای متنوع بازار جهانی و توسعه صادرات ایفا می کنند، هماهنگی آنها با شرایط و خواستههای بازار، از جمله بهکارگیری امکانات تجارت الکترونیکی و بازار الکترونیکی، یک ضرورت ناگزیر است (موحدی،1390).
حجم استفاده از فناوري اطلاعات به سرعت در حال گسترش است و اين امر اهميت این موضوع را نزد سازمانها بيشتر كرده است. فناوري اطلاعات به عنوان محور تشكيل جوامع اطلاعاتي، مورد توجه اكثر سازمانها قرار گرفته، به گونهاي كه از جايگاه خاصي در برنامه توسعه برخوردار شده است. جوامع و سازمانها، به شرط آنكه قادر به توسعه دانش در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات باشند، میتوانند به توسعه خود اميدوار باشند. بدين منظور جوامع و سازمانها در زمينة ورود به عرصههاي مختلف ديجيتال در حال برنامهريزي هستند و ارزيابي از آمادگي براي سنجش ميزان و سطح موفقيت آنها از اهميت ویژه برخوردار است (موحدی و یاقوتی،1388).
برخی سازمانها بدون آماده کردن پیشنیازهای لازم، به استفاده از تجارت الکترونیکی و بازارهای الکترونیکی روی آوردهاند که باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای آنها شده است. بهخصوص در مورد بنگاههای کوچک و متوسط با توجه به بنیه مالی پایین، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بر آنها بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاهها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، به دنبال آن بروند تا از شکست آنها جلوگیری شود و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیشنیازهای لازم بپردازند (یزدانی،1389).
بر این اساس در بخش اول برای بررسی ادبیات موضوع ابتدا گذری بر مفاهیم پایه موضوعی در حوزه تجارت الکترونیکی خواهد شد و پس از آن بهطور خاص به بررسی بازارهای الکترونیکی به عنوان یکی از زیربخشهای مهم و در حال توسعه و زیر ساخت اصلی تعاملات تجاری تحت وب تجارت الکترونیکی پرداخته میشود. همچنین مدلهای مطرح موجود در حوزه اریابی آمادگی الکترونیکی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با مروری بر شرکتهای کوچک و متوسط و مفاهیم مرتبط با آن، به بررسی شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت فرش کشور و نقش تجارت الکترونیکی و بازارهای الکترونیکی در آن پرداخته شده و در بخش دوم، مهمترین پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق را با دیدگاه انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2. تجارت الکترونیکی3
بهكارگيري نوآوريهاي فناوري در زمينههاي تجاري تأثيرات شگرفي داشته است .بهكارگيري نوآوريهاي فناوري نوعي تغيير است كه بر فراگردها و اجزاي نظام تجاري تأثيرگذار بوده و جهت اين تاثيرات نيز معمولا مثبت است. يكي از نوآوريهاي مذكور بهكارگيري ابزارهاي الكترونيكي و بهويژه اينترنت در نظام تجاري است. اين نوآوري و تغيير كه تجارت الكترونيكي نام دارد، مزاياي متعددي براي سازمانها به همراه دارد، به همين دليل بسياري از شركتها نسبت به استفاده از آن تمايل دارند (حاج کریمی و عزیزی،1387(.
بهكارگيري تجارت الكترونيكي اكنون يك گزينه اختياري نيست، بلكه نوعي اجبار است و شركتها ناگزير از بهكارگيري آن هستند. اگرچه بیشتر مبادلههای تجاری هنوز از طریق مجاری مرسوم انجام می گیرد، شمار مصرفکنندگان و موسسههای بازرگانی که در حال استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیکی هستند، رو به افزایش است. براي شناسايي عوامل موثر بر بهكارگيري تجارت الكترونيكي ابتدا بايد مفهوم تجارت الكترونيكي را شناخت (seyal et.al,2004).
منظور از تجارت الکترونیکی، استفاده از اینترنت و وب برای انجام تجارت است. بهعبارت کلیتر، تجارت الکترونیکی یعنی اینکه تبادلات تجاری را بهصورت دیجیتالی بین سازمانها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب. تجارت الکترونیکی فرایند خرید و فروش کالاها بهصورت الکترونیکی میباشد و از تراکنشهای کسب وکار رایانهای، اینترنت و دیگر فنآوریهای شبکهای دیجیتالی استفاده میکند. تجارت الکترونیکی شامل بازاریابی، پشتیبانی مشتریان، تحویل و پرداخت میشود (Laudon,2010). تجارت الكترونيكي، خريد و فروش از طریق اینترنت است (Chaffy,2002).
OECD4 نیز تجارت الکترونیکی را بدین صورت تعریف می کند: تجارت الكترونيكي مبادله الكترونيكي است كه خريد يا فروش كالاها و خدمات بين شركتها، افراد، دولتها و ساير بخشهاي عمومي و خصوصي را شامل شده و از طريق شبكههاي كامپيوتري هدايت ميشود. يكي از محققان بيان ميدارد «تجارت الكترونيكي عبارت است از فناوري ، پردازش و عملياتي كه در زمان مبادلات تجاري بهصورت خودكار در شبكهها و با استفاده اطلاعات صورت مي گيرد» (Hiratsu,2002).
2-2-1. منافع تجارت الکترونیکی
تصميم به استفاده از تجارت الكترونيكي به اين موضوع بستگي دارد كه مديران قانع شوند كه تجارت الكترونيكي براي شركت آنها مزايا و منافعي دربردارد (حسینی و دیگران،1385). هر چقدر مديريت شركت كوچك احساس كند بهكارگيري تجارت الكترونيكي مزاياي بيشتري دارد، انتظار ميرود كه سطح بالاتري از تجارت الكترونيكي را بهكارگيرد. اين عامل تقريبا در اكثر تحقيقات انجام شده در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و تاثير مثبت آن در بهكارگيري تجارت الكترونيكي تاييد شده است. مزاياي تجارت الكترونيكي معمولاّ محرك و هدف بهكارگيري تجارت الكترونيكي تلقي ميشود. استفاده از تجارت الكترونيكي سبب كاهش هزينهها، افزايش امنيت، تسهيل عمليات تجاري، افزايش اطلاعات براي تصميمگيري بهتر و بهبود ارتباط با ذينفعان میشود (seyal et.al,2004). تسهيل دسترسي به بازارهاي جهاني، كاهش هزينه هاي توليد، بهبود ارتباطات و كاهش هزينههاي مبادله و تقويت رقابت از جمله ساير مزاياي تجارت الكترونيكي است (seculley & woods,2001). بطور کلی میتوان منافع تجارت الکترونیکی را در سه سطح سازمان، مشتری و جامعه برشمرد:
2-2-1-1. منافع تجارت الکترونیکی برای بنگاهها و سازمانها
توسعه بازار: تجارت الکترونیکی فضای بازار را برای بنگاه از موقعیت محلی به ملی و جهانی توسعه میدهد. با وجود سرمایهگذاریهای اندک، بنگاهها میتوانند به آسانی و با سرعت به بهترین عرضه کنندگان، حجم عظیمی از مشتریان و طیف گستردهای از شرکای تجاری جهانی دست یابند. افزایش تعداد عرضهکنندگان و مشتریان موجب میشود تا بنگاه ارزانتر خریداری نموده و گرانتر بفروشد.
کاهش هزینه: تجارت الکترونیکی هزینههای تولید، توزیع، انبارداری و بازیافت را کاهش داده است. هر چند با کاربرد تجارت الکترونیکی هزینههای انتشار و ارسال اطلاعات افزایش مییابد، ولی سهم آنها در کل هزینهها بهقدری اندک است که در کل هزینهها با کاهش نسبی هزینهها روبهرو خواهیم بود.
بهبود زنجیره عرضه: عدم کارایی در زنجیره عرضه مثل افزایش موجودی و طولانی شدن زمان تحویل با استفاده از تجارت الکترونیکی به حداقل میرسد.
استفاده مناسب از زمان: با استفاده از وب سایت، کسب وکار همیشه دایر خواهد بود. لذا مفهوم تعطیلی در کسب وکار با کاربرد تجارت الکترونیکی حذف خواهد شد.
بومیسازی: با بهکارگیری تجارت الکترونیکی و به طبع آن تولید مطابق سفارش و یا بهعبارتی بومیسازی کالاها و خدمات مطابق درخواست و سلایق مشتری، امکان استفاده از مزیت رقابتی برای بنگاه فراهم میشود.
مدلهای جدید کسب و کار: تجارت الکترونیکی به مدلهای ابداعی کسب و کار امکان ظهور و بروز داده و بدین ترتیب زمینه را برای افزایش کارایی و سوددهی فراهم می آورد.
افزایش تخصص فروشندگان: استفاده از تجارت الکترونیکی سبب افزایش تخصص که در دنیای فیزیکی با محدودیت در آن مواجه هستیم، خواهد شد. بهعنوان مثال یک فروشگاه ارائهکننده ابزارهای تخصصی که در دنیای واقعی با تعداد محدودی مشتری مواجه است، در فضای سایبری مورد بازدید و توجه میلیونها بازدید کننده و علاقهمند احتمالی قرار خواهد گرفت، بنابراین ضمن توسعه بازار با توسعه امکان گسترش فضاهای تخصصی مواجه خواهیم بود.
سرعت دسترسی به بازار: استفاده از تجارت الکترونیکی فاصله زمانی بین خلق یک ایده و طرح با تجاری سازی آن را از طریق افزایش ارتباطات و زمینههای همکاری بهشدت کاهش میدهد.
کاهش هزینههای ارتباط: با استفاده از شبکه جهانی اینترنت در تجارت الکترونیکی هزینه ارتباط نسبت به کاربرد شبکه اختصاصی بهشدت کاهش مییابد.
کارایی در تامین و تدارک: بهکارگیری تجارت الکترونیکی امکان افزایش کارایی در خریدهای الکترونیکی را از طریق کاهش هزینههای تدارکات تا حدود 80درصد یا بیشتر و کاهش قیمتهای خرید بین 5تا 15 درصد و کاهش زمان کار تا حدود 50درصد و بیشتر را فراهم میآورد.
بهبود ارتباط با مشتری: تجارت الکترونیکی شرکتها و موسسات و بنگاهها را قادر میسازد تا حتی در صورت وجود واسطه، ارتباط متقابل با مشتری افزایش یابد.این افزایش ارتباط از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری موجب افزایش اعتماد مشتریان به کالاها و خدمات شرکت میشود.
اطلاعات بهروز بنگاهها: با استفاده از محیط وب و در فضای سایبر، اطلاعات شرکتها در زمینه فنآوری، مواد اولیه، فرایند تولید، قیمتها و …به صورت روزآمد نگه داشته شده و بدین ترتیب امکان تصمیمگیری صحیح میسر میگردد.
سایر مزایا و منافع: علاوه بر منافع مذکور، بهکارگیری تجارت الکترونیکی دارای منافع دیگری شامل افزایش خدمات مشتری، بهبود و افزایش کارایی و بازدهی، افزایش دسترسی به اطلاعات، تسهیل در یافتن شرکای تجاری جدی، سادهسازی فرایندها،کاهش هزینههای حمل و نقل، افزایش انعطافپذیری تجاری و کاهش کاغذبازی خواهد بود (Turban,2010).
2-2-1-2. منافع تجارت الکترونیک برای مشتریان یا مصرفکنندگان
امکان حضور در همهجا و همهوقت: بهکارگیری تجارت الکترونیکی این امکان را برای مصرفکننده فراهم میکند تا در تمامی ساعات روز بتواند خریدهای خود را از هر مکانی انجام دهد. لذا در این حالت محدودیت زمان و مکان از میان برداشته میشود.
دسترسی به کالا و خدمات بیشتر: تجارت الکترونیکی حوزه و قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش داده تا ضمن شناخت فروشندگان بیشتر و به تبع آن کالاها و خدمات متنوعتری آشنا شده و انتخاب خود را بهینه نمایند.
دسترسی به کالا و خدمات ارزانتر: با نگرش به اینکه تجارت الکترونیکی امکان مقایسه را برای مصرفکننده بهصورت برخط و در لحظه فراهم می نماید، لذا آنها میتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را با قیمت مناسبتر و کیفیت بهتر تهیه نمایند.
امکان تحویل بهموقع: در این حالت مصرفکنندگان قادر خواهند بود تا در هر لحظه به این کالاها دسترسی یافته و آن را به محض خریداری، تحویل بگیرند. ضمن آنکه تحویل سایر کالاها نیز در مدت زمان کمتری امکانپذیر میشود.
امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر: مصرفکنندگان در هر لحظه قادر خواهند بود به حجم عظیمی از اطلاعات کلی و جزئی در مورد کالاها و خدمات مورد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، ارزیابی آمادگی، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازارهای الکترونیکی