منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، حفاظت از داده ها، پرداخت الکترونیکی، داده های شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

امضا کننده ،مقامات مسئول و پاسخگو در هر مورد ،واحتمالا ناظر)
عملیات255: فعالیتهای روزانه مربوط به ارائه دهنده خدمات را تعریف می کند. (ذکر چگونگی ارائه خدمات به صورت عملیاتی و روزانه مثلا در اینجا تاریخ استقرار خدمات پس ازانعقاد)
امور مالی256: ساختار هزینه ها و یا ادغام ترتیبات منابع، شفافیت هزینه ها، واریانس و تنظیم و ترتیبات حل و فصل را بیان می کند.
عملکرد257: خروجی و نتایج انتظارات طرفین از ارائه خدمات را بیان می کند. (در اینجا ارائه گزارشات به روز و آمارگیری از فعالیتهای وب سایت)
پیاده سازی258: فعالیتهای درگیر در اجرای خدمات، پشتیبانی ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات، جدول زمانی معمول و سطح تلاش مورد نیاز، مسئولیت های هر یک از طرفین و خطرات کلیدی را روشن می سازد.
در تطبیق خدمت ارائه شده با این عناصر در بندهای مختلف قرارداد ،باید چنان کوشید تا هدف طرفین از انعقاد قرارداد حاصل شود. اصولا عناصر اساسی موافقتنامه خدمات به این ترتیب در مفاد قرارداد ذکر می شود :
• نام حقوقی از همه طرفها در موافقتنامه
• ریستال259 (عناصری که نوعاً به طور خلاصه ،تعهدات ،اختیارات و قابلیتهای هر یک از طرفین ،ارائه اطلاعات پشتیبانی مفید و مستند درک عمومی طرفین از توافقنامه را در بر می گیرد.)
• تعاریف
• تاریخ شروع و طول مدت قرارداد
• ارجاع به اسناد پشتیبانی و موافقتنامه ها
• فرآیند تمدید قرارداد
• اشاره به پایان دوره و فرآیند احتمالی ترک قرارداد توسط هر یک از طرفین
• مقامات تعیین شده
• امضا کنندگان.260

2. انواع قرارداد خدماتی
زمانی که روابط خدماتی نسبتاً ساده است و درک روشنی از مسائل وجود دارد، موافقتنامه خدمات را می توان به سرعت منعقد کرد. ولی، آماده سازی و تکمیل موافقتنامه خدمات پیچیده تر به طور معمول نیاز به زمان و تلاش بیشتری دارد. انتخاب نوع صحیح و مناسب توافقنامه خدمات می تواند براساس عوامل مختلفی انجام پذیرد، از جمله؛ دامنه خدمات ارائه شده و یا توابع خدمت ارائه شده، پیچیدگی ارتباط طرفین و تعداد طرفین درگیر ،طول مدت رابطه و ارزیابی خطرات در این مدت ،سطح ریسک خدمات ارائه شده ،تجربه هر یک از طرفین و اجرای خدمات قابل مقایسه، تاثیرتغییر احتمالی عناصر سازمانی یا شرایط ارائه خدمات261.آشنایی با انواع اسناد ولایه های خدماتی در انتخاب مناسب راهبردی است.

2-1.انواع اسناد
سه سند کلی در بیان خدمات وجود دارد:
• تفاهم نامه (MOU)262– پارامترهای گسترده ای از ارتباط طرفین توافقنامه خدمات و عملکرد مقامات تصمیم گیری را تعریف می کند.
• موافقتنامه ارشد (MA)263 – یک سند فراگیر از مجموعه ای از خدمات است که چگونگی مدیریت بسته نرم افزاری و جزئیات عملیاتی که برای همه مشترکین وجود دارد را، تنظیم می کند. موافقتنامه ارشد چارچوب فراگیری برای توافق نامه سطح خدمات چند لایه است که به طور معمول هر یک از خدمات ارائه شده توسط یک موافقتنامه ارشد به طور جداگانه تحت پوشش قرار می گیرد.
• توافقنامه سطح خدماتSLA) )264 – پارامترهای عملیاتی و انتظارات عملکردی بین طرفین توافقنامه را ایجاد می کند و به طور معمول برای هر لایه از خدمات یا پروژه بر قرار می گردد. ارائه موافقتنامه سطح خدمات حتی در اساسی ترین شرایط ارائه خدمات پیشنهاد می شود.
این اسناد می تواند به تنهایی یا در ترکیب با هم استفاده شوند. انتخاب سندها و اتصال آنها به یکدیگر به پیچیدگی رابطه خدماتی بستگی دارد. به عنوان مثال برای ارائه خدمات به یک گروه گردشگر (به عنوان مشتری) و ترتیب اقامت در خارج از کشور و پشتیبانی گروه ،ایجاد یک یا چند SLA برای مواردی مانند ارتباطات، مسکن، فضای اداری و امنیت پرداخت، لازم است265.

2-2.تعداد لایه
از نظر وجود لایه های خدماتی نیز می توان توافقنامه خدمات را به سه زیر گروه تقسیم کرد:
• توافقنامه خدمات ساده یا یک لایه266: توافقنامه خدمات ساده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شرایط ارائه خدمات غیر پیچیده است. به عنوان مثال، نقش ها و مسئولیتها روشن است و تعهدات به آسانی تعریف و شناسایی می شوند و از نظر درجه ریسک حداقل و یا بدون ریسک است. اگرتوافقنامه خدمات ساده ،عناصر خاصی از دامنه، حکومت، ترتیبات مالی و عملکرد را نشان دهد، می تواند از یک تا دو صفحه تفاهم نامه (mou) بین دو یا چند طرف تشکیل شود.(ضمیمه1)
• توافقنامه خدمات متوسط یا دو لایه267: در این نوع توافقنامه روابط خدماتی، مدیریت و تحویل نسبتاً پیچیده هستند و معمولاً توافقنامه خدمات از دو سند تشکیل می گردد. اولین سند- اغلب mou– روابط سازمانی از جمله حکومت و فرآیندهای مدیریت که ارائه خدمات را تنظیم می کنند، توصیف می کند. همچنین تعهدات طرفین را به آنها می شناساند و چشم انداز، مأموریت و رسالتی چارچوب رابطه خدماتی را مشخص می سازد. سند دوم، SLA است که جزئیات عملیاتی اراده خدمات را به وضوح ترسیم می کند و اطلاعاتی دقیقی در مورد دامنه و سطح خدمات ارائه می دهد. SLA مجموعه ای از انتظارات عملکردی دقیق از جمله خدمات و عملکردهای استاندارد را به عنوان مبنای ارزیابی فعالیتهای آینده نشان می دهد.
• توافقنامه خدمات پیچیده یا سه لایه 268: بسته به پیچیدگی ارائه خدمات، طرفین ممکن است ترکیبی از مراحل برنامه ریزی را انتخاب کنند. معمولاً برای ارائه خدمات سه لایه در مراحل مختلف مذاکراتی صورت می پذیرد و اسناد و مدارکی در پایان هر مرحله به وجود می آید. برقراری خدمات جامع با هماهنگی مناسب از طریق قرارداد خدمات سه لایه ای امکان پذیر است که به طور معمول شامل یک MOU، یک یا چند و یک یا چند باشد. MOU معمولاً جنبه های گسترده ای از روابط خدماتی بین طرفین را بیان می کند. بخصوص انتظارات متقابل طرفین و رابطه حاکم طرفین چگونه. MA چگونگی مدیریت خدمات یا پروژه و پارامترهای عملیاتی فراگیری را که در طول مدت پروژه ها و خدمات رایج است را بیان می کند. در موافقتنامه خدمات سه لایه، SLA ها برای هر سری از خدمات؛ دامنه، ترتیبات مالی و انتظارات عملکردی و اجرای آنها ترسیم می شود.
قرارداد میزبانی وب از دسته قراردادهای خدماتی است که در آن چند سرویس یا خدمت ،ارائه می شود. به همین خاطر ممکن است یک موافقتنامه خدمات منعقد شود که چند خدمت را در بگیرد ویا چند موافقتنامه جداگانه تنظیم شود.

شکل 1: نمونه هایی از انواع موافقتنامه خدمات269

گفتار دوم: مفاد قرارداد میزبانی وب
قراردادهای میزبانی را می توان براساس نوع سرور ،شخصیت طرفین قرارداد ،طول مدت قرارداد و نوع اسناد تنظیم شده طبقه بندی کرد.
قراداد میزبانی وب، براساس نوع سرور ارائه شده به قراردادهای میزبانی اشتراکی، سرور اختصاص یا Rent کولوکیشن یا نگهداری سرور و سرور مجازی یا vps تقسیم می شود. این عناوین برای ارائه خدمات و تقاضا در میان کاربران و شرکتهای میزبانی وب رایج است و در فصل اول به آنها پرداخته شد.
از آنجا که قراردادهای میزبانی وب به لحاظ ماهیت خدمت ارائه شده (ارائه وب سایت در دسترس کاربران) نوعاً قرارداد نسبتاً پیچیده ای به حساب می آید و اینکه این قرارداد، خدمات فرعی همچون کنترل پنل، خدمات نام دامنه، گواهینامه SSL، ایمیل، پشتیبانی، و حتی طراحی وب سایت و غیره را نیز ممکن است پوشش دهد، معمولاً در قالب دو یا چند سند تنظیم می شود، که یکی تفاهم نامه (MOU) است و دیگری قرارداد سطح خدمات SLA می باشد. چنانچه کاربر یک شخصیت عمومی یا خصوصی باشد و درجه اهمیت داده ها در سطح بالایی قرار گرفته باشد و شرکت میزبان ناچار به مذاکره شود، ممکن است اسناد بیشتری رد و بدل شود و قرارداد چند لایه باشد (به عنوان مثال در مورد تجارت الکترونیک از طریق وب سایت که حفاظت از اطلاعات حساب مشتریان حائز اهمیت است).
معمولا مفاد تفاهم نامه (MOU)میزبانی وب، شامل این موارد خواهد بود:
1- مشخصات خدمات ارائه شده ( از جمله اطلاعات مربوط به فن آوری های خاص و یا اشاره به حداقل فن آوری های خاص ارائه شده)
2- مشخصات منابع ( معمولاً ظرفیت ذخیره سازی، پهنای باند و قدرت پردازنده ها) در دسترس مشتری ،که چگونه این منابع ممکن است متفاوت باشد و عواقب ناشی از استفاده بیش از حد از منابع توسط مشتری.
3- محدودیت در نوع محتوی مشتری که ممکن است از سوی میزبان ارائه شود.
4- شروط پردازنده داده ها در رابطه با اطلاعات شخصی.
5- ضمانت نامه ها و جبران خسارات میزبان در رابطه با محتوی غیر قانونی.
6- مسئولیت های دیگر مشتری از جمله پرداخت هزینه ها و…
7- ترتیبات برای فسخ قرارداد میزبانی270.
بعلاوه ،معمولا در سایت شرکت میزبان سند دیگری تحت عنوان “شروط و تعهدات”271 قبل از ثبت تقاضای کاربر به وی عرضه می شود و از کاربر می خواهدکه آنرا مطالعه و سپس قبولی و پذیرش خود را اعلام کند.
قراردادهای میزبانی وب براساس طول مدت قرارداد هم قابل طبقه بندی است، قرارداد میزبانی کوتاه مدت272؛ که اغلب به منظور جلب نظر مشتری به صورت رایگان ارائه می شود و بندرت به لحاظ اهمیت خدمات تقاضا شده از سوی کاربر یا انجام خدمات نوظهوربه صورت آزمایشی برقرار می گردد. قرارداد میزبانی بلند مدت273؛ که اغلب برای ارائه خدمات پایدار با شخصیت های عمومی یا خصوصی منعقد می شود.
اگر چه، مفاد قراردادهای میزبانی وب ممکن است با توجه به نوع قرارداد متفاوت باشند ،اما درج عناصر اصلی و شروط کلی ذیل برای ارائه یک قرارداد میزبانی مناسب و موثر لازم است.

1. طرفین قرارداد
در هر توافقنامه ذکر نام و مشخصات طرفین به منظور شناسایی متعهد هر بخش از مواد توافقنامه لازم و ضروری است، بدین منظور شناسایی اطلاعات شخصی یا PII274 مورد توجه قرار می گیرد. ویژگیهایی مانند ترکیبی از نام، آدرس، شماره تلفن، شماره بیمه ملی و یا شماره ملی دیگری، شماره حساب های مالی، تاریخ تولد، اطلاعات بیومتریک275، نام قبل از ازدواج مادر، یا دیگر داده های شخصی یا داده های طبقه بندی شده خاص که در «دستور عمل العمل 95/46/EC»276 و «قانون حفاظت از داده ها 1998»277 تعریف شده اند.278
در مورد شرکت میزبان و شخصیت های حقوقی، ذکر نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت شرکت و کشوری که ثبت شرکت تحت قوانین آن صورت گرفته، حائز اهمیت است.

2. خدمات (service)
شرکت میزبان باید خدمات میزبانی و خدمات مرتبط با آن را بر طبق مواد توافقنامه ارائه نماید. خدمات میزبانی که به وسیله شرکت ارائه می شوند در جدول های ضمیمه ای که به توافقنامه متصل شده شرح داده شده اند. ذکر این جزئیات در جدول ها به شرکت میزبان اجازه می دهد که به راحتی شرح خدماتش را بر کاربران مختلف منطبق کند.279 منظور از خدمات در اینجا هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی و ارتباطی قابل ارائه توسط شرکت280 است که حفظ حضور آنلاین و موثرکاربر را که اساسی ترین هدف این قرارداد است281،تامین نماید. در مبحث تسلیم خدمات به انواع خدمات ارائه شده توسط میزبان بیشترمی پردازیم.

3. پرداخت
طبق این بند کاربر با پرداخت هزینه های خدمات دریافتی بر اساس تعرفه اعلام شده در جدول هزینه ها موافقت می نماید. هزینه های دوره ای ممکن است، به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه مشخص شوند. بسته به توافق طرفین پرداخت می تواند پیش از ارائه خدمت یا پس از آن صورت پذیرد.
پرداختها معمولاً به صورت الکترونیکی ولی به روشهای مختلفی همچون «پرداخت تضمینی ثمن توسط معتمد ثالث، پرداخت با اعلام شماره کارت و رمز 16 رقمی، پرداخت با کنترل شماره کارت، پرداخت از راه دور، پرداخت توسط کیف پول الکترونیکی282» و پرداخت هنگام تحویل COD283( ضمیمه شماره 3 بند 3 ) انجام می پذیرد. در ایران، پرداخت الکترونیکی اصولاً مبتنی بر کارت و به روشهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مصرف کنندگان، مسائل حقوقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، شرط داوری، شاخص قیمت مصرف کننده، مصرف کننده