منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، تحلیل شبکه، جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

شبکه است .
3-2-1-شناسایی ، تجزیه و تحلیل ورودی و خروجی ارزیابی تامین کنندگان :
در ارزیابی و تجزیه و تحلیل ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان با توجه به ورودی سیستم ارزیابی، پردازش و نتایج خروجی آنها می توان به فواید ارزیابی ها رسید که در طولانی مدت نصیب شرکت خواهد شد. در شکل زیر سیستم ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان با توجه به ورودی و خروجی و نتایج حاصل از ارزیابی نشان داده شده است .

سطح هدف :
اثرات و نتایج :

پایداری و ثبات تولید
تولید فراورده های با کیفیت مناسب
تامین قطعه /ماشین آلات با کیفیت مناسب
کاهش هزینه های کیفیت
کاهش ریسک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
کاهش هزینه های نت
صرفه جویی های ناشی از عدم وقفه تولید فرآورده
مدیریت انرژی
افزایش کارایی تولید و…

بازخورد و پایش ماشین آلات و تامین کنندگان
شکل 3 – 2 : تجزیه و تحلیل ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان

شکل 3 – 3 : روابط علت و معلولی تامین ماشین آلات و قطعات یدکی با کیفیت نامطلوب
3-2-2- روش شناسی تحقیق :
روش شناسی تحقیق حاضر به این صورت می باشد که ابتدا با مطالعه معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده محققین مختلف و مقایسه تطبیقی آن ها ، با استفاده از نظرات کارشناسان واحد مدیریت کالا تعداد 22 زیر معیار در 4 طبقه شناسایی و دسته بندی گردیدند . جهت انجام تعیین روابط فی مابین معیارها و زیرمعیارها وشناسایی تاثیر آن ها، پرسشنامه ای به تعداد زیر معیارها جهت شناسایی میزان اهمیت فی مابین آن ها تهیه و با توجه به اینکه برخی از متغیرها « کیفی » می باشند؛ از روش پرسشنامه ای طیف لیکرت در مقیاس های فاصله ای « خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم، خیلی کم » به ترتیب با وزن های 5 الی 1 جهت آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده است . سپس داده های جمع آوری شده را جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری (spss18) مورد بررسی قرار داده و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرض و نظرات کارشناسان امر، روابط فی ما بین زیر متغیرها شناسایی شده است .
در مرحله بعد، جهت تعیین وزن نسبی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با هم، پرسشنامه مقایسات زوجی (به روش ماتریسی) جهت جمع آوری نطرات کارشناسان ادرات مرتبط از جمله کارشناسان اداره مدیریت کالا ، نگهداری و تعمیرات ، خدمات فنی و مهندسی تهیه گردید و با استفاده از روش نظرات کارشناسان و اجماع ، در مورد اهمیت هر زیر معیار نسبت به زیر معیارهای دیگر اطلاعات جمع آوری گردید .
در نهایت، تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی در حوزه های مختلف شناسایی گردید . تامین کنندگانی که از سابقه و قابلیت های مناسبی جهت رقابت برخوردار بودند جهت ارزیابی انتخاب و نسبت به معیارهای تعیین شده به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفت . در پایان شبکه ارزیابی تامین کنندگان تشکیل و با استفاده از نرم افزار تحلیل شبکه80 معیارها و زیر معیارها طبقه بندی و تامین کننده برتر انتخاب گردیده است . لذا جهت هدف گذاری در آینده به منظور تعامل و روابط با تامین کنندگان براساس سیاست های شرکت ، بر اساس تعریف ارائه شده در فصل دوم و نظرات کارشناسان امر، تامین کنندگان به سه دسته تامین کنندگان استراتژیک، تدبیری و تکمیلی تقسیم بندی شده اند .
ردیف
وضعیت
شرح فعالیت
روشهای تجزیه و تحلیل
1
شناسایی و تعریف هدف
ارزيابي سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP
روش فرایند تحلیل شبکهANP
2
برنامه ریزی
شناخت نیاز جهت تامین ماشین آلات و قطعات یدکی
نیاز واحدهای عملیاتی و پیش بینی درخواست قطعات و ماشین آلات یدکی مورد نیاز خط تولید و سفارش خرید توسط واحد مدیریت کالا
3

شناسایی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی
جمع آوری اطلاعات تامین کنندگان توسط کارشناسان اداره کالا
4

شناسایی معیارها و زیر معیار های و اهمیت روابط
فی مابین آنها جهت ارزیابی
استفاده از نتایج تحقیقات ، جمع آوری نظرات و استفاده از تجربیات کارشناسان از طریق پرسشنامه
5
اجرا
ارزیابی تامین کنندگان ، معیارها و زیر معیارهای نسبت به یکدیگر
جمع آوری نظرات کارشناسان از طریق پرسشنامه ارجحیت نسبی
6

ارزیابی، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی تامین کنندگان و معیار ها و زیر معیارهای مورد نظر
روش فرایند تحلیل شبکهANP
7

شناسایی و طبقه بندی تامین کنندگان به تامین کنندگان برتر یا استراتژیک ، تامین کنندگان تکمیلی و…
امتیازات کسب شده از طریق ارزیابی و استفاده از نظرات کارشناسان با توجه به مقتضیات شرکت
8
بررسی
پایش فعال تامین کنندگان در دوره های زمانی مشخص بر اساس مقتضیات و نیاز شرکت
ارتباطات با تامین کنندگان و روابط بلندمدت
9
اصلاح
انتقال نیاز و خواست شرکت به تامین کنندگان و تلاش در جهت بهبود درجه کیفیت ساخت / تهیه قطعات و ماشین آلات تحویلی
ارتباطات با تامین کنندگان و انتقال خواستهای مورد نیاز (با استفاده از تکنیکهایی مثلQFD )

جدول 3 – 1 : نقشه راه پژوهش

نمودار 3-1 : نمایی شماتیک از مراحل انجام پژوهش با استفاده از روش تحلیل شبکه

3-3- جامعه آماری :
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق از حیث تامین کنندگان، شرکتهای تامین کننده قطعات و ماشین آلات شرکت پالایش نفت لاوان و از حیث تعیین معیارها و شاخص های اثرگذار در انتخاب تامین کنندگان، نظرات کارشناسان و مهندسان واحد مدیریت کالا و واحدهای ذیربط ( مانند واحد خدمات فنی و مهندسی، نگهداری و تعمیرات، اعضاء کمیسیون مناقصات و کمیته فنی و بازرگانی) خواهد بود .
با توجه به نوع و ماهیت تحقیق و در جهت ارتقاء پایایی و صحت تحقیق سعی نموده ایم از کارشناسان ادراتی که به نحوی در ارزیابی تامین کنندگان دخیل می باشند استفاده نماییم . جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کارشناسان واحدهای اشاره شده در جدول زیر می باشد .
ردیف
نام واحد
تعداد کارکنان
نسبت کارکنان شاغل به کل کارکنان
1
مدیریت کالا
24
0.2474
2
خدمات فنی و مهندسی
38
0.3917
3
امورحقوقی و پیمانها
6
0.0619
4
کمیته فنی و بازرگانی
7
0.0722
5
کمیسیون مناقصات
4
0.0413
6
کارشناسان ارشد اداره نگهداری و تعمیرات
18
0.1855
7
جمع
97
1
جدول 3 – 2 : جامعه آماری تحقیق
3-4- حجم نمونه و روش اندازه گیری :
تعيين حجم نمونه اهميت فراوانی در قابليت تعميم نتايج آزمون به جامعه دارد . روش های مختلفي جهت تعيين حجم نمونه وجود دارد که دقيق ترين روش ها ، روش هاي رياضی جهت تعيين حجم نمونه است . در تعيين حجم نمونه عواملي چون ، واريانس داده ها (هرچه پراکندگی داده ها بيشتر باشد حجم نمونه افزايش می يابد )، سطح اطمينان (هر چه سطح اطمينان بيشتر باشد حجم نمونه افزايش می يابد )، دقت مورد نظر، حجم جامعه و توزيع جامعه آماری موثر مي باشند . (مومنی،منصور؛217 ؛1389 )
در تحقیق حاضر به لحاظ موردی بودن مطالعه، تعداد 97 مورد اشاره شده، به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب می گردند .
3- 5- متغیرهای تحقیق:
برای انجام هر تحقیق علمی بایستی متغیرهای آن را تعیین نمود. متغیر عبارت است از کمیتی که مقدار آن از یک واحد مشاهده به واحد مشاهده دیگر تغییر می یابد . متغیر مستقل این تحقیق شاخصها و زیر شاخصهای موثر در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش می باشد که به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف
حوزه کاربردی
معیار وزیر معیار
نوع متغیر
ابزار سنجش
1
قیمت و هزینه (معیار اقتصادی )
قیمت رقابتی
کمی – پیوسته
مستندات وسوابق-پیشنهاد قیمت

فروش اعتباری و مدت دار
کیفی – اسمی
مستندات –پیشنهادات تامین کندگان

شهرت مالی ( توانایی مالی )
کمی وکیفی – اسمی
گردش مالی–مستندات-سوابق اجرایی

مقدار سفارش مشتری / شرکت
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهدات-مصاحبه

ثبات قیمتهای پیشنهادی
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهدات-سوابق اجرایی
2
کیفیت و تکنولوژی
دارا بودن گواهینامه های کیفی
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهدات

کیفیت بسته بندی و حمل و نقل
کیفی – اسمی
مستندات- مشاهدات-

تولید طبق سفارشات فنی(استاندارد فنی مشتری)
کیفی – اسمی
مشاهدات –سوابق اجرایی

سهولت و قابلیت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات
کیفی – اسمی
مصاحبه-سوابق و مستندات

عملکرد مناسب محصول (قابلیت اطمینان )
کیفی – اسمی
مستندات –سوابق-مشخصات فنی محصول
3
ویژگی و ظرفیت تامین کننده
حسن شهرت و سوابق اجرایی
کیفی – اسمی
پرسشنامه – سوابق و مستندات – مصاحبه

موقعیت جغرافیایی تامین کننده
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده

توان تخصصی تامین کننده ( قابلیت فنی )
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده-مصاحبه

ظرفیت تولید
کمی و کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده

شهرت فنی تامین کننده (توانایی فنی )
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده-مصاحبه- سوابق اجرایی

سابقه تجارت قبلی سازمان با تامین کننده
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده-مصاحبه

انعطاف پذیری در حل اختلافات فی ما بین
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده-مصاحبه- سوابق اجرایی
4
خدمات تامین کننده
تحویل به موقع اجناس / خدمات
کیفی – اسمی
سوابق-پیشنهاد تامین کننده- سوابق اجرایی

خدمات پس از فروش
کیفی – اسمی
مستندات – مشاهده- سوابق اجرایی

نحوه برخورد و پاسخگویی تامین کننده
کیفی – اسمی
مستندات –مشاهده- مصاحبه

زمان پاسخگویی به نیازها و مکاتبات فی مابین
کیفی – اسمی
مستندات –مشاهده- مصاحبه

آموزش دانش فنی استفاده از محصول بعد از فروش محصول
کیفی – اسمی
مستندات – مصاحبه- سوابق اجرایی
جدول 3 – 3 : روشهای سنجش و نوع متغیرهای معیارهای ارزیابی کیفی
متغیر وابسته این تحقیق ، ارزیابی سطح کیفی و رتبه بندی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی در شرکتهای پالایش نفت می باشد .

شکل 3 – 4 : متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
3-6- ابزارجمع آوری اطلاعات :
پرسسشنامه به عنوان يکی از متداول ترين ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقيقات پيمايشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسشهای هدفدار که با بهره گيری از مقياس های گوناگون، نظر یا ديدگاه و بينش يک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد .
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقيق حاضر روش مصاحبه با کارشناسان (جهت شناسایی و انتخاب معیارها و زیر معیارها)، پرسشنامه(جهت جمع آوری داده های مربوط به آزمون فرضیه)، روش استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان (جهت جمع آوری داده های مربوط به پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارهای ارزیابی کیفی تامین کنندگان) و روش های کتابخانه ای از جمله جستجو در مقالات، پایان نامه ها، کتابهای مرتبط با مساله و جستجوی اینترنتی(جهت گردآوری ادبیات تحقیق و مطالب مورد نیاز) استفاده شده است .

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها :
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش حاضر از علوم آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری81 و علوم پژوهش عملیاتی ( تصمیم گیری چند معیاره ) روش فرایند تحلیل شبکه82 با نرم افزار مربوطه استفاده شده است .
جهت تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است . همچنین میزان نرخ ناسازگای83 مقایسات زوجی هر یک از جداول به صورت مجزا احتساب گردیده است که نتایج محاسبات در بخش پیوست درج شده است و میزان آنها کمتر از 0.1 می باشد. (IR≤0.1)

فصل چهارم :
تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

« بخش اول»
1.4. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه

4-1- 1- مقدمه :
با شناسایی معیارها و زیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره روش تحقیق، روش شناسی، شرکت ملی، ظرفیت اسمی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ارزیابی کیفی، تحلیل عاملی اکتشافی