منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، سلسله مراتب، زنجیره تامین، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

شدن تامین کنندگان به واسطه ارتباطشان با تولید کنندگان هراس داشتند . این نگرش ها تا دهه 60 میلادی وجود داشتند تا اینکه در دهه های 60 و 70 میلادی مفاهیمی همجون مشتری گرایی مدیریت مواد ظهور بیدا کرد . تا قبل از این سالها انتخاب تامین کنندگان بر اساس قیمت و مقدار تخفیف های آنها صورت می گرفت، ولی با ظهور مباحث فوق الذکر، جهت افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه های شرکتها، تولیدکنندگان ارتباط های گسترده ای را با تامین کنندگان برقرار نمودند . در این سالها تیم قرار دادها پدید آمد . طی این تیم تامین کنندگان می بایست یک محدوده وسیعی از مواد و خدمات را برای تولید کننده در یک سطح مشخص از قیمت در زمان مشخص و کیفیت مشخص تهیه کرده و در قبال این موضوع تولید کننده نیز موظف بود مایحتاج خود را از تامین کننده های مشخصی تهیه نماید. چنین ارتباطات گسترده تعاملی، باعث شد که روش های سنتی انتخاب تامین کننده جای خود را به روشهای علمی دهد . سیستمهای ارزیابی و عملکرد تامین کنندگان ایجاد شدند و بسیاری از هزینه ها و اتلاف های شرکت ها کاهش یافت . در دهه90 با ظهور اندیشه مدیریت زنجیره تامین و توسعه فناوری اطلاعات، این ارتباط شکل جدیدی به خود گرفته و نوید دهنده پیدایش زنجیره ای از ارتباطات مبتنی بر شبکه می باشد . (غضنفری و فتح اله ،1389، 102 )
انتخاب تامین کنندگان مناسب می تواند به شکل چشمگیری هزینه های خرید راکاهش داده، قابلیت رقابت بذیری سازمان را افزایش دهد؛ چرا که بسیاری از متخصصین بر این عقیده اند که انتخاب تامین کننده مناسب، مهمترین فعالیت بخش خرید است . در حقیقت، انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها، در جهت تامین کننده موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی می باشد و در طی سالیان طولانی، بر انتخاب تامین کننده تاکید گردیده است و این امر
می تواند برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده نمود. (کاظمی وزاهدی ،1388، 17 )

موضوع
گذشته
حال
دامنه بازار
ملی / منطقه ای
جهانی
رابطه بین عرضه و تقاضا
تقاضا بیش از عرضه بود
تقاضا کمتر از عرضه است .
دوره عمر محصول
بلند
کوتاه / ناشناخته
ارجحیت تولید کننده
کمیت و کیفیت
زمان پاسخ دهی به درخواست مشتری
رابطه بین تولید کننده و مشتری
تولید کننده سالاری
مشتری سالاری
جدول 2-4 : مقایسه گدشته و حال زنجیره تامین
2-3-4- پیشینه تحقیق :
با توجه به اهمیت انتخاب تامین کنندگان و ارزیابی آنها، تحقیقات متنوع و مختلفی در این زمینه، در صنایع مختلف صورت پذیرفته است . لذا در این بخش به ذکر نمونه هایی از تحقیقات داخلی و خارجی که به نحوی به موضوع انتخاب تامین کنندگان با روشهای تصمیم گیری چند معیاره و روشهای پژهش عملیاتی مرتبط می باشد، می پردازیم .
دیکسون 37 در سال 1966 نزدیک به 23معیار مهم و پراستفاده در ارتباط با انتخاب تامین کننده را از میان دست کم 50 فاکتور مجزا که عمدتاً ویژگی هایی از عملکرد تامین کنندگان است از طریق پرسشنامه که به 273 مدیر و عامل خرید از فهرست اعضای انجمن ملی مدیران خرید ارسال کرده بود، ارایه نموده است . از مجموع 170پرسشنامه که تکمیل و ارائه شده بود ( حدود62.3% ) فاکتورهایی بر اساس کیفیت کالا، تحویل به موقع، عملکرد مناسب محصول، سیاست های مربوط به گارانتی، قیمت کالا و قابلیت های فنی آن و امکانات و ظرفیت تولیدی تامین کنندگان به عنوان مهمترین عوامل در انتخاب تامین کننده شناسایی گردید ند . (کاظمی وزاهدی؛ 1388 ؛ 61)
همچنين در سال 1991 م. وبر و همكاران در يك مرور جامع در اين زمينه، 74 مقاله را بررسي كردند كه برخي از آنها فقط يك معيار (فقط هزينه) و برخي دو معيار (هزينه وكيفيت ) و گروهي، چندين معيار را ذكر كردند. در اين تحقيق وبر و همكاران تعداد مقالات را برحسب معيارهاي ديكسون دسته بندي كردند . ( جعفرنژاد و همکاران ؛ 1386 ؛ 134-128)
از روش های تلفیقی هم برای حل مساله انتخاب تامین کنندگان استفاده شده است که از آن جمله می توان به مدلهای زیر اشاره کرد.
آقای وانگ38 در سال2001درتحقیقی با عنوان طراحی و ارزیابی زنجیره تامین یک رویکرد تجزیه به همراه یک روش شناسی تحلیل سلسله مراتبی39 ترکیی و برنامه ریزی آرمانی بازدارنده مبتنی بر یک تصمیم گیری چند معیاره را به عنوان بخش مهمی از چهارچوب ارائه شده برای مشکل تامین کنندگان یا فروشنده معرفی کرده است . متدولوژی ارائه شده راه حلها و مدل پشتیبانی از تصمیم به عنوان یک ابزار تصمیم گیری کارا برای طراحی و ارزیابی زنجیره تامین بکار رود.
چوانگ40 در سال 2004 در تحقیق خود تحت عنوان انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش در مدیریت زنجیره تامین با تکنیک برنامه ریزی آرمانی وتاپسیس41به دنبال این است که
متدولوژی های جدیدی را برای انتخاب موثر تامین کننده در زنجیره تامین ارائه بدهد . همچنین تحقیق وی روی انتخاب تامین کننده جهت کاهش دادن پایه تامین کننده و تعیین میزان سفارش متمرکز است . تصمیم انتخاب تامین کننده و نیز انتخاب تامین کنندگان خاص با در نظر گرفتن معیار های مهمی نظیر کیفیت، مدت زمان اجرای تعهدات تامین کننده، هزینه ها و ظرفیت تعیین می شود. وی سه رویکرد رادر انتخاب تامین کننده بکاربرده است . رویکرد اول، شناسایی دسته ای از
تامین کنندگان و ارزیابی رتبه بندی آنها ؛ رویکرد دوم، ارایه مدلی جهت ارزیابی عملکرد تامین کننده با توجه به سابقه معامله و رویکرد سوم شامل تخصیص سفارش بهینه به تامین کنندگان می باشد .
در تحقیقی دیگر آقای وانگ با همکاری هوانگ و دیسمیوکس42در سال 2004 با استفاده از روش تلفیقی فرایند سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی بازدارنده43 مدلی را برای انتخاب تامین کننده ارائه می دهند . در مدل ارائه شده، مولفان با استفاده از مدل SCOR، دوازده معیار عملکرد را به پنج دسته اطمینان از تحویل، انعطاف پذیری، پاسخگویی هزینه و دارایی تقسیم نموده اند . نتایج ناشی از مدل فرایند سلسله مراتبی و اولویت های گزینه ها به عنوان ورودی همراه با محدودیتهای مربوط به ظرفیت در مدل برنامه ریزی آرمانی وارد می شوند تا میزان سفارش از تامین کنندگان منتخب تعیین شوند.
در سال 2004 ف.ت.س چان و چ .ك.چان44 مدلي را براي انتخاب تامين كننده ايجاد كرده وكاربرد آن در صنايع تكنولوژيكي پيشرفته را مورد بررسي قرار داده اند . آنها از فرايند تحليل سلسله مراتبي و اصول سيستم مديريت كيفيت در ساختن مدل انتخاب تامين كننده استفاده كرده اند . از آنجا كه كليه معيارهاي مساله انتخاب تامين كننده كمي نمي باشد، تنها تعداد كمي درفرموله سازي بهينه سازي به كار گرفته شده است . (سليماني شيري ، غلامحسين ؛ 1388)
مندوزا45 در سال 2007 میلادی در پایان نامه دکترای خود تحت عنوان متدولوژی موثر برای انتخاب تامین کننده و تخصیص میزان سفارش از رویکرد سه مرحله ای در فرایند انتخاب تامین کننده در شرکت تیجوآنا مکزیک استفاده نموده است که هزینه تعداد زیاد تامین کنندگان را کاهش داده و انتخاب نهایی را با استفاده از تکنیک های چند معیار همچون رویکرد راه حل ایده آل و فرایند سلسله مراتبی برای کاهش تعداد تامین کنندگان و از برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص سفارش نهایی استفاده نموده است . در این تحقیق از مدیریت موجودی در تعیین نقطه بهینه سفارش تامین کنندگان انتخاب شده، استفاده گردیده است . از دو مدل غیر خطی و برنامه ریزی آرمانی در جهت تدوین سیاست موجوی در تعیین میزان سفارش، زمان سفارش و کدام تامین کننده استفاده شده است. در پایان ، مدل ریاضی سیستم سری N مرحله ای در بررسی دو مسئله انتخاب تامین کننده و کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین توسعه یافته است .
تقوی فرد و میر حیدری در سال 2008 الگوریتمی ارائه دادند که در مرحله اول تمام مواد و خدمات مورد نیاز سازمان توسط روش ABC شناسایی و طبقه بندی و سپس استراتژیهای خرید تعیین می شد. در مرحله دوم معیارهای مناسب برای ارزیابی اولیه تامین کنندگان سازمان شناسایی شد . خروجی این مرحله تهیه چک لیستی از تامین کنندگان واجد شرایط در مناقصه بود . بعد از آن، با در نظر گرفتن یک ماده بطور خاص، معیارهای مناسب را برای آن ماده تعیین کردند ومشخصات ماده ویژه همچون نیازهای سازمان را بحساب آوردند . در مرحله سوم برای اعتبار و تایید مدل ارائه شده، آن ها این مدل را در شرکت فولاد مبارکه بکار گرفتند و تامین کنندگان واجد شرایط این شرکت را توسط روش تاپسیس فازی و سلسله مراتبی درجه بندی نمودند. نتایج کسب شده نشان داد که الگوریتم ارائه شده برای کاربرد کاملاً موثر، کارا و آسان است .
تيموري در سال 1378به تحقيقي تحت عنوان توسعه مدل انتخاب تأمين كنندگان و توزيع با نگرش مديريت زنجيره تأمين پرداخت. در اين تحقيق مجموعه اي از مدلهاي رياضي در راستاي بهينه سازي مديريت زنجيره تأمين ارائه شد. محقق در اين تحقيق، دوفعاليت عمده درمديريت تأمين را بررسي كرد و با توجه به شكافهاي تحقيقاتي موجود به ارائه مدل رياضي براي بهينه كردن آنها پرداخت. اين دو فعاليت عمده عبارت بودند از انتخاب و ارتقاي تأمين كنندگان به عنوان عضوي در زنجيره تأمين و توزيع اقلام موجود در يك انبار مركزي از طريق انبارهاي فرعی. در اين تحقيق مدلهاي رياضي يكپارچه اي براي انتخاب تأمين كنندگان ارجح و ارتقاي همزمان آنها، در صورت نياز، ارائه شد. از سوي ديگر مدل ارائه شده به وسيله محقق مسأله توزيع بهينه اقلام را نيز در نظر گرفت . ( جعفرنژاد و همکاران؛ 1386 ؛ 134-122 )
هوشمندي ماهر در سال 1385 ، در تحقيقي تحت عنوان طراحي مدل رياضي انتخاب تأمين كننده با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره، مطالعه موردي در فروشگاه زنجيره اي شهروند پرداخت. محقق رويكردي يكپارچه را براي انتخاب تأمين كننده و سهميه بندي تقاضا بين آنان ارائه داد. محقق به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، به طراحي مدلي مي پردازد كه همزمان از توانمنديهاي دو تكنيك تصميم گيري چند معياره، يعني فرايند تحليل شبكه اي ANPو برنامه ريزي خطي چند هدفه صحيح مختلط سود برده است. خروجي اين مدل، انتخاب مناسبترين تأمين كنندگان براي برآوردن تقاضاي اقلام انتخاب شده، به همراه ميزان سهميه آنان، با توجه به اهداف مورد نظر مي باشد. ( جعفرنژاد و همکاران؛ 1386 ؛ 134)
آقای رضا سپهوند در مقاله ای درسال 1393 تحت عنوان استفاده از رویکردهای توسعه وظیفه ای کیفیت46و فرایند سلسله مراتبی در انتخاب تامین‏کننده با مطالعه موردی در شرکت زمزم ، با استفاده از مدل فرایند سلسله مراتبی برای اولویت بندی ویژگی‌های مشتری و سپس استفاده از دو ماتریس از مدل توسعه وظیفه ای کیفیت، رویه ای برای انتخاب تامینکننده ارایه شود. بدین منظور این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است . بخش دوم، آشنایی با روش تصمیم‏گیری چند معیاره فرایند سلسله مراتبی. بخش سوم، مروری اجمالی بر مدل توسعه وظیفه ای کیفیت و تشریح اولین خانه کیفیت47. بخش چهارم، تشریح مدل پیشنهادی، بخش پنجم، پیاده سازی روش پیشنهادی در یک کارخانه تولیدی. روش ارایه شده در این مقاله، یک روش امکانپذیر، مفید و عملی برای رتبه‏بندی و انتخاب تامین‏کننده مناسب از میان کاندیدهها می‌باشد. این روش به علت استفاده از مدل توسعه وظیفه ای کیفیت دارای توانایی شنیدن صدای مشتری و در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و خواست‌های آنان می‌باشد و از فرآیند سلسله مراتبی به منظور اندازه گیری اولویت‌های نیازهای شرکت‌های خریدار مواد اولیه استفاده شده است و امکان استفاده از معیارهای محسوس و غیر محسوس در کنار هم را فراهم میکند. یکی دیگر از مزایای این روش ساده و قابل فهم بودن آن می‌باشد و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در شرایط گوناگون با توجه به شرایط شرکت خریدار، صنعت و یا هر دلیل دیگری، معیارهای انتخاب تامین‏کننده تغییر و اضافه و یا کم کنند.
2-3-5- رویکرد کاهش تعداد تامین کنندگان :
با گسترش مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و تجربه عملی سازمانها در زمینه مدیریت منابع مشترک، تامین کنندگان نیز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ساخت یا خرید، تامین کننده، انعطاف پذیری، مشتری گرایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، مزیت رقابتی، طراحی و توسعه محصول، انعطاف پذیری