منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، تحلیل شبکه، زنجیره تامین، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

د انتخاب کنند.
همچنین در سیستم مدیریت تولید به موقع3 نیز در جهت تامین کیفیت مورد نیاز مشتریان
” ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ” بعنوان یکی از عناصر اصلی تلقی می گردد تا کیفیت در همان مراحل ابتدایی خرید مواد اولیه یا قطعات یدکی مورد نیاز شرکت مورد توجه قرار گیرد .
1-5-2- فرآیند تحلیل شبکه ای :4
روشی است که توسط توماس ال ساعتی در سال 1996 میلادی ابداع شد. در واقع روشی است بهبود یافته از ” تحلیل سلسله مراتبی “5 می باشد .
در روش تحلیل سلسله مراتبی وابستگی ها باید به صورت خطی از بالا به پایین و یا بالعکس می باشند وساختار مسائل ساده را از روی مصلحت حل می کند ، اما در سیستمهای پیچیده محدود می شود .
حال چنانچه وابستگی ها دو طرف یعنی وزن “معیارها به گزینه ها”و نیز ” وزن گزینه ها به معیارها”وابسته باشد ، مسئله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی یا سیستم بازخورد را می دهد که در اینصورت برای محاسبه وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتبی استفاده کرد . بنابراین برای محاسبه وزن عناصر از تئوری شبکه ها می توان استفاده کرد .
به عبارت دیگر ، فرآیند تحلیل شبکه ای، روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق، با استفاده از اطلاعات تجربی و قضاوت های شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و برای فراهم آوردن یک ساختار برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هریک از آنها نسبت به گزینه ها ، فرآیند تصمیم گیری را آسان می نماید .
این مدل تصمیم گیری، از ماتریس مقایسه های زوجی برای دست یابی به مقیاس های نسبی استفاده نموده و از هر سه روش”کیفی، کمی و مقایسه ای” به صورت همزمان برای جمع آوری داده ها و تحلیل نتایج بهره می گیرد .
1-6- مدل تحقیق :
با عنایت به تحقیقاتی که توسط محققین مختلف در زمینه شناسایی شاخصهای ارزیابی تأمین کنندگان در صنایع دیگر شده است متغیر های زیادی ، با توجه به نوع صنعت ، در ارزیابی ها شناسایی و در نظرگرفته شده است .
در نمودار زیر، با توجه به مطالعات منابع متعدد و مصاحبه های صورت پذیرفته با کارشناسان محترم اداره مدیریت کالای شرکت پالایش نفت لاوان ، شاخصها و زیر شاخصها به چهار دسته کلی ” قیمت و هزینه ( معیار اقتصادی)، کیفیت و تکنولوژی، ویژگی های تامین کننده و خدمات ارائه شده از طرف تامین کننده “تقسیم و جمعاً 22 زیر معیار در خصوص ارزیابی تامین کنندگان شناسایی و هر یک از زیر معیارها در دسته های تعیین شده طبقه بندی شده اند . لذا همانطورکه در هدف تحقیق ذکر شد سعی ما شناسایی جامع و دسته بندی مجدد شاخصهای موثر ، باتوجه به نیاز صنعت پالایش نفت می باشد .
لذا در این راستا ابتدا شاخص ها و زیر شاخصهایی که توسط محققین در طی سالهای مختلف شناسایی و طی مصاحبه با کارشناسان اداره مدیریت کالای شرکت پالایش نفت لاوان، نسبت به انتخاب معیارهایی که بیشترین تاثیر را در انتخاب تامین کنندگان قطعات یدکی و ماشین آلات تولیدی را در صنعت پالایش دارد، اقدام نموده ایم .
در جدول مقایسه ای زیر به معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده محققین در سالهای مختلف اشاره و مقایسه آنها باهم صورت پذیرفته است .

جدول 1- 1 : جدول مقایسه ای معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده محققین مختلف

مدلی که جهت بررسی سطح کیفی تامین کنندگان صنعت پالایش کشور پیشنهاد می شود شامل مدل مفهومی ازتعیین معیارها وشاخصهای ارزیابی کیفی ومدل فرایندی از چگونگی ارزیابی می باشد.

شکل 1 – 1 : طبقه بندی معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان

رددیف
حوزه کاربردی
معیار وزیر معیار
1
قیمت و هزینه (معیار اقتصادی )

قیمت رقابتی
فروش اعتباری و مدت دار
شهرت مالی ( توانایی مالی )
مقدار سفارش مشتری / شرکت
ثبات قیمتهای پیشنهادی
2
کیفیت و تکنولوژی

دارا بودن گواهینامه های کیفی
کیفیت بسته بندی و حمل و نقل
تولید طبق سفارشات فنی(استاندارد فنی مشتری )
سهولت و قابلیت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات
عملکرد مناسب محصول (قابلیت اطمینان )
3
ویژگی و ظرفیت تامین کننده
حسن شهرت و سوابق اجرایی
موقعیت جغرافیایی تامین کننده
توان تخصصی تامین کننده ( قابلیت فنی )
ظرفیت تولید
شهرت فنی تامین کننده (توانایی فنی )
سابقه تجارت قبلی سازمان با تامین کننده
انعطاف پذیری در حل اختلافات فی ما بین
4
خدمات تامین کننده
تحویل به موقع اجناس / خدمات
خدمات پس از فروش
نحوه برخورد و پاسخگویی تامین کننده
زمان پاسخگویی به نیازها و مکاتبات فی مابین
آموزش دانش فنی استفاده از محصول
جدول 1- 2 : شاخصهای و معیارهای شناسایی شده جهت ارزیابی تامین کنندگان
مدل مفهومی اشاره شده زیر، شامل چهار سطح به شرح ذیل می باشد :
سطح صفر ( هدف ) : هدف مدل ، که تعیین سطح کیفی تامین کنندگان می باشد.
سطح یک : شاخصهای مربوط به تعیین سطح کیفی تامین کنندگان
سطح دو : زیر شاخصهای مربوط به تعیین سطح کیفی تامین کنندگان
سطح سه : تامین کنندگان شرکت

هدف
شاخصها
زیر شاخص
گزینه ها

شکل 1-2 : ” مدل مفهومی ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان “

شکل 1- 3 : مدل فرایندی ارزیابی کیفی و انتخاب تأمین کنندگان ( منبع : غضنفری و فتح اله ؛ 108 ؛1389)
1-7- روش تحقیق :
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ” کاربردی” و از نظر روش تحقیق، از روشهای” کتابخانه ای و روشهای میدانی” استفاده شده است . در روش کتابخانه ای استفاده از فیش تحقیق و اطلاعات و یافته های دیگر پایان نامه های مشابه، و در روش میدانی (پیمایشی) روشهای پرسشنامه ، مصاحبه ، استفاده از نظرات کارشناسان بهره برداری شده است .
روش شناسی تحقیق حاضر به این صورت می باشد که ابتدا با مطالعه معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده محققین مختلف و مقایسه تطبیقی آن ها ، با استفاده از نظرات کارشناسان واحد مدیریت کالا تعداد 22 زیر معیار در 4 طبقه شناسایی و دسته بندی گردیدند . جهت انجام تعیین روابط فی مابین معیارها و زیرمعیارها وشناسایی تاثیر آن ها ، پرسشنامه ای جهت شناسایی میزان اهمیت و ارتباط آن ها تهیه و با توجه به اینکه برخی از متغیرها « کیفی » می باشند ؛ از روش پرسشنامه ای طیف لیکرت در مقیاس های فاصله ای « خیلی زیاد ، زیاد ، تا حدودی ، کم ، خیلی کم » به ترتیب با وزن های 5 الی 1 جهت آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده است . سپسس داده های جمع آوری شده را جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری (spss18) مورد بررسی قرار داده ایم .
در مرحله بعد ، جهت تعیین وزن نسبی معیارها و زیر معیارهای مرتبط با هم، پرسشنامه مقایسات زوجی (به روش ماتریسی) جهت جمع آوری نطرات کارشناسان ادرات مرتبط از جمله کارشناسان اداره مدیریت کالا ، نگهداری و تعمیرات ، خدمات فنی و مهندسی تهیه گردید و با استفاده از روش نظرات کارشناسان، در مورد اهمیت هر زیر معیار نسبت به زیر معیارهای دیگر(به صورت زوجی) اطلاعات جمع آوری گردید .
با شناسایی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی در حوزه های مختلف، تامین کنندگانی که از سابقه و قابلیت های مناسبی جهت رقابت برخوردار بودند جهت ارزیابی انتخاب و نسبت به معیارهای تعیین شده به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفت . در نهایت، شبکه ارزیابی تامین کنندگان تشکیل و با استفاده از نرم افزار تحلیل شبکه6 معیارها و زیر معیارها طبقه بندی و تامین کننده برتر انتخاب گردیده است . لذا جهت هدف گذاری در آینده وتعامل و روابط با تامین کنندگان براساس سیاست های شرکت ، بر اساس تعریف ارائه شده در فصل دوم و نظرات کارشناسان امر ، تامین کنندگان به سه دسته تامین کنندگان « استراتژیک ، تدبیری و تکمیلی » تقسیم بندی گردیده اند.
1-8- قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی تحقیق حوزه انتخاب تامین کننده و علم تصمیم گیری، خاص علم مدیریت تولید و عملیات و پژوهش عملیاتی می باشد . لذا با استفاده از روش کمی– کیفی و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره، روش تحلیل شبکه، در تلاش جهت رتبه بندی و انتخاب بهترین تامین کننده ماشین آلات و قطعات یدکی درشرکتهای پالایشی هستیم . قلمرو مکانی تحقیق شرکت پالایش نفت لاوان – اداره مدیریت کالا و قلمرو زمانی تحقیق از مرداد ماه 1392 تا تیر ماه 1393 می باشد .
1-9- جامعه آماری و حجم آن و برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شرکتهای تامین کننده قطعات و ماشین آلات شرکت پالایش نفت لاوان و نظرات کارشناسان و مهندسان واحدهای مدیریت کالا ، واحد خدمات فنی و مهندسی ، نگهداری و تعمیرات و اعضای کمیسیون مناقصات ، کمیته فنی – بازرگانی و مهندسان ارشد نگهداری و تعمیرات خواهد بود .
با توجه به نوع و ماهیت تحقیق و در جهت ارتقاء پایایی و صحت تحقیق سعی نموده ایم از کارشناسان ادراتی که به نحوی در ارزیابی تامین کنندگان دخیل می باشند استفاده نماییم . جامعه آماری این تحقیق به شرح جدول ذیل می باشد .
ردیف
نام واحد
تعداد کارکنان
نسبت کارکنان کارشناسان هر اداره
1
مدیریت کالا
24
0.2474
2
خدمات فنی و مهندسی
38
0.3917
3
امورحقوقی و پیمانها
6
0.0619
4
کمیته فنی و بازرگانی
7
0.0722
5
کمیسیون مناقصات
4
0.0413
6
کارشناسان ارشد اداره نگهداری و تعمیرات
18
0.1855
7
جمع
97
1
جدول 1- 3 : جامعه آماری تحقیق
1-10- روش گرد آوري اطلاعات :
در پژوهش حاضر از روشهای متعدد کتابخانه ای همچون فیش برداری از کتب مرتبط با زنجیره تامین ، جستجوی اینترنتی و از نتایج تحقیقات محققین بهره برداری شده است . در روش میدانی نیز سعی نموده ایم از روشهایی همچون پرسشنامه، مصاحبه جهت استفاده از تجربیات ونظرات کارشناسان ادارات مرتبط، به اهداف و سئوالات تحقیق پاسخ دهیم.

شکل 1- 4 : روش های گردآوری اطلاعات تحقیق

1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
روشهای مورد استفاده در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روشهای آمار توصیفی ( همانند میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی(همانند آزمون فرض ) و استفاده از روشهای ناپارامتریک خواهد بود . بطوریکه با سطح اطمینان 95 درصد بتوانیم نتایج بدست آمده از نمونه های ( آماره ها ) تحقیق را به جامعه ( پارامترها ) توسعه و اشاعه دهیم.
همچنین در این تحقیق از نرم افزار تحلیل آماری7 و نرم افزار های اداری همانند صفحه گسترده8 و نرم افزار خاص تحلیل شبکه9 جهت تصمیم گیری چند معیاره برای فرایند تحلیل شبکه استفاده شده است.
1-12- متغیرها و واژه هاي كليدي :
واژه های کلیدی :
سطح کیفی تامین کنندگان ، شاخص سطح کیفیت ، مدیریت زنجیره تامین ، صنعت پالایش نفت و روش فرایند تحلیل شبکه
1-12-1- سطح کیفی تامین کنندگان:
شناسایی و اولویت بندی تامین کنندگان با توجه به شاخص های مورد نظر در سایه توجه به سیاستها و استراتژی های سازمان در جهت برآورده نمودن احتیاجات و نیازمندی سازمان
1-12-2- شاخص های ارزیابی سطح کیفی :
مجموعه ای از شاخص ها، سنجه ها و معیارهایی که در جهت مشخص کردن اولویت بندی سطح کیفی تامین کنندگان شناسایی می شود تا بتوان بوسیله آنها تامین کنندگان را نسبت بهم مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .
1-12-3-مدیریت زنجیره تامین :
مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد سلسله مراتبی و استراتژیک برای برنامه ریزی عرضه و تقاضا، منبع یابی مواد خام و ترکیب کننده ها، ساخت محصولات و بخشها، رسیدگی موجودی و انجام سفارش و تحویل به مشتری و مصرف کننده نهایی است . بعبارت خلاصه تر مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد پذیرفته و استراتژیک به تقاضا، عملیات، تهیه، مدیریت فرایند و تدارکات است .
( کاظمی و زاهدی ، 1388، 13)
1-12-4- صنعت پالایش :
صنایعی که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، زنجیره تامین، ارزیابی کیفی، مدیریت زنجیره تامین Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره زنجیره ارزش، مزیت رقابتی، سلسله مراتب، شبکه زنجیره