منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی، تقسیم سود

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه موردبررسی قرارگرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می‌شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه‌های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی‌های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که برخلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج تجربی به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه‌یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان‌دهنده نقش قابل‌توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.
قالیباف اصل (1387) تحقیقی با عنوان مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:
با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و اثر تصمیمات مالی مدیران بر ارزش شرکت، در این مقاله رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها، به‌منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکت‌های ایرانی، بررسی شده است. بدین منظور تعداد 68 شرکت غیرمالی (تولیدی) از 240 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل‌دهنده جامعه آماری در قلمرو زمانی 85-1376، به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده و برای سنجش میزان ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل موردنظر، از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی‌دار با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به‌طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تأیید نمی‌کند.
ستایش و کاظم نژاد (1387) به بررسي تأثیر ساختار مالکيت و ترکيب هیئت‌مدیره بر سياست تقسيم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين راستا، تأثیر متغيرهاي رشد سود و سياست تقسيم سود سال قبل نيز کنترل و از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. يافتههاي بررسي 77 شرکت در قلمرو زماني 1382 الي 1386 حاکي از آن است که مالکيت شرکتي و استقلال هیئت‌مدیره به‌طور مثبت و مالکيت نهادي به‌طور منفي، نسبت سود تقسيمي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار ميدهد. بااین‌وجود، شواهدي دال بر وجود رابطه معنادار بين مالکيت مديريتي و ميزان تمرکز مالکيت با سياست تقسيم سود مشاهده نشد.
نوروش (1388) رابطه سازوکارهای نظام حاكميت شركت و هزينه نمايندگي شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي كردند. در اين پژوهش هزینه‌های نمايندگي تابعي از تعامل بين فرصت‌های رشد شركت و جريان نقد آزاد تعريف توبين به‌عنوان معياري براي اندازه‌گیری فرصت‌های رشد استفاده شده Q شده و از شاخص است. نتايج اين پژوهش نشان‌دهنده اعمال‌نفوذ مؤثر و فعال سرمایه‌گذاران نهادي بر تصمیم‌گیری‌های مديريت شركت و كاهش تضاد منافع بين مديران و مالكان است (نوروش, 1388).
نتایج پژوهش ستایش و همکاران (1389)، نشان داد که درصد اعضاي غيرموظف هیئت‌مدیره بر هموارسازي سود ناخالص و مالکيت نهادي و مديريتي بر هموارسازي سود عملياتي و سود خالص تأثیر دارد. همچنين، نتايج نشان داد که استقلال هیئت‌مدیره تأثيري بر هموارسازي سود ندارد.
فخاری و علی تبار (1388) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :
تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش‌های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. این مقاله، برمبنای تئوری نمایندگی، به بررسی هزینه‌های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود می‌پردازد. ازآنجاکه هزینه نمایندگی بر حقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل داده‌های ترکیبی است. 125 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 83- 86 به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. همچنین شاخص حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد. این یافته بیانگر این موضوع است که شرکت‌های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده می‌کنند و باوجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.
سعیدی و بهنام (1389) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:
تصمیم‌گیری درباره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث‌برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است؛زیرا در این تصمیم‌گیری مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می‌رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی از این بخش را تغییر دهد. درعین‌حال در شرکت‌های ایرانی، مرجع تصمیم گیر نهایی در خصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است. در این تحقیق برای بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پرداخت سود نقدی ابتدا متغیرها بر اساس تحقیقات پیشین تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 94 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هفت‌ساله (1380 الی1386) به‌صورت داده‌های پنل گردآوری گردید. در این تحقیق یازده عامل موردمطالعه قرار گرفتند. این متغیرها شامل: اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت‌های رقیب، نرخ تورم، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم شرکت بودند که از میان آن‌ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط متغیرهای دیگر شامل: متوسط نرخ رشد سود 5 سال گذشته، درصد سهام شناور آزاد،گردش وجوه نقد حاصل از عملیات، نسبت اهرم شرکت، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت‌های رقیب، مورد تأیید قرار نگرفت
مهرانی و بهبهانی نیا (1389)، در پژوهش خود با عنوان «اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تأکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت» به این نتیجه رسیدند که توانایی اقلام تعهدی برای پیشبینی بازده، مستقل از درصد و تعداد مالکیت سرمایهگذاران نهادی بوده اما با اندازه شرکت رابطه منفی دارد. همچنین، در شرکت‌هایی که درصد بیشتری از سهامشان در اختیار مالکان نهادی است، حضور سهامداران نهادی سبب سازوکار صحیح قیمتگذاری از دیدگاه ایجاد تمایز از میان اقلام نقدی و تعهدی نشده است.
مراد زاده فرد و دیگران (1389) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیرفلزی ارتباط معناداری وجود دارد.
محمدی و همکاران (1389) تحقیقی با عنوان بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد:در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یادشده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده‌های تلفیقی ایستا و روش داده‌های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت‌ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم چنان در کلیه مدل‌ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آنچه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.
هاشم و خرم(1390): در تحقيق خود، رابطه بين سازوکارهاي نظام راهبري شرکت و هزینه‌های نمايندگي شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار دادند. براي انجام تحقيق از داده‌های 51 شرکت، طي دوره زماني 1387-1380 استفاده شد. براي آزمون فرضیه‌ها از روش تجزیه‌وتحلیل پانلي استفاده شد. نتايج به‌دست‌آمده حاکي از آن بود که در سطح اطمينان 95 درصد، بين درصد مالکيت سرمایه‌گذاران نهادي، درصد مالکيت سهام مديران، درصد اعضاي غیرموظف هیئت‌مدیره، نسبت بدهي کوتاه‌مدت به کل بدهي و هزینه‌های نمايندگي رابطه منفي و معنی‌داری وجود دارد. نتايج تحقيق با فرض وجود ارتباط بين نسبت بدهي شرکت‌ها با هزینه‌های نمايندگي مطابقت ندارد.
عثمانی و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر بازدارندگی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : هدف اين پژوهش بررسي تأثیر میزان بازدارندگی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی از جمله درصد مالکان نهادی، درصد اعضای غیرموظف در هیئت‌مدیره و نوع حسابرس به‌عنوان متغیرهای مستقل و درماندگی مالی به‌عنوان متغیر وابسته تعیین گردید که میزان درماندگی بر اساس مدل Z آلتمن طبقه‌بندی شد. از رگرسیون ساده، لجستیک و چندگانه جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل 67 شرکت طي سال‌های 1384 تا 1388 است. روش آماری مورداستفاده جهت آزمون فرضیه‌هاي مطرح‌شده در اين پژوهش، روش “داده‌های ترکیبی و مقطعی” است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در کل دوره و در تک‌تک

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت