منابع پایان نامه ارشد درباره بازار کار، انتشار سهام، علم اقتصاد، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

ف هستند. اوراق بهادار براي دارنده آن، دارايي مالي و براي انتشار دهنده آن بدهي مالي محسوب مي شوند اين اوراق را مي توان بر حسب ويژگيهاي که دارند به انواع مختلفي طبقه بندي نمود.
ج- سومين جزء سيستم مالي، بازارهاي مالي است که در اين بازارها اوراق بهادار معامله مي شوند. به عبارت ديگر مي توان گفت که در اين بازارها اوراق بهادار ايجاد ومعامله مي شوند.اين بازارها به بازارهاي سازمان يافته مشهورند.
د-چهارمين جزء يک نظام مالي براي بازارهاي مالي سازمان يافته ترتيب معاملات مي باشد که شامل انواع سفارشات که توسط کارگزاران دريافت مي شود، انواع حسابهايي که توسط سرمايه گذاران نگهداري مي شود وانواع توافقهايي که سرمايه گذاران براي وام گرفتن و وثيقه گذاشتن سهام انجام مي دهند، است.
ه – مقررات، هر نظام مالي نياز به يکسري مقررات خاص دارد. تمام افرادي که در نظام مالي فعاليت مي کنند بايد در محيطي که مقررات برآن حاکم است به فعاليت بپردازند .

تعريف بازار
وقتي صحبت از بازار کالايي مي شود ، غالبا منظور مکان معيني است که کالا درآن عرضه مي شود. گاهي هم غرض از “بازار ” يک کالا، عرضه وتقاضاي آن است، اما بايد توجه داشت که بعضي بازارها لزوما محل خاصي ندارند. به طور کلي : بازار محل تلاقي خواسته هاي خريداران وفروشندگان است .
هر چند با توجه به ويژگيهاي که بازارها دارند آنها را مي توان به انواع مختلفي تقسيم بندي کرد با وجود اين، بازارها را مي توان به دو گروه عمده طبقه بندي کرد : بازار داراييهاي فيزيکي و بازار داراييهاي مالي .
بازار داراييهاي فيزيکي : که در آن داراييها وکالاهاي قابل مشاهده معامله مي شوند مانند بازار املاک و مستغلات ، بازار کامپيوتر وبازار ماشين آلات .
بازار داراييهاي مالي : که در آنها اوراق بهاداري مانند اوراق خزانه ، اوراق مشارکت وسهام شرکتها و غيره معامله مي شوند.
بازارهاي مالي به دو نوع بازار پول و بازار سرمايه تقسيم مي شوند :
بازار پول : که در آن دارايي هاي مالي کوتاه مدت مانند اوراق خزانه بانک مرکزي خريد و فروش مي گردد. متصدي بازار پول در هر کشور و از جمله در ايران بانکها و در راس آنها بانک مرکزي مي باشد.
بازار سرمايه : که در آن داراييهاي مالي بلند مدت از قبيل اوراق سهام شرکتها و اوراق مشارکت معامله مي گردد. اين بازار نيز به دو بازار رسمي و غيررسمي (يعني بازار خارج از بورس) تقسيم مي شود . متصدي بازار سرمايه رسمي در ايران سازمان بورس اوراق بهادار تهران است .

کارايي بازار
يکي از مباحث مهم در زمينه سرمايه گذاري ، کارايي بازار سرمايه مي باشد . مقصود از کارايي بازار سرمايه عبارتست از اين موضوع که اطلاعات جديد بطور گسترده و سريع و ارزان در دسترس عموم قرار گيرد به طوريکه سريعاً در قيمت بازار تاثير گذاشته وتغييراتي را در قيمت اوراق بهادار ايجاد کند . به عبارت ديگر در يک بازار کارا قيمت اوراق بهادار در هر لحظه از زمان بايد انعکاسي از همه اطلاعات در دسترس باشد : يعني بازاري کاراست که اطلاعات را به سرعت دريافت کرده ، پردازش کند و اثر آنها را در قيمت ها منعکس نمايد. بنابراين در چنين بازاري دسترسي به اطلاعات و در نتيجه تغييرات قيمت ها ، تصادفي مي باشد. قبل از بحث در خصوص کارايي بازار سرمايه بهتر است ابتدا ويژگيهاي يک بازار کاراي سرمايه را بيان نماييم .
ابتدا اين نکته را يادآوري مي نماييم که علم مديريت مالي و مباحث مربوط به بازارهاي پول و سرمايه از جمله زير شاخه هاي علم اقتصاد هستند و هنگاميکه مطالبي در اين خصوص ارايه مي شود بايد به اين فرض اساسي (که در علم اقتصاد پذيرفته شده است) توجه نمود که افراد منطقي فکرمي کند و در به حداکثر رساندن سود خود به طور عقلايي عمل مي کنند. حال با عنايت به پيش فرض فوق ، ويژگيهاي بازار سرمايه عبارتند از :
الف ـ شرايط بازار رقابتي در آن وجود داشته باشد يعني تعداد خريداران وفروشندگان زياد باشند .
ب ـ هيچگونه محدوديتي براي ورود وخروج و فعاليت در بازار وجود نداشته باشد .
ج ـ بازار بايد بدون اصطکاک باشد يعني مانعي در جهت انجام معاملات وجود نداشته باشد .
د ـ اطلاعات به سرعت و با حداقل هزينه در اختيار عموم قرار گيرد .
ه ـ هزينه انجام معاملات حداقل و نزديک به صفر باشد .
و ـ هيچ فرد يا گروه خاصي اين قدرت را نداشته باشند که بازار را تحت تاثير قرار دهند .
ز ـ با يک نرخ رايج بتوان هم وام گرفت وهم پول قرض داد .
ح ـ تعديل قيمت ها به سرعت و هم زمان با دريافت اطلاعات صورت گيرد .
ت ـ بازار همواره در حالت متعادل باشد يعني عده اي خريدار و عده اي فروشنده وجود داشته باشند و هر دو طرف نيز فکر کنند به نفع خود، کار مي کنند.
ي ـ در بازار ابزارهاي مالي مختلف جهت معامله وجود داشته باشند .

ابعاد کارايي بازار
در ادبيات مربوط به کارايي بازار ، اين کارايي از ابعاد و جنبه هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است . ابعاد کارايي به شرح ذيل مي باشند ( فدايي نژاد ، 1373) :
الف ) کارايي عملياتي
ب ) کارايي تخصيص
ج ) کارايي اطلاعاتي

کارايي عملياتي هنگامي حاصل مي گردد که هزينه انجام معاملات و هزينه عمليات واسطه گري باشد. اين موضوع بايد در سطح بازار به طور اعم و براي هر معامله به طور اخص صادق باشد. کارايي عملياتي در حقيقت نشان دهنده کارا بودن بازار از نظر عمليات تکنيکي است، در اين صورت عمليات واسطه گري و خدمات براي افزايش سرمايه جديد با حداقل هزينه ممکن، انجام خواهد شد . هزينه هايي را که بايد در قضاوت درباره کارايي عملياتي مورد توجه قرار داد عبارت است از هزينه صدور و انتشار سهام جديد و همچنين هزينه معاملات بدون واسطه مي باشد. اگر اين هزينه ها در حداقل خود قرار بگيرند. کارايي عملياتي در بازار در سطح بالايي خواهد بود .
کارايي تخصيص در بازار هنگامي حاصل مي گردد که منابع مالي به صورت بهينه تخصيص يابد. به عبارت ديگر منابع محدود مالي از مجاري پس انداز به بهترين ومناسب ترين موقعيت هاي سرمايه گذاري اختصاص يابد که بيشترين سود مورد انتظار را در آينده حاصل کند . اگر بازار اوراق بهادار از لحاظ تخصيص منابع کارا باشد در اين صورت قيمت اوراق بهادار با توجه به بازده مورد انتظار آنها و ريسکي که براي آن اوراق در مقايسه با ساير موقعيت هاي سرمايه گذاري مشابه متصور است ، تعيين مي گردد . در اين صورت شرکتي که بالاترين بازده مورد انتظار را با ريسک مشخص بدست دهد ، در جذب وجوه نقدي سرمايه گذاران اولويت خواهد يافت . هر چه قيمت اوراق بهادار شرکتي در بازار بالاتر باشد، در صورت انتشار سهام جديد ، مقادير بيشتري سرمايه را جذب مي کند و به تبع آن هزينه تامين مالي براي آن شرکت کاهش مي يابد بنابراين سرمايه ها به سمت پروژه هايي جريان مي يابد که بتوانند از آن حداکثر استفاده را نموده وبالاترين سود را به سرمايه گذاران بدهند. لذا بازار خود به عنوان يک تنظيم کننده قيمت تعادلي عمل کرده و در تخصيص بهينه سرمايه نقش ايفا مي کند. ( فدايي نژاد ، 1373)
کارايي عملياتي و کارايي تخصيص نقش مهمي در فراهم آوردن امنيت براي سرمايه گذاري ايفا مي کنند. در چنين بازاري هيچ سرمايه گذاري نمي تواند به بهاي زيان سرمايه گذار ديگر سود کسب کند. سود و زيان هر نفر حاصل تغييرات در درآمد شرکتهاي انتشاردهنده اوراق بهادار خواهد بود و به عبارت ديگر به قدرت سود دهي شرکتهاي مصرف کننده وجه نقد بستگي دارد .
هنگامي بازار از لحاظ اطلاعاتي کارا است که قيمتهاي اوراق بهادار انعکاس کاملي از همه اطلاعات موجود باشد. در اين صورت است که سرمايه گذاران و افرادي که داراي اطلاعات خاص و محرمانه مي باشند نمي توانند سود غير متعارفي کسب کنند . در صورتيکه بازار از لحاظ عملياتي و تخصيصي کارا باشد، سوالي که مطرح مي شود اين است که اوراق بهادار در يک زمان خاص نسبت به يکديگر چگونه قيمت گذاري خواهند شد. به عبارت ديگر رفتار قيمت سهام در يک چنين بازاري چگونه خواهد بود ؟
براي جواب دادن به اين سوال بايد به وجه ديگر کارايي که کارايي اطلاعاتي است توجه شود . در بيشتر تحقيقاتي که در سالهاي اخير انجام شده است به کارايي اطلاعاتي توجه خاصي شده است و فرضيات و مدلهاي زيادي جهت آزمون کارايي اطلاعاتي بازار عرضه گرديده است .
برطبق نظر فاما «شرايط کافي براي رسيدن به يک بازار کارا به سادگي قابل تعيين است . به عنوان مثال بازاري را در نظر بگيريد که در آن هزينه اي براي معاملات اوراق بهادار وجود ندارد واطلاعات بدون هزينه در دسترس همه مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت. در چنين بازاري قيمت هاي جاري اوراق بهادار منعکس کننده کامل اطلاعات قابل دسترسي مي باشند که در تعيين ارزش اوراق بهادار در بازار کامل موثرند ( فاما ، 1970)
اطلاعاتي که به طور تصادفي وارد بازار مي شوند، فوراً بر قيمت ها اثر مي گذارند وهيچکس نمي تواند سود غيرعادي از اين اطلاعات جديد بدست آورد. بنابراين، بر اساس اظهارنظر فاما « کارايي بازار بدين معني است که تمام بازار از اطلاعات رسيده و جديد آگاه مي باشند و بازار بطور کاملاً صحيحي از اين اطلاعات استفاده مي کند »( فاما ، 1970)

ماهيت کارايي در بازار سرمايه
هدف بازار سرمايه عبارت از انتقال وجوه بين پس انداز کنندگان از يک طرف و توليد کنندگان از طرف ديگر مي باشد . اين دو گروه بايد در شرايط مطمئني يکديگر را پيدا نموده ومعامله خود را انجام دهند اين احساس امنيت در بازار از اهميت ويژه اي برخوردار است و در جذب سرمايه هاي کوچک و بزرگ نقش ارزنده اي دارد . هرگاه در بازار يک نفر به يک سود غير معقول دست يابد يقيناً فرد ديگري زيان ديده است و اين امر باعث مي گردد که منابع مالي جامعه به بازار سرمايه جذب نشود . لذا براي دست يابي به يک بازار کاراي سرمايه بايد اعتماد سرمايه گذاران را نسبت به صحت و دقت عمليات در بازار افزايش دهيم. در اين صورت است که هر دو گروه (سرمايه گذاران و متقاضايان منابع مالي) به خواسته هاي خود خواهند رسيد ومنابع مالي از مجاري پس انداز به سمت سرمايه گذاريهاي مولد ، جريان مي يابد. نهايتاً تحت اين شرايط قيمت اوراق بهادار به نحوي تعيين مي گردد که نرخ بازده نهايي (با توجه به ميزان ريسک) براي هر دو گروه يکسان خواهد بود .
عرضه کنندگان سهام انتظار دارند که اين اوراق به قيمت مناسبي به فروش برسد و سرمايه گذاران از بين اوراق مختلف ، اوراق بهاداري را انتخاب خواهند کرد که به نظر آنها قيمت مناسبت تري داشته باشند . بنابراين نقش مهم بازار سرمايه ، عبارت از تخصيص بهينه سرمايه بين واحدهاي توليدي مي باشد. در اين بازار قيمت ها نشانه خوبي براي تخصيص منابع مي باشند و مشارکت کنندگان در شرايط بهتري يکديگر را ملاقات کرده و معاملات در شرايط اطمينان طرفين انجام خواهد شد . بنابراين کارايي نقش مهمي را در بازارهاي سرمايه ايفا مي کند. در بازارهاي کارا هنگاميکه داراييها مورد معامله قرار مي گيرند قيمت ها نشان دهنده علايم صحيحي براي تخصيص سرمايه هستند و راهنمايي مفيدي را براي هدايت جريانات سرمايه از طرف پس اندازکنندگان به طرف سرمايه گذاري در پروژه هاي مولد ، اريه مي دهند .

سطوح مختلف کارايي
فاما طي سالهاي 1970و1976 با توجه به وجود تصورات مختلف در خصوص بازار کارا، يک طبقه بندي در اين خصوص ارايه کرد و سطح مختلف کارايي را که براساس نوع خاصي از اطلاعات حاصل مي شود را تشريح نمود . به عبارت ديگر براساس اينکه چه نوع اطلاعاتي برروي قيمت اثر گذاشته اند وقيمت ها انعکاسي از چه نوع اطلاعاتي است سه سطح کارايي بازار را تعيين کرد .اين سطوح عبارتند از :
سطح ضعيف کارايي
سطح نيمه قوي کارايي
سطح قوي کارايي
بايد توجه داشت که اين سطوح از جنبه کارايي اطلاعاتي بيان مي گردند وحساسيت قيمت ها در بازار را نسبت به نوع خاصي از اطلاعات که در دسترس است مد نظر قرار مي دهند. در يک بازار کارا اطلاعات به سرعت در سراسر بازار گسترده مي شود و بلافاصله بر روي قيمت ها اثر مي گذارد. در هر يک از سطوح مختلف کارايي، فاما مشاهده نمود که اطلاعات خاصي بر روي قيمت اوراق بهادار اثر مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدل ARIMA، بازار کار Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مدل ARIMA