منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

مثبت بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی را آشكار مي كند. نتایج این پژوهش با دستاوردهای سایر پژوهش ها سازگار است. برای مثال، کومار و همکاران (2009)59، با مطالعه شرکت های مختلف کانادا، نشان دادند که TQM اثری مثبت بر ابعاد مختلف عملکرد شرکت همچون روابط کارمند، رویه های عملیاتی، رضایت مشتری و نتایج مالی دارد. سادیکوگلو و زهیر (2010) 60، به ارزیابی رابطه بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و مقیاس های چندگانه عملکرد با استفاده از متغیرهای میانجی اثرگذار بر این رابطه یعنی عملکرد کارمندان و عملکرد نوآوری پرداختند. داده های این تحقیق از 500 شرکت صنایع مختلف ترکیه (از سال 2005 تا 2006) و از 373 نمونه آماری گردآوری شد. نتایج تحلیل نشان داد که عملیات مدیریت کیفیت جامع هم بصورت مستقیم و هم بطور غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. آگس و حسن (2011)61، با مطالعه شرکت های مستقر در مالزی و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری آشکار کردند که عملیات مدیریت کیفیت جامع با عملکرد مشتری و عملکرد محصول، همبستگی قابل ملاحظه ای دارد. والمحمدی (2011)62، به آزمون رابطه بین عوامل مدیریت کیفیت جامع در کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران پرداخت. نتایج تحقیق وی مشخص نمود که بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رابطه قابل ملاحظه ای وجود داشته و در این بین، رهبری سهم بسزایی در افزایش عملکرد سازمان ها دارد. احمد و همکاران (2012)63 به ارزیابی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد تجاری با استفاده از متغیرهای میانجی (کنترل فرآیند آماری، تولید با پشتوانه، حفظ تولید مولد کل) در کشور مالزی پرداختند. نتایج تحلیل آن‎ها نشان داد که TQM بواسطه این متغیرها بر عملکرد تجاری اثری مثبت دارد. وانگ و همکاران (2012)64 با ارزیابی بیش از 2613 هتل در چین و جمع آوری داده از 588 نفر، نشان دادند که TQM، هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم (بواسطه بازارگرایی) بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. ویتجاکسونو (2012) 65، با ارزیابی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در بین شرکت های مختلف، دریافت که آن دسته از شرکت هایی که TQM را به کارگرفته اند نسبت به شرکت هایی که از آن بی بهره بوده اند از عملکرد سازمانی بهتری برخوردارند. حسن و همکاران (2012) 66، با ارزیابی 162 شرکت در پاکستان نشان دادند که شرکت های بهره مند از عملیات TQM نسبت به شرکت های فاقد آن، سطح عملکرد مطلوب تری دارند. همانطور که ملاحظه شد، نتایج پژوهش های دیگر، نتیجه فوق را کاملا تایید می نمایند.

5-3-2) نتیجه گیری از فرضیه دوّم
این فرضیه عبارت بود از: بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر 19/0 و معنادار (65/2) محاسبه شد. همانطورکه ملاحظه شد، نتایج به دست آمده رابطه مثبت بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی را آشكار مي كند. نتایج این پژوهش با دستاوردهای سایر پژوهش ها سازگار است. برای مثال، در سال2012 در پژوهشی جیوتی و شارما به ارزیابی اثر بازارگرایی بر عملکرد در یکی از استانهای هند پرداختند. داده های تحقیق از مدیران ارشد، کارمندان و مشتریان نمایشگاه خودروهای مختلف جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که رابطه معنی داری بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. در این مطالعه، اثرات غیرمستقیم جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار نیز از طریق رضایت کارکنان و مشتریان آشکار گردید (جیورتی و شارما، 2012). در همین سال، چارلز و همکاران (2012) به بررسی اثر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های تولیدی در کنیا پرداختند. تحلیل رگرسیون حاصل از اطلاعات جمع آوری شده ناشی از توزیع 147پرسشنامه میان مدیران شرکت های تولیدی ادعای فوق را تأیید نمود (چارلز و همکاران، 2012). در مطالعه ای دیگر (2012)، با هدف بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار، دانشگاه های خصوصی در کشور بنگلادش مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های این پژوهش، از اعضای هیأت علمی 15دانشگاه خصوصی در بنگلادش جمع آوری شد. 314 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها پرسشنامه های طراحی شده را پاسخ گفتند. چهار معیار عملکرد (رشد دانشجو، سهم بازار، تدریس و کیفیت خدمات و عملکرد کلی) ، برای بررسی ارتباطشان با بازارگرایی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، آزمون رگرسیون نشان داد که تمامی این چهار معیار، از نظر آماری اثری مثبت و معنی دار بر بازارگرایی در دانشگاههای فوق دارند (زبال و همکاران، 2012). تي سي اتسو (2010)، در تحقيقي به بررسي رابطه بازارگرايي با عملكرد خدمات در 329 آژانس در صنعت توريسم در يونان و لتوني پرداخته است. در اين تحقيق جهت سنجش بازارگرايي از معيار MKTOR استفاده شد و عملكرد خدمات با توجه به كيفيت خدمات، تنوع خدمات و سرويس دهي مورد بررسي قرار گرفت؛ پس از آزمون فرضيات نتايج نشان دهنده رابطه اي مستقيم بين مشتري گرايي و عملكرد خدمات و رابطه غيرمستقيم رقيب گرايي و هماهنگي بين بخشي با عملكرد بود (تي سي اتسو، 2010). همانطور که ملاحظه شد، نتایج پژوهش های دیگر، نتیجه فوق را کاملا تایید می نمایند.

5-3-3) نتیجه گیری از فرضیه سوّم
این فرضیه عبارت بود از: بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی رابطه وجود دارد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر 20/0 و معنادار (42/2) محاسبه شد. همانطورکه ملاحظه شد، نتایج به دست آمده رابطه مثبت بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی را آشكار مي كند. نتایج این پژوهش با دستاوردهای سایر پژوهش ها سازگار است. برای مثال، آهیره (1996) ، دریافت کهTQM با ترویج و سهیم کردن هوشمندی بازار، شرکتها را قادر می‎سازد تا بطور مداوم خود را با تغییرات بازار وفق داده و نسبت به آن واکنش مناسب نشان دهند. لیتن (2001)، در مطالعه خود نشان داد که عملیات TQM ممکن است مجموعه ای قدرتمند از ابزارها را ارائه کند که شرکت ها با بهره گیری از آن ها بتوانند به شرکت هایی بازارگرا تبدیل شوند. یام (2005) ، به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت جامع، یک استراتژی برنامه ریزی شده برای توسعه و حفظ رفتار و فضای بازارگرایی است. راجو و لونیال (2001) ، با مطالعه 740نفر از کارکنان بخش های مراقبت بهداشت در امریکا نشان دادند که زمینه‎های کیفی بر بازارگرایی اثرگذار بوده که متعاقباً نتیجه آن بهبود در عملکرد است. سامات (2006) ، نیز در پژوهشی مشابه در بخش خدمات مالزی گزارش نمودند که TQM اثر قابل توجهی بر بازارگرایی دارد. همانطور که ملاحظه شد، نتایج پژوهش های دیگر، فرضیه فوق را کاملا تایید می نمایند.

5-3-4) نتیجه گیری از فرضیه چهارم
این فرضیه عبارت بود از: بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی اثر واسطه ای دارد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر 20/0 و معنادار (42/2) محاسبه شد. با توجه به ضریب تاثیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد سازمانی (11/0) و مقایسه آن با ضریب تاثیر غیر مستقیم (03/0) نتیجه گرفته می شود که متغیر بازارگرایی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی نقش واسطه ای بسیار ناچیزی دارد. در معدود پژوهش های صورت گرفته، هوآ وانگ و همکاران (2012) با ارزیابی بیش از 2613 هتل در چین و جمع آوری داده از 588 نفر، نشان دادند که TQM هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم (بواسطه بازارگرایی) بر عملکرد سازمانی اثرگذار است. هوآ وانگ و چون چن در سال2011 نیز به نتیجه مشابهی دست یافته بودند. بنابراین اگرچه این نقش واسطه ای در پژوهش حاضر وجود داشته اما به جهت ناچیز بودن آن مورد قبول واقع نشده و با نتایج پژوهش های فوق یکسان نیست.

5-3-5) نتیجه گیری از فرضیه پنجم
این فرضیه عبارت است از: ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود. با توجه به اینکه با توجه به اينكه آماره t مربوط به متغير تعديل گر، 114/1 بوده و کمتر از 96/1 مي باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رد می شود. در تنها پژوهش مشابه، هوآ وانگ و همکاران (2012) با ارزیابی بیش از 2613 هتل در چین، نشان دادند که ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل نمی شود. همانطور که ملاحظه شد، نتیجه پژوهش فوق، فرضیه فوق را کاملا تایید می نماید.

5-3-6) نتیجه گیری از فرضیه ششم
این فرضیه عبارت است از: ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می‎شود. با توجه به اینکه با توجه به اينكه آماره t مربوط به متغير تعديل گر، 451/0 بوده و کمتر از 96/1 مي‎باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی نیز رد می شود. در تنها پژوهش مشابه، هوآ وانگ و همکاران (2012) با ارزیابی بیش از 2613 هتل در چین، نشان دادند که ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل نمی شود. همانطور که ملاحظه شد، نتیجه پژوهش فوق، فرضیه فوق را کاملا تایید می نماید.

5-4) جمع بندی و پیشنهادات
نتایج پژوهش حاضر، ممکن است بدین معنا باشد که مؤسساتی که بازارگرایی یا TQM را اجرا می کنند و جزئیات خدمات، کار گروهی و سیستم پاداش را تقویت می نمایند و به اصلاح الگوهای عملیاتی کسب و کار مبادرت می ورزند، بهتر و بیشتر می توانند پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان داخلی و خارجی باشند. بنابراین میزان عدم اطمینان در مدیریت کسب و کار را کاهش می دهند و عملکرد سازمان را بهبود می بخشند.
– بازارگرایی عملکرد شرکت های بیمه را افزایش می دهد. این مؤسسات می دانند که تغییرات در درک مصرف کننده و فعالیت های رقبا از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه براین، شرکت های بیمه باید کارکنان خود را جهت شناسایی چنین تغییراتی به طور مداوم آموزش دهند. بعلاوه، انتشار اطلاعات مربوط به مصرف کننده و رقبا درون شرکت های بیمه، نیازها و انتظار مشتری را با راه حل های جدید برآورده می سازد.
– این تحقیق دریافت که TQM مقدمه بازارگرایی است. این مطلب نشان می دهد که TQM رویکردی سیستماتیک برای توسعه محیط کار، به منظور ایجاد سازمانی متعهد به رفتار بازارگرا ارائه می دهد و محیط و جو بازارگرایی ایجاد می نماید. بازاریابی کمک می کند تا در برنامه ریزی استراتژیک، عملکرد سازمان ها به نوبه خود بهبود یابد. همچنین نتایج تحلیلی نشان می دهد که افزایش ارزش سازمان ها نزد مشتریان، نیازمند هماهنگی نزدیک بین دپارتمان های بازاریابی و کیفیت می باشد که این امر کمک می کند تا رضایت مصرف کننده و عملکرد سازمانی افزایش یابد.
– با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین مديريت كيفیت فراگير و بازار محوري و اثرهاي مثبت هردو بر عملكرد و كيفيت خدمات شرکت بیمه، پيشنهاد مي شود كه براي اثرگذا ری هرچه بيشتر اين دو عامل بر عملكرد، سعي شود تا از ابزار آميخته با حمايت مديريت كيفيت استفاده شود. بدين شكل كه آميختة خدمات ارائه شده منشعب و برگرفته از سيستم مديريت كيفيت شكل گيرد؛ چرا كه آميختة خدمات شامل :مكان و زمان، فرآيند، افراد، شواهد فيزيكي و بهره وري و كيفيت بدون پشتوانة داخلي براي ارائه؛ ناقص به نظر مي رسد. به طور نمونه در خصوص فرآيندها مي توان از پايش فرآيندها در جهت بهبود مستمر، يا در خصوص بهره وري نيز از آموزش بهره گرفت.
– مؤسساتی که TQM را اتخاذ می کنند به پیشرفت هایی در زمینه مشتری مداری، همکاری داخلی/خارجی، بهبود مستمر، مدیریت فرآیند و آموزش، توانمندسازی و پاداش کارکنان دست می یابند. شرکت های بیمه باید این عناصر را به طور مؤثر از طریق روش هایی مانند تأمین محصولات یا خدمات سفارشی یا تأکید بر اهمیت دپارتمان های داخلی و بخش های خارجی (که شامل مشتریان و تأمین کنندگان هستند) ، ارتباط از طریق شبکه‎ها یا از طریق اطلاعات و سیستم های فن آوری ارتباطات، تقویت نمایند.
– بازارگرایی می تواند به عنوان یک کاتالیزگر به طراحی و ارائه ترکیب خدماتی که مصرف کنندگان آن را بعنوان کیفیت برتر درک می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، بازارگرایی، کیفیت جامع Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، بازارگرایی، مدیریت کیفیت، بازاریابی