منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

یک سازمان صنعتی خواسته شد تا به سؤالات پرسشنامه‎اي که به همین منظور تنظیم شده بود، پاسخ دهند. براي بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق، از مدل سازي معادلات ساختاري، در قالب نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته هاي تحقیق نشان داد که در سازمان مورد مطالعه، بین اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و قوي برقرار است. همچنین رابطه‎ي بین اصول اخلاقی و فرآیند مدیریت دانش، مثبت و معنادار بود ولی بین فرآیند مدیریت دانش و عملکرد سازمانی، رابطه معناداري وجود نداشت. بنابراین مشخص شد، اگر چه اصول اخلاقی به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر مثبت و قوي داشت ولی با میانجی گري مدیریت دانش نتوانسته بر عملکرد تأثیرگذار باشد (اخوان و یزدی مقدم، 1392).

2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور
سادیکوگلو و زهیر در سال 2010 به ارزیابی رابطه بین عملیات مدیریت کیفیت جامع و مقیاس های چندگانه عملکرد با استفاده از متغیرهای میانجی اثرگذار بر این رابطه یعنی عملکرد کارمندان و عملکرد نوآوری پرداختند. داده های این تحقیق از 500 شرکت صنایع مختلف ترکیه (از سال 2005 تا 2006) و از 373 نمونه آماری گردآوری شد. نتایج تحلیل نشان داد که عملیات مدیریت کیفیت جامع هم بصورت مستقیم و هم بطور غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی اثرگذار است (Sadikoglu and Zehir,2010)
وانگ، چن و چن52 (2012) ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و عملکرد هتل ها با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیطی خارجی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. مطالعه آنها بر اساس مدل مفهومی ورودی – پردازش – خروجی (IPO) انجام شد. تعداد نمونه آماری در تحقیق آنها588 بوده و از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل مدل استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که : مدیریت کیفیت جامع اثرات مثبتی بر عملکرد هتل دارد، بازارگرایی اثرات مثبتی بر عملکرد هتل دارد، بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد هتل تاثیرگذار است، عوامل محیطی خارجی بطور منظم نقش میانجی گری را بین مدیریت کیفیت جامع، عملکرد هتل و بازارگرایی ایفا می نماید (Wang et al , 2012).
آلتونتاس، سمرسیوز و ارگز (2013) 53به بررسی ارتباط بین بازارگرایی، جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی نوآوری در شرکتهای خصوصی بهداشت ودرمان پرداختند. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته با وجود عوامل شدید رقابتی، نوآوری بسیار وابسته به بازارگرایی است و به نظر می رسد می تواند در اجرای عملکرد سازمانی در شرکتهای بهداشت و درمان خصوصی نقش میانجی را بخوبی ایفا نماید. اما ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و نوآوری از عملکرد سازمانی بخوبی حمایت نمی کند (Altuntas et al,2013).
دوران، ستیندره و ساهان (2014) 54 به بررسی ارتباط بین اصول مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش در ترکیه پرداختند. بدین منظور پرسشنامه ای جامع به منظور سنجش ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش و 15 فرضیه بوجود آمده بطور مستقیم بین مدیران توزیع شد. نتایج تحلیل نشان داد که شرکت ها و کسب و کارها با داشتن سیستم مدیریت کیفیت جامع و گواهینامه های ایزو 9000 زمینه مناسبتری را در حوزه مشتری، مشارکت کارکنان در انتشار دانش، روند کیفیت، فرهنگ کیفیت و عملکرد کیفیت نسبت به شرکتهایی که این گواهینامه ها را ندارند، بوجود می آورند ( Duran etal,2014).
وی، ژاو و ژانگ (2014)55 به بررسی ارتباط میان یکساندستی سازمانی، بازارگرایی و عملکرد شرکتهای چینی پرداختند. آنها بر اساس دیدگاه مبتنی بر یکساندستی سازمانی و بازارگرایی، شش فرضیه پیشنهاد نمودند که برای آزمون فرضیه ها، داده های جمع آوری شده از 203 شرکت چینی را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که در یک شرکت با بازارگرایی فعال، بهره برداری دارای یک اثر ناچیز ولی متغیر اکتشاف دارای اثر مثبت ومعنادار بر عملکرد است. آنها دریافتند که تعامل بهره برداری و اکتشاف در جایی که با بازارگرایی فعال بر عملکرد شرکت تاثیری مثبت دارد. بر عملکرد شرکت با بازارگرایی پاسخگو منجر به بروز تاثیر منفی بر عملکرد می شود (Wei etal, 2014).
کو و ژانگ (2014) تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار را بطور گسترده و در طیف وسیعی از محیط کسب و کار از جمله واحدهای تابعه شرکت های چندملیتی مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. برای روشن شدن این موضوع این دو محقق داده های جمع آوری شده از یک بررسی پستی مشتمل بر 252 شعبه از شرکت های چندملیتی در انگلستان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بدنبال بررسی این موضوع بودند که آیا ارتباط میان بزارگرایی و عملکرد کسب و کار توسط دو عامل فشار محیطی (ادغام و پاسخگویی) تعدیل می گردد یا خیر ؟ در نهایت مدارک و شواهد نشان داد که ادغام و پاسخگویی می تواند تاثیر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار را تعدیل نماید (Qu & Zhang 2014).
محمود و هیلمی (2014) به بررسی مسائل مربوط به ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در مالزی پرداختند. آنها همچنین در پژوهش خود از متغیر یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استفاده نمودند. در نهایت نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی از تاثیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی حمایت می نماید ( Mahmud & Hilmi 2014).
ولاسکو، گارسیا و لارا (2014) 56 به ارزیابی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها و عملکرد صنعت هتلداری پرداختند. آنها به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بودند که مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها چگونه می تواند رفتار سهامداران را به عنوان شاخص سنجش عملکرد هتل تحت تاثیر قرار دهد. بررسی تجربی از یک نمونه 141 تایی از هتل های اسپانیایی منطقه آندلس نشان داد که اتخاذ روش های بهبود ظرفیت هتل ها باعث ایجاد منافع برای سهامداران می شود و این نتایج تاثیر مثبتی بر عملکرد هتل دارد. همچنین یافته ها نشان داد که مدیریت کیفیت جامع به عنوان فلسفه مدیریت می تواند باعث بهبود و توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها گردد ( Velasco etal, 2014).
لی، کیم، سئو و های (2015) 57در مقاله ای به بررسی ارتباط بین عوامل مدیریت ارشد، بازارگرایی شرکتهای امتیازدهنده، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در حوزه شرکت های امتیاز دهنده کره ای پرداختند. در پژوهش آنها، 156 شرکت فرانشیز ارائه دهنده خدمات مواد غذایی به عنوان اساس و مبنای تحقیقات تجربی در نظر گرفته شد. نتایج یافته ها نشان داد که عوامل مدیریت ارشد از قبیل تاکید مدیریت و ریسک گریزی می تواند به بازارگرایی منجر شود. همچنین بازارگرایی شرکت های امتیازدهنده موجب تحقق استراتژی های تمایز و هزینه شد که این امر به نوبه خود افزایش عملکرد مالی و غیرمالی کسب و کار را به دنبال داشت. به علاوه، بازارگرایی به طور مستقیم عملکرد مالی و غیرمالی کسب و کار را افزایش داد (Lee etal, 2015).

3-1) مقدمه
جهاني كه انسان در آن زندگي مي كند، داراي ويژگي هايي است كه بخشي از آن، بر او پوشيده است (دلاور، 1387). از اين رو همه انسان ها براي يافتن پاسخ سؤالات و حل مشكلات خود ناچار به كاوش هستند (حافظ نيا، 1382)، پس مجموعه فرآيندي را كه محقق سعي مي كند توسط آن مشكلات را حل كند تحقيق مي نامند (سكاران، 1384). پژوهشگر با استفاده از روش هاي منظم (سيستماتيك) درباره كنش ها و واكنش ها، اطلاعاتي را جمع آوري مي كند، درباره معني يا مفهوم آن ها مي انديشد، به نتيجه هايي مي‎رسد، آن ها را ارزيابي مي كند و سر انجام اين نتايج يا دستاورد ها را ارائه مي دهد، پس مي توان گفت توسعه كمّي و كيفي جوامع، همگي مرهون تصميم سازي ها و تصميم گيري ها بر پايه تحقيقات علمي است (خاكي، 1386). در این بخش روش انجام تحقیق، جامعه آماری و تکنیک های تحلیل معرفی خواهند شد.

3-2) روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقيق كاربردي و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات، توصيفي از نوع همبستگي مبتني بر مدل معادلات ساختاري است. تحقيق توصيفي شامل روش هايي است كه هدف آن ها توصيف كردن شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري مي باشد. بیشتر تحقيقات علوم رفتاري در زمره تحقيق توصيفي به شمار مي رود (مقيمي، 1386). در تحقيقات توصيفي مي توان جامعه مورد مطالعه را از طريق پيمايش تحت بررسي و آزمون قرار داد (كومار، 1374). از اين رو در اين تحقيق از روش توصيفي- پيمايشی استفاده مي شود چرا كه اين گونه پژوهش ها به توصيف جامعه بر اساس يك يا چند متغير مي پردازد (سرمد، 1383).

3-3) جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شرکت ها و نمایندگی های بیمه در سطح استان گیلان است. این جامعه آماری حدوداً شامل 835 نمایندگی از 12 شرکت بیمه دولتی و خصوصی در سراسر استان گیلان می باشد.

3-4) روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه
از آنجاييكه در تحقيق حاضر جامعه آماري مشخص (محدود) و مقياس داده ها از نوع كمی هستند از فرمول زير براي تعيين حجم نمونه استفاده مي شود (آذر و مومني، 1384) :

(رابطه 3-1) n=

n: :حجم نمونه
N:جامعه آماري
S_(x ) :انحراف معیار برآوردی جامعه
: دقّت برآورد
در این پژوهش با استفاده از 30 پرسشنامه توزیع شده مقدماتی (نمونه مقدماتی) ، مقدار انحراف معیار برآوردی جامعه آماری محاسبه گردید. این مقدار8/0 است. () دقّت برآورد است و بين 1/0 تا 01/0 است. در اين تحقيق مقدار ، 8 0/0 است، مقدار z نيز از جدول توزيع نرمال انتخاب شده (5 0/0 = )، كه برابر 96/1 است. با در نظر گرفتن مفروضات بالا، حجم نمونه تحقيق برابر است با:

264

بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران58، 12 شرکت بیمه با عناوین بیمه ایران، آسیا، کارآفرین، سینا، کوثر، پارسیان، دانا، دی، رازی، پاسارگاد، سامان و ملت در استان گیلان وجود دارد. تعداد نمایندگی ها و شعبات این شرکت های بیمه در سال 1393 مجموعا به835 نمایندگی بیمه در استان گیلان می رسد (بیمه مرکزی، 1393). همانطوركه در رابطه فوق مشاهده می گردد، بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 264 نمایندگی بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق، مجموعا 280 پرسشنامه بین نمایندگی های بیمه در سطح استان گیلان توزیع گردید که در نهایت، از این تعداد 264 پرسشنامه قابل استفاده از نمایندگی های بیمه جمع آوری گردید. در جدول (3-1) نحوه توزيع پرسشنامه ها در بين نمایندگی های بیمه در سطح استان گیلان نشان داده شده است.

جدول 3-1 : نحوه توزيع پرسشنامه ها در بين نمایندگی های بیمه در استان گیلان
تعداد نمایندگی ها به عنوان نمونه آماری
نسبت نمایندگی ها به عنوان نمونه آماری
تعداد نمایندگی ها
نام شرکت بیمه
شماره
86
33/0
270
ايران
1
45
17/0
145
آسیا
2
5
02/0
18
کارآفرين
3
3
01/0
12
سینا
4
8
03/0
23
کوثر
5
21
08/0
65
پارسیان
6
8
03/0
26
دانا
7
27
1/0
82
دي
8
11
04/0
34
رازی
9
27
1/0
81
پاسارگاد
10
13
05/0
44
سامان
11
10
04/0
35
ملت
12
264
1
835

3-5) روش گردآوري داده ها و اطلاعات
براي گردآوري اطلاعات جهت ادبيات اين تحقيق از روش كتابخانه اي و بمنظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضیه های تحقیق (داده هاي تحليلي)، از روش ميداني استفاده شده است.

3-6) ابزار گردآوري اطلاعات
در اين تحقيق از پرسشنامه، بعنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات استفاده مي شود. پرسشنامه ای که توسط نمایندگی های بیمه تکمیل می گردد، با تطبیق و مطالعه پژوهش های گذشته و پرسشنامه ای استاندارد می باشد. این پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد وانگ و همکاران در سال 2012 می باشد که پاسخ دهندگان گزینه ها را بر مبنای طیف پنج فاصله ای لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) علامت گذاری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، مزیت رقابتی، عوامل محیطی، عرضه کنندگان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره کیفیت جامع، بازارگرایی، عملکرد سازمانی، مدیریت کیفیت جامع