منابع پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، آداب و رسوم، عملیات روانی، تهاجم فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

میان دو رقیب است و آنگونه که سان تزو میگوید، وادار ساختن رقیب به شکست است، پیش از این که بتواند از نیروهایش استفاده و یا تیرهایش را پرتاب کند.
هدف نبرد اطلاعاتی تأثیرگذاری بر افکار و بهویژه افکاری است که تصمیمات کلیدی جنگ و صلح را میگیرند. توانمندیهای ایجاد شده در فعالیتهای روانشناسی، مسائل عمومی و مدنی به همراه آژانسهای اطلاعاتی، طراحان ماهوارهای45، متخصصان ارتباطات46 و نوابغ کامپیوتر بیانگر توسعه در عرصهی نبرد اطلاعات هستند
.(Singal, 1994 : 37-39) در حالی که مفهوم نبرد اطلاعاتی دربرگیرنده کامپیوترها، جنگ الکترونیک و شبکههای ارتباطی در فعالیتهای نظامی است، مناقشات دولتی را تحت تأثیر قرار میدهد و مجموعهای از بازیگران جدید را در فضای سایبر وارد عرصهی نبرد اطلاعات میکند.
نبرد اطلاعاتی استفاده از اطلاعات برای رسیدن به اهداف ملی است كه داراي دو بخش مجزای جنگ رایانهاي47 و جنگ شبکهای48 ميباشد. ایدهی نبرد اطلاعاتی منحصراً وابسته به وجود شبکههای انتقال دادهها مانند ماهوارهها، سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی نیست، بلکه بیشتر بر جنبهی روانی و فرماندهی استراتژیک جنگ تأثیر دارد. بهطور کلی ویژگیهای نبرد اطلاعات استراتژیک را در هفت محور کلی میتوان مورد بررسی قرار داد که در جدول زیر بیان شده است.

2-11-4-1) ویژگیهای نبرد اطلاعات استراتژیک:
ویژگیهای نبرد اطلاعات استراتژیک را در هفت محور کلی میتوان مورد بررسی قرار داد.
جدول شماره 2،2 : ویژگیهای نبرد اطلاعات استراتژیک

ویژگیها
پیامدها
کم هزینه بودن تهدیدات را به شدت چند برابر می کند
هر کس میتواند حمله کند
از بین رفتن مرزهای سنتی، ایجاد مشکل می کند
شاید مشخص نشود چه کسی مورد حمله قرار گرفته، چه کسی حمله کرده، یا چه کسی مسئول آن است
مدیریت افکار و درک مردم، نقش ها را گسترش داده است
شاید نتوان تشخیص داد چه چیزی واقعیت دارد
اطلاعات استراتژیک هنوز در دسترس نیست
شاید ندانیم چه کسی دشمن ما خواهد بود. یا اهداف و امکانات آنها چیست
هشدارهای تاکتیکی و برآورد حمله، بسار دشوار است
شاید ندانیم که مورد حمله قرار گرفته ایم، چه کسی حمله می کند. یا چگونه حمله می کند
ایجاد و حفظ ائتلاف ها دشوارتر خواهد بود
شاید به کسانی اتکا داشته باشیم که آسیب پذیرند
آسیب پذیری قلمرو (ایالات متحده) شاید اهرم فشاری در اختیار دشمنان قرار دهد
ایالات متحده احتمالاً دیگر به عنوان قلمرویی امن نخواهد بود

2-12) ابعاد جنگ نرم:
برای جنگ نرم ابعاد گوناگونی برشماری شده است، ولی جنگ نرم سه بعد اساسی در برمیگیرد:
2-12-1) بعد فرهنگی:
بعد فرهنگی، مهمترین بعد جنگ نرم است. تهاجم فرهنگی، مقدمهی جنگ نرم به شمار میآید؛ زیرا عاملان جنگ نرم در پی آن هستند تا با استفاده از سازوکارها و روشهای فرهنگی، بر ارزشهای بنیادی جامعه (مانند خدامحوری، دشمنستیزی، عدالتخواهی و خودباوری)، نگرشهای پایه (مانند نگرش به بیگانگان، حکومت وروابط اجتماعی)، ترجیحات اساسی (مانند ترجیحات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) آداب و رسوم و منش و رفتار اجتماعی، تأثیر بگذارند و آنها را تغییر دهند. نتیجهی جنگ نرم فرهنگی، استحالهی فرهنگی و تغییر هویت است (ناطقی،1390: 40).

2-12-2) بعد سیاسی:
عاملان جنگ نرم درصددند تا نوع نگرش ، موضع گیری و کنش شهروندان یک جامعه را در برابر حکومت و نهاد های سیاسی آن دستکاری نمایند و آنان را برای دست یازیدن به کنش های اعتراض آمیز مانند راهپیمایی،تظاهرات،اعتصاب،و جز آن، ترغیب کنند. به تعبیر روشن تر ، عاملان جنگ نرم در پی آن هستند که شهروندان جامعه را وادار به نافرمانی- مدنی نمایند تا بر اثر آن ، رفتار حکومت ، یا حتی نوع حکومت به تدریج و دستخوش تغییر کنند و مشروعیت ،مقبولیت و کار آمدی الگو سیاسی موجود را مورد تردید قرار دهند شاید از این رو است که برخی محققان انقلاب های رنگی را در زمره جنگ نرم سیاسی قرار دهند زیرا در این فرآیند الگوی سیاسی کشور هدف به چالش کشیده می شود. برخی صاحب نظران بعد سیاسی جنگ نرم را با اهمیت تر از سایر ابعاد می دانند . متولیان بنیاد فرهنگی، پژوهشی غربی شناسی در نوشتاری با عنوان «شیوه های به کار گیری قدرت نرم» آنان تهدید و جنگ نرم رااقدام سیاسی می دانند(عسگری، 1390: 78).
2-12-3) بعد اجتماعی:
سومین بعد جنگ نرم بعد اجتماعی است از جمله مولف های بعد اجتماعی جنگ نرم ، کنش های اجتماعی ، روابط و تعاملات ، آداب و رسوم و رفتار های اجتماعی است . عاملان جنگ نرم در پی آن هستند تا بر هویت مردم جامعه انسجام اجتماعی ، روحیه ملی ، سرمایه اجتماعی ، الگو های رفتاری و دلبستگی ملی تاثیر بگذارند(عسگری، 1390: 79-78).
2-13)مخاطب شناسی جنگ نرم:
همه افراد جامعه میتوانند بخشهای مشخصی باشند که مورد نظر عاملان جنگ نرم قرار گرفته که در حالت کلی میتوان مخاطبان جنگ نرم را به دو سطح، نخبگان و مردمان کشور هدف دستهبندی کرد.
2-13-1) نخبگان فکری کشورهدف:
هدف اصلی جنگ نرم در سطح نخبگان که سطح راهبردی كشور و بالاترین سطح رویارویی جنگ نرم است و به رهبران و نخبگان فکری و سیاسی كشور هدف باز می‌گردد، تضعیف و کاهش قدرت تأثیر‌گذاری و جریان‌سازی نخبگان در محیط داخلی و بین‌المللی است. بازیگران به هر میزان كه در این سطح، قدرت نخبگان را کاهش دهند یا آنها را با خود هماهنگ نمایند، امكان پیروزی بیشتری خواهند داشت. در این سطح از جنگ نرم با مدیریت ادراک نخبگان، تلاش می‌‌‌شود تا برآورد‌ها و شناخت نخبگان از پدیده‌‌‌ها دستکاری شود و یا با انجام عملیات روانی بر آنان، عزم و اراده آنان را دگرگون سازند(ناطقی،1390: 42).

2-13-2) مردمان کشورهدف:
هدف اصلی جنگ نرم در سطح ‌مردمان، عنصر مردمی قدرت ملی كشور است. هدف از جنگ نرم در این سطح، سلب اراده و انگیزه از مردم و بی‌تفاوت نمودن جمعیت‌های همراه و تبدیل آنها به جمعیت‌های معارض، مخالف و بی‌تفاوت و شكل دادن به نافرمانی‌های مدنی با ایجاد شكاف بین مردم و حاکمیت است. جنگ نرم در این سطح می‌تواند بر میزان حمایت مردم از سیاست‌های نظام و نخبگان مؤثر باشد. كشوری که از قدرت نرم لازم در این سطح برخوردار باشد، به طور طبیعی، فاقد بحران‌های سیاسی، مشروعیت، کارآمدی، مشاركت، مقبولیت و هویت خواهد بود و بازدارندگی مردمی در برابر جنگ نرم شكل خواهد گرفت (عسگری، 1389: 161-162).
2-14) نظریه پردازان اصلی جنگ نرم:
2-14-1) جوزف نای49:
اصلیترین نظریه پرداز جنگ نرم جوزف نای است. ابعاد نرمافزاری یا «نرمافزار گرایی50» اصطلاحی است که از دیدگاه جوزف نای، نظریه پرداز امریکایی در زمینه ضرورت بهرهگیری ایالات متحده از منابع قدرت نرم گرفته شده است. مفهوم قدرت نرم را میتوان در کارهای«هانس جی مورگنتا51، کلوس کنور52 وري کلاین53» نیز ردیابی کرد. اما همانگونه که در سالهای اخیر جوزف نای آن را خلاصه کرده، قدرت نرم، دستیابی به آنچه میخواهید، از طریق جاذبه به جای تطمیع است. این قدرت ناشی از جذابیت فرهنگ، آرمانهای سیاسی و سیاستهای یک کشور است. از نظر وی، قدرت نرم شامل تبلیغات، اما بسیار وسیعتر از آن است؛ چیزی بیش از تصویر ذهنی، روابط عمومی و محبوبیت زود گذر؛ یک قدرت بسیار واقعی، توانایی دستیابی به اهداف.نولیبرالهای آمریکایی مانند جوزف نای، نظریه قدرت نرم و جنگ نرم را توسعه داده و آن را برای بقای توان ساختاری و بینالمللی آمریکا اجتناب ناپذیر دانستهاند. این مطلب، الگوی رقابت و منازعه در سیاست بینالمللی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی اگر تولید مشروعیت به عنوان یکی از نشانههای قدرت نرم محسوب شود در آن شرایط مشروعیتزدایی ساختاری و کارکردی میتواند یکی از شاخصهای جنگ نرم تلقی گردد (متقی، تابستان 1388: 59).
از این منظر، قدرت نرم در سیاست بینالملل ناشی از عوامل نامشخص اما بسیار واقعی مانند ارزشهای غالب و فرهنگ جذاب است که به جای یک اقدام مشخص و قابل مشاهده، یک نفوذ کلی پدید میآورد. بر این اساس، قدرت نرم چیزی فراتر از قدرت فرهنگی است و دیگر اینکه به اندازه قدرت سخت، وابسته به دولت نیست و تنها چنبره حکومت محبوس نبوده و فرهنگ عمومی جامعه تأثیر فراوانی بر آن دارد؛ بنابراین، از مهمترین تمایزات قدرت نرم با قدرت سخت، مردمی بودن و غیر رسمی بودن آن است.نای در تقسیم بندی خود از قدرت، برای نخستین بار واژهی قدرت نرم را در برابر قدرت سخت مطرح میکند (Hardpower – Softpower, 2005) وی معتقد است: «قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران بدون استفاده از زور» شخصیت جذاب، فرهنگ، ارزشها و سازمانهای سیاسی دارای مقبولیت و سیاستهایی که دارای مشروعیت و اعتبار اخلاقی هستند. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و بطور کلی سرمایههایی که جذابیت را ایجاد میکنند. از نظر جوزف نای از منابع و مؤلفههای قدرت نرم هستند (Nye,op.cit: 35).نای با اشاره به انقلاب اطلاعات معتقد است شرایط بروز قدرت نرم طی سالهای اخیر به شکلی باور نکردنی تغییر کرده است. انقلاب اطلاعات و جهانی سازی جهان را دستخوش تغییرات بنیادین نموده است. انقلاب اطلاعات، جوامع و شبکههای مجازی را موجب شده که مرزهای کشورها را در هم نوردیدهاند تا همکاریهای فراملی و عاملان غیر حکومتی نقشهایی مهمتر ایفا کنند. رهبری سیاسی به رقابتی برای جذابیت، مشروعیت و اعتبار بیشتر تبدیل شده است (Nye,op.cit: 10).جوزف نای معتقد است برای بهرهمندی حداکثری از این دوره اطلاعاتی باید ابزارهای زیر را در اختیار داشت:
1- کانالهای چندگانهی ارتباطی
2- سنتها و ایدههای فرهنگی که به نرمهای جهانی غالب نزدیک باشند
3- اعتباری که ارزشهای و سیاستها افزایش یابد.
در نهایت وی نتیجه میگیرد که قدرت در عصر اطلاعات، نه فقط از قدرت سخت، بلکه از آمیزهای از هر دو قدرت (سخت و نرم) ناشی میشود (Brooke,2000: 13 و خرازی، 1384).
در این ارتباط جوزف نای تأکید دارد که در فضای جنگ نرم و فرآیند تولید قدرت نرم باید اقدامهای غیر محسوس، پیچیده و غیر مستقیم به کار گرفته شود. وی در این ارتباط تأکید دارد که:«اغلب مشکل است بدانیم در صورت نبود دستورهای ما، دیگران چگونه رفتار میکردند گاهی اوقات میتوانیم بدون دستور دادن و تنها از راه تأثیر گذاری بر رفتار دیگرا ن به نتایج دلخواه برسیم در واقع، این امکان وجود دارد که بدون داشتن قدرت محسوس بر دیگران با بسیاری از نتایج مورد در خواست خود برسیم ، سیاستمداران کار آموزده، اغلب این قبیل مسائل رفتاری را تحریکی بسیار پیچیده میدانند .، آنها قدرت را داشتن قابلیتها را مانعی میدانند که بر نتایج تأثیر داشته باشد و تبدیل منابع به قدرت تحقق یافته به منظور به دست آوردن نتایج دلخواه، نیازمند طراحی راهبردی و رهبری با مهارت است» (Nye,op.cit: 39-40 ).این امر نه تنها ساختار قدرت کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه فرآیندهای کنش سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز با تغییرات و دگرگونیهایی روبه رو شاهد ساخت. «جوزف نای» در این فرآیند تأکید دارد که جنگ نرم ماهیت غیر مستقیم، پیچیده و نامحسوس دارد.در چنین شرایطی حوزه نبرد و رقابت از عرصه منطقهای و بینالمللی به حوزه داخلی کشورها منتقل میگردد.
2-14-2) نیکولاس لومان54:
رویکرد «نیکولاس لومان»را میتوان در ارتباط شاخصهای کنش اجتماعی در جوامع سیاسی پیچیده و نسبتاً پیچیده مورد توجه قرار داد. در این جوامع، موضوعات اجتماعی صرفاً تحت تأثیر فضای درون ساختاری و محیط مربوط تلقی نمیشود. در چنین جوامعی، شاهد تأثیر گذاری و نقش آفرینی نیروهای فراملی نیز میباشیم. ترکیب نیروهای اجتماعی و بینالمللی، از یک سو فضای عدم تعادل را به وجود میآورد و از سوی دیگر میتوان آن را زمینه ساز فرآیندی دانست که در ادبیات موجود دارای جلوههایی از بیثباتی و عدم تعادل است. این امر زمینه ساز جنگ نرم محسوبمیشود (Luhmann,1990: 425).نیکولاس لومان سیستمهای اجتماعی را به عنوان واقعیتهای تجربی تلقی میکند. وی بر این باور است که در نظامهای اجتماعی و بینالمللی، صرفاً یک سیستم وجود ندارد، بلکه شکل بندیهای متفاوت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عصر اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، عامل قدرت، انتقال اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، نظام سیاسی، استفاده از زور، کنترل اجتماعی