منابع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

Analysis.
جدول 4 – 8 : جدول اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings

Total
%of Variance
Cumulative %
Total
%of Variance
Cumulative %
dimension0
1
6.166
28.028
28.028
6.166
28.028
28.028

2
2.664
12.111
40.139
2.664
12.111
40.139

3
1.945
8.841
48.980
1.945
8.841
48.980

4
1.553
7.061
56.040
1.553
7.061
56.040

5
1.502
6.829
62.870
1.502
6.829
62.870

6
1.152
5.234
68.104
1.152
5.234
68.104

7
.905
4.112
72.216

8
.818
3.717
75.933

9
.776
3.529
79.462

10
.650
2.957
82.419

11
.629
2.859
85.278

12
.549
2.496
87.774

13
.532
2.419
90.193

14
.464
2.108
92.301

15
.353
1.605
93.905

16
.339
1.543
95.448

17
.257
1.167
96.616

18
.213
.967
97.583

19
.192
.873
98.457

20
.159
.724
99.180

21
.124
.565
99.746

22
.056
.254
100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
جدول 4 – 9 : جدول واریانس کل توسعه یافته
Component Matrixa

Component

1
2
3
4
5
6
compitative price
.439
-.487
-.053
.449
-.098
.083
credit sales
.476
.189
-.128
.217
.368
-.261
finance ability
.440
.519
-.349
-.034
.048
-.131
quantity order
.343
.700
-.174
.133
.081
.075
stable price
.569
.035
-.098
-.308
.432
.073
qulity sertificate
.552
.188
-.438
-.285
.008
.195
transportation & package
.458
.415
.156
-.229
.135
-.155
manufactor by technical order
.492
-.627
-.043
-.165
.128
.050
simpilify & ability of maintenance
.610
-.063
.176
.090
.258
-.494
suite performance
.605
-.546
.052
-.184
.184
-.111
geographical situation
.677
.097
-.071
.333
-.058
-.116
good repotation
.590
-.302
-.343
.206
-.257
.069
technical ability
.608
-.078
-.485
-.251
-.179
-.118
technical repotation
.551
-.356
-.481
.265
-.078
.086
manufactor capacity
.479
.542
-.050
.334
-.172
.279
perivious trading record
.357
.106
.283
.222
.479
.629
flaxibity for solving problem
.607
-.196
.463
.078
.021
-.103
on time delivery
.554
.074
.322
-.415
-.428
.046
after sales service
.629
.170
.142
-.504
-.222
.126
responsibility of sales personel
.412
.313
.427
.292
-.147
-.343
responsibility time for document & transaction
.452
-.005
.318
.146
-.600
.121
technical training
.579
-.136
.468
-.038
.215
.230
Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 6 components extracted.
جدول 4 – 10 : ماتریس عاملی بدون چرخش
Rotated Component Matrixa

Component

1
2
3
4
5
6
compitative price
.740
-.156
-.096
.166
.074
.190
credit sales
.177
.228
.305
.548
-.201
.111
finance ability
.055
.441
.585
.222
-.002
-.128
quantity order
-.073
.233
.762
.139
.009
.088
stable price
.076
.646
.029
.281
-.010
.344
qulity sertificate
.257
.684
.311
-.061
.115
.048
transportation & package
-.212
.372
.289
.402
.250
.101
manufactor by technical order
.498
.344
-.472
.171
.112
.230
simpilify & ability of maintenance
.187
.181
-.020
.805
.082
.060
suite performance
.431
.382
-.437
.390
.161
.215
geographical situation
.472
.101
.374
.432
.181
.084
good repotation
.768
.193
.087
.059
.177
-.029
technical ability
.469
.621
.101
.102
.183
-.245
technical repotation
.824
.237
.073
.053
-.050
.018
manufactor capacity
.201
.027
.767
.045
.257
.218
perivious trading record
.063
.046
.226
.032
-.023
.914
flaxibity for solving problem
.228
.002
-.125
.531
.428
.325
on time delivery
.016
.304
.005
.116
.816
.031
after sales service
.000
.549
.101
.094
.655
.119
responsibility of sales personel
-.014
-.232
.332
.602
.384
.007
responsibility time for document & transaction
.315
-.188
.164
.058
.732
.043
technical training
.120
.140
-.100
.330
.360
.625
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.
جدول 4 – 11 : ماتریس چرخش یافته جهت شناسایی و دسته بندی معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده

4-1-6-آزمون پایایی85 پرسشنامه :
بر اساس 22 سئوال پرسشنامه و با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی 0.871 حاصل شده است . لذا، ابزار این پژوهش، پرسشنامه، از پایایی قابل قبولی برخوردار است .
Reliability Statistics by coefficient alpha ( cronbach )
Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
59
93.7

Excludeda
4
6.3

Total
63
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
0.871
22
جدول 4 – 12 : آزمون پایایی پرسشنامه
جدول زیر میزان میانگین و انحراف معیارهر کدام از سئوالات پرسشنامه را بیان می نماید .

Item Statistics
Question
Item
Mean
Std. deviation
N
1
compitative price
4.20
.906
59
2
credit sales
4.03
.742
59
3
finance ability
4.17
.834
59
4
quantity order
3.80
.979
59
5
stable price
4.19
.840
59
6
qulity sertificate
4.19
.861
59
7
transportation & package
4.00
.851
59
8
manufactor by technical order
4.56
.749
59
9
simpilify & ability of maintenance
4.03
.928
59
10
suite performance
4.61
.695
59
11
geographical situation
3.24
.935
59
12
good repotation
4.25
.685
59
13
technical ability
4.42
.700
59
14
technical repotation
4.32
.681
59
15
manufactor capacity
3.47
.878
59
16
perivious trading record
4.15
.784
59
17
flaxibity for solving problem
3.95
.818
59
18
on time delivery
4.46
.678
59
19
after sales service
4.53
.679
59
20
responsibility of sales personel
4.00
.695
59
21
responsibility time for document & transaction
4.12
.590
59
22
technical training
4.27
.739
59
جدول 4 – 13 : مقادیر میانگین و انحراف معیار سئوالات پرسشنامه
در جدول زیر میزان پایایی هر کدام از سئوالات پرسشنامه به طور جداگانه و مختص هر سئوال نشان داده شده است .
Item-Total Statistics
Question
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
compitative price
86.76
75.184
.347
.869
credit sales
86.93
75.271
.437
.866
finance ability
86.80
74.889
.406
.867
quantity order
87.17
74.936
.328
.871
stable price
86.78
73.416
.509
.863
qulity sertificate
86.78
73.554
.485
.864
transportation & package
86.97
74.654
.413
.867
manufactor by technical order
86.41
75.901
.382
.868
simpilify & ability of maintenance
86.93
72.133
.536
.862
suite performance
86.36
74.957
.499
.864
geographical situation
87.73
70.753
.625
.859
good repotation
86.71
75.002
.504
.864
technical ability
86.54
74.701
.517
.864
technical repotation
86.64
75.475
.466
.865
manufactor capacity
87.49
73.840
.453
.865
perivious trading record
86.81
76.430
.321
.870
flaxibity for solving problem
87.02
73.500
.519
.863
on time delivery
86.51
75.565
.460
.865
after sales service
86.44
74.527
.551
.863
responsibility of sales personel
86.97
76.447
.372
.868
responsibility time for document & transaction
86.85
77.097
.386
.868
technical training
86.69
74.457
.505
.864

Scale Statistics
Mean
Variance
Std. Deviation
N of Items
90.97
81.447
9.025
22

جدول 4 – 14 : میزان پایایی سئوالات پرسشنامه
4-1-7-استخراج نمره عامل ها و آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده :
بعد از استخراج عامل ها و مشخص کردن سئوالات مربوط به هر عامل، اکنون نمره هر عامل را از نظر هر پاسخ دهنده محاسبه می نماییم . این کار را با میانگین ساده از متغیرهای مربوط به هر عامل انجام شده است . این عامل ها در چهار دسته طبقه بندی می گردد که عبارتند از « عامل های قیمت و هزینه ، کیفیت و تکنولوژی ، خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان و ویژگی های تامین کنندگان»
4-1-7-1-آزمون نرمال بودن نمره عامل های بدست آمده :
برای آزمون نرمال بودن نمره های عامل های بدست آمده، از آزمونهای کای – دو86 و کولموگراف اسمیرنف87 استفاده نموده ایم که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است . همچنین از این آزمون جهت نیکویی برازش و نرمال بودن داده های پرسشنامه از جمله مدرک تحصیلی، سابقه کاری و نوع مسئولیت کاری اقدام نموده ایم و با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون از 0.05 کمتر می باشد ، نتیجه می گیریم توزیع نمونه ها و جامعه از توزیع یکنواخت تبعیت نمی نماید ، بنابراین فرض H0 رد و ادعای عدم یکنواختی نوع مسئولیت، سابقه کاری و میزان تحصیلات کارکنان پذیرفته می شود .

H0 =توزیع نوع مسئولیت ، سابقه کاری و میزان تحصیلات کارکنان یکنواخت است .
H1 = توزیع نوع مسئولیت ، سابقه کاری و میزان تحصیلات کارکنان یکنواخت نیست .
Chi-Square Test
graduation degree

Observed N
Expected N
Residual
diplom
10
15.8
-5.8
foghediplom
3
15.8
-12.8
lisans
37
15.8
21.3
foghe lisans and up
13
15.8
-2.8
Total
63

sabeghe kari

Observed N
Expected N
Residual
to 5 year
23
12.6
10.4
5 to 10 year
12
12.6
-.6
10 to 15 year
11
12.6
-1.6
15 to 20 year
3
12.6
-9.6
up to 20 year
14
12.6
1.4
Total
63

responsibility

Observed N
Expected N
Residual
karshenas
32
15.8
16.3
karshenase arshad
8
15.8
-7.8
reiss & sarparast
18
15.8
2.3
modir
5
15.8
-10.8
Total
63

جدول 4 – 15 : آزمون کای – دو

Test Statistics

graduation degree
sabeghe kari
responsibility
Chi-square
41.571a
16.286b
28.238a
df
3
4
3
Asymp. Sig.
.000
.003
.000
a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.8.
b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 12.6.
جدول 4 – 16 : مقدار آماره آزمون کای – دو

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

graduation degree
sabeghe

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، تحلیل شبکه، جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی کیفی، جامعه آماری