منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، حاشیه نشینی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهدف…………………………………………………………………………………………………………………….45
2-13-2)مردمان کشورهدف………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-14) نظریه پردازان اصلی جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………….46
2-14-1)جوزف نای…………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-14-2)نیکولاس لومان……………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-14-3)نظریات و نظریه پردازان پست مدرن………………………………………………………………………………………………………49
جمع بندی فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………51

فصل سوم:امنیت وامنیت اجتماعی
3-) امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-1)مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-2) دیدگاههای مختلف در خصوص امنیت………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-1)دیدگاه سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2)دیدگاه مدرن……………………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-3) اقسام امنیت از لحاظ ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-3-1)امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-3-2)امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-4) مفهوم امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-5)نظریهپردازان و امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….58
3-5-1)پارسونز و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………58
3-5-2)مارکس و امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-5-3)تونیس و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-6) بعد اجتماعی امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
3-7) هنجارهاي اجتماعي و امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………61
3-7-1)هنجارهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-7-2)هنجارهای رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-7-3)هنجارهای سنتی(غیر رسمی)……………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8) ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8-1)امنیت اجتماعی(بعد عینی)………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-8-2)امنیت اجتماعی(بعد ذهنی)………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-9) مشکلات حوزه امنیت عینی…………………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-9-1)بیکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
3-9-2)تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-9-3)اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-9-4)فقر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-9-5)فرار ازخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
3-9-6)جدائی زن و شوهر……………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-9-7)مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
3-9-8)فرارنخبگان کشور……………………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-9-9)فاصله یا شکاف طبقاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-9-10)جرائم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-9-11)سوءاستفاده نخبگان…………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-9-12 (رشد سریع)جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-9-13)حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-10) مشکلات حوزه امنیت ذهنی …………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3-10-1)بی سازمانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-10-2)ازخود بیگانگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-10-3)نابرابری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………72
3-10-4)بی هنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………72
3-10-5)شکاف نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-10-6)اخلال در سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….74
جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

فصل چهارم:ابزارهای جنگ نرم(فضای مجازی):

4-1) رسانه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-2)مطبوعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-3)شبکه های رادیوئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-4)شبکه های تلویزیونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
4-5)اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
4-6)ایمیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
4-7)ماهوار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مخاطب شناسی، گونه شناسی، منابع قدرت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، نظام سیاسی، ریاست جمهوری، نظام اجتماعی