منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، نظام سیاسی، ریاست جمهوری، نظام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

استراتژیک……………………………………………………………………………………………44
جدول شماره 1،5 . نقاط قوت دولت نهم و دهم………………………………………………………………………………………………………..100
جدول شماره 2،5.نقاط ضعف دولت نهم ودهم………………………………………………………………………………………………………….101
جدول شماره 3،5. مدل تاثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی (طلاق)…………………………………………………112
جدول شماره 4،5.تاثیر جنگ نرم بررشد اعتیاد و نتایج آن بر امنیت اجتماعی………………………………………………………………….116
جدول شماره 5،5. تاثیر جنگ نرم بررشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………..118
جدول شماره 6،5. تاثیر جنگ نرم بررشدتورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………..120
جدول شماره 7،5. تاثیر جنگ نرم بررشدفقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………….122
جدول شماره 8،5. مدل تاثیر جنگ نرم برفرهنگ ونتایج آن برامنیت اجتماعی………………………………………………………………..131

چکیده:

جنگ نرم حالت تنش ودرگیری شدیدی است که بین کشورها درعرصه بینالملل ظاهر میشود وازمختصات آن میتوان به مانورهای سیاسی، مشاجرههای دیپلماتیک، جنگهای روانی، مخاصمههای ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی ورقابت برای کسب وقدرت نام بردکه هدفهای این تهاجم میتواند تضعیف روحیه،وحدت ملی،ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، نافرمانی مدنی،افزایش ناکارآمدی حاکمیت وتضعیف اراده مقاومت درمردم باشدجنگ نرم ازابعادمختلف برامنیت اجتماعی کشورها تاثیر گذاشته و به اعتقادات ، باورها و ارزشهای اساسی یک جامعه، حمله می شود؛ زیرا در صورت تغییر باورهای بنیادین جامعه قالبهای تفکر واندیشه آن دگرگون شده والگوهای رفتاری جدیدشکل میگیردو رفتارهای چالشی و ساختارشکنانه، جایگزین رفتار های متعادل جامعه میگردد. تردید، دودلی، بدبینی و احساس ناکارآمدی نسبت به ساختار سیاسی نظام درجنگ نرم شکل میگیرد.جنگ نرم،عرصه عرضه نمادها ومناسک فرهنگی گوناگون و متعارض، رویارویی آموزه ها وباورها وتفسیرهای دینی متفاوت ومتضاد و تقابل ارزشها و رفتارها و گرایشهای معنوی رنگارنگ است. جنگ نرم از طریق ابعاد عینی،ذهنی وفرهنگی درامنیت اجتماعی جوامع تاثیر میگذارد چرا که مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مقولههای اجتماعی درهر جامعهای ازاهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. امنیت اجتماعی با ارزشهای جامعه، پیوند ناگسستنی و در صورتی که امنیت اجتماعی در جامعه حفظ شود؛ ارزشهای جامعه حفظ گردیده و به عبارت دیگر، امنیت جامعه به معنی وضعیتی است که در آن ارزش های جمعی حفظ میگردد.یکی از مهمترین عواملی که باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود جنگ نرم است جنگ نرم با تغییر در ارزش های جامعه و اخلال درروند درونی شدن ارزشها باعث تضعیف امنیت اجتماعی میشود.جامعهای در مقابل جنگ نرم میتواند امنیت اجتماعی خود را حفظ کندکه ضمن درونی کردن ارزشهای خود بتواند در مقابل اقدامات مجری جنگ نرم، ارزش های خود را حفظ نماید.جنگ نرم از طریق اخلال درمجموعه هنجاری جامعه و تضعیف ارزش های جامعه،باعث همنوایی افراد جامعه با ارزش های جامعه دیگر می شود.در این میان جنگ نرم کشورهای غربی با همراهی ایالات متحده آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژادبا ایجاد تغییردرعوامل فرهنگی،سیاسی واجتماعی مانند افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش اعتیادومواد مخدردر جامعه وافزایش تورم به دنبال هدف قراردادن نظام ارزشی جامعه ایران از طریق استحاله فرهنگی،تردید در مبانی نظام،نابسامانی،از خود بیگانگی،نا به هنجاری وشکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون بوده است.1

فصل اول:
کلیات طرحَ پژوهش

1-1- طرح مسأله:
در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دشمن دست به اقداماتي عليه جمهوري اسلامي ايران همانند کودتاي نوژه، فاجعه طبس، جنگ هشت ساله، جنگ هاي داخلي زد که مي توان از آن با عنوان جنگ سخت ياد کرد اما پس از ناکامي در اين خصوص، تهديدات دشمن تغيير روش داد به گونه اي که در ادبيات جديد ديپلماسي يا در عرصه هاي سياسي از آن با عنوان جنگ نرم ياد مي شود.
جنگ نرم عبارت از هر اقدام غیرخشونت‏آمیز است که ارزش‌ها و هنجار‌ها را مورد هجوم قرار داده و در نهایت، منجر به تغییر در الگو‌هاى رفتارى وخلق الگو‌هاى جدیدى شود که با الگو‌هاى رفتارى نظام حاکم، تعارض داشته باشد. لازم به ذکر است که زمینه‌هاى تهدید نرم‏افزارى مانند موانع ساختارى مشروعیت یا بحران مشروعیت میتواند منجر به شکل‏گیری یا تشدید تهدیدات نرم‏افزاری و حتی سخت‏افزاری مانند حمله نظامی شود. جنگ نرم در صورتى شکل مى‌گیرد که کسانى که به آن تن مى‌دهند اساساً احساس و ادراک تهدید از آن نداشته باشند، بلکه آن را مطلوب و تسلیم در برابر آن را اولویت خود بدانند. این اولویت می‌تواند با عمد یا ترغیب، آموزش و پرورش و فرهنگ‏سازی انجام شود. این‏گونه تهدید نرم که در واقع، نقطه مقابل قدرت شرطی است، با تغییر اعتقادات افراد و ملت‌‌ها، اساسی‌ترین کارکرد‌ها را در دگرگونی فرهنگ، اقتصادوسیاست کشور‌ها ایفا مى‌کند (کالبرایت، 1371: 65).
امروزه جنگ نرم، موثرترين، كارآمدترين، كم هزينه ترين، خطرناك ترين وپيچيده ترين نوع تهديد عليه ارزش ها وامنيت اجتماعی يك كشور است. که موثرتر است؛ چون مي توان با كمترين هزينه، باحذف لشكركشي واز بين بردن مقاومت هاي طيف شناسي جنگ ، بر مبناي«ابزار و روش تحميل اراده» است. بر مبناي اين شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. اين نوع تفكيك ابتدا در مورد تفكيك قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوي جوزف ناي انجام شده، و سپس دردهه ي اخيرازسوي انديشمندان تكامل يافته است.
جنگ نرم، استفاده دقيق و برنامه ريزي شده از قدرت نرم عليه نظام هاي سياسي مورد هدف، به منظورتاثيرگذاري بر باورها و ارزش هاي بنيادين و با هدف دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري مورد قبول در عرصه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است.هدف نهایی در جنگ نرم همان هدف جنگ سخت، یعنی تضعیف، مهار و فروپاشی یک نظام سیاسی است، ولی ابزار و روشهای این براندازی متفاوت است.
اگر در جنگ سخت با اشغال سرزمین، براندازی یک نظام سیاسی انجام میشود و نظام دفاعی و امنیتی یک کشور فرو میریزد، در جنگ نرم تلاش میشود با تأثیرگذاری بر باورها و ارزشهای یک ملت، اندیشه و الگوی ادارهی یک کشور که هویت دهنده به نظام سیاسی است به چالش کشیده شود. تلاش دشمن در براندازی نرم با پروژهی بیاعتبارسازی و اعتمادزدایی از نظام سیاسی، به نتیجه خواهد رسید. جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده از قدرت نظامی و روشهای خشونتآمیز اعمال میشود. ابزار اصلی این جنگ، قدرت نرم بهویژه، قدرت اقناعگری وهمراه سازی است که اغلب با استفاده از ابزارهای ارتباطی ورسانهها ودانش روانشناختی تلاش میشود تا در هویتهای فکری وفرهنگی مخاطب تردید ایجاد شود، حوزهی عمل این جنگ، افکار، اعتقادها، باورها، ارزشها، علائق و گرایشهای جامعه هدف است که مهاجم برای اشغال آن برنامهریزی میکند.در نهایت با تصرف ذهن و قلوب مردمان کشور هدف، تغییر در ساختارها محقق میشود. به عبارت دیگر جنگ نرم، جنگ تخریب الگو است. مهاجم در این جنگ با ایجاد تردید در مبانی و ارزشهای اساسی نظام سیاسی، الگوی آن نظام را در عرصههای گوناگون اجتماعی ناکارآمد میسازد (نائيني، 1389: 78).
امنیت اجتماعی از نیازهای اولیه ایمنی هر نظام از جمله نظام سیاسی است. همه اشخاص وارکان جامعه،نیازمند امنیت اجتماعی هستندواز فقدان آن متضرر میشوند.امنیت اجتماعی به مثابه روح حیاتبخش ارتباطات افراد و نیروهای اجتماعی است. فضای مبتنی بر امنیت اجتماعی از لحاظ روانی، فکری، بستر پیشرفت سیاسی، اقتصادی، علمی وفرهنگی را فراهم میسازد و برتکوین وثبات ساختارها و روابط سیاسی مؤثر است.
امنیت اجتماعی باعث انسجام، پویایی وتوانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی در برابر آسیبهای درونی و تهدیدهای بیرونی بهویژه در شرایط متحول منطقه وجهان است.امنیت اجتماعی به معنی حفظ نظام اجتماعی وسیاسی در وضعیتی است که جامعه، خانواده، فرد و حکومت در مقابل آسیبها و تهدیدهای اجتماعی ایمن بوده و به سلامت زندگی خود مطمئن باشد. با استقرار امنیت اجتماعی در کشور، اطمینان و امید انسانها افزایش مییابد و میل به پیشرفت و کوشش برای زندگی سالم در آنها بارور میشود.با پیشرفت فناوری، دامنه امنیت اجتماعی ازمقولههای رفاهی، بهداشتی و اقتصادی فراتر رفت و مباحثی از قبیل هستی فرد و جامعه، هویت وشخصیت موضوعیت یافت و دستیابی به آن برای نظام اجتماعی و نظام سیاسی اولویت یافت.بنابراین؛ امنیت اجتماعی یکی از مقولاتی بوده که در حیات جامعه بسیار تأثیرگذار است و عوامل متعددی در تقویت و تضعیف آن دخیل هستند. امنیت اجتماعی با ارزش های جمعی انسان در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و جنگ نرم در صدد است تا افراد اقشار جامعه هدف را با خود همراه نماید. ارزش های جمعی نقطه پیوند میان امنیت اجتماعی وجنگ نرم است چرا که ارزش های جمعی ازیک سو عامل همبستگی و وفاق جامعه می باشد و از سوی دیگر چون ارزش های جمعی باعث هنجارمندی روابط افراد در عرصه های گوناگون حیات عمومی انسان میشود، عامل تقویت امنیت اجتماعی است. استقرار ارزش های جمعی باعث افزایش استحکام هنجارهاوکاهش هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و امنیت اجتماعی از این طریق تقویت می گردد و جنگ نرم با تضعیف مجموعه ارزش و هنجاری جامعه باعث اختلال در سیستم امنیتی جامعه می گردد.استراتژي دشمنان جمهوري اسلامي ايران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 مبتني بر اقدامات غير نظامي ونرم دركنار تهديد به اقدام نظامي است.
كليد خوردن جنگ نرم عليه ايران در مقطع فعلي را بايد ناشي از گسترش حس تنفر از آمريكا در جهان دانست كه به نظر سران كاخ سفيد، ايران مركز اصلي ايجاد و گسترش اين تنفر است. پروژه و پديده جنگ نرم كه هماكنون به عنوان پروژهاي عظيم عليه جمهوري اسلامي ايران در حال تدوين و اجرا است، در شاخصهايي مانند ايجاد نابساماني اقتصادي، گسترش به نارضايتي در جامعه، تأسيس سازمانهاي غيردولتي در حجم گسترده، جنگ رسانهاي، عمليات رواني براي ناكارآمد جلوه دادن دستگاه اداري واجرايي دولت، تضعيف حاكميت ايران از طريق روشهاي مدني وتزلزل درامنیت اجتماعی این نظام متبلور ميشود. درفرآيند جنگ نرم، عوامل براندازي از زمينههاي موجود درجامعه براي پيشبرد اهداف خود بهره ميبرند يا به طور مجازي در ايجاد نارضايتي و آشفتگی افكار عمومي وسپس بهره برداري ازآن میکوشند.
تئوری نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق جنگ نرم وبر هم زدن امنیت اجتماعی پس از پشت سر گذاشتن جنگ سخت وارد مرحله عملیاتی گردیده و تغییر استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران وانتقال منطقه نبرد از میادین نظامی به اذهان مردم ایران وناامن ساختن روان جامعه وبرهم زدن امنیت اجتماعی ازاصلیترین دغدغههای پژوهش حاضر است لذا شناخت لازم از سامانههاي اصلي جنگ نرم وآشنايي با استراتژيها و تاكتيكهاي دشمن علیه امنیت اجتماعی ميتواند نحوه تقابل هوشمندانه وبا بصيرت جمهوری اسلامی ایران را در پي داشته باشد. مسأله این پژوهش، جنگ نرم وچگونگی تأثیر آن برامنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 است.
1-2- علل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، تهاجم فرهنگی، فضای مجازی، انقلاب اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت ملی، امنیت اجتماعی، انقلاب اسلامی، نظام سیاسی