منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، تهاجم فرهنگی، فضای مجازی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
4-8)ادبیات مکتوب:داستان کوتاه ورمان……………………………………………………………………………………………………………………………83
4-9)نشریات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-10)عرصه هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-11)انیمیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-12)بازهای ریانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-13)اسباب بازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-14)نمادهاومدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-15)استفاده ازظرفیت مراکزعلمی………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-16)استفاده از ظرفیت های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-17)تاثیر فضای مجازی در نارضایتی خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………89
4-17-1)اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
4-17-2)تعارض ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-17-3) گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان…………………………………………………………………………………………………………….90
4-17-4)شکاف نسل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-17-5)سوء استفاده جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-17-6)انزوای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
4-18)تقابل و رویارویی در فضای مجازی………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-19)توانمندی ایران به لحاظ رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-20)آسیب پذیری ساختار رسانه ای در ایران………………………………………………………………………………………………………………….94
جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
فصل پنجم: تاثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران(در دوران احمدی نژاد):

5-1)زندگی نامه محمود احمدی نژاد……………………………………………………………………………………………………………………….98
5-1-1)بیانات هشت سال اخیرحضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف دولت…………. 100
5-2) تأثیر جنگ نرم بر سیاست و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..101
5-2-1) فتنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
5-2-2) فتنه88……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-3)علل افزایش جنگ نرم غرب به ویژه ایالات متحده آمریکادر دولت نهم و دهم……………………………………………………..106
5-4) تأثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………109
5-5) تاثیر جنگ نرم بر رشد اعتیاد و مواد مخدر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………112
5-6) تاثیر جنگ نرم بر رشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………….116
5-7)تاثیر جنگ نرم بر رشد تورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………118
5-8)تاثیر جنگ نرم بر رشد فقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..120
5-9)تاثیر جنگ نرم بر فرهنگ و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….122
5-9-1)استحاله فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….122
5-9-2) سستی اعتقادات………………………………………………………………………………………………………………………………………124
5-9-3)ازخود بیگانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………125
5-9-4) ویژگی های تهاجم فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………….126
5-9-5)عوامل تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………126
5-9-6)شیوه های تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….127
5-9-9)مراحل تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………128
5-9-10)ابزارهای تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….129
5-9-11)بسترهای تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..131
5-10) سایر اقدامات دشمن………………………………………………………………………………………………………………………………….132
5-10-1)گسترش عمق و دامنه جنگ های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………..132
5-10-2) رفع خلأ اطلاعاتی پیرامون تأسیسات هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران………………………………………….132
5-10-3)شستشوی مغزی پناهندگان ایرانی و کاربست هدفمند آنها در شبکه های جاسوسی…………………………………………132
5-10-4) تأسیس میز مخصوص مطالعات ایران……………………………………………………………………………………………………….133

5-10-5)ایجاد و توسعه هدفمند جنگ های فرقه ای در محیط امنیتی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران……………..133
5-10-5-1)تلاش وهابیون برای شبهه افکنی در فرایض حج…………………………………………………………………………………….133
5-10-5-2) افزایش تبلیغات گروه های ضاله در برخی نواحی استان های مرزی…………………………………………………………133
5-10-5-3)توجیه «مداخلات بشردوستانه» با ابزار مانور تبلیغاتی………………………………………………………………………………133
5-10-5-3-1) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل…………………………………………………………………………………………….133
5-10-5-3-2) سازمان «دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………….134
5-10-5-3-3) پارلمان اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………………..134
5-10-5-3-4)حمایت از ایجاد و گسترش شایعه های براندازانه……………………………………………………………………………….134
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135
منابع :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………137

فهرست جداول:

جدول شماره 1،2.انواع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………20
جدول شماره 2،2 . ویژگیهای نبرد اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مخاطب شناسی، گونه شناسی، منابع قدرت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، نظام سیاسی، ریاست جمهوری، نظام اجتماعی