منابع پایان نامه ارشد درباره امام صادق، حوزه و دانشگاه، سازمان ملل متحد، دانشگاه امام صادق(ع)

دانلود پایان نامه ارشد

(فصل پنجم)
ما در فصل پنجم پس از بررسي وضعيت توزيع درآمد و فقر در ايران طي سال‌هاي اخير و آسيب‌شناسي سياست‌هاي فقرزدايي در برنامه‌‌هاي اول تا چهارم توسعه، اقدامات، سياست‌ها و راه‌کارهاي فقرزداييِ اميرالمؤمنين (ع) را – با توجه نوع و حوزه آن‌ها- در سه بخش دسته‌بندي کرديم. در ادامه راه‌کارهايي براي مبارزه با فقر در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بر اساس حکمت‌هاي علوي ارائه گرديد. اين راه‌کارها در سه بخش و با سه رويکرد توسعه و رونق توليد، فرهنگ‌سازي و آموزش، و توزيع عادلانه و برقراري عدالت بود که همه اين‌ها با هم، راه‌جامع براي ريشه‌کن کردن فقر از جامعه را تشکيل مي‌دهند.
بخش اول راه‌کارها که تمرکز بر روي کشاورزي، تجارت و اشتغال‌زايي بود با برنامه‌ريزي و تدابير مختلف دولت و بخش خصوصي قابل انجام است. بخش دوم راه‌کارها درباره گسترش فرهنگ مبارزه با فقر (تلاش و کوشش در جهت تأمين درآمد، مصرف صحيح و اکتفا به قناعت، تقواي مالي، دستگيري از نيازمندان و …) بود که با احياي مساجد، استفاده هدفمند از رسانه و تکميل روند آموزشي با هدف بالا بردن دانش اقتصادي مردم، اين بخش از راه‌کارها هم تا حد زيادي عملي خواهد شد. و بخش سوم راه‌کارها که تلاش براي برقراري عدالت در حکومت است، با توزيع عادلانه ثروت (در سه مرحله قبل از توليد، بعد از توليد و توزيع مجدد) و ايفاي نقش دولت (شناسايي فقرا و کمک به آن‌ها، جلوگيري از بي‌عدالتي و برقراري قيمت عادلانه) قابل حصول است.
اعتقاد بر اين است که علت اينکه در کشور ما تا کنون غالب برنامه‌هاي فقرزدايي شکست خورده‌اند و يا موفقيت کمي به دست آورده‌اند، اين است که هيچ کدام از اين برنامه‌ها جامع و کامل نبوده‌اند و در هر برنامه به ابعاد محدودي از مسائل و جوانب فقر نگاه شده است. لذا براي از بين بردن کامل فقر از کشور، هر سه بخش از راه‌کارها بايد با هم دنبال شود تا همه جوانب فقر را پوشش دهد.
6-2- پيشنهادات
در کشور ما از سال‌هاي پس از انقلاب تاکنون، بر اساس رويکرد قانون اساسي، تلاش‌هاي بسياري براي برقراري عدالت اجتماعي و محروميت‌زدايي از طريق اقدامات برنامه‌اي و اجرايي دولت و نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد انجام ‌شده است. اما پس از ربع قرن، ارزيابي‌هاي انجام ‌شده نشان مي‌دهد اين تلاش‌ها، با وجود صرف منابع مالي و انساني نسبتاً قابل توجه، از اثربخشي مورد انتظار در کاهش فقر و محروميت برخوردار نبوده‌اند اگرچه به صورتي پراکنده در برخي از برنامه‌هاي توسعه از کاهش يا از بين بردن فقر، سخن به ميان مي‌آيد، اما هنوز برنامه جامع و کامل معيني براي پرداختن به اين پديده مهم که تأثيري شگرف در زندگي انسان‌ها دارد، طراحي نشده و آن چه هم تاکنون در اين زمينه تدوين شده، به طور کامل به اجرا نرسيده است.
بنابراين به نظر مي‌رسد پرداختن به مسائل اين بحث با نگاه اسلامي در بابي مستقل، ضروري است، تا مسئولين بدين وسيله با نگاهي عميقتر به بحث پرداخته، ادبيات اسلامي آن گسترش يافته، ابعاد، معيارها و پيامدهاي آن به خوبي کاويده شود كه در اين صورت، تدبير راه‌کارهاي صحيح مقابله با اين مسأله نيز با نگاهي دقيقتر قابل تشخيص و بررسي خواهد بود.
آنچه در اين تحقيق به دست آمد راه‌حلي جامع براي مبارزه با فقر بود که بر اساس مباني نظري و سيره عملي اميرالمؤمنين (ع) در مقابله با فقر و در راستاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت طراحي شد، مرحله مهم بعدي اين است كه اين راه‌حل جامع، پايه‌ و مبنايي باشد براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت. لذا پيشنهاد مي‌گردد در تحقيقات بعدي الگوهاي كاربردي و عملياتي متناسب با هر منطقه و هر شهر با استفاده از اين مباحث و راه‌کارها طراحي گردد.

وَ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِين

منابع و مآخذ
منابع فارسي:
1. آربلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم، تهران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1988 م
2. ابوافتحي قمي، ابوالفضل، درآمدي بر شناخت شاخصهاي نابرابري درآمد و فقر، تهران، مرکز آمار ايران، 1371
3. ازکيا، مصطفي، مقدمه‌اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي، تهران، موسسه اطلاعات،1364
4. استادي، رضا، مؤونه در خمس، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، شماره 46، تابستان1385
5. اصغري، جعفر، پديده شناسي فقر و توسعه، چاپ اول، تهران، دفتر تبليغات اسلامي، 1381
6. بابا زاده، علي اکبر، سيماي حکومتي امام علي (ع)، چاپ دوم، قم، انتشارات انصاريان، 1379
7. بانک جهاني، گزارش توسعه انساني (سازمان ملل متحد) سال ????، اهداف توسعه هزاره: پيماني ميان ملت ها براي پايان دادن به فقر (ترجمة فرشاد مؤمني، محمدرضا واعظ مهدوي، حسين غفراني، امير عباس فتاح زاده، ياسر مالي)، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور،1382
8. بانک جهاني، گزارش توسعه جهاني2001-2000مبارزه با فقر، ترجمه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و ديگران، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، 1381
9. بنائيان، حسين، چارچوب نظري شيوه هاي فقرزدايي در ايران اسلامي، تهران، موسسه اسلامي، 1375
10. بندريگي محمد، فرهنگ جديد عربي- فارسي(مترجم منجد الطلاب)، تهران، اسلامي، بي تا
11. بيات، بيت‌الله، فقر ستيزي، چاپ اول، قم، انتشارات شکوري، 1373
12. پ‍‍ژويان، جمشيد، فقر، خط فقر و كاهش فقر، مجله برنامه و بودجه، شماره دو، 1375
13. پيراسته، حسين و همايون رنجبر، بررسي خط فقر و تأثير برخي سنجه‌هاي اقتصاد کلان بر مؤلفه‌هاي فقردر ايران (75-1358)، مجله پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، شماره 24،زمستان 1381
14. تفضلي، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادي، چاپ ششم، تهران، نشر ني، 1383
15. تقوي، مهدي، مقدمه‌اي بر تحليل‌هاي اقتصاد خرد، تهران، انتشارات پاپيروس، 1368
16. تودارو، مايکل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، چاپ ششم، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1377
17. جک راچ، جامعه شناسي فقر،ترجمه احمد کريمي، تهران، امير کبير،1354
18. جوادي آملي، عبدالله، اصول كلي اقتصاد اسلامي و راهكارهاي آن از منظر فقه، مجله پژوهش هاي فقهي، سال ششم، شماره اول، بهار1389
19. جوادي آملي، عبدالله، مفاتيح الحياه، چاپ هفتاد و يکم، قم، اسراء، 1390
20. حسيني، سيد رضا، سيره اقتصادي امام علي (ع)، چاپ پنجم، تهران، کانون انديشه جوان، 1382
21. حسيني، سيد هادي، موضوع شناسي فقر(با رويكرد اسلامي)، پديده شناسي فقر و توسعه، جلد اول، چاپ اول، دفتر تبليغات خراسان، 1380
22. حکيمي، محمدرضا، محمد و علي، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،1380
23. خاکي، غلام‌رضا، روش تحقيق، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1386
24. خالدي، کوهسار و سعيد يزداني، مطالعه فقر روستايي ايران و تعيين عوامل موثر بر آن با تأکيد بر سرمايه گذاري بخش کشاورزي، مجله پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، شماره 35، تابستان1387
25. خالدي، كوهسار، بررسي اقتصادي فقر روستايي و عوامل موثر بر آن در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران،1379
26. خالدي، كوهسار و زورار پرمه، بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران1375-82، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، شماره49، بهار1384
27. خداداد کاشي، فرهاد و همكاران، برآورد خط فقر در ايران طي سالهاي 1363-1379، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 17، 1384
28. خداداد کاشي، فرهاد، اندازه گيري فقر در ايران بر حسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوارها: کاربرد شاخص ” سن” در ايران، مجله پژوهش نامه بازرگاني، شماره 8، پاييز1377
29. خدادادکاشي فرهاد وهمکاران، اندازه گيري شاخص هاي فقر در ايران، گروه پژوهشي آمارهاي اقتصادي، پاييز1381
30. خسروي حسيني سيد غلامرضا، ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن‏، انتشارات مرتضوي،‏ تهران، ‏دوم،‏1375 ش‏
31. دادگر، يدالله، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، قم، دانشگاه مفيد، 1378
32. دايانا هانت، نظريه هاي اقتصاد توسعه، تحليلي از الگوهاي رقيب، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ اول، نشر ني، 1376
33. دشتي، محمد، امام علي (ع) و اقتصاد اسلامي، چاپ اول، قم، موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين (ع)، 1330
34. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1371
35. راسخ، علي احمد، موضوع شناسي فقر و توسعه، پديده شناسي فقر و توسعه، جلد اول، چاپ اول، دفتر تبليغات خراسان، 1380
36. راغفر، حسين و زهرا ابراهيمي، فقر در ايران طي سالهاي 1368-1383، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره24، 1386
37. راوليون، مارتين، مقايسه فقر، ترجمه حميد رضا اشرف زاده، چاپ اول، تهران، وزارت جهاد سازندگي، 1376
38. زاهدي، محمد جواد، توسعه و نابرابري، چاپ سوم، تهران، انتشارات مازيار، 1382
39. زريباف و همکاران، طرح الگوي جامع نهضت ملي مبارزه با فقر، تهران، معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، 1388
40. سروش، محمد، فقه و تعيين خط فقر، مجموعه مقالات گروههاي بررسي مساله فقر و فقر زدايي، جلد اول، چاپ دوم، سازمان برنامه و بودجه، 1375
41. سن، آمارتيا. توسعه به مثابه آزادي، ترجمه وحيد محمودي، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
42. شيخاوندي، داور، جامعه شناسي انحرافات، چاپ سوم، گناباد، انتشارات نشر مرنديز، 1373
43. شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، چاپ دوم، قم، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، 1427 ه‍ ق
44. صانع‎پور، مريم، نقدي بر معرفت شناسي اومانيستي، انتشارات کانون انديشه نسل جوان، 1378
45. صدر، محمد باقر، ترجمه اسپهبدي، بررسي هائي درباره مكتب اقتصادي اسلام، چاپ دوم، تهران، 1357
46. طباطبايي، سيدمحمود، مفهوم فقر از ديدگاه دين و دانش نوين و پيامدها و شيوه هاي رويارويي با آن، نشريه مطالعات اسلامي (الهيات و معارف اسلامي)، پاييز و زمستان 1379
47. عرب مازار، عباس و سيد مرتضي حسيني نژاد، برآورد ميزان فقر و شدت آن در گروههاي مختلف شغلي خانوارهاي روستايي ايران، مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دوازدهم، شماره45، بهار1383
48. عسکري، محمد‌مهدي؛ غفور‌زاده، حسين، “بررسي فقر از منظر قرآن و روايات ائمه اطهار(ع)”، فصل‌نامه مطالعات قرآن و حديث، دوره سوم، ش 5، 1388
49. عظيمي، حسين، ايران امروز در آينه مباحث توسعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378
50. عليدوست، ابوالقاسم، نظرات کارشناسانه فقيه در موضوعات احکام، مجله فقه و حقوق، شماره 3، زمستان 1383
51. علي مددي، محمد صادق، اندازه‌گيري شاخص‌هاي چند بعدي فقر در ايران سالهاي 83 و 85، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف، سال1387
52. غروي نخجواني، سيد احمد روند فقر و علل آن در ايران/ فقر در خانوارهاي ايراني (با نگاهي به نتايج طرح هزينه درآمد خانوار در ايران)، مجله رفاه اجتماعي، شماره 17،تابستان1384
53. غفور زاده، حسين، تحليل مقايسه اي مؤلفه هاي الگوي اندازه گيري خط فقر بر مبناي شريعت اسلام و اقتصاد متعارف، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391
54. فراهاني فرد، سعيد، نگاهي به فقر و فقرزدايي از ديدگاه اسلام، تهران، کانون انديشه جوان، 1378
55. فرزند وي، جمال، تحقيقي پيرامون فقر اقتصادي از ديدگاه اسلام، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، دي 1370
56. کازروني، عليرضا، تحليلي بر اندازه و منشأ فقر و سياستهاي فقرزدايي در ايران، مجموعه مقالات گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي، جلد دوم، سازمان برنامه و بودجه، ارديبهشت 1375
57. کن کتز، ريچارد سيلبورن،بررسي فقر در انگلستان،بامداد، 1354
58. کنت گالبرايت، جان، ماهيت فقر عمومي، تهران، موسسه مطالعات اقتصادي، 1980 م
59. کيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه حسين راغفر و محمد حسين هاشمي، چاپ اول، نشر ني، 1375.
60. گالبرايت، جان کنت، ترجمه دکتر سيدمحمد حسين عادلي، ماهيت فقر عمومي، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1371
61. لنكراني، محمد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود امام صادق، رسول اکرم (ص)، عقده حقارت، امام رضا (ع) Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امام صادق، نهج البلاغه، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه تهران