منابع پایان نامه ارشد درباره اقتصاد اطلاعات، انتقال اطلاعات، پردازش اطلاعات، ساختار و محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

. مدل «هفت اس» شامل استراتژي ، ساختار ، سيستمها ، کارکنان، سبک مديريت ، مهارتها و هدفهاي فراگير است . به اين ترتيب آنان گامي فراتر از مدلهاي پيشين نهادند که تنها به مراحل کاربرد اين فناوري اختصاص داشتند .
جدول 2-2. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «گاليرز» و «ساترلند»
مرحله
نام
کاربرد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
بدون برنامه پيشين
شالوده گذاري
استبداد متمرکز
همکاري و گفتمان دموکراتيک
فرصت کارآفريني
روابط يکپارچه هماهنگ
استفاده کنترل نشده و موردي از فناوري اطلاعات
آغاز حاکميت تقدس فناوري اطلاعات در سازمان
برنامه ريزي متمرکز و از بالا به پايين براي توسعه فناوري اطلاعات
يکپارچگي و هماهنگي ميان واحد فناوري اطلاعات و کاربران
اتکا به فناوري اطلاعات در تأمين منافع استراتژيک براي سازمان
هماهنگي ميان متخصصان فناوري اطلاعات و ديگر کارکنان سازمان

«هيکس» به کاربردهاي فناوري اطلاعات از دريچه اصلاحاتي اشاره مي کند که اين فناوري امکان پذير مي سازد . به اعتقاد وي از لحاظ نظري ، هر آنچه فناوري اطلاعات مي تواند به انجام رساند ، با ديگر ابزارها نيز انجام شدني است . اما در عمل توان اين فناوري در افزايش سرعت و يا کاهش هزينه ها بدين معناست که فناوري اطلاعات مي تواند کارهايي را امکان پذير سازد که بدون آن شدني نيستند . از اين رويکرد ، اين فناوري سه قابليت بالقوه براي تغيير در چارچوب اصلاحات دارد که عبارت اند از جايگزيني ، پشتيباني و نوآوري (جدول 3-2).
در کاربرد جايگزيني ، فرآيندهاي دستي پذيرش34، ذخيره ، پردازش ، برونداد و انتقال اطلاعات ، خودکار مي شوند . بعبارت ديگر فناوري اطلاعات جايگزين انسان مي شود . اين فناوري مي تواند به انجام فرآيندهايي نيز که انسان انجام مي دهد ، کمک کند . بعنوان نمونه کمک به فرآيند هاي تصميم گيري درد ملت ، ارتباطات و اجراي تصميمهاي از اين جمله اند . «هيکس» چنين کاربردي را پشتيباني مي خواند . نوآوري . سومين کاربرد اين فناوري است . از اين طريق فرآيند هاي جديدي خلق مي شوند که کاملاً توسط فناوري اطلاعات به انجام مي رسند يا اين فناوري بعنوان پشتيبان فرآيندهاي جديدي که انسان انجام مي دهد ، بکار مي رود 35.

جدول 2-3. کاربردهاي فناوري اطلاعات از نظر «هيکس»
کاربرد
شرح
جايگزيني
پشتيباني
نوآوري
جايگزيني انسان با فناوري اطلاعات در کار با اطلاعات .
کمک به انجام فرآيندهايي که انسان انجام مي دهد .
خلق فرآيند هاي جديدي که کاملاً توسط فناوري اطلاعات انجام مي شوند يا پشتيباني از فرآيندهاي جديدي که انسان انجام مي دهد.

2-1-7- تأثير تغييرات فناوري اطلاعات :
يکي از مشخصه هاي فناوري اطلاعات تغييراتي است که با خود به ارمغان آورده است . تأثيرات فناوري اطلاعات چند وجهي است و چنانچه به دقت نظر بيفکنيم مشاهده مي کنيم که چه تأثيرات قابل توجهي بر دنياي پيرامون ما داشته است برخي از تغييرات را مي توان به شرح زير فهرست کرد :
– درون سازماني : ايجاد روشها و دستورالعملهاي گردش کار ، گروههاي کاري ، کارکنان دانش ، کالا و خدمات ، ارتباطات جديد .
– ساختار سازماني : تسهيل روابط گزارش گيري ، افزايش حيطه نظارت ، تصميم گيري غير متمرکز ، نظارت و سرپرستي ، تسهيل واحد بندي ، کاهش موانع جغرافيايي و سازمانهاي مجازي .
– ميان سازماني : ايجاد در روابط جديدي از مشتري ، تأمين کنندگان ، تسهيل همکاري و مشارکت
– جنبه هاي اقتصادي : تغيير در ماهيت بازار از طريق تجارت الکترونيکي ، ارائه شيوه جديد در بازاريابي و تبليغات ، مشارکت و اتحاد و کاهش هزينه ها ، مبادلات و شيوه هاي اداره روابط مشتري و تأمين کنندگان .
– آموزش و پرورش : ارتقاء و رشد آموزش از طريق کنفرانسهاي ويدئويي ، پست الکترونيک و گروه افزارها.
– توسعه ملي : تسهيل حضور موسسات کوچک در سطح بين المللي و انجام تجارت ، تسهيل در دسترسي به اطلاعات گسترده و ارائه فرصتهايي براي گسترش آموزش شهروندان .
بطور کلي فناوري اطلاعات برتري هاي زير را در سازمان ارائه کرده است :
1- ارائه روش نويني در طراحي سازمان و ساختار آن
2- ايجاد روابط جديد بين مشتريان و تأمين کنندگان از طريق ارتباطات الکترونيکي .
3- تغيير در ماهيت رقابت و ساختار صنعت .
4- مشارکت در بهره وري و انعطاف پذيري کارکنان دانش سازمان .
5- توانايي کسب اطلاعاتي که در گذشته امکان پذير نبوده است .
6- کسب اطلاعات بهنگام و به موقع .
7- بهبود عمليات سازمان .
8- توانايي انجام محاسباتي که قبلاً ميسر نبوده است .
9- کاهش فعاليتها و کارهاي دفتري .
10- بهبود در کيفيت و دقت در کارها .
11- بهبود در تصميم گيري .
12- ارتباطات و هماهنگي بيشتر در سطح موسسه .
13- بهبود خدمات مشتريان .
14- ايجاد پيوند بين مشتريان و تدارک کنندگان کالا .
15- کاهش زمان فرآيند کار .
16- پشتيباني از استراتژي‌هاي سازمان .
17- بهبود رقابت .
18- بهبود و طراحي مجدد فرآيندهاي کار .
19- سازماندهي و طراحي مجدد سازمان از طريق متغير هاي فناوري اطلاعات .36
2-1-8- تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه :
کامپيوترها از سال 1952 ميلادي از حوزه نظامي وارد قلمرو کسب و کار شدند . پس از آن ، دگرگونيهاي اجتماعي ناشي از فناوريهاي اطلاعات از تبديل اطلاعات به رقمهاي صفر و يک آغاز گرديد . اين دگرگونيها با تحولات وسيع در سيستمهاي ارتباطي و يکپارچگي قدرت کامپيوترها با فناوريهاي ارتباطي ادامه يافته و به سراني بي فقهي شده است که با نامهايي گوناگون شناخته مي شود . «کاستلز» اين دوران را «عصر اطلاعات »37مي خواند ، عنواني که شايد پر کاربرد ترين نام براي دوران معاصر به شمار رود . اين عصر در واقع توسعه و گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات است . توسعه پر شتاب و شديد فناوري اطلاعات که از سالها پيش آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، منجر به کاربرد وسيع آن در ابعاد گوناگون جامعه گرديده است . از اين رو فناوري اطلاعات بعنوان عامل پر قدرت تغييرات اقتصادي و اجتماعي شناخته مي شود . پيش بيني ها نشان مي دهند که اين فناوري به رشد سريع خود و کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگي بشر ، در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد داد . چنين کاربردي از زاويه هاي مختلف بررسي گرديده و نامهايي گوناگون را براي جوامع اين عصر بهمراه آورده است . جامعه شفاف38،فضاي سيبنرتيک 39،جامعة دانش مدار40، جامعه سيبرنتيک41،جامعه بر خط42، جامعه مراقبتي43،جامعه شبکه اي44 وجامعه اطلاعاتي45از جمله نامهايي هستند که کاربردهاي وسيع فناوري اطلاعات را در جوامع اين عصر نشان مي دهد .
«وبستر» هر چند به عنوان يک منتقد مفهوم جامعه اطلاعاتي ، اما به روشني به توصيف تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه پرداخته است . بر اساس دسته بندي وي ، اين تأثيرات را مي توان به پنج گروه فناورانه ، اقتصادي ، شغلي ، فضايي و فرهنگي تقسيم کرد . در بعد فناورانه پيشرفت در پردازش ، ذخيره و انتقال اطلاعات باعث شده است که فناوري اطلاعات تقريباً در تمام زواياي جامعه بکار رود .
گسترش کاربرد اين فناوري نتيجه کاهش شگفت انگيز بهاي کامپيوترها و افزايش حيرت انگيز قدرت آنهاست . آنچه باعث شده است که استفاده از کامپيوترها در خودرو ، دستگاه تايپ ، وسايل پخت و پز، ساعت ، ماشين آلات صنعتي ، دستگاههاي صوتي و تصويري ، اسباب بازي و مانند آنها اقتصادي و امکان پذير باشد . از اين مهمتر ، همگرايي و ترکيب ارتباطات با فناوري اطلاعات است . فناوريهاي ارزان قيمت پردازش و ذخيره اطلاعات يا همان کامپيوترها ، باعث گسترش وسيع آن از جمله در حوزه ارتباطات شده اند . در نتيجه ، مديريت و توزيع اطلاعات بهبودي عميق و اساسي يافته است . اين يکپارچگي و کامپيوتري شدن ارتباطات ، به اين معناست که کامپيوترها مي توانند در سراسر جهان به يکديگر متصل شوند . چنين شبکه اي از کامپيوترها اغلب با عرضه الکتريسيته مقايسه مي شود . همانگونه که شبکه هاي سراسري برق ، تمامي اماکن را براي عرضه انرژي به يکديگر متصل مي سازد ، شبکه اطلاعات46 نيز اطلاعات را در هر جايي که لازم باشد ، ارائه مي کند . چنين توسعه اي در سيستمهاي ارتباطات ، از اساسي ترين تأثيرات فناوري اطلاعات و از ويژگيهاي بارز اين عصر به شمار مي رود . بهمين دليل است که شاهد پديد آمدن مفهومي بنام جامعه شبکه اي هستيم.47
در بعد اقتصادي ، «کاستلز» کاربرد فناوري اطلاعات را در جامعه را با تبيين مفهوم اقتصاد اطلاعاتي توضيح مي دهد . در چنين اقتصادي ، منبع اصلي توليد ثروت در قدرت خلق دانش جديد و کار بست آن در تمامي عرصه هاي فعاليت انسان از طريق رويه هاي سازماني و فناورانه پردازش اطلاعات قرار دارد .
اقتصاد اطلاعاتي داراي پنج ويژگي است که ارتباطي متقابل و نظام يافته دارند . بعنوان اولين ويژگي ، در اين اقتصادي ، منابع بهره وري بطور روز افزوني در حال وابستگي به علم و فناوري و همچنين کيفيت دانش و مديريت هستند . دومين ويژگي ، گذار از توليد مواد به پردازش اطلاعات ، هم بر حسب مهم توليد ناخالص ملي و هم نسبت شاغلان در چنين فعاليتهايي است . گذار از توليد انبوه و استاندارد به توليد انعطاف پذير و مبتني بر سفارش و همچنين گذار از سازمانهاي بزرگ – مقياسي که بصورت عمودي انسجام يافته اند به شبکه هاي ميان واحدهاي اقتصادي اي که انجام عمودي ندارند ، ويژگي سوم اين اقتصادي است . چهارمين ويژگي اقتصاد اطلاعاتي ، جهاني بودن آن است . در اين اقتصاد ، سرمايه ، توليد ، مديريت ، بازارها ، نيروي کار ، اطلاعات و فناوري در فراي مرزهاي ملي سازمان يافته اند . بعنوان آخرين ويژگي ، تمامي اين تحولات در اثناي يکي از مهمترين انقلابهاي علمي و فناورانه در تاريخ بشر رخ مي دهند . انقلابي که هسته اصلي آن را فناوري اطلاعات تشکيل مي دهد و به زودي مبناي مادي دنيا را متحول خواهد ساخت و منجر به تحقق کامل اقتصاد اطلاعاتي خواهد گرديد. 48
از لحاظ شغلي ، گسترش فناوري اطلاعات منجر به رشد روز افزون بخش اطلاعات است . به همين دليل شاهد نرخ رشد حيرت انگيز نيروي کار اطلاعاتي ، برتري مشاغل اطلاعاتي و جابه جايي توزيع مشاغل هستيم 49.در بعد فضايي تأثيرفناوري اطلاعات ، تاکيد بر شبکه هاي اطلاعاتي است که نقاط مختلف را سهم متصل مي سازند و در نتيجه بر سازمان زمان و فضا تأثيري شگرف مي گذارند که تجارب بي درنگ تنها يکي از دستاوردهاي آن است .50
تأثيرات فرهنگي فناوري اطلاعات بر جامعه از ملموسترين تأثيرات آن به حساب مي آيند . افزايش غير عادي اطلاعات در گردش ، شتاب در هم گرايي فرهنگها از طريق تبادل وسيع و سريع در اطلاعات ، تشکيل خرده فرهنگهاي مجازي در فراسوي مرزهاي جغرافيايي ، و تهاجم اطلاعات به قلمروهاي خصوصي افراد از جمله تأثيرات مشهود اين فناوري بر فرهنگ به شمار مي روند .51
از جمله ديگر اثرات اجتماعي فناوري اطلاعات مي توان به موارد زير اشاره کرد :
– کاهش ارتباطات اجتماعي : بکار گيري سيستم ها اثرات اجتماعي محيط کار را کاهش داده و خود به مرور به انزوا کشانده مي شود . امروزه امکاناتي که فناوري اطلاعات بر اختيار افراد قرار مي دهد مانند خريد اينترنتي ، انجام امور بانکي از طريق شبکه و يا کار از دور همگي به کاهش ارتباطات اجتماعي مردني مي انجامد و لذا نوعي انزوا طلبي و دوري اط جامعه را بهمراه دارد و اين بر خلاف طبيعت اجتماعي انسان است .
– اشتغال : بسياري از کارگران و اتحاديه هاي کارگري امروزه نگران رشد بيکاري بر اثر بکارگيري فناوري اطلاعات هستند . فناوري اطلاعات توانسته است ساختار و محتواي مشاغل را تحت تاثير قرار دهد و همچنين موجب ايجاد مشاغلي گرديده که مستقيماً به فناوري اطلاعات وابسته اند . گسترش مکانيز اسيون در کارخانجات و دفاتر موجب کاهش تعداد کارکنان گرديده است . همچنين فعاليت در اين مشاغل مستلزم برخورداري از دانش فناوري اطلاعات است . در کشورهاي صنعتي اثر فناوري بيشتر از کشورهاي در حال توسعه و عقب نگهداشته شده بوده است و گسترش فناوري اطلاعات موجب رشد قابل توجه بيکاري گرديده و کساني که کنارگذاشته مي شوند که موفق به اشتغال مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، صاحب نظران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تمرکز، سلسله مراتب، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان