منابع پایان نامه ارشد درباره اصول مدیریت، شرکت سهامی، رویه قضایی، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

مدنی.اعمال حقوقی. قرارداد-ایقاع. تهران،بهمن برنا،چاپ هشتم.1381.
31.—————-دوره عقود معین. ج 1. تهران.شرکت سهامی انتشار. چاپ دهم. 1387.
32.—————- دوره مقدماتی حقوق مدنی،اموال و مالکیت. تهران.نشرمیزان. چاپ شانزدهم. 1386.
33.لاولاک،کریستوفر.اصول مدیریت بازیابی خدمات.بهمن فروزنده.اصفهان ،آموخته چاپ دوم.1386.
34.متین،احمد.مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی.تهران.آثار اندیشه.1387.
منابع انگلیسی
35.Finocchiaro G, Electronic ontracts and software Agents 19 (1) computer law, And security Report,2003.
36.Gronroos ,cYservice management and marketing , John wiley &sons Ltd,2000.
37.Palme,A,principles of service marketing mc Graw Hill,Greal Brilain , hird Edition ,2001.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، شخص ثالث، فضای مجازی، نقض حقوق Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، تجارت الکترونیک، قرارداد الکترونیکی، متصدی حمل