منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اين روش يكي از پركاربردترين روشهاي خاتمه جوينت ونچر محسوب مي شود و بخصوص در مورد بروز بن بست كاربرد دارد. ممكن است در مواردي برخي تغييرات جزيي در اين روش داده مي شود مثل اينكه اگر طرف دوم به موقع پاسخ نداد به جاي اينكه به طور خودكار ملزم به فروش سهم خود شود، به طرف اول اين حق داده شود كه راساً بين فروش يا خريد يكي را انتخاب كند؛ يا اينكه به طرف دوم اين حق داده شود كه بتواند به جاي خريد يا فروش، انحلال شركت را انتخاب كند.
اين روش يك مزيت عمده دارد و آن اين كه باعث مي شود قيمت پيشنهادي تا حد ممكن عادلانه باشد؛ طرفي كه قيمت را پيشنهاد مي كند هرگز مطمئن نيست كه آيا در نهايت با اين قيمت سهم طرف مقابل را مي خرد يا مجبور مي شود سهم خود را به همين قيمت بفروشد؛ بنابراين تمام تلاش خود را مي كند تا قيمت پيشنهادي نه بالاتر از قيمت منصفانه و واقعي باشد و نه پائين تر از آن.
با اين حال بايد توجه نمود كه در مواردي كه بنيه مالي طرفين اختلاف فاحشي دارد، اين روش احتمالاً به سود طرفي تمام مي شود كه پشتوانه مالي قوي تري دارد چرا كه اولاً پيشنهاد كننده ممكن است از ابتدا بداند كه طرف مقابل از لحاظ مالي در وضعيت مساعدي نيست و هرگز نمي تواند پيشنهاد متقابل خريد بدهد و از اين موقعيت به سود خود استفاده كند و با قيمتي نازل سهم وي را بخرد. ثانياً طرفي كه از لحاظ مالي در وضعيت مساعدي قرار ندارد نمي تواند راساً پيشنهاد خريد را ابتكار نمايد و در نتيجه عملاً نمي تواند از اين روش استفاده كند و حتي در صورت بروز بن بست راهي براي خروج نمي يابد و فقط مي تواند منتظر بماند تا شايد طرف مقابل پيشنهاد اوليه را مطرح كند و از بتواند سهمش را بفروشد و از شركت خارج شود.
4-روش مزايده متقابل موسم به دوئل تگزاسي
اين روش نيز معمولاً در موقعيت هاي بن بست به كار گرفته مي شود؛ به اين ترتيب كه يكي از طرفين اعلام مي كند مايل به خريد سهم طرف مقابل است. طرف مقابل مهلت معيني خواهد داشت تا يا پيشنهاد را بپذيرد يا اعلام كند كه او نيز متقابلاً مايل به خريد سهم طرف اول است.158
در صورت اخير، يعني در صورتي كه هر دو طرف مايل به خريد سهم طرف مقابل باشند، طرفين بايد ظرف مهلت معيني قيمت پيشنهادي خود را به ازاي هر سهم در يك پاكت در بسته به شخص ثالثي ارائه كنند. پيشنهاد هر دو در يك زمان مشخص گشوده خواهد شد و هر طرف كه قيمت بالاتري پيشنهاد كرده باشد سهم طرف مقابل را خواهد خريد.
گاهي اين روش در چند مرحله اجرا مي شود؛ به اين ترتيب كه هر بار كه پيشنهادات گشوده مي شود، طرفي كه پيشنهاد كمتري ارائه كرده مجدداً اين شانس را داشته باشد تا قيمت پيشنهادي خود را افزايش دهد؛ به اين ترتيب ظرف مهلت مشخصي طرفين اين حق را داشته باشند كه مجدداً پيشنهادهاي خود را مطرح كنند به اين شرط كه قيمتهاي پيشنهادي جديد حداقل درصد معيني (يعني پنج درصد) از بالاترين پيشنهاد بيشتر باشد. اين پروسه تا جايي تكرار مي شود كه يكي از طرفين حاضر به فروش سهام خود گردد. واضح است اين روش نيز به نفع طرفي عمل مي كند كه پشتوانه مالي قوي تري در اختيار دارد.
5-مناقصه متقابل
روش مناقصه متقابل هم بعنوان راه حلي براي خاتمه بن بست و هم بعنوان روشي براي خروج يك جانبه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.
در اين روش يكي از طرفين ضمن يادداشتي به طرف مقابل اعلام مي كند كه حاضر است كل سهم خودرا به قيمت مشخصي (به ازاء هر سهم) به وي بفروشد. طرف مقابل دو راه پيش رو خواهد داشت يا پيشنهاد را قبول مي كند و كل سهم وي را مي خرد و يا اينكه اعلام مي كند حاضر است سهام خود را به قيمت پائين تري به طرف اول بفروشد. در اين صورت طرف اول نيز به نوبه خود يا بايد پيشنهاد را قبول كند يا مجدداً قيمت پائين تري براي فروش سهام خود پيشنهاد كند. اين پروسه تا جايي ادامه پيدا مي كند كه يكي از طرفين حاضر شود سهم طرف مقابل را خريداري نمايد و از آنجا كه در هر مرحله قيمت كاهش مي يابد، بالاخره در زماني اين اتفاق خواهد افتاد. البته به منظور ممانعت از تطويل بايد پيش بيني شود كه هر پيشنهاد جديد بايد حداقل مقدار مشخصي (مثلاً پنج درصد) كمتر از آخرين پيشنهاد طرف مقابل باشد.159
6- روش بازدارنده
اين روش از اين جهت بعنوان روش بازدارنده موسوم شده كه مانع از اين مي شود كه طرفين در هر موقعيتي كه به اختلاف نظر مي رسند كار را به بن بست بكشانند و يا به محض وقوع بن بست به فكر خاتمه جوينت ونچر بيفتند و در واقع اين روش طرفين را تشويق مي كند تا حداكثر تلاش خود را براي حل و فصل مسالمت آميز بن بست به كار برند.
در اين روش هر يك از طرفين ميتواند با اعلان بن بست خواستار قيمت گذاري سهام شركت توسط كارشناس مستقل شود (بر مبناي قيمت هر واحد سهام شركت). بعد از مشخص شدن قيمت، طرف مقابل مي تواند بين دو گزينه ذيل يكي را انتخاب كند: يا سهام خود را به ميزان مشخصي (مثلاً بيست درصد) بالاتر از قيمت كارشناسي به طرف اول بفروشد و يا سهام طرف اول را به ميزان مشخصي (مثلاً بيست درصد) زير قيمت كارشناسي خريداري كند.
به اين ترتيب هر يك از طرفين كه بن بست را اعلان كند در واقع خود را در موقعيت نامطلوبي قرار داده است و اين امر باعث مي شود طرفين تا حد امكان سعي كنند براي رسيدن به تفاهم كوشش نمايند.160
مدل ديگر اين روش در موارد خاتمه به دليل خاص كاربرد خواهد داشت به اين ترتيب كه طرفي كه دچار تخلف شده موظف مي شود يا سهم خود را به قيمت كمتر از قيمت كارشناسي به طرف ديگر بفروشد يا سهم طرف ديگر را بيش از قيمت كارشناسي خريداري نمايد. البته اختيار خريد يا فروش با طرف مقابل است. يعني طرفي كه حق خاتمه جوينت ونچر را داشته است.
7- روش چند گزينه اي
همانطور كه پيشتر گفتيم برخي از حقوقدانان عقيده دارند به جاي اينكه از ابتدا در قرارداد جوينت ونچر روش خروج يا خاتمه جوينت ونچر را دقيقاً مشخص نماييم بهتر است موضوع را به زماني احاله دهيم كه اختلاف يا بن بست بروز نموده باشد و در آن زمان براساس مذاكره روش خاتمه را تعيين نماييم.161 اين ديدگاه به اتخاذ روشي منجر شده كه به روش چند گزينه اي معروف است. براساس اين روش در صورت بروز بن بست مهلت مشخصي در نظر گرفته مي شود كه طي آن طرفين با مذاكراتي كه انجام مي دهند راه حل مناسبي براي خروج از جوينت ونچر بيابند و مثلاً يكي از طرفين سهم ديگري را خريداري نمايد. اگر طي اين مدت هيچ توافقي حاصل نشد، شركت جوينت ونچر بايد منحل شود وامور طرفين تسويه گردد.
8-انحلال و تصفيه
ممكن است طرفين توافق كنند در صورت بروز بن بست و عدم امكان حل و فصل مسالمت آميز آن، جوينت ونچر كلاً منحل شود و شركت جوينت ونچر منحل شده اموال آن مطابق قانون تقسيم شود.162
از آنجا كه ارزش اموال شركت جوينت ونچر در حال تصفيه اصولاً كمتر از ارزش شركت در حال فعاليت است، اصولاً طرفين ترجيح خواهند داد تا حد امكان از اين روش استفاده نشود. اين امر باعث مي شود كه معمولاً روش انحلال و تصفيه به عنوان آخرين راه حل و در طول ساير راه حل ها (كه فوقاً شرح داده شد) مطرح شود؛ مثلاً ممكن است طرفين روش الزام به خريد يا فروش (رولت روسي) را براي خاتمه بن بست در نظر بگيرند با اين قيد كه اگر ظرف مدت زمان مشخصي هيچ يك از طرفين پيشنهاد اوليه را مطرح نكرد، جوينت ونچر بايد با انحلال و تصفيه شركت جوينت ونچر خاتمه يابد. به اين ترتيب معمولاً انحلال و تصفيه نه بعنوان روش اصلي بلكه تنها بعنوان يك روش جايگزين و در طول ساير روشها مطرح مي شود.
در صورت انحلال ممكن است توافق شده باشد اموال غير نقد شركت قبل از انحلال در يك مزايده با حضور طرفين (و احتمالاً اشخاص ثالث) فروخته شود و تبديل به وجه نقد گردد تا تصفيه راحت تر انجام گيرد. بعلاوه ممكن است پيش بيني شود هر يك از طرفين بتواند اموالي را كه خود به شركت آورده (بعنوان آورده يا تحت هر عنوان ديگر) با قيمت منصفانه از شركت بخرد. اين روش بخصوص در مورد حقوق معنوي (در صورتي كه اين حقوق به مالكيت شركت در آمده باشد) كاربرد بسياري خواهد داشت.163
بايد يادآوري كنيم كه اگر چه معمولاً در قراردادهاي جوينت ونچر توافقات گسترده و پيچيده اي در مورد ترتيبات خاتمه جوينت ونچر درج مي شود اما اين قبيل ترتيبات خاتمه در عمل كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً مساله خاتمه جوينت ونچر با مذاكره طرفين حل و فصل مي شود. اما در عين حال پيش بيني ترتيبات مشخص ودقيق براي خاتمه جوينت ونچر مانند يك زرادخانه اتمي عمل مي نمايد: هرگز مورد استفاده قرار نمي گيرد اما تهديد ناشي از امكان اجراي آن طرفين را تشويق مي كند تا هر طور شده از طريق مذاكره مسائل فيمابين را حل وفصل كنند. بعلاوه نحوه و ترتيب خاتمه و اينكه براي هر يك از طرفين در رابطه به خاتمه دادن به جوينت ونچر چه حقوقي در نظر گرفته شده، ميزان قدرت چانه زني هر يك از طرفين را مشخص مي كند.
بند سوم- آثار و عواقب خاتمه جوينت ونچر
1-محدوديتهاي حاكم بر شريك خارجي در قانون ايران
سرمايه گذاران خارجي معمولاً تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوب 1381) سرمايه خود را به كشور وارد مي كنند و براي اين منظور لازم است شرايط سرمايه گذاري (از قبيل ميزان سرمايه خارجي، نسبت سهم سرمايه گذار خارجي به داخلي، ميزان حقوق مالكانه پرداختي در قبال مالكيت هاي معنوي …) از تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي بگذرد. قانون مذكور همچنين مقررات خاصي را در مورد خروج سرمايه خارجي از كشور وضع نموده كه در جاي خود توضيح داده شد.
اكنون كه بحث در مورد خاتمه جوينت ونچر است، لازم است تاثير مقررات راجع به سرمايه گذاري خارجي نيز بررسي شود و مشخص شود اين دسته از مقررات چه الزاماتي را بر تشريفات خاتمه جوينت ونچر ايراني – خارجي بار مي نمايند و با اين الزامات چگونه بايد برخورد نمود.
اجمالاً بايد گفت كه خاتمه جوينت ونچر ممكن است از طريق انحلال شركت يا خاتمه كل فعاليت و يا خريد سهم طرف خارجي توسط شركاي ايراني صورت گيرد كه در اين صورت سرمايه شريك خارجي از جوينت ونچر خارج مي شود و متعاقب آن شريك خارجي تمايل خواهد داشت اين سرمايه را از كشور خارج نمايد؛ يا برعكس ممكن است خاتمه جوينت ونچر از طريق خريد سهم طرف ايراني توسط طرف خارجي محقق شود كه در اين حالت، سرمايه گذار خارجي نياز خواهد داشت سرمايه جديد وارد كشور كند.
در هر دو صورت يعني چه سرمايه گذار خارجي بخواهد سرمايه خود را از كشور خارج كند و چه احتياج به ورود سرمايه جديد به كشور داشته باشد، موضوع به هيات سرمايه گذاري خارجي راجع خواهد بود.
در حالت نخست (برداشت سرمايه ) با توجه به اينكه سرمايه گذاري خارجي به پايان مي رسد و سرمايه از كشور خارج مي شود، بايد موضوع خروج سرمايه با دادن پيش آگهي سه ماهه به اطلاع هيات برسد و با تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي سرمايه خارجي مي تواند از كشور خارج شود. در چنين حالتي اصولاً سرمايه گذار خارجي مي تواند سرمايه خود را باز پس بگيرد (از طريق انحلال شركت يا فروش سهم خود به ثالث يا به طرف مقابل) و سپس اقدام به دادن آگهي خروج نموده، درخواست تصويب خروج سرمايه را بنمايد. اما با توجه به اينكه خروج سرمايه مستلزم تخصيص ارز و تبديل سرمايه ريالي به سرمايه ار

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، نقض قرارداد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس، انحراف معیار، بهبود کیفیت، جوجه گوشتی