منابع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث، استقلال عمل

دانلود پایان نامه ارشد

توان يك شرط قراردادي را به استناد اين ماده مخالف قانون تلقي كرد.
ايرادي كه بر اين روش وارد است، عدم ضمانت اجراي قوي است. چنانچه يكي از طرفين برخلاف مفاد توافق عمل كند و برخلاف قرارداد مديران مورد نظر خود را به هيات مديره بفرستد، اجبار وي به انجام عين تعهد مشكل است.
روش دوم كه از لحاظ اصولي اعتبار و شفافيت بيشتري دارد، صدور سهام ممتاز است. قانون تجارت ايران (لايحه اصلاحي) صدور سهام ممتاز را به رسميت شناخته است اما امتيازات مربوط به اين سهام را مشخص نكرده و تعيين اين امتيازات را به اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي فوق العاده شركت موكول كرده است.
بنابراين مي توان تصور نمود يكي از امتيازاتي كه احتمالاً مي توان براي سهام ممتاز قايل شد عبارت است حق انتخاب تعداد معيني از مديران شركت. به اين ترتيب طرف داراي سهام ممتاز مي تواند بدون دخالت طرف مقابل تعدادي از مديران شركت را انتخاب كند و سپس باقيمانده مديران توسط طرف مقاببل انتخاب شوند. بعلاوه ممكن است سهام ممتاز به دارنده آن حق راي مضاعف بدهد كه در اين صورت نيز دارنده سهام ممتاز در تعيين مديران شركت از موقعيت بهتري برخوردار خواهد شد و به اين وسيله امكان اجراي مفاد توافقات قراردادي طرفين فراهم خواهد شد. با اين حال بايد توجه نمود معمولاً‌ در جوينت ونچرها طرفين در استفاده از سهام ممتاز بخصوص براي شريك خارجي بي ميل هستند. شايد يكي از دلايل اين عدم تمايل اجتناب از ريسك سياسي باشد.133
نكته ديگري كه با انتخاب مديران شركت ارتباط كامل دارد، امكان عزل مديران شركت است. در شركتهاي با مسئوليت محدود، چنانچه روال اين شركتهاست، در صورتي كه در اساسنامه شركت روش ديگري پيش بيني نشده باشد، همه تصميمات شركا راجع به اداره شركت از جمله عزل مديران توسط اكثريت مطلق آرا اخذ خواهد شد. در مورد شركتهاي سهامي خاص نيز اگر چه قانونگذار روش خاصي را براي عزل مديران شركت پيش بيني نكرده است، ليكن با توجه به اينكه صراحتاً امكان عزل مديران شركت را پيش بيني نموده و بعلاوه حق تصميم گيري راجع به كليه امور شركت (بجز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس است) را به مجمع عمومي عادي شركت اعطا نموده و تصميمات مجمع عمومي عادي نيز اصولاً با نصف به علاوه يك آرا اتخاذ مي گردد ؛‌ لذا اينطور نتيجه گيري مي شود كه مجمع عمومي عادي شركت سهامي خاص مي تواند با اكثريت نصف بعلاوه يك آرا كل يا بعض مديران را عزل نمايد.
به اين ترتيب شريك اكثريت مي تواند مديران منتخب شريك ديگر را به راحتي معزول نمايند. اين امر به وضوح با مقتضيات شركتهاي جوينت ونچر در تضاد است. چرا كه در شركت هاي جوينت ونچر اصولاً اراده طرفين مبني بر اين است كه هر يك از طرفين بتواند مديراني را كه خود منصوب نموده، خود نيز عزل كند و جانشين ايشان را نيز خود تعيين نمايد134. بعلاوه اين روش با مقتضيات حفظ حقوق اقليت كه در ماده 88 لايحه اصلاحي پيش بيني شده نيز مطابقت ندارد چه ممكن است بعد از اينكه شريك اقليت موفق شد برخي از اعضاي هيات مديره را انتخاب كند، شريك اكثريت با استفاده از حق راي خود در مجمع عمومي عادي، اين اعضا را عزل نمايد و به اين ترتيب هدف قانونگذار از وضع مقررات ذيل ماده 88 (كه به شريك اقليت هم امكان مشاركت در تعيين مديران شركت را مي دهد) بكلي با شكست مواجه مي گردد.
روشي كه معمولاً‌ در قراردادهاي جوينت ونچر براي اجتناب از اين وضعيت پيش بيني مي شود، گنجاندن حق عزل مديران بعنوان يكي از موارد خاص است. به اين ترتيب كه در اساسنامه شركت پيش بيني شود عزل مديران نه با اكثريت نصف بعلاوه يك آرا بلكه با اكثريتي بيشتر (مثلاً هفتاد درصد آرا) عملي خواهد شد. در اين حالت راي شريك اكثريت براي اينكه بتواند مديري را عزل نمايد كفايت نخواهد كرد و تنها با توافق طرفين امكان عزل مديران فراهم خواهد شد.
در قراردادهاي جوينت ونچر معمولاً علاوه بر اين، تاكيد مي شود در صورتي كه يك شريك بخواهد يكي از مديران منصوب از طرف خود را عزل نمايد، شريك ديگر بايد با او همكاري لازم با بنمايد و راي خود را بر اين اساس بدهد و بعلاوه به شخصي كه از طرف شريك مقابل بعنوان جانشين مدير معزول معرفي مي شود راي دهد تا وي راي لازم را براي عضويت در هيات مديره به دست آورد.
مهمترين ابزار طرفين براي مشاركت در اداره شركت جوينت ونچر همانا حق انتخاب مديرن شركت است كه مورد بحث قرار گرفت. اما اختيارات طرفين به حد محدود نمي شود بلكه طرفين مي توانند براي اداره و كنترل شركت هر توافقي بنمايند. به اين ترتيب معمولاً علاوه بر انتخاب اعضاي هيات مديره طرفين در ساير انتصابات شركت نيز دخالت مي كنند
4-حدود اختيارات مقامات
معمولاً قرارداد جوينت ونچر حدود اختيارات هيات مديره و مديرعامل را دقيقاً مشخص مي كند.135 در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود چنانچه حدود اختيارات مديران در اساسنامه لحاظ شود كاملاً معتبر است. در شركتهاي سهامي خاص نيز چنانچه حدود اختيارات مديران در اساسنامه يا صورتجلسه مجمع عمومي ذكر شود در روابط بين سهامداران و مديران معتبر است، هر چند در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار تلقي مي شود.
بايد توجه نمود كه اصولاً شركت جوينت ونچر در ارتباط تنگاتنگ با طرفين جوينت ونچر اداره خواهد شد و طرفين به طرق مختلف در اداره شركت دخالت مي كنند. در واقع عموماً ميزان استقلال شركت جوينت ونچر بسيار كمتر از ميزان استقلال يك شركت تجاري عادي است.
البته اينكه شركت جوينت ونچر تا چه حد مستقل از طرفين جوينت ونچر باشد به عوامل مختلفي بستگي دارد؛ از جمله نوع كار جوينت ونچر و روابط تجاري كه شركت جوينت ونچر با طرفين جوينت ونچر برقرار مي كند. براي مثال در يك جوينت ونچر تحقيق و توسعه، وظيفه شركت جوينت ونچر تنها انجام امور تحقيقاتي و قراردادن نتايج در اختيار طرفين است؛ به همين دليل طرفين، معمولاً‌ از دخالت بيش از حد در امور جوينت ونچر خودداري مي كنند و اداره شركت را به مديران آن مي سپارند. اما مي توان يك جوينت ونچر صنعتي را در نظر گرفت: شركت جوينت ونچر به توليد يك كالاي واسطه اي مي پردازد و اين كالا را در اختيار يكي از طرفين قرار مي دهد تا وي از آن در توليد محصول نهايي استفاده كند. طرف ديگر نيز تكنولوژي مورد نياز را در اختيار شركت جوينت ونچر قرار داده است. در اين حالت هر دو طرف داراي انگيزه هاي قوي براي دخالت و نظارت دقيق بر فعاليت جوينت ونچر هستند. يك طرف مايل است اطمينان حاصل كند محصول مورد نياز خود را با كيفيت مورد درخواست و در زمان مناسب در اختيار خواهد داشت. طرف ديگر نيز به دليل در اختيار داشتن تكنولوژي از لحاظ عملي ملزم به دخالت و نظارت دقيق بر فعاليت شركت جوينت ونچر است و بعلاوه براي حصول اطمينان از اينكه تكنولوژي در اختيار رقبا واغيار قرار نمي گيرد، مايل است حضور مستمر و موثري در اداره شركت جوينت ونچر داشته باشد.
علاوه بر اين، برخي تحقيقات نشان داده اند شركتهاي جوينت ونچر درابتداي تاسيس تا حدود زيادي به طرفين جوينت ونچر وابسته هستند اما به مرور استقلال عمل بيشتري كسب مي كنند.
اين وضعيت عدم استقلال معمولاً سبب مي شود شركت جوينت ونچر در امر مديريت و كنترل نيز تفاوتهايي با شركتهاي تجاري عادي داشته باشند: معمولاً هيات مديره تنها انعكاس دهنده نظرات طرفين جوينت ونچر است و اعضاي هيات مديره براساس دستورات طرفين عمل مي كنند و از اعمال نظرات شخصي خود پرهيز مي نمايند. اعضاي هيات مديره معمولاً از كارمندان طرفين جوينت ونچر تشكيل شده اند و حقوق خود را مستقيماً از طرفين مي گيرند نه از شركت جوينت ونچر. بعضاً جلسات هيات مديره جنبه تشريفاتي دارد و در طول سال چندنوبت بيشتر تشكيل نمي شود. اعضاي هيات مديره نيز از قبل دستور جلسه را مي دانند و بعلاوه مي دانند قرار است در هر مورد چه رايي بدهند. اين امر باعث مي شود هيات مديره دقيقاً نظرات طرفين را منعكس كند.
به اين ترتيب بسته به ميزان استقلال شركت جوينت ونچر ، ممكن است از روش مديريتي يك طبقه يا دو طبقه استفاده شود.136 روش يك طبقه مربوط به حالتي است كه شركت جوينت ونچر از استقلال محدودي برخوردار است در اين حالت تصميمات توسط هيات مديره اي اخذ مي شود كه كاملاً تحت كنترل و نفوذ طرفين قرار دارد. نفوذ طرفين روي هيات مديره معمولاً به حدي است كه نيازي نيست تا خود راساً براي اخذ تصميمات مهمتر دخالت كنند چرا كه هيات مديره در واقع انعكاس دهنده نظرات طرفين است.
اما در مواردي كه شركت جوينت ونچر از استقلال بيشتري برخوردار باشد، اصولاً ارگان مديريتي شركت (معمولاً هيات مديره) تا حدي از آزادي واختيار برخوردار است و اعضاي آن در دادن راي براي تصميم گيري در مورد امور شركت براساس نظرات شخصي خود عمل مي كنند و نه براساس راهنمايي يا دستورات طرفين . در اين حالت بسياري از تصميم گيريهاي در داخل شركت جوينت ونچر و بدون دخالت مستقيم طرفين اتخاذ مي شود؛ اما به هر حال از آنجا كه استقلال شركت جوينت ونچر محدود است ، طرفين در برخي موارد خاص به طور مشخص به اعمال نظر مي پردازند. به اين ترتيب نوعي از مديريت به وجود مي آيد كه به مديريت دو طبقه اي موسوم است.137
در مديريت دو طبقه اي دو ارگان در تصميم گيريهاي شركت دخالت دارد. ارگان پائين تر تصميمات عادي و معمول را اتخاذ مي كند وارگان بالايي تنها در موارد خاص و مهم دخالت مي كند.
قوانين ايران اصولاً روش يك طبقه اي را براي مديريت شركت برگزيده است اما بعضاً‌در قراردادهاي جوينت ونچر از روشهايي براي اعمال مديريت دو طبقه اي استفاده مي شود كه ذيلاً شرح داده خواهد شد:
مجمع عمومي- هيات مديره
ساده ترين روش تقسيم اختيارات بين هيات مديره ومجمع عمومي شركت است كه به خصوص در شركتهاي سهامي خاص كارايي دارد. اگر چه اصولاً براساس مقررات قانون تجارت نقش مجمع عمومي بيشتر يك نقش نظارتي و كنترلي است تا مديريتي اما از لحاظ قانوني هيچ مانعي براي اعمال نقش مديريتي توسط مجمع عمومي وجود ندارد: مجمع عمومي مي تواند در هر زمان به صورت فوق العاده تشكيل جلسه دهد و بعلاوه نسبت به كليه امور مديريتي شركت حق اتخاذ تصميم دارد.
به اين ترتيب ممكن است به هيات مديره شركت اختياراتي براي اداره امور روزمره شركت اعطا گردد كه حدود آن بسته به توافق طرفين است. در مقابل برخي امور مهمتر كه معمولاً تحت عنوان «امور خاص» (Matters Reserved) طبقه بندي مي شوند، در حيطه صلاحيت انحصاري مجمع عمومي سهامداران قرار داده مي شود.
هيات مديره – كميته اجرايي
روش ديگر عبارت است از تشكيل يك كميته اجرايي . كميته اجرايي معمولاً از مديران اجرايي شركت مانند مدير امور مالي ، مدير فني، مدير بازرگاني … تشكيل شده است. اتخاذ برخي از تصميمات به اين كميته سپرده مي شود هيات مديره بعنوان ارگان بالايي تنها در برخي از موارد خاص به دخالت واتخاذ تصميم مي پردازد. لازم به ذكر است با توجه به اينكه تشكيل چنين كميته اي در قوانين ايران پيش بيني نشده است، تصميمات اين كميته اصولاً از لحاظ اتخاذ تصميمات درداخل شركت موردنظر قرار مي گيرد اما در مقابل اشخاص ثالث نمايندگي شركت همچنان بر عهده مديرعامل و مديران شركت خوهد بود.
5- مسئوليت مديران در مقابل شركت و شركا
در يك شركت جوينت ونچر نقش مديران يك نقش دوگانه است. براساس مقررات ومفروضات قانوني، مدير در مقابل شركت مسئول است و نه در مقابل سهامداري كه او را به سمت مديريت منصوب نموده. مدير شركت موظف است تمام وفاداري و حسن نيت خود را متوجه شركت نمايد و تمام سعي خود را براي حفظ منافع شركت بنمايد. اما از طرف ديگر اقتضاء يك شركت جوينت ونچر و قصد طرفين براين است كه مدير منتخب هر يك از طرفين در عمل نماينده وي در شركت جوينت ونچر باشد و با هدف حفظ حقوق وي فعاليت نمايد. بر اين اساس در يك شركت جوينت ونچر اصولاً مديران بعنوان مديران منتخب طرفين مورد توجه قرار مي گيرند. انتظار و توقع هر دو طرفين جوينت ونچر و نيز خود مديران منتخب اين است كه اين مديران در راي گيريها و تصميم گيري هاي خويش به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره انتقال سهام، عزل و نصب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، اشخاص ثالث، انتقال سهام، فورس ماژور