منابع پایان نامه ارشد درباره استراتژي، تعاريف، پايدار، ذهني

دانلود پایان نامه ارشد

نه تنها قصد پي گيري آنها وجود داشته است . از اينرو تعريف ديگري براي استراتژي اينگونه مطرح مي گردد که «استراتژي يک الگوست ، به ويژه الگويي از يک سلسله اقدامات » . بر اساس اين تعريف استراتژي تداوم رفتار است چه انديشيده باشد يا نباشد . اين بيان ممکن است براي واژه اي که مقيد به آزادي انتخاب بوده است ، عجيب به نظر آيد . اما در حالي که بعيد به نظر مي رسد استراتژي را بدين گونه تعريف مي کند بسياري هستند که گاهي آنرا به اين صورت بکار مي برند .
بدين ترتيب تعاريف از استراتژي بعنوان نقشه و الگو مي توانند کاملاً مستقل از هم باشند . نقشه هاممکن است تحقق نيابد و الگوها شايد بدون نقشه اي باشند که از پيش به آن فکر شده باشند . براي آن نوع از استراتژي که واقعاً انديشيده باشد (يعني براي الگويي که به گونه اي محقق شده که مورد نظر بوده است ) ترتيب تقدم دلخواهي وجود دارد . بدينگونه که ابتدا مقاصد يا هدفهاي دقيق بايد از پيش توسط مديريت سازمان بيان شده باشد . اين هدفها بايد مورد قبول همگان قرار گرفته باشند و سپس بدون مداخله نيروهاي حاکم تحقق يافته باشند .
3- استراتژي به معناي موضع : پس از تعاريفي همچون الگو و نقشه براي استراتژي، هنوز يک سوال اساسي باقي مي ماند «استراتژي درباره چه چيزي؟» بايد توجه داشت که اين تعريف از استراتژي با هر يک از تعاريف قبلي آن نيز سازگار است . يک موضع را مي توان از طريق نقشه ( يا صف‌آرايي ) تعريف کرد و به آن دست يافت و شايد هم از طريق يک الگوي رفتار .
با اين وجود تعريف استراتژي به منزله موضوع به ما اجازه مي دهد تا باب مفهومي را بگشاييم که اصطلاحاً به آن «بازي چند نفره» اطلاق مي گردد و در آن بازيکن هاي بسياري مي توانند شرکت کنند . بعبارتي ديگر هر چند مي توانيم همواره موقعيت ، يا موضع را ، رويارويي با يک رقيب تعريف کنيم اما ممکن است آن را در بافتي متشکل از چندين رقيب يا حتي بازار يا محيط در نظر بگيريم . از آنجايي که رقابت رو در رو در بازرگاني هميشه مرسوم نيست ، نظريه پردازان مديريت معمولاً بر موضع چند نفره تاکيد دارند . ولي با اين وصف ، آنان اغلب مفهوم رقابت اقتصادي را حفظ مي کنند . اما استراتژي به معناي موضع مي تواند از رقابت پاي فراتر نهد و به موضع اي که براي خود داري از رقابت اشتغال شده است ، نزديک شود .
4- استراتژي به معناي ديدگاه : تعاريف اخير از استراتژي ، به خارج از سازمان نظر داشت و در پي يافتن جايگاه سازمان در محيط خارجي آن بود . تعريف بعدي توجه به درون سازمان دارد . در واقع در درون ذهن مجموعهاي استراتژيستها . اين تعريف حاکي از آن است که استراتژي يک ديدگاه است که محتواي آن تنها از يک وضعيت شاخص تشکيل نمي شود . بلکه نوعي تصور ذهني پايدار را نسبت به جهان در بر مي گيرد . به طور مثال ، برخي سازمانها پيشرواني مهاجم اند که تکنولوژي‌هاي نو مي‌آفرينند و بازارهاي جديد را در چنگ خود مي گيرند و برخي ديگر جهان را بصورت مجموعه اي پايدار مي انگارند و با تکيه به بازارهاي قديمي يک ديوار حفاظتي به دور خود مي کشند و بيشتر به تأييد سياسي اعتماد دارند تا کارايي اقتصادي، سازمانهايي هستند که از بازار يابي طرفداري مي کنند و بعضي ديگر تنها بر کارايي توليد تکيه دارند . در اين ارتباط ، استراتژي به سازمان همان نسبتي دارد که شخصيت به خود . در اين ميان اين تعاريف آخرين مورد حاکي از آن که استراتژي ، فراتر از همه چيز يک مفهوم ذهني است . اين نکته بدان معناست که تمام استراتژيها جنبه انتزاعي دارند و تنها در ذهن افراد ذينفع وجود دارند .
يعني آنهايي که استر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره طرح و نقش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، معناشناسی، گونه شناسی، جمع آوری اطلاعات